مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

5- اهداف مشخص پژوهش....................................................................................................4

 

6- هدف كاربردي..................................................................................................................5

 

7-سوال اصلي.......................................................................................................................5

 

8-فرضيه پژوهش .................................................................................................................5

 

9-واژگان كليدي...................................................................................................................5

 

10- روش پژوهش................................................................................................................6

 

11- موانع ومشكلات پژوهش................................................................................................6

 

فصل مقدماتي........................................................................................................................7

 

مبحث 1: سابقه تعزيرات درقوانين ايران .............................................................................. 7

 

مبحث 2:سازمان وتشكيلات تعزيرات حكومتي.......................................................................8

 

بخش اول: بررسي آيين دادرسي ناظربه تعزيرات...................................................................13

 

فصل اول: بررسي قواعدومقررات ماهوي درتعزيرات حكومتي....................................................13

 

مبحث ا: قوانين تعزيرات حكومتي ،نظام صنفي،حمايت از حقوق مصرف كنندگان واصلاح قانون نظام صنفي............................................................................................................................14

 

مبحث 2: قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ..................................................49  

 

مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق كالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام........................................................................................................................................69

 

فصل دوم: بررسي نظري وچگونگي قواعدومقررات شكلي تعزيرات حكومتي................................80

 

مبحث 1: آيين دادرسي درسازمان تعزيرات حكومتي .............................................................80

 

مبحث 2: ويژگي رسيدگي درشعب تعزيرات حكومتي ...........................................................81

 

مبحث 3: راي درشعب تعزيرات حكومتي...............................................................................84

 

بخش دوم:بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان عدالت اداري دررسيدگي به پرونده هاي تعزيرات حكومتي ................................................................................................................................85

 

فصل اول:قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.....................................................................................................................................86

 

مبحث 1: تشكيلات ديوان عدالت اداري.................................................................................86

 

مبحث 2: آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ..........................................................................88

 

مبحث 3: تفسيربند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت..................................................................................................................................115

 

فصل دوم :  مواردرسيدگي درشعب ديوان عدالت .............................................................. 117

 

مبحث ا:قاچاق كالا وارز......................................................................................................117

 

مبحث 2:بهداشتي ودارودرمان............................................................................................. 119

 

مبحث 3: صنفي ................................................................................................................. 121

 

مبحث 4: غيرصنفي...............................................................................................................123

 

نتيجه گيري نهايي.................................................................................................................125

 

منابع ومأخذ........................................................................................................................ 127

 

 

 

چكيده :

 

دراين پژوهش تلاش شده است تاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي موجود به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي،آيين نامه هاي هيأت وزيران و….

 

علاوه برمواردمزبور دراين مجلد تلاش شده كه نقش سازمانهاي همكاربا سازمان تعزيرات حكومتي كه به موجب قوانين ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وايفاي وظايف ومأموريتهاي محوله درخصوص فرآيندهاي اقتصادي وحوزه سلامت مي باشند،تبيين گردد.

 

ازجمله؛ سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه هاي علوم پزشكي ومراكز بهداشت،اتحاديه ها، اتاق وشوراهاي اصناف وسايردستگاههاي ذيربط كه قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاينكه درابتدا اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظربيان گرديده است .

 

بخش دوم اين پژوهش به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص يافته است .كه درمقام تشريح وتبيين طريق مزبورمقدمتاً نكاتي چنددرخصوص شرح وظايف ،حدوداختيار،مسئوليت ها، نحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري به اختصار ابراز شده است .سپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده مورد بررسي ،تجريه وتحليل واقع شده است .

 

لازم به توضيح است ازآنجاكه صلاحيت ها و وظايف شعب تعزيرات حكومتي حول4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزسعي شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، بهداشتي،دارويي ودرمان ، صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت وازحيث ايجاد رويه قضايي مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.

 

عمده نتيجه حاصل ازبررسي هاي صورت پذيرفته وتحقيقات به عمل آمده مبين اين مطلب است كه كليه آرا وتصميمات شعب سازمان تعزيرات حكومتي قابل شكايت وطرح درديوان عدالت اداري  مي باشد.اما آنچه قابل توجه مي باشد اين است كه به موجب تبصره (2 )ذيل ماده (50) قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شوراي اسلامي آراي صادره ازشعب تعزيرات حكومتي درمورد پرونده هاي قاچاق كالا وارز قابل اعتراض درديوان عدالت اداري وسايرمراجع قضايي نيست . البته قابل ذكراست كه قانون پيش گفته پس از جري تشريفات مقررقانوني ودرج درروزنامه رسمي ومضي فرجه مربوطه قابل اجرا مي باشد.

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

 

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

 

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۶:۰۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

 فهرست مطالب

 

                                                                                                                          صفحه

 

چكيده .................................................................................................................................................................................1

 

مقدمه...................................................................................................................................................................................2

 

تبيين موضوع........................................................................................................................................................2

اهميت و ضرورت تحقيق.....................................................................................................................................3

نوآوري تحقيق.....................................................................................................................................................4

اهداف تحقيق......................................................................................................................................................4

سؤالهاي تحقيق...................................................................................................................................................5

فرضيه هاي تحقيق.............................................................................................................................................5

پيشينه تحقيق......................................................................................................................................................6

روش تحقيق.........................................................................................................................................................7

شيوه جمع آوري مطالب.......................................................................................................................................7

مشكلات و موانع تحقيق......................................................................................................................................8

سازماندهي تحقيق.............................................................................................................................................8

فصل اول: كليات...................................................................................10

 

مبحث اول: تاريخچه پارلمان............................................................................................................................................11

 

مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن...............................................................................................................................16

 

مبحث سوم: مفاهيم بنيادين..............................................................................................................................................29

 

گفتار اول: تفكيك قوا........................................................................................................................................................29

 

گفتار دوم: رژيم سياسي و انواع ان...................................................................................................................................36

 

گفتار سوم: قوه مقننه.........................................................................................................................................................43

 

گفتار چهارم: دولت بسيط(ساده)........................................................................................................................................43

 

گفتار پنجم: كشورهاي چند پارچه (مركب).......................................................................................................................45

 

فصل دوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران.........................49

 

مبحث اول: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................50

 

مبحث دوم: نظارت اطلاعي..............................................................................................................................................59

 

گفتار اول: شكايات مردمي از طرز كار قواي سه گانه.......................................................................................................60

 

گفتار دوم: ابتكار نمايندگان در كسب اطلاع.....................................................................................................................68

 

گفتار سوم: ابتكار مجلس در كسب اطلاعات(تحقيق و تفحص)..................................................................77

 

مبحث سوم: نظارت استصوابي..........................................................................................................................................81

 

مبحث چهارم: نظارت مالي................................................................................................................................................89

 

مبحث پنجم: نظارت سياسي.............................................................................................................................................90

 

فصل سوم: جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري فدرال آلمان...............................94

 

مبحث اول: كلياتي از نظام سياسي و حقوقي آلمان..........................................................................................................95

 

مبحث دوم: نظارت تأسيس...............................................................................................................................................98

 

مبحث سوم: نظارت اطلاعي...........................................................................................................................................103

 

مبحث چهارم: نظارت استصوابي.....................................................................................................................................109

 

مبحث پنجم: نظارت سياسي...........................................................................................................................................112

 

مبحث ششم: نظارت مالي...............................................................................................................................................113

 

مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .......................................................................................................................116

 

نتيجه گيري و پيشنهادات...............................................................................................................................................118

 

فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................126

 

چكيده:

 

پژوهش حاضر به بررسي، ارزيابي و تحليل جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان پرداخته است. كنترل و بررسي اقدامات يك مقام و نهاد حكومتي از سوي مقام و نهادي ديگر كه به منظور حصول اطمينان از باقي ماندن اقدامات ياد شده در حدود و ثغور قانوني انجام مي گيرد را نظارت گويند. قوه مقننه با عنايت به جايگاه و ريشه و خاستگاه مردمي خود همواره به عنوان شايسته ترين و مطلوب ترين نهاد حكومتي در جهت و راستاي نظارت بر قوه مجريه شناخته شده است. و اين امر مصنوعي است كه ريشه در تاريخچه عملكرد قوه مجريه و تحمل و تجاوز ايشان از حدود و ثغور و چارچوب هاي قانون و حقوق و آزادي هاي شهروندي مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين جمهوري فدرال آلمان در مراتب مذكور، مكانيسم ها و روش ها و سازوكار هاي خاصي را در جهت نظارت بر قوه مجريه در نظر گرفته اند. نظارت تأسيس، نظارت مالي، نظارت استصوابي ،نظارت سياسي، نظارت اطلاعي از مهم ترين وجوهات اشتراكي حوزه نظارتي پارلمان در ايران و آلمان مي باشد. هرچند بايستي گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داري نيز با عنايت به ماهيت نظام سياسي و پارلماني دو كشور ايران و آلمان در حوزه صلاحيت هاي نظارتي وجود دارد كه مي توانيم آثار آن را به ويژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذكر استيضاح، نظارت مالي، و كيفيت كار كميسيون ها و هيئت هاي رسيدگي كننده به شكايات مردمي و يا كميسيون هاي تحقيق و تفحص و ... مشاهده نمود. از اين رو تحقيق حاضر در صدد مي باشد ضمن تحليل و بررسي پاره اي از مفاهيم و معاني مرتبط با تحقيق حاضر از جمله نظارت و تقسيم بندي مرتبط با آن به بيان بررسي و ارزيابي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان پرداخته و ضمن تحليل و واكاوي موضوع، ابعاد آثار و به ويژه وجوهات افتراقي و اشتراكي حوزه نظارتي قوه مقننه دو كشور مذكور را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون بنيادين آلمان ملاك اصل بررسي تحقيق حاضر مي باشد.

 

كليد واژگان:

 

پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحيت، ، نطارت تاسيسي ، استصوابي

 

مقدمه:

 

1-1) تبيين موضوع

 

در تحقيق حاضر به بررسي تطبيقي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي پردازيم. در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قسمت اعظم قدرت زمامداري را اعمال مي نمايد. به همين خاطر امكان بروز خطر ناشي از اين قدرت عليه حقوق و آزادي مردم فراوان مي باشد. فلسفه تفكيك قوا مبتني بر شكستن قدرت عمومي و توزيع آن بين عوامل متعدد است تا در اين روند از بروز استبداد جلوگيري به عمل آيد و در مقابل آن آزادي مردم تضمين گردد. در نظام پارلماني قوه مقننه با استفاده از شيوه هاي نظارتي خاص قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار مي دهد و بدين وسيله امنيت و آزادي مردم تا حدود زيادي قابل تأمين و تضمين مي تواند باشد. در نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مقننه يا همان مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصول متعدد قانون اساسي از زمان تشكيل و فعاليت قوه مجريه تا خاتمه آن از طريق و شيوه هاي گوناگون بر آن نظارت دارد. تعميم برنامه قوه مجريه به مجلس شوراي اسلامي و رأي اعتماد به وزيران و رأي اعتماد به هيأت وزيران، تذكر، سؤال، استيضاح وزيران و رئيس جمهور، تحقيق و تفحص، كميسيون اصل نود از مهم ترين كاركردهاي نظارتي مجلس بر قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. از سوي ديگر پارلمان و مجلس نيز بخش مهمي از ارگان هاي قانون اساسي در جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به عبارت بهتر عالي ترين اركان اساسي در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت كه اعضاي آن مستقيماً به وسيله مردم انتخاب مي شوند. حق قانون گذاري در جمهوري فدرال آلمان بين فدراسيون و ايالت تقسيم شده است. به همين جهت دو نظام قانون گذاري در آلمان وجود دارد كه عبارتند از: شوراي فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاك). انتخاب رئيس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسي فدرال، رأي عدم اعتماد، رأي اعتماد، سؤال، استيضاح و...از مهمترين كاركردهاي نظارتي پارلمان در آلمان مي باشد. همان طور كه كه از مفاد مطالب مذكور به خوبي بر مي آيد كاركرد نظارتي مجلس بر قوه مجريه در ايران و آلمان داراي جايگاه مهم و برجسته اي مي باشد و از سوي ديگر وجوهات اشتراكي و افتراقي خاص در اين حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسي تحقيق حاضر تبيين و تحليل نظام نظارتي مجلس و پارلمان بر قوه مجريه در ايران و آلمان مي باشد به گونه اي كه جايگاه نظام نظارتي مذكور را فهميده وعين حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاري و نظارتي پارلمان آلمان در ايران استفاده نماييم.

 

2-1) اهميت و ضرورت تحقيق:

 

در خصوص اهميت و ضرورت تحقيق حاضر نيز بايستي گفت تحقيق حاضر در حوزه بررسي جايگاه و صلاحيت هاي نظارتي قوه مقننه در ايران و آلمان مي تواند داراي اهميت فراواني مي باشد به گونه اي كه با نظام قانوني حاكم بر نظارت هاي مجالس ايران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراكي و افتراقي آنها را بشناسم و در عين حال چالش ها، فرمتهاي نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران را بهتر مورد شناخت و درك و ارزيابي قرار دهيم. از سوي ديگر يكي ديگر از اهميت ها و ضرورت هاي تحقيق حاضر تبيين، ارزيابي و بررسي مكانيسم ها، شيوه ها و روش هاي نظارتي قوه مقننه بر قوه مجريه در دو نظام جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان مي باشد. به نظر مي رسد آنچه اهميت و ضرورت تحقيق حاضر را مضاعف مي نمايد وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سياسي ايران و آلمان و از سوي ديگر تشكيل و ساختار پارلمان در دو كشور مذكور مي باشد. همان طور كه در كتاب هاي مرتبط با حقوق اساسي گفته شده است نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ ساختاري بسيط به شمار آمده اين در حالي است كه نظام فدرال آلمان مركب مي باشد و همين امر موجبات شكل گيري دو نظام سياسي متفاوت در ايران و آلمان از جهت ساختاري شده است و در اين راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبيه شده است كه عبارتند از: مجلس فدرال و شورا هاي ايالتي. اما در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام تك مجلس مواجهه مي باشيم. و همين تفاوتهاي ظريف موجب گرديده است كه نظام جمهوري اسلامي ايران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ويژه در حوزه و قلمرو نظارتي بر قوه مجريه علي رغم شباهت هاي خاصي كه دارند، در عين حال تفاوت هاي معنا داري نيز با يكديگر داشته باشد كه با انجام تحقيق حاضر جزئيات آن روشن مي گردد.

 

3-1) نو آوري تحقيق:

 

 تحقيق حاضر داراي نو آوري هايي به شرح ذيل الذكر مي باشد: 1- بررسي مقايسه اي و تطبيقي نظام نظارتي ايران و آلمان براي نخستين بار 2- تحليل، ارزيابي و بررسي قوانين اساسي و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ايران و آلمان 3- تحليل، ارزيابي و بررسي ابعاد حقوقي، سياسي نظام نظارتي ايران و آلمان.

 

4-1) اهداف تحقيق:

 

تحقيق حاضر داراي اهدافي به شرح ذيل مي باشد: 1- بررسي و ارزيابي و تحليل كاركردهاي نظارتي مجلس ايران و آلمان 2- تحليل و بررسي و ارزيابي وجوهات اشتراكي و افتراقي نظارت مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه 3- بررسي آخرين تحولات قانون گذاري در حوزه نظام نظارتي مجالس ايران و آلمان بر قواي مجريه

 

5-1) سؤال هاي تحقيق:

 

سؤال اصلي:

 

1- جايگاه نظام نظارتي قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران و آلمان چگونه است؟

 

در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده است

 

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :

 

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۴۱:۲۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۱:۵۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود
تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
مقدمه :
بازار هاي سرمايه در اقتصاد كشورها از اهميت زياد و قابل توجهي در
رونق فعاليت هاي اقتصادي ، سرمايه گذاري و تخصيص بهينه سرمايه
برخوردار است . بازار سرمايه ، بازاري است كه در آن سهام و كليه اوراق
بهادار كليه شركت ها تعيين مي شود كه براساس آن معادلات بر روي
اوراق بهادار انجام شده و شركت هاي متقاضي مي توانند وجوه مورد
  نياز خود را به سادگي و با هزينه نسبتا كم تامين كنند . همچنين وجود
اين بازارها باعث مي شود كه افراد بتوانند وجوه پس انداز هاي خود را ولو
اندك در سهام و اوراق بهادار عرضه شده در بورس سرمايه گذاري نموده
و از اين طريق در عوايد حاصل از فعاليت شركت ها سهيم شوند . بنابراين
با بيان اين مطلب به خوبي مشخص مي وشد كه نقش اين بازار ها در
اقتصاد هر كشور به چه دليل زياد بوده و اهميت آنها به چه صورت است .

 

براي دانلود متن كامل اين پايان نامه مي توانيد به سايت منبع مراجعه كنيد :
40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۳۵:۲۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

 

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

چكيده........................................................................................................................................... 1

 

 

 

فصل اول: كلّيّات پژوهش

 

مقدمه............................................................................................................................................ 3

 

بيان مسئله..................................................................................................................................... 4

 

اهميت و ضرروت پژوهش............................................................................................................. 5

 

اهداف پژوهش.............................................................................................................................. 6

 

الف) اهداف كلي........................................................................................................................... 6

 

ب) اهداف ويژه............................................................................................................................. 7

 

سوالات پژوهش............................................................................................................................ 7

 

تعاريف مفاهيم واصطلاحات........................................................................................................... 7

 

الف- تعاريف نظري....................................................................................................................... 7

 

ب- تعاريف عملياتي..................................................................................................................... 8

 

 

 

فصل دوم: ادبيّات و پيشينه پژوهش

 

مقدمه.......................................................................................................................................... 10

 

1- مباني نظري پژوهش................................................................................................................ 11

 

شغل........................................................................................................................................... 11

 

شرايط احراز شغل........................................................................................................................ 11

 

فرايندهاي شرايط احراز شغل........................................................................................................ 11

 

شغل معلمي در كلام امام خميني (ره)............................................................................................ 12

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

شغل معلمي در سخنان مقام معظم رهبري:...................................................................................... 12

 

ملاك هاي انتخاب شغل............................................................................................................... 12

 

استعداد عاملي موثر در انتخاب شغل.............................................................................................. 13

 

بررسي علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.......................................................................... 14

 

فرصت‌هاي شغلي به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.................................................................... 14

 

عوامل اقتصادي به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل....................................................................... 14

 

جايگاه اجتماعي به عنوان عامل موثردر انتخاب شغل........................................................................ 15

 

استرس شغلي.............................................................................................................................. 15

 

عامل تنش شغلي.......................................................................................................................... 16

 

راهكارهاي سازمان جهت پيش گيري از فشارها و استرسهاي شغلي.................................................. 17

 

عوامل ايجاد كننده تعارض و فشارهاي رواني معلمان...................................................................... 17

 

تعارض خواست – خواست.......................................................................................................... 17

 

تعارض خواست – ناخواست........................................................................................................ 18

 

تعارض ناخواست- ناخواست........................................................................................................ 18

 

عوامل ايجاد كننده استرس درون سازماني دربين معلمان................................................................... 18

 

خط مشي هاي سازماني................................................................................................................ 19

 

ساختار سازماني........................................................................................................................... 19

 

شرايط فيزيكي سازمان.................................................................................................................. 19

 

فرايندهاي سازماني....................................................................................................................... 20

 

استرس و عملكرد كاري كاركنان و معلمان..................................................................................... 20

 

كاهش استرس شغلي كاركنان و معلمان.......................................................................................... 21

 

پيشگيري از استرس شغلي............................................................................................................ 22

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

مراحل پيشگيري از استرس........................................................................................................... 22

 

مهارت­هايي براي كاهش استرس شغلي كارمندان و معلمان............................................................... 23

 

فشار رواني................................................................................................................................. 24

 

تغييرات اصلي زندگي فشارزا........................................................................................................ 25

 

حوادث محيطي فشارزا................................................................................................................. 25

 

فشار رواني آسيب رسان............................................................................................................... 25

 

نشانه هاي فشار رواني.................................................................................................................. 26

 

چگونگي كاهش سطح فشار رواني در بين معلمان........................................................................... 28

 

عوامل و پيامدهاي تاثيرگذار برفرايندهاي فشار شغلي...................................................................... 28

 

2- پيشينه تحقيق.......................................................................................................................... 31

 

الف) پژوهش هاي انجام شده در  داخل كشور............................................................................... 31

 

ب) پژوهش هاي انجام شده در  خارج از كشور............................................................................. 32

 

نتيجه گيري.................................................................................................................................. 34

 

 

 

فصل سوم: روش شناسي پژ‍وهش

 

مقدمه.......................................................................................................................................... 37

 

نوع پژوهش................................................................................................................................ 37

 

جامعه آماري................................................................................................................................ 37

 

نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................................. 37

 

ابزار پژوهش............................................................................................................................... 38

 

روايي و پايايي............................................................................................................................ 38

 

روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش........................................................................................ 39

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

 

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

 

مقدمه.......................................................................................................................................... 41

 

الف) تجزيه و تحليل توصيفي داده هـا.......................................................................................... 42

 

ب) تجزيه و تحليل استنباطي داده هـا............................................................................................ 46

 

 

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها

 

جمع بندي................................................................................................................................... 51

 

يافته هاي پژوهش........................................................................................................................ 52

 

نتايج توصيفي داده ها................................................................................................................... 52

 

بحث و تفسير داده ها................................................................................................................... 54

 

نتيجه گيري.................................................................................................................................. 55

 

محدوديت ها............................................................................................................................... 56

 

الف) محدوديت در قلمروپژوهش................................................................................................. 56

 

ب) محدوديت هاي اجرايي.......................................................................................................... 56

 

پيشنهادها.................................................................................................................................... 56

 

الف) پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش................................................................................. 56

 

ب) پيشنهادات براي پژوهشگران آتي............................................................................................ 57

 

 

 

منابع

 

الف) منابع فارسي........................................................................................................................ 59

 

ب) منابع انگليسي........................................................................................................................ 61

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

 

 

پيوست­ها

 

پيوست1: پرسشنامه...................................................................................................................... 63

 

پيوست2: جداول مربوط به spss.................................................................................................. 65

 

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصيلي................................................................................... 67

 

چكيده انگليسي............................................................................................................................ 68

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

جدول (3-1)  مقادير ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه ها 39

 

جدول (4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها 42

 

جدول (4-2)توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها 43

 

جدول (4-3) توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك سابقه خدمت... 44

 

ﺟﺪول (4-4): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ... 45

 

جدول (4-6) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهاي شغلي در بين معلمان زن. 46

 

جدول (4-7) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهاي شغلي معلمان زن. 47

 

جدول (4-8) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلي معلمان. 48

 

جدول (4-9) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلي معلمان. 49

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

نمودار(2-1) منحني استرس و عملكرد. 21

 

نمودار(4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها 42

 

نمودار(4-2) توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها 43

 

نمودار(4-3) توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك  سابقه خدمت... 44

 

 

 

چكيده

 

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير فشارهاي شغلي برعملكرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهيه و تدوين گرديده است. گردآوري داده­ها در اين پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشكيل داده اند كه بر اساس جدول تعيين حجم نمونه كرجيسي مورگان تعداد 162 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه­اي انتخاب شدند. ابزار اندازه­گيري اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 3 بعد مسئوليت پذيري، شخصيت اجتماعي و وضعيت روحي و رواني مي باشد، استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل داده­ها با آمار توصيفي و آمار استنباطي (شامل: آزمون تي تك نمونه اي) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد ميانگين نمرات تمام مولفه هاي فشارهاي شغلي معلمان بيشتر از حد متوسط مي باشد.

 

 

 

فصل اول

 

كلّيّات پژوهش

 

مقدمه

 

كار و فعاليت معلمان در مدارس جنبه اي از زندگي است كه صرف نظر از منابع مالي برخي از نيازهاي اساسي آدمي نظير تحرك رواني و بدني، نيازهاي اجتماعي و احساسات خود ارزشمندي را ارضاء

مي­كند با وجود اين كار و فعاليت در مدارس و سازمان­ها مي­تواند منبع فشار رواني نيز باشد. در دهه اخير موضوع فشارهاي رواني و استرس و آثار آن در مدارس مورد توجه بسيار واقع گرديده است.با وجود اين كه استرس وفشارهاي رواني مثبت نيز وجود دارد و نبايد به اين عوامل به عنوان يك پديده منفي نگريست، زماني كه از فشارهاي رواني صحبت مي­شود بيشتر به عوارض و جنبه­هاي منفي آن توجه مي شود. به هر حال فشارهاي رواني اثرات فراواني بر عملكرد و فعاليت­هاي اعضاي سازمان دارد. مديران، كاركنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثير فشارهاي عصبي دچار حالات رواني خاصي مي­شوند و دست به اعمالي مي­زنند كه مستقيما در فعاليت­ها و بازدهي سازمان منعكس مي گردد.فشارهاي عصبي علاوه بر تاثيرات رواني تاثيرات جسماني نيز دارند. فشارهاي رواني شديد معلمان و اولياء مدرسه باعث تزلزل در اهداف و راه هاي نيل به آن مي­شوند و بر كارايي دانش آموزان اثر مي­گذارند.

 

امروزه اهميت نظام آموزش­براي پيشبرد اهداف توسعه كشور نزد سياستمداران به اثبات رسيده است و بسيار مهم جلوه كرده است. در اين ميان يكي از عمده ترين و شايد جنجال برانگيزترين مفاهيمي كه از يك سو تلاش­هاي نظري و بنيادي بسياري را به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامي منابع نيروي انساني سازمان­ها اهميّت زيادي پيدا كرده، استرس و فشارهاي رواني بر معلمان است چرا كه معلمان، بر بسياري از متغيرهاي سازماني، تاثير مي­گذارند و زمينه­ رشد و شكوفايي سازمان را فراهم مي­نمايند. نظام­هاي آموزشي درگذر از مسائل كمي و همگاني كردن آموزش ناگزير از توجه به مسائل كيفي پديده‌هاي آموزشي نيازمند توجه به شرايط استرس و فشارهاي رواني وارده بر معلمان مي­باشد و ارتقاي شخصيتي و ثبات هويتي معلمان را از طريق اصلي‌ترين عامل يعني پايداري انساني و تقويت روحيه معلمي به شكوفايي مي­رساند.

 

 

 

بيان مسئله

 

در عصر حاضر كه جهان در اوايل قرن بيست و يكم قراردارد، بخش مهمي از فعاليت فردي واجتماعي را تعليم و تربيت تشكيل مي­دهد، به طوري كه يونسكو در گزارش جهاني اعلام كرده است: تقريباً از هر پنج انساني كه امروز زندگي مي­كند يك نفر يا شاگرد است يا در نظام آموزش رسمي به عنوان معلم خدمت مي­كند. اساس خودكفايي و استقلال هر جامعه اي، برپايه­هاي وجودي سازمان­هاي آموزشي آن جامعه استوار است و در بين تمام نيروهاي اثر بخش يك سازمان آموزشي، اغلب صاحب نظران و متفكران مسائل تربيتي معتقدند كه معلمان مهمترين عامل مؤثر در جريان تعليم و تربيت هستند، لذا توجه به نيازهاي آن­ها و چگونگي تأمين آن توسط سازمان، مي­تواند منجر به كاهش فشارهاي رواني و درنتيجه تعهد سازماني آنان در سازمان مي­گردد(حسيني نسب و همكاران،1391،ص14).

 

 

 

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

 

 

متن كامل در سايت :

 

40y.ir

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۴:۵۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

 

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

چكيده

 

مسئلة جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي نظير فقر و بيكار ي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي آيد منحصر به مردان نيست، بلكه زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئوليت هايشان كه با توجه به ساختار طبقاتي آنان شكل مي گيرد، دست خوش بحران و نابساماني مي شود.

 

روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي تبييني و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبة حضوري با زنان مجرم زندان ساري با هدف شناخت ابعاد اجتماعي، اقتصادي ، و فرهنگي شرايطي است كه مجموعاً زمينة كجروي و ارتكاب جرايم را در ميان آنان مساعد مي كند. به عبارت ديگر عواملي مانند شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي خانوادگي، با ايجاد زمينه هاي مستعد، مي توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري در واكنش به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند.

 

 كليد واژه : خانواده ، بزهكاري، زنان، عوامل بزهكاري، خشونت عليه زنان.

 

 مقدمه:

 

الف ) بيان موضوع:

 

از آن جا كه اكثريت درخور توجهي از جرايم گزارش شدة زنان جرايم مالي اند، محققان انگيزة جرايم زنان را عمدتاً اقتصادي ذكر مي كنند و در تحقيقات خود به همبستگي كلي ميان نيازهاي اقتصادي و جرم اشاره دارند و ارتكاب جرم را راه حلي اقتصادي براي زنان فقير مي شمارند. وسعت گرفتن دامنة دستگيري زنان به جرم كلاهبرداري و سرقت را نيز نتيجة بدتر شدن اوضاع اقتصادي آنان و تبعيض هاي جنسي در سطوح پايين اقتصادي عنوان مي كنند.

 

حال آن كه با مروري بر تحقيقات انجام شده ، مي توان دريافت كه براي كجروي زنان ، علاوه بر عامل اقتصادي كه خود ريشه در ساخت نظام اجتماعي دارد، بايد به تأثير وضعيت خانواده نيز اشاره كرد. شرايطي از قبيل وضع خانوادگي نابسامان در دوران كودكي، روابط و مناسبات خانوادگي پرتنش، ازدواج ها ي زودرس، و زندگي در كنار همسري بزهكار.

 

به اين ترتيب، با توجه به وظايف خانواده در تأمين منابع مادي و عاطفي فرزندان از يك سو، و تأثير دوام و استحكام خانواده در آرامش رواني افراد خانواده از سوي ديگر، به تحقيقي ميداني در خصوص تأثير ناامني رواني و اقتصادي خانواده در آسيب شناسي خانواده پرداختيم و تحليلي از مسئلة جرم و بزهكاري در محيط اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جامعه با توجه به اهميت روابط اجتماعي در بروز اين پديدة اجتماعي ارائه داديم.

 

نقش ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن است كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري است ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار است . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده است .

 

ب)سابقه تحقيق

 

سابقة تحقيق در زمينة آسيبهاي اجتماعي در خصوص زنان در ايران چندان طولاني نيست و مراجعه به كتاب شناسي ها و مقاله نامه هاي موضوعي نشان مي دهد كه تحقيقات در مسئلة جرم و بزهكاري زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نكه، بسياري از صاحب نظران بر آناند كه زنان امروز بيش از گذشته فرصت ارتكاب جرم پيدا مي كنند، زيرا شمار بيش تري از آنان شاغل اند و از آزادي بيشتري برخوردارند و كمتر از گذشته به خانه وابستگي دارند؛ از طرف ديگر، بسياري از زنان مسئوليت اصلي خانواده را بر دوش دارند، مسئوليتي كه در گذشته به طور سنتي بر عهدة مردان بوده است.

 

پ)اهداف و كاربردهاي تحقيق

 

هدف كلي در اين پژوهش شناخت شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگي زنان بزهكار و مجرم ساري با تأكيد بر سه شاخص كلي خانواده، محيط اجتماعي، و اوضاع اقتصادي با مطالعة زنان مجرم در زندان ساري است. هدف هاي جزئي شناسايي چگونگي تأثير عوامل زير در ارتكاب جرم است:

 

روابط نامناسب خانوادگي، ارتباط با افراد خلاف كار در محل سكونت و به طور كلي محيط اجتماعي، مشكلات اقتصادي و مالي، و فقدان امكانات مناسب براي گذران اوقات فراغت.

 

ت )پرسش هاي تحقيق

 

براي دستيابي به پاسخ پرسش اصلي مبني بر اين كه دلايل ارتكاب جرم در ميان مراجعان مراكز

 

اورژانس اجتماعي و زندان زنان شهرستان ساري ، كدامند، پرسشهاي فرعي زير مطرح شدند.

 

ويژگيهاي خانوادگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي شخصيتي و فردي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي فرهنگي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

ويژگيهاي اقتصادي مراجعان مجرم و در معرض جرم چگونه است؟

مسائل بومي و جغرافيايي چه نقشي در بروز و ترويج جرم دارند؟

ث) فرضيه ها ي تحقيق

 

بيشترين فراواني آسيب در روابط مورد بررسي مربوط به خشونت و آزار خانواده و روابط خانوادگي آسيب زا و جو متشنج و اعتياد در ميان اعضاي خانواده است..

بيشترين فراواني در ويژگي رواني بزهكاران مربوط به افسردگي ،اختلال رواني ،جنسي ،جسمي و خود كم بيني و عدم اعتماد به نفس است.

سطح سواد و ميزان تحصيلات والدين نقش موثري در بزهكاري يا عدم بزهكاري زنان ايفا مي كند.

در آمد پايين و بيكاري سرپرست خانوار در 98.6 درصد مددجوياني كه مشكل اقتصادي دارند وجود دارد.

بيكاري زنان به دليل مشكلات بومي و محروميت و تعصب جنسيتي در 100 درصد موارد به چشم مي خورد.

ج )روش تحقيق

 

روش تحقيق توصيفي تبييني است و در گردآوري اطلاعات نيز، از تكنيك هاي مراجعه به اسناد و مدارك، پرسشنامه، و همچنين مصاحبه با زنان زنداني استفاده شده است.

 

چ)ساختار تحقيق

 

اين تحقيق شامل مقدمه است كه به بيان موضوع،سابقه تحقيق ،اهداف و كاربردهاي تحقيق،پرسشهاي تحقيق،فرضيه ها، روش و ساختار تحقيق مي پردازد .مطالب تحقيق در 2 فصل تشريح و بررسي گرديد .فصل اول شامل 3 مبحث ميباشد .مبحث اول شامل دو گفتار:1-واژه شناسي و 2-اهميت و پيشينه بزهكاري زنان.مبحث دوم شامل دو گفتار 1-ويژگي بزهكاري زنان و 2-رويكردها كه شامل رويكرد كلاسيك و انتقادي و فمينيستي مي باشد.

 

مبحث سوم هم شامل دو گفتار است .1-انواع خانواده و تعريف آن 2- كاركردهاي خانواده

 

فصل دوم شامل مبحث اول :روش شناسي تحقيق است كه به 2 مبحث تقسيم مي شود مبحث نخست نيز شامل 3 گفتار است 1-جامعه و نمونه آماري 2-ابزارهاي اندازه گيري 3-يافته هاي تحقيق

 

 

 

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

 

 

متن كامل در سايت :

 

40y.ir

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۹:۱۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

 

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................... صفحه

 

چكيده................................................................................................................................... 1

 

فصل اول: كليات پژو هش

مقدمه..................................................................................................................................... 3

 

بيان مسئله.............................................................................................................................. 4

 

اهميت و ضرورت پژوهش...................................................................................................... 5

 

اهداف پژوهش....................................................................................................................... 7

 

سوال هاي پژوهش ................................................................................................................ 7

 

الف) سوال اصلي.................................................................................................................... 7

 

ب) سوال­هاي ويژه................................................................................................................. 7

 

متغير هاي  پژوهش................................................................................................................. 8

 

تعاريف واژه ها و اصطلاحات................................................................................................. 8

 

الف: تعاريف نظري (مفهومي).................................................................................................. 8

 

ب: تعاريف عملياتي (عملي)................................................................................................... 9

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

مقدمه..................................................................................................................................... 11

 

قسمت نخست: مباني نظري پژوهش........................................................................................ 12

 

خودكارآمدي.......................................................................................................................... 12

 

مفهوم خودكارآمدي................................................................................................................. 12

 

اثرات خودكارآمدي بر كاركردهاي روان شناختي........................................................................ 14

 

رشد خودكارآمدي................................................................................................................... 16

 

تأثيرات خانوادگي در خودكارآمدي........................................................................................... 16

 

تأثير هم سالان........................................................................................................................ 18

 

نقش مدرسه........................................................................................................................... 19

 

تأثيرات گذر به دوره ي ديگر................................................................................................... 20

 

تغييرات رشدي در مهارت هاي خودارزيابي.............................................................................. 20

 

هوش..................................................................................................................................... 21

 

هوش هيجاني......................................................................................................................... 22

 

نظريه هاي هوش.................................................................................................................... 23

 

تاريخچه هوش هيجاني........................................................................................................... 26

 

ديدگاه‌هاي موجود در باب هوش هيجاني.................................................................................. 27

 

هوش معنوي.......................................................................................................................... 34

 

هوش معنوي و مديريت.......................................................................................................... 35

 

هوش اجتماعي....................................................................................................................... 36

 

كيفيت هاي ضروري براي هوش اجتماعي................................................................................. 37

 

قسمت دوم: پيشينه پژوهش..................................................................................................... 38

 

الف) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور................................................................. 38

 

ب) پيشينه پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور................................................................... 40

 

جمع بندي............................................................................................................................. 42

 

مدل مفهومي........................................................................................................................... 43

 

فصل سوم: روش انجام تحقيق

مقدمه ................................................................................................................................... 45

 

روش پژوهش........................................................................................................................ 45

 

نمونه و روش نمونه گيري....................................................................................................... 46

 

روش جمع آوري اطلاعات .................................................................................................... 46

 

ابزار گردآوري اطلاعات.......................................................................................................... 47

 

روش هاي تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................... 49

 

 

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه..................................................................................................................................... 51

 

بخش اول) تحليل توصيفي داده ها........................................................................................... 52

 

بخش دوم: تحليل استنباطي داده ها.......................................................................................... 61

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

جمع بندي............................................................................................................................. 83

 

يافته هاي پژوهش ................................................................................................................. 85

 

بحث و تفسير........................................................................................................................ 88

 

محدوديت هاي پژوهش.......................................................................................................... 92

 

الف) در قلمرو پژوهش.......................................................................................................... 92

 

ب) محدوديت­هاي اجرايي...................................................................................................... 92

 

پيشنهادهاي پژوهش................................................................................................................ 92

 

الف) پيشنهادهايي مبتني بر نتايج پژوهش.................................................................................. 92

 

ب) پيشنهادهايي مبتني بر تجارب پژوهشگر............................................................................. 94

 

منابع...................................................................................................................................... 96

 

پيوست ها.............................................................................................................................. 102

 

چكيده انگليسي...................................................................................................................... 121

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه

 

جدول 3-1: جامعه آماري....................................................................................................... 46

 

جدول 4-1: جدول فراواني متغيّر جنسيت................................................................................ 52

 

جدول 4-2: جدول فراواني متغيّر سن...................................................................................... 53

 

جدول 4-3: فراواني و درصد فراواني متغيّر سطح تحصيلات..................................................... 54

 

جدول 4-4: جدول فراواني متغيّر سابقه كار.............................................................................. 55

 

جدول 4-5: جدول فراواني متغيّر سابقه مديريت....................................................................... 56

 

جدول 4-6: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش هيجاني............................................. 57

 

جدول 4-7: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش معنوي.............................................. 58

 

جدول 4-8: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير هوش اجتماعي........................................... 59

 

جدول 4-9: شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغير خودكارآمدي.............................................. 60

 

جدول 4–10: جدول ضرايب متغييرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون گام به گام....................... 62

 

جدول 4–11: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش هيجاني مديران................................ 63

 

جدول 4–12: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش معنوي مديران.................................. 64

 

جدول 4–13: بررسي همبستگي بين خودكارآمدي با هوش اجتماعي مديران............................... 65

 

جدول 4–14: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش معنوي مديران............................. 66

 

جدول 4–15: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران مرد و زن............................... 67

 

جدول 4–16: ميزان هوش معنوي مديران بر اساس سن............................................................. 68

 

جدول 4–17: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب سن................... 68

 

جدول 4–18: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش معنوي مديران بر حسب تحصيلات................ 69

 

جدول 4–19: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش هيجاني مديران............................ 70

 

جدول 4–20: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران مرد و زن.............................. 71

 

جدول 4–21: ميزان هوش هيجاني مديران بر اساس سن........................................................... 72

 

جدول 4- 22: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر اساس سن.................. 72

 

جدول 4- 23: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش هيجاني مديران بر حسب تحصيلات............. 73

 

جدول 4- 24: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان هوش اجتماعي مديران......................... 74

 

جدول 4–25: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران مرد و زن............................ 75

 

جدول 4–26: ميزان هوش اجتماعي مديران بر اساس سن......................................................... 76

 

جدول 4- 27: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر اساس سن................ 76

 

جدول 4- 28: آزمون t مستقل جهت مقايسه هوش اجتماعي مديران بر حسب تحصيلات............ 77

 

جدول 4–29: آزمون t تك متغييري جهت بررسي ميزان خودكارآمدي مديران............................. 78

 

جدول 4–30: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران مرد و زن............................... 79

 

جدول 4–31: ميزان خودكارآمدي مديران بر اساس سن............................................................ 80

 

جدول 4- 32: آزمون (ANOVA) جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر اساس سن................... 80

 

جدول 4–33: آزمون t مستقل جهت مقايسه خودكارآمدي مديران بر حسب تحصيلات............... 8=

 

فهرست نمودارها

عنوان.................................................................................................................................... صفحه

 

نمودار 4-1: نمودار ستوني متغيّر جنسيت بر حسب درصد فراواني............................................. 52

 

نمودار 4-2: نمودار ستوني متغيّر سن بر حسب درصد فراواني................................................... 53

 

نمودار 4-3: نمودار ستوني متغيّر سطح تحصيلات بر حسب درصد فراواني................................. 54

 

نمودار 4-4: نمودار ستوني متغيّر سابقه كار بر حسب درصد فراواني........................................... 55

 

نمودار 4-5: نمودار ستوني متغيّر سابقه مديريت بر حسب درصد فراواني.................................... 56

 

نمودار 4-6: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش هيجاني............................................................. 57

 

نمودار 4-7: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش معنوي.............................................................. 58

 

نمودار 4-8: نمودار ستوني ميانگين متغير هوش اجتماعي........................................................... 59

 

نمودار 4-9: نمودار ستوني ميانگين متغير خودكارآمدي.............................................................. 60

 

 

 

مقدمه

 

خودكارآمدي به بنيه­ي شخصيتي فرد در رويارويي با مسائل در رسيدن به اهداف و موفقيت او اشاره دارد و بيشتر از اين كه تحت تأثير هوش و توان يادگيري دانش آموز باشد، تحت تأثير ويژگيهاي شخصيتي از جمله باور داشتن خود (اعتماد به نفس)، تلاش گر بودن و تسليم شدن(خود تهييجي)، وارسي علل عدم موفقيت به هنگام ناكامي(خودسنجي)، آرايش جديد مقدمات و روش­هاي اجتماعي رسيدن به هدف (خود تنظيمي) و تحت كنترل درآوردن تكانه­ها (خود رهبري) قرار دارد. پياژه معتقد است كه طرح واره هاي خودكارآمدي طي درون سازي و برون سازي­هاي بي­شماري كه در محيط هاي غني رخ مي دهد، شكل  مي­گيرند. خودكارآمدي به واسطه ي انگيزه ي دروني موجب مي شود كه فرد به طور خودانگيخته در محيط تلاش كند و به باورهاي كارآمدي خود دست يابد. طبيعت همچون معلمي نامرئي فرد را به جنب و جوش وا مي­دارد تا ظرفيتهاي مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشكار سازد (عباسيان فرد و بهرامي، 1389).

 

هوش هيجاني به عنوان مجموعه اي از توانايي هاي غير شناختي، بر دانش و مهارت ها و توانايي رويارويي موفقيت آميز در شرايط مختلف محيطي تاثير مي گذراد (بار-ان، 1997)، هوش هيجاني در شكل گيري، گسترش و ادامه تعاملات انساني موثر، نقش مهمي دارد و عموما يكي از عوامل اساسي هوش هيجاني اين است كه فرد راهبردهاي ارتباطي را چگونه و در چه زماني و به چه شكل مورد استفاده قرار دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از قابليت هاي غير شناختي است كه توانايي فرد را در سازگاري با مقتضيات محيطي و فشارهاي حاصله افزايش مي دهد. هوش هيجاني مجموعه اي از توانايي ها مانند خوداگاهي، همدلي، خود نظم بخشي، انگيزش خود و مهارت هاي اجتماعي مي باشد كه بر عملكردهاي رفتاري افراد تاثير مي گذارد (شريفي درآمدي، 1386).

 

عملكرد هر سازمان تابع عملكرد كاركنان و مديران، فرصت ها، منابع و امكانات و نيز متاثر از سيستم هاي محيطي و سازمان هاي ديگر است. عملكرد كاركنان نيز تابع متغيرهاي فردي، متغيرهاي روانشناختي و متغيرهاي سازماني است. از طرفي نيز بزرگترين درماندگي انسان، ناتواني در دستيابي به همكاري تفاهم با ديگران است. مديريت در موقعيت ها و جايگاه هاي مختلف رفتارهاي خاصي را مي طلبد تا مديران بتوانند عملكرد مفيدي داشته باشند. تقويت و توجه به ويژگي خودكارآمدي در مديران، مستلزم شناسايي عوامل پيشايندي يا تعيين كننده آن مي باشد. عوامل بسيار زيادي مي توانند در افزايش خودكارآمدي دخيل باشند كه با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش قصد دارد به بررسي رابطه خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي بپردازد.

 

بيان مساله

 

خودكار آمدي از نظريه شناخت اجتماعي آلبرت باندورا(1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتها اشاره دارد. نظريه شناخت اجتماعي مبتني بر الگوي علّي سه جانبه رفتار، محيط و فرد است. اين الگو به ارتباط متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل فردي(عوامل شناختي، عاطفي و بيولوژيك) كه به ادراك فرد براي توصيف كاركردهاي روان شناختي اشاره دارد، تأكيد مي كند. بر اساس اين نظريه، افراد در يك نظام علّيت سه جانبه بر انگيزش و رفتار خود اثر مي گذارند(پاك مهر و دهقاني، 1389).

 

مفهوم هوش هيجاني(عاطفي) از سال 1990 وارد ادبيات روان شناسي شده است و در نوشته هاي پيشين تحت عنوان هايي مثل هوش اجتماعي، هوش بين فردي و توانايي اجتماعي آمده است(ماير و سالووي، 2000).

 

امروزه علم، به قدرت و نفوذ هيجان هاي ذهني انسان پي برده است و در حال كشف و تبيين جايگاه هيجان ها و احساس ها در فعاليت ها، رفتارها، حركت ها و شخصيت انساني است. در حوزه  مطالعه هاي هوش نيز سير مطالعه ها از هوش منطقي(كه بر پايه ي شناخت استوار است) به سمت هوش هيجاني حركت مي كند. هوش هيجاني سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجان ها و احساس ها در توانمندي هاي انساني دارد(مختاري پور، 1385، ص 41).

 

بسياري از نويسندگان راجع به توانايي هاي بالقوه ي هوش هيجاني و آثار آن بر زندگي عادي و روزمره انسان قلم فرسايي كرده اند، كه به هرحال اين بحث ها باعث شده است، اين باور قديمي كه ماهيت انسان را در تعارض مداوم بين قلب و مغز مي داند، به چالش كشيده شود و در مورد درستي آن ابهام به وجود آيد. افزون بر اين، سبب شده  است تا مردم به اين باور برسند كه هوش هيجاني مي تواند باعث افزايش ميزان سلامتي، رفاه و آسايش عمومي، ثروت، موفقيت، عشق و شادي در فرد شود و كليد موفقيت و اثربخشي در بسياري از امور گروهي و سازماني همانند مديريت اثربخش تر، ايجاد روحيه كارآفرينانه و افزايش انگيزه­ها ي كاري، هوش هيجاني است. اما به دليل نوظهور بودن مباحث مرتبط با هوش هيجاني در مورد اين ادعاها لازم است تا ارزيابي هاي دقيق و علمي انجام شود تا درستي و نادرستي   آن ها مشخص شود(رقيبي، 1387، ص 11).

 

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده است ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از هوش بهر، ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ، رواﺑﻂ دراز ﻣﺪت ﭘﺎﯾﺎﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي براي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت دارﻧﺪ(سلطاني فر،1386، ص 11).

 

گلمن(1995)، با مطرح ساختن پژوهش هايي در زمينه مغز و رفتار، نشان مي دهد كه عوامل ديگري هم هستند كه موجب مي شوند افرادي كه هوش بهر بالايي دارند، در زندگي موفقيت هاي چنداني بدست نمي آوردند، اما كساني كه هوش متوسطي دارند، در مسير موفقيت قرار مي گيرند. اين عوامل، جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي شوند كه گلمن آن را هوش هيجاني مي خواند، كه شامل خود آگاهي، كنترل، تكانشگري، پايداري، اشتياق، انگيزش، همدلي و مهارت هاي اجتماعي است(حدادي كوهسار،1383،ص7). بنابراين افرادي كه توانايي، تشخيص، كنترل و استفاده از توان شان را دارند، از حمايت اجتماعي و احساس رضايتمندي بيشتري برخوردارند.

 

تاكنون درباره خودكارآمدي، سنجش هوش هيجاني و ابعاد آن و ارتباط آن با ديگر متغيرها تحقيق هاي زيادي انجام شده است، به عنوان مثال سيوناتان و فكن (2002)، به بررسي رابطه بين رهبري و هوش هيجاني، لنگهورن (2004)، به بررسي رابطه ي بين عملكرد مديران و هوش هيجاني، اسكات و همكاران (2007)، بررسي هوش هيجاني با سلامت رواني، گاردنر و كوالتر (2009)، بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با اختلال شخصيتي مرزي و غيره پرداخته اند.  اما همه جنبه هاي موضوع مورد بررسي قرار نگرفته است. باتوجه به اهميت موضوع اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سوال است كه آيا بين سطح خودكارآمدي مديران با هوش هيجاني، هوش معنوي و هوش اجتماعي مديران  رابطه وجود دارد؟

 

اهميت و ضرورت پژوهش

 

انسان برخوردار از خودكارآمدي در انجام كارها اميدوارتر و موفق تر است و خودكارآمدي اين توانايي را به فرد مي دهد تا بر رفتارهايش كنترل و نظارت داشته باشد. جهان امروز نيازمند انسان هايي است كه مجهز به نيروي ظرافت و تيزبيني در خلق راه حل هاي جديد با استفاده از امكانات نوين و نيروي حاصل از اعتماد به خود كه ناشي از پندارها و قضاو تهاي مثبت در مورد توانايي هايي است، مي باشد توسعه ي ايده هاي نو و خلق چيزهاي بكر كه به ويژگيهاي فطري انسان بر مي گردد،  يكي از شيو ه هاي بسيار كارآمد و با اهميتي است كه بشر براي رسيدن به اهداف و خواسته هاي خود و ادامه زندگي به كاربرده است و در طول تاريخ زندگي خويش هرگز از تفكر و انديشه غافل نبوده، با نيروي قوي تعقل، ابتدا به انديشيدن پرداخته، تصميم گرفته است و با عمل كردن توانسته به حل مسائل و مشكلات بپردازد و به رشد و تعالي نائل گردد (فلاح، 1386).

 

امروزه شاهد دگرگوني هاي عميقي در محتواي تفكر مديريت و روش هاي به كار گيري از آن در فعاليت سازمان ها هستيم. در اين شرايط، تلاش براي بهبود و توسعه مستمر ظرفيت ها و توانمندي هاي مديران و كاركناني كه در خدمت ارتقاء مستمر و بهره وري سازمان ها هستند امري اجتناب ناپذير است. در حقيقت، كشف استعدادها و نيروهاي خارق العاده نهفته در منابع انساني و همچنين استخراج، به كارگيري، تجديد مكرر، بهبود و توسعه نيروهاي انساني، هنر مديريت و اصلي ترين مسئوليت هر مديري است. پرورش توانايي ها و گسترش مهارت هاي يك مدير، لازمه موفقيت هاي او و در نتيجه افزايش كارايي سازمان است. يكي از بهترين روش هاي افزايش مهارت هاي انساني و ادراكي مدير و تسهيل شيوه رهبري وي، توجه به هوش هيجاني[1] و تقويت آن است .براين اساس، هوش هيجاني يكي از اركان اساسي بالابردن توانمندي هاي رهبران و مديران است. از ديدگاه كلي، در صورت بالارفتن هوش هيجاني با استفاده از يك برنامه ريزي منسجم مي توان به قله بالاتري از عملكرد و كسب جايگاهي ممتاز در بين سازمانها دست يافت (شاه طلبي، 1386).

 

موفقيت نهايي يك سازمان بزرگ به هوش معنوي مديران و كاركنان آن بستگي دارد هر چند كه هوش عقلاني و هوش عاطفي نيز تا حدي اين موفقيت را تضمين مي كند. آنها معتقدند تشويق معنويت در محيط كار مي تواند منجر به افزايش خلاقيت، صداقت و اعتماد، حس تكامل شخصي، تعهد سازماني، رضايت شغلي، مشاركت شغلي، اخلاق و وجدان كاري، انگيزش، عملكرد و بهره وري بالا شود. يك مدير معنوي قادر مي شود طوري سازمان خود را به موفقيت برساند كه همه مشتريان، كاركنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند. با توجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي از انواع هوش، مسئولين مي توانند در برنانه هاي آموزش و توسعه مديران جايگاه ويژه اي براي تقويت انواع هوش (هيجاني، معنوي و اجتماعي) در نظر گيرند و با بهره گيري از آموزش هاي رسمي و غير رسمي در جهت بهبود مهارتهاي شناختي و رفتاري مديرانشان گام بردارند كه نهايتا در جهت ارتقاء كارايي و اثر بخشي سازمان موثر خواهد بود.

 

 

 

 

 

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

 

 

متن كامل در سايت :

 

40y.ir

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۳:۲۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده ..................................................................................................................................................1

مقدمه ...................................................................................................................................................1

فصل اول:كليات

1-1-مفهوم داور و داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه....................................................................4

مفهوم داور، داوري....................................... ........................................................................4
1-1-1- 1- مفهوم داور ....................................................................................................................4

1-1-1-2- مفهوم داوري ..................................................................................................................6

تفكيك مفاهيم مشابه از داور ................................................................................................7
1-1-2-1- داوري و كارشناسي ....................................................................................................7

1-1-2-2- داوري و دادرسي .......................................................................................................9

1-1-2-3- داوري و مصدّق ........................................................................................................9

1-1-2-4- داوري و سازش ......................................................................................................10

1-1-2-5- داوري و توكيل ......................................................................................... .............10

علل رجوع به داوري..........................................................................................................11
محاسن و معايب داوري .....................................................................................................12
1-1-4-1- محاسن داوري......................................................................................................12

1-1-4-2- معايب داوري........................................................................................................13

1-1-5- مزاياي مصونيت و مسئوليت داشتن داور ................................................................................13

-1-5-2- مزاياي مسئوليت داشتن داور.............................................14

مزاياي مصونيت داشتن داور از مسئوليت....................................... ........................13

مسئوليت مدني..........................................................................................................................15
1-2-1- مفهوم مسئوليت ...............................................................................................................15

1-2-2- مفهوم مسئوليت مدني .....................................................................................................16

1-2-2-1- مسئوليت مدني در معناي عام ....................................................................................16

1-2-2-2- مسئوليت مدني در معناي خاص................................................................................16

1-2-3- تفاوت مسئوليت مدني و اخلاقي....................................................................................17

1-2-4- تفاوت مسئوليت مدني و كيفري.......................................................................................18

1-2-5- هدف از مسئوليت مدني ................................................................................................19

1-2-6- قلمرو مسئوليت مدني ....................................................................................................20

1-2-6-1- مسئوليت قراردادي ..................................................................................................20

1-2-6-2- مسئوليت قهري .......................................................................................................21

1-2-7- رابطه بين مسئوليت مدني و قراردادي ............................................................................21

1-2-8- منابع مسئوليت مدني...........................................................................................................23

1-2-8-2- مسئوليت­هاي عيني و مطلق..............................................................24

.1-2-8-1- قانون مدني و قانون مسئوليت مدني...........................................................................23

1-2-9- مباني نظري مسئوليت مدني .......................................................................................................24

1-2-9-1- نظريه تقصير.........................................................................................................................25

1-2-9-2- نظريه ايجاد خطر..................................................................................................................26

1-2-9-3- نظريه مختلط........................................................................................................................27

1-2-9-4- نظريه تضمين حق................................................................................................................28

1-2-10- نتيجه­........................................................................................................................................28

فصل دوم: مسئوليت مدني داوران

2-1- مفهوم مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................31

2-2- قلمرو مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................33

2-2-1- مسئوليت مدني قراردادي داوران .......................................................................................33

2-2-2- مسئوليت مدني قهري داوران ............................................................................................34

2-2-3- شرط عدم مسئوليت داوران ...............................................................................................34

2-3-1- منابع قانوني .......................................................................352-3-

منابع مسئوليت مدني داوران .....................................................................................................35

2-3-1-1- قانون اساسي  ...................................................................................................................35

2-3-1-2- قانون مدني .......................................................................................................................37

2-3-1-3- قانون مسئوليت مدني .......................................................................................................39

2-3-1-4- قانون آئين دادرسي داداگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني........................................45

2-3-2- منابع فقهي ...................................................................................................................................46

2-3-2-1- كتاب( قرآن كريم) .................................................................................................................46

2-3-2-2- سنت ......................................................................................................................................50

2-4- مبناي مسئوليت مدني داوران.................................................................................................................51

2-4-1- مبناي قانوني مسئوليت مدني داوران ...........................................................................................51

2-4-2- مبناي فقهي مسئوليت مدني داوران..............................................................................................52

2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر ...................................................................................................................53

2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ..............................................................................................................55

2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ............................................................................................................57
2-5-اركان مسئوليت مدني داوران در حقوق ايران ...................................................................................58

2-5-1- داشتن سمت داوري ...................................................................................................................58

2-5-2- ارتكاب فعل زيان­بار ...................................................................................................................59

   2-5-2-1- مفهوم تقصير ......................................................................................................................59

   2-5-2-2- عناصر تقصير.....................................................................................................................60

   2-5-2-3- درجه تقصير.......................................................................................................................60

   2-5-2-4- تقصير عمدي و غير عمدي................................................................................................61

   2-5-2-5- انواع تقصير ......................................................................................................................62

     2-5-2-5-1- تعدي .......................................................................................................................62

     2-5-2-5-2- تفريط .......................................................................................................................62

   2-5-2-6- گونه هاي تقصير ..............................................................................................................63

بي احتياطي ..........................................................................................................63
   عدم مهارت ........................................................................................................64

عدم رعايت نظامات دولتي ....................................................................................64
تقصير شغلي و حرفه اي ..........................................................................................64
ورود ضرر ................................................................................................................................66
   2-5-3-1- مفهوم ضرر ........................................................................................................................66

2-5-3-1-1- ضرر مادي .........................................................................................................................67

2-5-3-1-2- ضرر معنوي .......................................................................................................................68

   2-5-3-2-  شرايط ضرري كه قابل مطالبه است ................................................................................. 72

2-5-3-2-1- قطعي بودن ضرر................................................................................................................72

  2-5-3-2-2- مستقيم بودن ضرر..........................................................................................................73

  2-5-3-2-3- مشروعيت حق مبناي مطالبه ضرر...................................................................................74

  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته............................................................................................74

-3-2-5- قابليت پيش­بيني ضرر................................................................................................75
رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده ..............................................................................75
بررسي چند مفهوم مشابه.........................................................................................................76
     2-5-5-1- مفهوم اشتباه......................................................................................................................76

      2-5-5-2- مفهوم خطا........................................................................................................................77

اقسام اشتباه..................................................................................................................................78   

  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه............................................................................................................77

    2-5-6-1- اشتباه موضوعي....................................................................................................................78

    2-5-6-2- اشتباه حكمي........................................................................................................................78

مفهوم و معيار تقصير داوران .....................................................................................................78
  2-5-7-1- مفهوم تقصير داوران ..........................................................................................................78

  2-5-7-2- معيار تقصير داوران ............................................................................................................83

 2-5-7-3- چند مصداق از تقصير داوران  ..............................................................................................86

2-5-7-3-1-قصور داور در افشاي تعارض منافع ..........................................................................86

2-5-7-3-2- كناره گيري زودرس داور از رسيدگي داوري  .........................................................87

2-5-7-3-3- كوتاهي در صدور به موقع راي ........................................................................................87

حدود و مسئوليت مدني داوران ............................................................................................................89
2-6-1- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب تقصير .....................................................................89

2-6-1-1- مسئوليت مدني داوران در تقصير عمدي ...............................................................................89

2-6-1-2- مسئوليت مدني داوران در تقصير غير عمدي .........................................................................90

  2-6-2- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب اشتباه .......................................................................95

2-6-2-1- مسئوليت مدني داوران در اشتباه حكمي ...............................................................................95

2-6-3- مسئوليت مدني داوران در تفسير نادرست قانون ........................................982-6-2-2-

مسئوليت مدني داوران در اشتباه موضوعي...........................................................................97

فصل سوم: آثار مسئوليت و خروج از آن

3-1- جبران خسارت ...............................................................................................................................101

3-1-1- شيوه­هاي جبران خسارت .........................................................................................................101

3-1-1-1- استرداد عين و دادن مثل......................................................................................................101

3-1-1-2- دادن قيمت..........................................................................................................................102

3-2- پرداخت كننده و وسيله­هاي پرداخت ............................................................................................103

3-2-1- پرداخت خسارت به وسيله مسئول اصلي ( فاعل زيان) ..........................................................103

3-2-2- جبران خسارت به وسيله شركت­هاي بيمه .............................................................................103

نتيجه­گيري .............................................................................................................................................105

چكيدهپيشنهادات ............................................................................................................................................108

مفهوم مسئوليت مدني داوران به عنوان يكي از مباحث مسئوليت مدني پديده اي است كه سابقه­اي از آن در مسئوليت مدني ما ثبت نشده است. در نظام حقوقي ­ما مسئوليت مدني داوران تا تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بطور كلي تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني بوده بدين نحو كه هرگاه تخلف داور سبب اصلي ايجاد خسارت،  متضرر مي­بود وي مسئول شناخته مي­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غيرعمد و اشتباه در صورتيكه سبب اصلي باشند مكلف به پاسخ گويي بودند. با تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 داور در صورت دارا بودن يكي از سه عامل تقصير- تقلب- تدليس مسئول شناخته شده است با اين توضيح كه خطاهاي شغلي اعم از عمد و غير عمد كه موجب خسارت مادي بر اشخاص گردند مسئوليت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئوليت و مبرا از مسئوليت دانسته است.به تعبير ديگر مقنن مسئوليت مدني داوران را محدود به خطاي شغلي و حرفه­اي نموده و در نوع خطا خطاهاي عمد و غير عمدي را موجب مسئوليت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشي از اشتباه محض اگرچه بصورت صريح تعيين تكليف نكرده است ولي ميتوان گفت بصورت حتمي داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نيز محدود به خسارتهاي مادي نموده است و نسبت به خسارت معنوي ناشي از خطاهاي شغلي داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در اين پايان نامه به ارزيابي و تحليل ديدگاه قانوني و كلي نظام حقوقي كشورمان در مورد مسئوليت مدني داوران و به بررسي و مشخص نمودن معيار و ضابطه اين نوع از مسئوليت خواهيم پرداخت.

واژه­هاي كليدي: داور،  داوري،  مسئوليت،  مبناي مسئوليت،  تقصير،  اشتباه

مقدمه

داوري از راههاي مسالمت­آميز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنيني و فقهي قابل توجهي برخوردار و در رويه قضايي نيز دعاوي مختلفي راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنايت حقوقدانان نبوده و در بين مردم نيز استقبال شايسته­اي از آن به عمل نمي­آمد. شكسته شدن انحصار دادگستري در حل و فصل دعاوي، تراكم اختلافها و اطاله رسيدگي، لزوم پرداخت هزينه­هاي دادرسي، رسمي بودن رسيدگي دادگاه و نداشتن آزادي عمل براي ارتباط با دادرس كه دربسياري از موارد او را از عمق روابط حقوقي طرفين و علت اصلي اختلاف دور مي­كند، انگيزه­اي شد تا توجه به داوري در بين مردم و جامعه حقوقي كشور، قوت گرفته و ادبيات حقوقي روبه رشدي راجع به آن شكل گيرد. (خدابخشي،1391،ص13)

نظام حقوقي ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاكمات حقوقي با پديده داوري آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اينكه در مقايسه با طرح دعوي در دادگاه سريع­تر، محرمانه­ترو غيرتشريفاتي­ترمي­باشد اهميت بسزايي پيدا كرده و در بسياري از معاملات، اختلافات از اين طريق حل و فصل مي­گردد. در عصر حاضر نيز با تصويب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جديدي به بازار سرمايه حاكم شد و سيستم جديدي به نام بورس اوراق بهادار در قالب شركتهاي سهامي عام تاسيس گرديد. در بازار سرمايه تجار و اشخاص فعال در انجام فعاليتهاي حرفه­اي خود با اختلافاتي مواجه مي­شوند كه نياز به حل و فصل آنها مي­باشد. اقتضاي امور تجاري سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعاليتهاي بازرگاني در سايه­ امنيت اجتماعي وقضايي است. دادرسي بازرگاني غير متناسب با مقتضيات امور تجاري و بيگانه با فرهنگ و عرف حاكم بر آن قطعا تاثير منفي در فعاليت كلان اقتصادي كشور دارد. مي­توان ادعا نمود برهمين اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوري نيز با نگاه دقيق­تري پرداخته است. (سوادكوهي،1388،ص5)حال اگر نتيجه رجوع طرفين اختلاف به داور بروز خطاي شغلي (عمدي يا غيرعمدي ) از ناحيه او در جريان رسيدگي و ايجاد خسارت مالي براي طرفين يا يكي از آنها و يا اشخاص ثالث باشد كه امري اجتناب­ناپذير مي­باشد، اين سوال مطرح مي­شود كه داوران در صورت ارتكاب خطاي شغلي چه مسئوليتي دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسي در مورد تكليف به جبران اين خسارت مستلزم تبيين مسئوليت مدني داوران است. به همين دليل تحقيق در اين موضوع و شناخت كامل آن و تلاش براي مشخص كردن مقصود قانون­گذار در اين خصوص لازم و ضروري است كه تبيين و تحليل اين امور در نظام حقوقي ما موضوع پايان­ نامه پيش رو  است. مسئوليت مدني داوران در نظام حقوقي داخلي در آثار نويسندگان حقوقي كه معترض موضوعات مسئوليت مدني داوري آئين دادرسي مدني و ...شده­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و يا در صورت پرداختن به آن حاصل گريز به اين وادي از يكي دو صفحه كه حاوي مطالب كلي است تجاوز نمي­كند.

اين پايان نامه در سه فصل بيان خواهد شد در فصل اول با عنوان كليات در خصوص  مفهوم داورو داوري و تفكيك مفاهيم مشابه از داور و علل رجوع به داوري ، مزايا و معايب داوري و مزايا و معايب مسئوليت داشتن داور و مفهوم مسئوليت مدني و انواع آن و مباني و منابع مسئوليت مدني  بيان خواهيد شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مباني مسئوليت مدني داوران و اركان و حدود مسئوليت آنها و همچنين مفهوم و معيار تقصير داوران بيان شده و در فصل سوم  آثار مسئوليت و شيوه هاي جبران خسارتو در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات را ارائه خواهيم داد.

فصل اول

كليات

1-1- مفهوم داور، داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه

    در اين بخش ابتدا مفهوم داور و داوري و سپس تفكيك مفاهيم مشابه از داوري بيان مي­شود.

1-1-1-  مفهوم داور و داوري

1- مفهوم داور
     داور نام خداي عزوجل است و پادشاه عادل را نيز گويند يعني كسي كه به نيك و بد حكم باشد و فصل خصومت كند.داور را در عربي حاكم گويند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسي عميد داور يا دادور به معني حاكم، حكم و قاضي،  كسي كه ميان نيك و بد حكم كندو كسي كه براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب شود. ( عميد ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسي معين نيز به معناي ميانجيگري، داوري بين دو يا چند تن، رسيدگي و ختم قضيه در خارج از محكمه تحت شرايط معين آمده است. (معين، 1353،ص1493)در متون قانوني ايران، در مورد مفهوم داور تعريفي ارائه نشده است و مواد قانوني كه در اين خصوص تدوين گرديده صرفا به بيان اصول و قواعد حاكم بر آن پرداخته است. به همين جهت براي شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان لازم وضروري است. مفهوم داور در اصطلاح از معناي لغوي آن مايه گرفته است. يكي از حقوقدانان داور را اين چنين تعريف كرده است: " آنان اشخاصي هستند كه به درستي وامانت معروف هستند، معلومات حقوقي و اطلاعات فني دارند، قاضي خصوصي هستند." (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخي ديگر در بيان تعريف داور آورده­اند: " داور كسي است كه از نظر معلومات و اطلاعات فني با شهرت به درستكاري مورد اعتماد مخصوص افراد است."(متين دفتري،1378 ،ص110) حقوقدان ديگري در تعريف داور بيان داشته است: « داور كسي است كه به طريقي جز آنچه توسط قضات محاكم معمول است فصل خصومت كند.» و همچنين او را كسي مي­ داند كه سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد ولي در مرافعات بالقوه و يا بالفعل رسيدگي كرده و فصل خصومت نموده و راي دهد. (جعفري لنگرودي، 1388،ص450) داور به كسي مي­گويند كه طرفين منازعه اختلافات خود را  نزد وي مطرح كرده و تعهد پذيرش و اجراي نظر وي مي­كنند. در مورد انگيزه طرفين اختلاف در ارجاع امر به داوري مي­توان گفت  با توجه به اينكه شمار دعاوي روز به روز در حال افزايش است و محاكم دادگستري توانايي رسيدگي توام با سرعت به آنها و جلب رضايت مردم را ندارند و نيز به جهت پرهيز از اطاله دادرسي و اجتناب از پرداخت هزينه زياد دادرسي، اختلافات خويش را به اين افراد امين و درستكار سپرده و از مراجعه به قضات دولتي پرهيز مي­كنند.

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

متن كامل در سايت :

40y.ir

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۵:۱۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
مقدمه. 1
 
الف) طرح موضوع. 1
 
ب) دلائل انتخاب موضوع. 3
 
ج) سؤال اصلي.. 3
 
د) سؤالات فرعي.. 3
 
ن) فرضيه. 3
 
و) نقد ادبيات موضوع. 4
 
هـ) روش تحقيق.. 5
 
ي) سازماندهي تحقيق.. 5
 
فصل اول: مالكيت موقت.. 6
 
مبحث اول: شناسايي مالكيت موقت و مشروعيت آن.. 7
 
گفتار اول: شناسايي مالكيت موقت... 7
 
بند اول: تعريف مالكيت... 7
 
بند دوم: آثار مالكيت... 9
 
1ـ حق استعمال.. 9
 
2ـ حق استثمار 10
 
3ـ حق اخراج از ملكيت (حق تصرف) 10
 
4ـ حق تصرف.. 11
 
بند سوم: صفات مالكيت... 12
 
1ـ مطلق بودن.. 12
 
2ـ منحصر بودن.. 12
 
3ـ دائمي بودن.. 13
 
گفتار دوم: مشروعيت مالكيت موقت... 15
 
بند اول: دلايل مخالفين مالكيت موقت... 16
 
1ـ اقتضاي قاعده‌ي تسليط.. 16
 
2ـ عدم سابقه شرعي.. 17
 
3ـ عدم تفكيك پذيري مالكيت از مملوك... 17
 
4ـ مغايرت مالكيت موقت با ماهيت مالكيت... 19
 
بند دوم: دلايل موافقين مالكيت موقت... 21
 
1ـ مالكيت موقت با شرط فاسخ.. 21
 
2ـ موقت بودن مالكيت ادبي، فني و صنعتي.. 21
 
3ـ مالكيت موقت مستأجر نسبت به ابنيهي احداثي بر اساس توافق با موجر. 22
 
4ـ امكان تقييد مالكيت به كسر مشاع. 22
 
5ـ حقيقت عرفيه‌ي مالكيت... 23
 
مبحث دوم: بررسي بيع زماني به عنوان مصداقي از مالكيت موقت... 26
 
گفتار اول: مفهوم، محاسن و معايب بيع زماني.. 26
 
بند اول: مفهوم بيع زماني.. 26
 
بند دوم: محاسن بيع زماني.. 29
 
بند سوم: معايب بيع زماني.. 30
 
گفتار دوم: ماهيت بيع زماني.. 31
 
بند اول: ويژگيهاي قرارداد بيع زماني.. 31
 
1ـ تمليكي يا عهدي بودن قرارداد بيع زماني.. 31
 
2ـ معوض يا غير معوض بودن قرارداد بيع زماني.. 32
 
3ـ رضايي يا تشريفاتي بودن قرارداد بيع زماني.. 33
 
4ـ مورد معامله در قرارداد بيع زماني: عين يا منفعت... 33
 
5ـ لزوم يا جواز قرارداد بيع زماني.. 34
 
6ـ دائمي يا موقت بودن مالكيت... 34
 
7ـ طولي بودن مالكيتها 34
 
بند دوم: بيع زماني در قالب عقود معين.. 34
 
1ـ عقد صلح.. 35
 
2ـ عقد شركت... 38
 
3ـ عقد اجاره 43
 
4ـ حق انتفاع. 44
 
5ـ عقد بيع. 45
 
بند سوم : بيع زماني و عقود نامعين.. 50
 
فصل دوم: اختيارات و مسؤوليتهاي مالكين در روابط با يكديگر و اشخاص ثالث در بيع زماني.. 52
 
مبحث اول: اختيارات و  تعهدات مالكين در بيع زماني.. 53
 
گفتار اول: اختيارات مالكين در بيع زماني.. 53
 
بند اول: حق استعمال در بيع زماني.. 57
 
بند دوم: حق استثمار در بيع زماني.. 57
 
بند سوم: حق اخراج از ملكيت (حق تصرف) در بيع زماني.. 57
 
1ـ تصرفات حقوقي.. 58
 
2ـ تصرفات مادي.. 58
 
گفتار دوم: تعهدات مالكين در برابر يكديگر در بيع زماني.. 60
 
بند اول: تخليه‌ي مملوك زماني.. 63
 
بند دوم: هزينه تعميرات و نگهداري.. 64
 
بند سوم : تخريب و بازسازي.. 66
 
مبحث دوم: حدود اختيارات مالكين با اشخاص ثالث در بيع زماني.. 68
 
گفتار اول: روابط مالكين با فروشنده 68
 
بند اول : تسليم مملوك زماني.. 69
 
بند دوم :آثار تسليم. 77
 
1ـ انتقال مالكيت... 77
 
2ـ ساقط شدن حق حبس.... 78
 
3ـ انتقال ضمان معاوضي.. 80
 
گفتار دوم: روابط مالكين با اشخاص ثالث ديگر. 92
 
بند اول: غصب مملوك زماني.. 92
 
بند دوم: ادعاي ثالث نسبت به مملوك زماني.. 93
 
بند سوم: رهن مملوك زماني.. 96
 
نتيجه. 105
 
 
 
مقدمه
 
الف) طرح موضوع
 
زندگي شهريِ كسل كننده امروزي، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وي به تنوع طلبي سبب شده تا به فكر يافتن راه حلي براي يكنواختي اماكن تفريحي خود برآيد. براي رسيدن به هدف مذكور تعويض مكرر اماكن تفريحي كار دشواري است. به منظور رسيدن به اهداف مذكور و دور ماندن از معايب بيان شده، قرارداد بيع زماني[1] به وجود آمد. مسأله بيع زماني هنگامي در ايران مطرح شد كه شركتي به نام «شركت مجتمع­هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگي آپارتمانها و ويلاهاي توريستي واقع در ساحل جزيره كيش نمود. اين شركت درآگهي­ها و تبليغات خود از عنوان «تايم شر»، «مالكيت زماني» و «بيع زماني» استفاده مي­كرد. ويژگي اصلي اين قرارداد، اين است كه مالكيت يك مال براي زمان محدود و مشخص در سال به خريداران منتقل مي­شود. در نتيجه راجع به يك مال، مالكين متعدد وجود دارد كه حق مالكيت و انتفاع آنان از مبيع، محدود به زمان معيني است. هر مالكي در زمان معين شده در قرارداد، مفروزاً مالك مبيع است و در نتيجه مي­تواند انحاء تصرفات را در آن كند، ولي با توجه به اينكه ساير مالكين نيز در آينده حق مالكيت و بهره­ برداري از مال مذكور را دارند، دامنه­ي تصرفات هر مالك مانند ساير بيعها نيست و محدود است و همين محدوديت موجب مي­شود هر مالكي نتواند برخي تصرفات را در ملك انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر ساير مالكين مسؤول خواهد بود. هر خريداري با فروشنده معامله مي­كند و طرف معامله­ي وي، فروشنده است. در نگاه اول مي­توان گفت هيچ يك از خريداران با يكديگر ارتباطي ندارند و فقط هر يك از آنان مبيع واحدي را در زمان مشخص مالك هستند. اما وجود يك مملوك زماني، قدر مشترك تمامي مالكيتهاست و به همين دليل بايد با همكاري و ارتباطي منظم و اصولي با يكديگر از مملوك زماني محافظت نمايند تا تمامي آنان بتوانند در مقطع زماني خويش بهره­ي كافي را از ملكيت خويش ببرد و مملوك زماني نيز از عمر بيشتري برخوردار باشد. هيچ يك از آنان نبايد از اين رابطه منظم و اصولي پا را فراتر نهد و گرنه در برابر ساير مالكين مسؤول قلمداد مي­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممكن است تصرفات مادي و حقوقي در مملوك زماني انجام دهند و به تبع آن مالكين مي­توانند به آنان رجوع كنند، ولي اختيارات مالكين در رجوع به  اشخاص ثالث نيز در قرارداد بيع زماني گسترده نيست و داراي حدودي مي­باشد. اختيارات مالكين در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسليم مملوك زماني است. بدين نحو كه تسليم مملوك زماني به خريدار اول كافي نيست و فروشنده بايد به تك تك خريداران تسليم نمايد و هريك از مالكين هنگام رسيدن مقطعِ مالكيت خويش اين اختيار را دارد كه به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نمايد تا وي مبيع را به وي تسليم كند. در موردي كه مبيع در دستِ يكي از مالكان تلف مي­شود، ممكن است قائل باشيم كه با تسليم مبيع به خريدار اوّل ضمان معاوضي نيز به خريداران منتقل مي­شود؛ در نتيجه اگر مبيع در دست خريدار اوّل تلف شود وي هيچ مسؤوليّتي نسبت به تلف مبيع در برابر ساير خريداران ندارد و تلف مبيع از كيسة تمام مالكان است. شايد بتوان گفت مالكي كه مبيع در دست وي تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبيع در برابر ساير مالكين است زيرا ضمان معاوضي با تسليم مبيع به خريدار منتقل مي­شود ولي مي­توان گفت مالكان ديگر نمي­توانند به مالكي كه مبيع در دست وي تلف شده است رجوع كنند زيرا يد او مالكانه بوده است و همچنين مرتكبِ تعدي وتفريط در استفاده و نگه داري از مال نشده است. ولي اگر قائل باشيم كه  اين ارادة ضمني در هريك از قراردادها با فروشنده وجود دارد كه فروشنده در موعد مقرّرمبيع را به هر يك از خريداران جداگانه تسليم كند؛ در نتيجه اگر مبيع در دست خريدار اوّل تلف شود سايرخريداران مي­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دريافت كنند زيرا با تلف مبيع قرادادهاي آنان منفسخ مي­شود. همچنين اگر مالكي كه مبيع در دست وي است، خسارتي به مبيع وارد كند و بعد مدّت مالكيّت وي به اتمام برسد، مالك بعدي مي­تواند به عنوان مالك به وارد كنندة خسارت (مالك قبلي) رجوع كند وخسارت وارده را مطالبه كند و نيز
مي­توان گفت وي مي تواند به فروشنده نيز رجوع كند زيرا اراده آنان هنگام بيع اين بوده است كه فروشنده مبيع را سالم وبدون عيب ونقص تحويل دهد. اگر اشخاص ثالث ديگر به غير از فروشنده نيز تصرفات مادي يا حقوقي در مملوك زماني انجام دهند، مالكين نيز داراي اختياراتي خواهند بود كه براي دفاع از حقوق خود دست به اقداماتي زنند، اما اين اختيارات گسترده نيست و داراي حدودي مي­باشد كه به طور تفصيلي در فصل دوم بيان مي­شود
 
ب) دلائل انتخاب موضوع
 
اينجانب به واقع درصدد پاسخ گويي به سؤالاتي هستم كه براي بنده نسبت به اين نوع بيع به وجود آمده است. ناگفته نماند كه علاقه­ي وافر من به موضوع بيع اين سؤالات را در ذهن حقير به وجود آورد و همين كه ديگر نويسندگان به اين مسائل يا نپرداخته­اند و يا كمتر پرداخته­اند انگيزه­اي است تا درصدد پاسخ گويي به سؤالاتم در اين زمينه باشم. علاوه بر اين، با توجّه به اين كه بيع زماني مسأله­ي نو ظهوري است؛ مباحثي كه در اين پايان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقيهان و حقوقدانان به اين مسائل در ساير  بيع­ها پرداخته­اند ولي با توجه اوصاف خاص اين نوع بيع، حداقل در برخي از موارد نياز به بررسي جديد و جامع دارد.
 
ج) سؤال اصلي
 
محدوده­ي اختيارات مالكين و مسؤوليت هر كدام از آنان در برابر يكديگر و اشخاص ثالث در بيع زماني چيست؟
 
د) سؤالات فرعي
 
1ـ آيا تصرفات مالكين صرفاً در محدوده­ي مالكيت زماني آنان است؟
 
2ـ اگر مدتِ مالكيت يكي از خريداران پايان يافت، ولي وي از مبيع رفع يد نكرد ،آيا مالك بعدي يا مالكان ديگر حق تقاضاي رفع يد يا مطالبه­ي خسارت از وي را دارند؟
 
3ـ در صورت اتلاف مبيع از سويِ يكي از خريداران، وضعيت ساير قراردادها چيست؟
 
4ـ آيا تسليم مبيع به مالك اول به منزله­ي تسليم به ساير مالكين است يا اينكه مبيع بايد به تك تك خريداران جداگانه از سوي فروشنده تسليم شود؟
 
ن) فرضيه
 
 
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
 
 
 
متن كامل در سايت :
 
40y.ir
 
 
 
 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۴:۵۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
مقدمه. 13
 
فصل اول: 15
 
تعاريف وكليات.. 15
 
تعريف موزه 16
 
تعريف لغوي موزه 16
 
تعريف اصطلاحي موزه 17
 
هدف نمايش.. 17
 
موزه در بينش اسلامي. 18
 
شوراي بين‌المللي موزه‌ها 18
 
انواع موزه ها 18
 
موزه تاريخ و باستان شناسي. 18
 
موزه فضاي باز. 19
 
موزه هاي مردم شناسي. 20
 
كاخ موزه ها 20
 
موزه هاي هنري. 21
 
موزه علوم و تاريخ طبيعي. 21
 
موزه هاي محلي يا منطقه اي. 21
 
پارك موزه ها 22
 
موزه هاي نظامي. 23
 
فصل دوم: 24
 
بررسي نمونه هاي مشابه. 24
 
1- موزه فرش ايران. 25
 
ويژگي‌ها 25
 
2- موزه وين. 26
 
3- موزه بريتانيا 27
 
بخش‌هاي اصلي موزه بريتانيا عبارتند از. 28
 
4-موزه لوور. 30
 
فصل سوم: 33
 
مباني نظري طرح. 33
 
تاريخچه موزه 34
 
اهداف موزه 34
 
وضعيت موزه ها بعد از انقلاب در ايران. 41
 
معماري موزه 41
 
فضاهاي معماري موزه 46
 
پشتوانه. 46
 
حجم. 47
 
فضاي واقعا عمومي. 48
 
فصل چهارم: 49
 
بسترطرح ومطالعات سايت.. 49
 
وضعيت اقتصادي. 50
 
بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام. 50
 
آب و هواي منطقه. 50
 
پراكندگي بارش در استان ايلام. 53
 
دماي هوا در استان ايلام. 54
 
ميزان بارندگي. 54
 
روزهاي يخبندان. 54
 
بادها مسلط.. 54
 
رطوبت نسبي. 55
 
ادبيات قومي استان. 55
 
صنايع دستي. 56
 
دشتها 58
 
باد. 65
 
بادهاي محلي. 65
 
ضوابط طراحي ساختمان. 67
 
جهت ساختمان. 67
 
شكل ساختمان. 68
 
نحوه استقرار ساختمان. 69
 
رابطه فضاهاي پر و خالي. 69
 
شكل- تناسبات و محل استقرار حياط‌ها 70
 
ويژگي بام‌ها 70
 
شكل و محل قرارگيري ايوان‌ها 70
 
نحوه استقرار فضاها وابسته. 71
 
ابعاد و تناسبات فضاهاي بسته. 72
 
جداره‌هاي باز. 72
 
فصل پنجم: 73
 
استانداردها و ريز فضاها 73
 
موازين طراحي موزه 74
 
1- فضاي فيزيكي موزه 75
 
2- تالار نمايش.. 76
 
3- تالار ورودي. 77
 
4- نور در تالارهاي نمايش.. 77
 
5- ديوارها و سقف‌پوش تالارها 78
 
6- مراكز جانبي موزه 78
 
7- كتابخانه و مركز اسناد. 79
 
8- انبار مخزن. 79
 
9 – كارگاه 79
 
10- آزمايشگاه 79
 
11- چايخانه و تريا 79
 
12- بخش اداري، فني و تأسيسات.. 80
 
13- تجهيزات فني تأسيسات موزه 80
 
14- سيستم تهويه. 80
 
15- آسانسور و بالابر. 81
 
16- فضاهاي عمومي. 81
 
الف) ورودي و كليد. 81
 
ب) سالن انتظار. 81
 
ج) راهروها 82
 
د) سرويس بهداشتي. 82
 
ذ) فضاي اداري. 82
 
17- صحنه. 82
 
الف) انواع صحنه‌ها 83
 
ب) فضاي پشت و كنار صحنه. 83
 
ج) پرده صحنه. 83
 
ذ) كنترل نور و صدا 84
 
ر) جايگاه شنوندگان. 84
 
ز) حركت در سالن‌ها 84
 
18- گالري‌ها 85
 
19- پاركينگ‌ها 86
 
ضوابط و استانداردها 86
 
الف) سيستم خنك‌كننده 88
 
ب) سيستم‌هاي هواسازي گرم. 89
 
ج) سيستم تأمين آب گرم. 89
 
د) عايق‌بندي تأسيسات.. 89
 
ه) كانال‌هاي انتقال دهنده هوا 89
 
و) تأسيسات جانبي. 90
 
استانداردها 91
 
گالري ها 91
 
آمفي. 92
 
كتابخانه. 93
 
اداري. 94
 
پژوهشي. 94
 
آموزشي. 95
 
انبار. 95
 
پاركينگ.. 95
 
تاسيسات.. 96
 
عرصه معرفي. 98
 
عرصه اداري شامل دو حوزه مختلف مي باشد. 100
 
عرصه پژوهشي. 101
 
عرصه آموزشي. 101
 
عرصه خدمات رفاهي و عمومي. 101
 
عرصه خدمات پشتيباني. 102
 
فصل ششم: 107
 
سيرتكوين ايده وروند طرح. 107
 
موقعيت سايت.. 108
 
تحليل سايت.. 109
 
روند تكوين حجم. 110
 
فصل هفتم : 113
 
آلبوم نقشه ها وتصاوير مربوط.. 113
 
منابع و ماخذ. 114
 
 
 
چكيده
هدف اوليه از پيدايش موزه‌ها به مفهوم نوين و به روش شناخته شده امروزي ايجاد مكانهايي براي نگهداري اموال شخصي و يا ثروت‌هاي صرفاً ملي بوده است. اشتياق به گردآوري اشياء زيبا، گرانبها و كمياب و يا صرفاً غريب امري است كه ريشه در نهاد و سرشت آدمي داشته و دارد.موزه‌ها به عنوان مؤسساتي در جوامع نوين وظيفه دارند اشيائي را كه به لحاظ ارزش فرهنگي‌شان گرامي داشته مي‌شوند را نگهداري نموده و تا سرحد امكان از ويراني و زوال مصون بدارندو جمعي سازمان يافته‌اند كه از گنجينه‌هايشان در جهت اهداف فرهنگي استفاده شودهمچنين موزه ايجاد تسهيل تماس مستقيم بين فرد و شيء است خواه فرد يك كودك دبستاني باشد يا يك بزرگسال و خواه شيء با علوم طبيعي و يا يك متنوع عرشه شده در تالار تاريخچه علوم و فنون با شهر و يا يك اثر هنري.حال بي‌مناسبت نيست كه هر چند فشرده و با نگرشي الهي به موزه نگريسته و جايگاه و منزلت آن در جهان‌بيني اسلامي مورد مطالعه قرار دهيم بنابراين به قرآن روي آورده و شيوه برخورد آن را با حوادث تاريخي و آثار باقي‌مانده از پيشينيان را بررسي نمائيم. مشاهده مي‌كنيم .
 
مقدمه
 
 
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
 
 
 
متن كامل در سايت :
 
40y.ir
 
 
 
 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۹:۲۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب