مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


فصل اول : كليات تحقيق

 
1 1ـ1 مقدمه.......................................................................................................................................................................
1 2ـ1 بيان مساله...............................................................................................................................................................
2 3ـ1 اهميت و ضرورت تحقيق......................................................................................................................................
2 4ـ1 هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار.............................................................................................................
3 5ـ1 گزاره هاي تحقيق..................................................................................................................................................
3    1ـ5ـ1 پرسش اصلي...................................................................................................................................................
3    2ـ5ـ1 پرسش هاي فرعي..........................................................................................................................................
3 6ـ1 روش كلي تحقيق...................................................................................................................................................
4 7ـ1 روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن................................................................................
4 8ـ1 روش هاي تحليل داده ها.....................................................................................................................................
4 9ـ1 قلمرو مكاني تحقيق...............................................................................................................................................
4 10ـ1 قلمرو زماني تحقيق............................................................................................................................................
4 11ـ1 جامعه آماري و روش نمونه گيري....................................................................................................................
5 12ـ1 موانع و محدوديت هاي تحقيق........................................................................................................................
5 13ـ1 نقشه راه..................................................................................................................................................................
5 14ـ1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق...................................................................................................................
7 15ـ1 جمع بندي ..........................................................................................................................................................

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

 
8 1ـ2 مقدمه........................................................................................................................................................................
8 2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي......................................................................................................................
9    1ـ2ـ2 طبقه بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................
19    2ـ2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در اين مطالعه..................................................................................
20 3ـ2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي سرمايه گذاري............................................................................................
24    1ـ3ـ2 معيارهاي مهم انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد..............................................
29 4ـ2 ادبيات مربوط به انتخاب روش مناسب...............................................................................................................
29    1ـ4ـ2 مطالعه ي اگروال و راماسوامي (2199)....................................................................................................
30    2ـ4ـ2 مطالعه ي ايندانون (2000)........................................................................................................................
32    3ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو و سامهاريا (2004).........................................................................................................
33    4ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو  (2005)............................................................................................................................
34    5ـ4ـ2 مطالعه ي مير و همكاران (0920).............................................................................................................
35    6ـ4ـ2 مطالعه ي گراند و تكزيرا (2011)..............................................................................................................
44    7ـ4ـ2 مطالعه هنگ كنگ و وي هانگ (2013)..................................................................................................
46    8ـ4ـ2 مطالعه ي ام ويتي (2013).........................................................................................................................
47 5ـ2 نيازمندي ها و پروژه هاي صنعت بالگرد............................................................................................................
47    1ـ5ـ2 نيازمندي هاي كشور به خدمات بالگردي.................................................................................................
49    2ـ5ـ2 پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه بالگردهاي تجاري ايران.................................................
50 6ـ2 جمع بندي................................................................................................................................................................

 

فصل سوم:روش شناسي تحقيق

 
52 1ـ3 مقدمه.........................................................................................................................................................................
52 2ـ3 روش تحقيق.............................................................................................................................................................
52 3ـ3 جامعه آماري............................................................................................................................................................
53 4ـ3 روش جمع آوري داده ها و اطلاعات...................................................................................................................
53 5ـ3 ابزار اندازه گيري تحقيق........................................................................................................................................
53    1ـ5ـ3 مراحل تهيه پرسشنامه..................................................................................................................................
54    2ـ5ـ3 روايي پرسشنامه.............................................................................................................................................
54    3ـ5ـ3 پايايي پرسشنامه............................................................................................................................................
55 6ـ3 روش هاي آماري به كار رفته در تحقيق............................................................................................................
56    1ـ6ـ3 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف (KS)......................................................................................................
56    2ـ6ـ3 آزمون تي استيودنت......................................................................................................................................
57    3ـ6ـ3 مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي............................................................................
58       1ـ3ـ6ـ3 ارزيابي وزن شاخص ها........................................................................................................................
59          1ـ1ـ3ـ6ـ3 تكنيك آنتروپي............................................................................................................................
59       2ـ3ـ6ـ3 حل مسائل تصميم گيري چندشاخصه.............................................................................................
60          1ـ2ـ3ـ6ـ3 تكنيك تاپسيس...........................................................................................................................
61       3ـ3ـ6ـ3 منطق فازي.............................................................................................................................................
61          1ـ3ـ3ـ6ـ3 سيستم فازي.................................................................................................................................
62          2ـ3ـ3ـ6ـ3 مجموعه هاي فازي......................................................................................................................
62          3ـ3ـ3ـ6ـ3 نمايش عددي (اعداد فازي و تبديل آن به اعداد قطعي)....................................................
63       4ـ3ـ6ـ3 كاربرد اعداد فازي در تحقيق..............................................................................................................
64 7ـ3 جمع بندي و نتيجه گيري....................................................................................................................................

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

 
65 1ـ4 مقدمه.........................................................................................................................................................................
65 2ـ 4 متغيرهاي جمعيت شناختي................................................................................................................................
66 3ـ4 تجزيه و تحليل داده ها .........................................................................................................................................
66    1ـ3ـ4 تعيين شاخص هاي مؤثر .............................................................................................................................
67       1ـ1ـ3ـ4 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف .......................................................................................................
68       2ـ1ـ3ـ4 آزمون ميانگين تي استيودنت............................................................................................................
69    2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها و اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي........................................
69       1ـ2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها.........................................................................................................................
70       2ـ2ـ3ـ4 اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي............................................................................
73 4ـ4 نتيجه گيري.............................................................................................................................................................

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

 
75 1ـ 5 مقدمه.......................................................................................................................................................................
75 2ـ 5 تحليل نتايج............................................................................................................................................................
78 3ـ 5 پيشنهادات...............................................................................................................................................................

 

منابع و مآخذ

 
I منابع فارسي......................................................................................................................................................................
II منابع لاتين........................................................................................................................................................................

 

پيوست

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ليست اشكال و نمودارها

 
5 شكل 1ـ1 فرآيند انجام پژوهش....................................................................................................................................
9 شكل 1_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي (سلامي و همكاران، 1390).......................................................
18 شكل 2_2 چارچوب پروژه هاي BOT (جمالي و همكاران، 1389).....................................................................
20 شكل 3_2 عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجي (چند، 2013)...................................................
30 شكل 4_2 فاكتورهاي مهم مؤثر بر نحوه ورود (اگروال و راماسوامي، 1992)....................................................
34 شكل 5_2 تأثير ويژگي هاي واحدهاي صنعتي بر انتخاب روش مناسب ورود (الانگو، 2005).....................
34 شكل 6_2 انتخاب استراتژي ورود (مير و همكاران، 2009)..................................................................................
35 شكل 7_2 دسته بندي روش هاي ورود (گراند و تكزيرا، 2011).........................................................................
44 شكل 8_2 انتخاب روش ورود ـ گرايش سرتاسري..................................................................................................
45 شكل 9_2 تأثيرات محيط سرمايه گذاري بر حالات ورود (هنگ كنگ و وي هانگ، 2013)........................
57 شكل 1ـ3 مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه (آذر و رجب زاده، 1381)......................................................
62 شكل 2_3 سيستم فازي (عطائي، 1389).................................................................................................................
63 شكل 3_3 نمايش عدد فازي (رمضاني، 1389).......................................................................................................
64 شكل 4ـ3 مراحل اجراي تحقيق...................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ليست جداول
 
21 جدول 1_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، 2005).................................................................................
22 جدول 2_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (فريبرگ و لاون، 2007)...........................
22 جدول 3_2 شاخص هاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (محبي، 1389).........................................
27 جدول 4_2 انواع مختلف ريسك براي يك بنگاه (محبي، 1389)........................................................................
36 جدول 5_2 فاكتورهاي مهم هزينه اي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)......
36 جدول 6_2 فاكتورهاي مهم مالكيتي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........
38 جدول 7_2 فاكتورهاي دروني سازي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........
38 جدول 8_2 فاكتورهاي مكاني (گراند و تكزيرا، 2011)..........................................................................................
40 جدول 9_2 فاكتورهاي نهادي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).....................
43 جدول 10_2 فاكتورهاي مهم ديگر مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)............
50 جدول 11_2 روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................
50 جدول 12_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد.......................................................................
51 جدول 13_2 معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي................................................................
63 جدول 1ـ3 اعداد فازي متناظر با واژه هاي بياني......................................................................................................
65 جدول 1_4 متغيرهاي جمعيت شناختي جامعه آماري تحقيق............................................................................
67 جدول 2ـ 4 آزمون كولوموگروف ـ اسميرنوف داده هاي تحقيق...........................................................................
68 جدول3ـ 4 آزمون ميانگين تي استيودنت داده هاي تحقيق..................................................................................
69 جدول 4ـ4 ماتريس تركيبي حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از ميانگين حسابي.........................
69 جدول 5ـ4 محاسبه ي وزن معيارها............................................................................................................................
70 جدول 6ـ 4 وزن معيارها به ترتيب..............................................................................................................................
71 جدول 7ـ 4 داده هاي نرمال شده ماتريس تصميم گيري......................................................................................
71 جدول 8ـ 4 ماتريس بي مقياس موزون تصميم گيري............................................................................................
72 جدول 9ـ 4 راه حل ايده آل مثبت و منفي...............................................................................................................
72 جدول 10- 4 فاصله گزينه هاي تصميم از ايده آل مثبت و منفي.......................................................................
72 جدول 11ـ 4 ميزان نزديكي نسبي گزينه هاي تصميم به راه حل ايده آل........................................................
73 جدول 12ـ 4 رتبه بندي گزينه هاي تصميم.............................................................................................................
78 جدول 1ـ 5 درجه اهميت شاخص هاي تحقيق........................................................................................................

 

 

 


1ـ1 مقدمه

اغلب كشورهاي در حال توسعه براي رونق اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند. در اين حال كشورهاي در حال توسعه با جذب سرمايه هاي خارجي و سرازير شدن منابع مالي كافي، قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهند شد و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار كنند، فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از آن را نيز به دست خواهند آورد. جذب سرمايه هاي خارجي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در فعاليت هاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين روش هاي تأمين منابع لازم در پيشرفت كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، قلمداد مي شود. بنابراين با توجه به اهميت مقوله سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي توسعه، آشنايي با انواع روش هاي سرمايه گذاري خارجي مهم و ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه سعي شده است تا روش هاي مختلف مورد استفاده در حوزه ي تعميرات، نگهداري و خدمات پروازي بالگردهاي تجاري[1] ايران، مورد بررسي قرار گيرند و سپس با توجه به انواع شاخص هاي بيان شده از سوي كارشناسان اين صنعت، روش اصلي جذب سرمايه گذاري خارجي تعيين گردد.

2ـ1 بيان مسئله

بالگرد در دنياي امروز يكي از مهم‌ترين و پراستفاده‌ترين وسايل حمل و نقل به شمار مي‌آيد. به علت كاراكترهاي پروازي بي رقيب بالگردها، اين وسيله كاربردهاي گسترده اي پيدا كرده است كه از جمله آنها مي توان به مواردي چون مسافربري هوائي، حمل پست و كالاهاي بازرگاني،كمك به پليس هنگام بروز حوادث و كنترل ترافيك و كمك به آتش نشاني براي خاموش كردن آتش، حمل و نقل و نشر روزنامه و مجله، نقشه برداري و مساحي از اراضي و باغ ها و ساختمان ها و خدمات پزشكي در زمان بروز اتفاقات ناگوار، اشاره كرد. البته در موارد اندكي نيز جابجايي وسايل سنگين وزن مانند سازه هاي ساختماني و راديويي با برخي از اين بالگردها صورت مي پذيرد. با افزايش نياز كشور به اين وسيله، لزوم تأمين آن و اجراي خدمات مربوط به تعميرات و نگهداري از آنها در داخل كشور، روز به روز بيشتر احساس مي شود. از سويي به دليل كمبود منابع مالي داخلي، ضعف بخش خصوصي براي تأمين سرمايه گذاري هاي بلند مدت، محدوديت هاي مختلف بر سر راه وارد كردن تكنولوژي هاي مورد نياز (شامل تحريم هاي خارجي عليه ايران، ...) از كشورهاي صاحب تكنولوژي توسط سرمايه گذاران داخلي، امكان

 

سرمايه گذاري از منابع داخلي كاهش يافته و لزوم تأمين سرمايه از منابع خارجي در اولويت قرار مي گيرد (هادي زنور، 1379). به علاوه اين كه سرمايه گذار خارجي از مزيت رقابتي نيز برخوردار است؛ به اين معني كه او با داشتن اطلاعات بيشتر در مورد بازارها، عوامل توليد، قيمت كالاها و خدمات و بازاريابي، مهارت در مديريت و تخصص هاي فني، توان توليد با هزينه كمتر، تكنولوژي برتر و در نهايت منابع مالي بيشتر، از مزيت بيشتري نسبت به سرمايه گذار داخلي برخوردار است (تدبير اقتصاد، 1384)، كه اين خود دليل ديگري بر لزوم سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد كشور مي باشد. تأمين سرمايه از منابع خارجي به روش هاي مختلفي صورت مي پذيرد و شناسايي اين روش ها و انتخاب روش مناسب سرمايه گذاري يكي از مهمترين تصميماتي است كه كشورها يا شركت هاي سرمايه پذير با آن مواجه اند، به طوري كه بقاء و ماندگاري آن ها را در دنياي واقعي امروزي تحت تأثير قرار مي دهد.

اين تحقيق با هدف شناسايي روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي، اولويت بندي و نهايتاً انتخاب بهترين روش مناسب در حوزه ي تعميرات، نگهداري و خدمات پروازي بالگردهاي تجاري كشور، تعريف و انجام شده است. به منظور انجام اين اولويت بندي و انتخاب روش مناسب، از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره فازي استفاده شده است.

3ـ1 اهميت و ضرورت موضوع

صنعت بالگرد كشور، از جمله صنايعي است كه براي توسعه نيازمند صرف هزينه هاي فراوان مي باشد. به علاوه اينكه توسعه اين صنعت نيازمند تكنولوژي هاي پيشرفته نيز مي باشد. ارتباط با شركت هاي خارجي ممكن است نسبت به ارتباط با شركت هاي داخلي ارزش افزوده محلي كمتري ايجاد كند، با اين حال پر اهميت هستند، به خصوص در كشورهايي كه توانمندي هاي داخلي در مراحل ابتدايي رشد هستند (آنكتاد[2] ،a2007). به منظور دستيابي به تكنولوژي روز در صنعت مربوطه نياز به برقراري ارتباط با منابع تكنولوژي و استفاده از روش هاي مناسب سرمايه گذاري خارجي براي انتقال تكنولوژي از آنها احساس مي شود. روش هاي گوناگوني براي سرمايه گذاري خارجي وجود دارد كه مي تواند شامل سرمايه گذاري مشترك، ادغام، اكتساب، قرارداد ليسانس، قرارداد فرانشيز، قرارداد مديريتي، بيع متقابل و ... باشد. بي شك يافتن بهترين و مناسب ترين روش كه فراخور صنعت موردنظر، حداكثر منافع ملي كشور ميزبان را به ارمغان بياورد، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۳:۵۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده ...........................................................................................................................................................1

فصل اول : كليات تحقيق ..............................................................................................................................2

1-1)مقدمه.................................................................................................................................................... 2

1-2 )بيان مسئله .......................................................................................................................................... 3

1-3 )اهميت و ضرورت تحقيق..................................................................................................................  7

1-4 )اهداف تحقيق.................................................................................................................................... 8

1-5 )چهارچوب نظري تحقيق..................................................................................................................... 8

1-6 ) فرضيه هاي تحقيق............................................................................................................................. 9

1-7 )تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ................................................................................... 9

1-8 )قلمرو تحقيق..................................................................................................................................... 14

فصل دوم : مباني نظري تحقيق................................................................................................................... 15

2-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 15

2-2  ) تعريف عملكرد سازماني................................................................................................................ 16

2-2-1 ) سير تاريخي مطالعه تفكر مبتني بر عملكرد................................................................................. 17

2-2-2 ) ابعاد عملكرد سازماني .................................................................................................................18

2-2-3) عوامل موثر بر عملكرد سازماني................................................................................................... 20

2-2-4) اهميت عملكرد سازماني ..............................................................................................................21

2-2-5 )ارزيابي عملكرد و مدلهاي سنجش آن ........................................................................................ 22

2-3) تعريف مدل كسب وكار................................................................................................................... 28

2-3-1) ابعاد مدل كسب و كار...................................................................................................................29

2-3-2) چهارچوبهاي توصيف  مدل كسب وكار...................................................................................... 31

2-3-3 )الگوهاي طراحي كسب وكار........................................................................................................ 34

2-3-4 )نوآوري در مدل كسب وكار......................................................................................................... 40

2-3-5 )الگوهاي كسب وكار كارايي محور............................................................................................... 47

2- 4 )پيشينه تحقيق................................................................................................................................... 48

فصل سوم : روش اجراي تحقيق............................................................................................................... 52

3-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 52

3-2 )فرايند اجراي تحقيق......................................................................................................................... 52

3-3 )روش تحقيق..................................................................................................................................... 52

3-4 )نمونه و جامعه آماري ...................................................................................................................... 53

3-5 )روش ها و ابزار جمع آوري داده ها................................................................................................. 54

3-6 )روايي و پايايي ابزار اندازه گيري ..................................................................................................... 55

3-7 )روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها ................. ........................................................................ 57

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها ........................................................................................................58

4-1 )مقدمه ................................................................................................................................................58

4-2 ) توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان ....................................................................59

4-3 ) توصيف متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................60

4-4 )آزمون فرضيه ها.................................................................................................................................62

فصل پنجم : نتايج تحقيق و پيشنهادات........................................................................................................69

5-1 )مقدمه.................................................................................................................................................69

5-2 ) نتايج آمار توصيفي............................................................................................................................70

5-3 ) نتايج آمار استنباطي...........................................................................................................................73

5-4 ) پيشنهادات بر اساس يافته ها و فرضيه هاي تحقيق...........................................................................74

5-5) محدوديت هاي تحقيق.......................................................................................................................75

5-6 )پيشنهادات براي تحقيقات آتي...........................................................................................................75

منابع فارسي................................................................................................................................................76

منابع انگليسي...............................................................................................................................................80

 

 

فهرست جداول

جدول( 2-1 ) ابعاد كسب و كار ................................................................................................................30

جدول (2-2) نه سنگ بناي مدل كسب وكار..............................................................................................33

جدول (2-3) الگوهاي طراحي مدل كسب و كار صاحبنظران مختلف.......................................................39

جدول( 2-4)ميزان وابستگي هر يك از مدلها به نظريه هاي مديريت راهبردي .........................................42

جدول (2-5) مدل مفهومي كسب و كار.....................................................................................................43

جدول (3-1)توزيع پرسشنامه بر اساس مولفه هاي بكار گرفته شده ..........................................................55

جدول(3-2) ضريب آلفاي كرونباخ و منابع پرسشنامه................................................................................57

جدول (4-1)توصيف زمينه فعاليت شركتها.................................................................................................59

جدول (4-2)توصيف متغير سابقه شركت ..................................................................................................59

جدول (4-3) توصيف متغير تعداد پرسنل...................................................................................................60

جدول (4-4)توصيف متغير عملكرد ..........................................................................................................60

جدول (4-5) توصيف متغير نوآوري...........................................................................................................61

جدول (4-6)توصيف متغير كارايي..............................................................................................................61

جدول (4-7)ضريب همبستگي بين كارايي و عملكرد................................................................................62

جدول (4-8)ضريب همبستگي بين نوآوري و عملكرد .............................................................................63

جدول (4-9)آزمون رگرسيون متغيره هاي مستقل بر عملكرد ....................................................................64

جدول (4-10) آزمون رگرسيون بين نوآوري و عملكرد با توجه به سابقه شركت ....................................65

جدول (4-11) آزمون رگرسيون بين كارايي و عملكرد با توجه به سابقه شركت ......................................66

جدول (4-12)آزمون رگرسيون بين نوآوري و عملكرد با توجه به تعداد پرسنل........................................67

جدول (4-13) آزمون رگرسيون بين كارايي و عملكرد با توجه به تعداد پرسنل.........................................67

جدول (4-14)آزمون تي تست متغيرهاي تحقيق با توجه به زمينه فعاليت .................................................68

جدول (5-1) توصيف مولفه هاي عملكرد شركت ....................................................................................70

جدول( 5-2) توصيف مولفه هاي الگوي كسب و كار نوآوري محور.........................................................71

جدول( 5-3) توصيف مولفه هاي الگوي كسب و كار كارايي محور..........................................................72

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

شكل (1-1) مدل تحقيق ..............................................................................................................................6

نمودار(4-1) ميله اي زمينه فعاليت شركت ها.............................................................................................96

نمودار (4-2) هيستوگرام متغير سابقه شركت..............................................................................................96

نمودار(4-3)هيستوگرام متغير تعداد پرسنل.................................................................................................97

نمودار (4-4) هيستوگرام عملكرد ..............................................................................................................97

نمودار (4-5)هيستوگرام متغير نوآوري ......................................................................................................98

نمودار (4-6)هيستوگرام متغير كارايي.........................................................................................................98

 

پيوست ها / ضمايم

پيوست الف : پرسشنامه ..............................................................................................................................82

پيوست ب : خروجي آزمون هاي آماري ....................................................................................................86

چكيده لاتين ...............................................................................................................................................99

 

چكيده:

تحقيقات مديريتي بر اهميت نقش الگوهاي كسب و كار در ارتقاي عملكرد سازماني تاكيد دارد . در سالهاي اخير شاهد رقابتي تر شدن عرصه كسب و كار در صنايع مختلف بوده ايم . بنابر نظر محققان عرصه كسب و كار ، دستيابي به جايگاه رقابتي مناسب براي يك شركت ، تنها با كمك يك الگوي مناسب كسب و كار امكان پذير است . يك مدل كسب و كار موفق ، نشان دهنده يك راه بهتر نسبت به گزينه هاي موجود مي باشد كه مي تواند ارزش بيشتري را به يك گروه مجزا از مشتريان پيشنهاد كرده و منافع بيشتري را به شركت بازگرداند . از آنجا كه مطالعات نظري و تجربي بسيار اندكي در زمينه ي عوامل موثر بر عملكرد شركتها در بخش صنايع توليدي صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بين الگوهاي كسب و كار نوآوري محور و كارايي محور و عملكرد شركت ، در شركتهاي فعال صنايع غذايي و فلزي بررسي شده است . داده ها از طريق پرسشنامه از 151 شركت فعال صنايع غذايي و فلزي در شهركهاي صنعتي استان گيلان جمع آوري شده اند . روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش ، ضريب همبستگي پيرسون مي باشد . نتايج تحقيق نشان مي دهد كه الگوهاي كسب و كار نوآوري محور و كارايي محور با عملكرد شركت رابطه معناداري دارد و به نظر مي رسد در اين خصوص تغيير در الگوي كسب و كار ،عملكرد را به ميزان بالايي متاثر مي كند .

 


متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۶:۳۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................................................. 5

1-4 اهداف.................................................................................................................................................................. 6

1-4-1 هدف كلي................................................................................................................................................ 6

1-4-2 اهداف جزئي........................................................................................................................................... 7

1-5 سؤالات................................................................................................................................................................ 7

1-5-1 سؤال كلي................................................................................................................................................ 7

1-5-2 سؤالات جزئي......................................................................................................................................... 7

1-6 فرضيه­هاي پژوهش.......................................................................................................................................... 7

1-7 تعريف اصطلاحات پژوهش............................................................................................................................ 8

1-7-1 تعاريف نظري.......................................................................................................................................... 8

1-7-2 تعاريف عملياتي..................................................................................................................................... 10

 

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 12

2-2 تعاريف و مباني نظري..................................................................................................................................... 13

2-2-1 سير تحول مديريت دانش................................................................................................................... 13

2-2-2 مفاهيم پايه در مديريت دانش........................................................................................................... 14

2-2-3 مفهوم داده............................................................................................................................................. 14

2-2-4 مفهوم اطلاعات..................................................................................................................................... 14

2-2-5 مفهوم دانش.......................................................................................................................................... 15

2-2-6 انواع دانش............................................................................................................................................. 16

2-3 معناسازي و دانش آفريني............................................................................................................................. 17

2-4 مفهوم مديريت دانش...................................................................................................................................... 20

2-5 عوامل مؤثر در مديريت دانش........................................................................................................................ 22

2-5-1 نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش...................................................................................... 22

2-5-2 نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش...................................................................................... 23

2-5-3 نقش مديريت در مديريت دانش...................................................................................................... 24

2-6 شيوه­هاي (مؤلفه­هاي) مديريت دانش......................................................................................................... 24

2-7 ابعاد مديريت دانش.......................................................................................................................................... 27

2-7-1   مديريت دانش سازماني.................................................................................................................... 27

2-7-2  مديريت دانش شخصي..................................................................................................................... 28

2-8 جايگاه و ضرورت به كارگيري مديريت دانش در مؤسسات آموزش عالي........................................ 30

2-9 پيامدهاي اقتصادي، فني و اجتماعي مديريت دانش در آموزش عالي ............................................ 33

2- 10 نقش مديريت دانش در برنامه­ريزي درسي و فعاليت­هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي......... 35

2- 11 مرور پيشينه پژوهش.................................................................................................................................. 40

2- 12 نتيجه­گيري .................................................................................................................................................. 43

 

فصل سوم: روش­شناسي پژوهش

3-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 46

3-2 نوع و روش پژوهش......................................................................................................................................... 46

3-3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه­گيري........................................................................................ 46

3-4 ابزار و روش­هاي گردآوري اطلاعات............................................................................................................ 48

3-5 روايي و پايايي ابزار گردآوري اطلاعات ..................................................................................................... 49

3-6 روش تجزيه و تحليل داده­ها.......................................................................................................................... 50

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته­هاي پژوهش

4-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 52

4-2 داده­هاي جمعيت­شناختي............................................................................................................................. 52

4-2-1 مدرك تحصيلي.................................................................................................................................... 53

4-2-2 جنسيت.................................................................................................................................................. 53

4-2-3 رتبه دانشگاهي..................................................................................................................................... 54

4-2-4 دانشكده.................................................................................................................................................. 55

4-2-5 سابقه كار................................................................................................................................................ 56

4-2-6 فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي............................................................................................... 57

4-3 تحليل داده­ها..................................................................................................................................................... 58

4-3-1 ارائه اطلاعات توصيفي......................................................................................................................... 58

4-3-1-1 پاسخ به پرسش 1 (شكل­گيري دانش)...................................................................................... 58

4-3-1-2 پاسخ به پرسش 2 (سازماندهي دانش)...................................................................................... 61

4-3-1-3 پاسخ به پرسش 3 (تبادل و انتشار دانش).............................................................................. 62

4-3-1-4 پاسخ به پرسش 4 (كاربرد دانش)............................................................................................. 63

4-3-2   تحليل استنباطي داده­ها............................................................................................................... 64

4-3-2-1 آزمون فرضيه اول ......................................................................................................................... 64

4-3-2-2 آزمون فرضيه دوم ........................................................................................................................ 64

4-3-2-3 آزمون فرضيه سوم ....................................................................................................................... 65

4-3-2-4 آزمون فرضيه چهارم .................................................................................................................... 66

4-3-2-5 بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك رتبه دانشگاهي............. 68

4-3-2-6 بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك جنسيت.......................... 71

 

فصل پنجم: نتيجه­گيري و بحث

5-1 مقدمه.................................................................................................................................................................. 73

5-2 خلاصه پژوهش................................................................................................................................................. 73

5-3 خلاصه نتايج حاصل از پاسخ به سؤالات و آزمون فرضيه­هاي پژوهش............................................ 74

5-3-1 پرسش­ها.................................................................................................................................................. 74

5-3-2 خلاصه نتايج فرضيه­هاي پژوهش ................................................................................................... 75

5-4     بحث و نتيجه­گيري.............................................................................................................................. 76

5-4-1 بحث و بررسي نتايج مربوط به كل دانشگاه.................................................................................. 76

5-4-2 بحث و بررسي مؤلفه­هاي مديريت دانش در دانشكده­ها........................................................... 84

5-4-2 بحث و بررسي فرضيه­ها.................................................................................................................... 87

5-5 پيشنهادات.......................................................................................................................................................... 90

5-6 محدوديت­ها........................................................................................................................................................ 91

 

فهرست منابع

الف. منابع فارسي......................................................................................................................................................... 93

ب. منابع انگليسي........................................................................................................................................................ 95

پيوست­ها....................................................................................................................................................................... 100

پيوست يك: پرسش­نامه............................................................................................................................................ 101

چكيده انگليسي.......................................................................................................................................................... 110

صفحه عنوان انگليسي............................................................................................................................................... 111

 

فهرست جدول ها

جدول2-1 گاه­شمار مديريت دانش....................................................................................................................... 14

جدول2-2 كاربرد و مزاياي مديريت دانش براي فرايند تحقيق و پژوهش................................................ 37

جدول2-3 كاربرد و مزاياي مديريت دانش براي فرايند ايجاد برنامه درسي.............................................. 38

جدول2-4 كاربرد و مزاياي مديريت دانش براي خدمات دانشجويان و فارغ­التحصيلان......................... 39

جدول3-1 توزيع جامعه آماري پژوهش بر مبناي دانشكده و رتبه علمي استاد..................................... 47

جدول4-1 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس مدرك تحصيلي.................................................. 53

جدول4-2 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس جنسيت............................................................... 53

جدول4-3 تعداد اعضاي هيأت علمي به تفكيك جنسيت و مدرك تحصيلي.......................................... 54

جدول4-4 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس رتبه دانشگاهي................................................... 54

جدول4-5 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده............................................................. 55

جدول4-6 توزيع فراواني اعضاي هيأت به تفكيك فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي....................... 57

جدول4-7 سهم منابع استفاده شده توسط اعضاي هيأت علمي در اكتساب دانش.............................. 58

جدول4-8 بررسي چگونگي تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي توسط اعضاي هيأت علمي................. 59

جدول4-9 ميزان و سهم هريك از روش­هاي مختلف استفاده شده توسط اعضاي ... در توليد دانش 60

جدول4-10 سهم هريك از شكل­هاي مختلف استفاده شده توسط اعضاي ... در سازماندهي دانش.. 61

جدول4-11 سهم هريك از روش­هاي استفاده شده توسط اعضاي ... در تبادل و انتشار دانش........... 62

جدول4-12 سهم هريك از روش­هاي استفاده شده توسط اعضاي هيأت علمي در كاربرد دانش...... 63

جدول4-13 آزمون تي در مورد بررسي تفاوت ميزان مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك مدرك تحصيلي    64

جدول4-14 آزمون تي در مورد بررسي تفاوت ميزان مديريت دانش اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند به تفكيك فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي....................................................................................................................................................... 65

جدول4-15 نتايج تفضيلي آزمون تحليل واريانس يك طرفه در مورد مقايسه تفاوت ميانگين مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده........................................................................................................................................................... 66

جدول4-16 نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد مقايسه تفاوت ميانگين مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده.......................................................................................................................................................................................... 68

جدول4-17 نتايج تفضيلي آزمون تحليل واريانس يك طرفه در مورد بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك رتبه دانشگاهي............................................................................................................................................................. 69

جدول4-18 نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد مقايسه تفاوت ميانگين مديريت دانش اعضاي هيأت علمي به تفكيك رتبه دانشگاهي....................................................................................................................................................................... 70

جدول4-19 آزمون تي در مورد بررسي تفاوت مديريت دانش اعضاي..... به تفكيك جنسيت.............. 71

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 چرخه دانش­سازي بارتون................................................................................................................. 18

نمودار 2-2 چرخه تكاملي دانش شخصي........................................................................................................... 19

نمودار 2-3 چرخه دانش شخصي......................................................................................................................... 19

نمودار 2-4 فرايند كلي دانش آفريني در دانشگاه­ها........................................................................................ 20

نمودار 2-5 چرخه مؤلفه­هاي مديريت دانش..................................................................................................... 26

نمودار 2-6 طراحي ابتكارات مديريت دانش...................................................................................................... 32

نمودار 3-1 توزيع جامعه آماري پژوهش بر مبناي دانشكده و رتبه علمي استاد.................................... 47

نمودار 4-1 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس مدرك تحصيلي................................................. 53

نمودار 4-2 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس جنسيت.............................................................. 54

نمودار 4-3 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس رتبه دانشگاهي.................................................. 55

نمودار 4-4 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي به تفكيك دانشكده............................................................ 56

نمودار 4-5 توزيع فراواني اعضاي هيأت علمي بر اساس سابقه كار............................................................ 56

نمودار 4-6 توزيع فراواني اعضاي هيأت به تفكيك فعاليت در حوزه تحصيلات تكميلي...................... 57

 

چكيده

مديريت دانش شخصي به عنوان راهبردي مهم در بهبود كمي و كيفي فعاليت­هاي اعضاي هيأت علمي و كاربرد مؤثرتر و كارامدتر دانش در محيط­هاي دانشگاهي توجه اندكي از سوي جامعه علمي كشور را به خود جلب كرده است. پژوهش حاضر با هدف تعيين نحوه كاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند در حوزه فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي آنان انجام شده است. در اين پژوهش، مديريت دانش به عنوان مجموعه­اي از فرايندها شامل شكل­گيري، سازماندهي، تبادل و كاربرد تعريف مي­شود كه دانش را براي بهينه­سازي و نيل به اهداف و رسالت­هاي دانشگاه مورد استفاده قرار مي‏دهد. روش اين پژوهش، پيمايشي و جامعه آماري آن اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند بودند. تعداد نمونه 149 نفر بود كه با استفاده از روش تصادفي طبقه­اي نسبتي انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع­آوري داده­ها پرسش­نامه محقق­ساخته بسته پاسخ و باز پاسخي با 77 گويه بوده كه ضريب پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 92/0 به دست آمده است. نتايج تجزيه و تحليل داده­ها نشان داد كه ارتباط بين سابقه كار و دو مؤلفه مديريت دانش، يعني سازماندهي و تبادل دانش به لحاظ آماري در سطح 1% معني­دار بود اما در مؤلفه­هاي شكل­گيري و كاربرد دانش اين ارتباط معني­دار نبود. در تمامي مؤلفه­هاي مديريت دانش، اعضاي هيأت علمي با مدرك تحصيلي دكتري ميانگين نمره بالاتري نسبت به اعضاي هيأت علمي كارشناسي ارشد داشتند اما بررسي سطح معني­داري آزمون براي هر يك از مؤلفه­ها نشان داد اين برتري تنها براي تبادل و انتشار و كل مديريت دانش در سطح 1% معني­دار بود. هم­چنين يافته­هاي پژوهش نشان داد اعضاي هيأت علمي كه دانشجوي تحصيلات تكميلي دارند در همه مؤلفه­هاي مديريت دانش (به جز تجزيه و تحليل) و كل آن نسبت به گروهي كه دانشجوي تحصيلات تكميلي ندارند از ميانگين نمره بالاتري برخوردارند ولي اين تفاوت به لحاظ آماري تنها در مؤلفه تبادل و انتشار و كل مديريت دانش در سطح 1% معني­دار بود. تفاوت در شكل­گيري دانش (توليد) و ميزان مديريت دانش نيز در بين اعضاي هيأت علمي دانشكده­هاي مختلف در سطح 1% معني­دار بود اما در ساير مؤلفه­هاي مديريت دانش تفاوت معني­داري به لحاظ آماري بين اعضاي هيأت علمي دانشكده­هاي مختلف دانشگاه بيرجند وجود نداشت. هم­چنين يافته­هاي پژوهش نشان داد كه گر­چه اعضاي هيأت علمي دانشگاه بيرجند در مؤلفه­هاي شكل­گيري و سازماندهي دانش با ميانگين نمره بالاتر از 3 در مقياس ليكرت از وضعيت مناسبي برخوردار بودند ولي در مؤلفه­هايي مانند تبادل و انتشار، خصوصاً در روش­هاي گروهي، با ميانگين نمره كم­تر از 2 عملكرد رضايت­بخشي نداشتند.

1-1 مقدمه

دانش و مديريت آن هميشه براي توسعه و پيشرفت در طول تاريخ اساسي و ضروري بوده است. اين واقعيت به همراه تأثير متقابل و پيچيده نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و فناوري اهميت دانش و مديريت آن را تحكيم مي­نمايد. از آن­جايي كه دانش هميشه قدرت است، امروزه هيچ تغييري در خصوص اهميت دانش ايجاد نشده است اما تغيير در مورد چگونگي مديريت دانش ناشي از اطلاعات انبوه و سرعت بخشيدن به توليد دانش، حتمي و ضروري است. تغييرات عميق در دنياي ما نشانگر نياز به تغيير شكل دانش­محور نظام­هاي كنوني در هر بخش و ايجاد فضاها و ساختارهاي جديد است. اقتصاد و جامعه دانش محور نو­ظهور، دانش را به عنوان پربارترين منبع و يادگيري را به عنوان پربارترين فرايند اقتصادي برجسته مي­كند. در نتيجه مبناي سرمايه از سرمايه­هاي ملموس سنتي به يك سرمايه نا­ملموس مانند نوآوري در كاربرد مؤثر دانش و منابع سرمايه انساني تبديل مي­شود (گورباز[1]، 2008). اگر­چه امروزه دانش به عنوان يك منبع ارزشمند و راهبردي و نيز به عنوان يك دارايي مطرح شده است، ولي ارائه محصولات و خدمات با كيفيت مناسب و اقتصادي بدون مديريت و استفاده صحيح از اين منبع ارزشمند امري سخت و در مواردي غير ممكن است (ميتال2، 2008). از نظر نوناكا3 دانش مفهومي چند وجهي با معاني چند­لايه است و يكي از منابع بسيار مهم و ارزشمندي محسوب مي­شود كه به كسب و حفظ قابليت رقابتي بودن و مزيت­هاي سازمان­ها كمك مي­كند و فقط آن دسته از سازمان­هايي در اين مسير رقابت حركت خواهند كرد كه بتوانند مفهوم پيچيده دانش را به­ خوبي مديريت كنند (قرباني­زاده، 1387، ص144). بنابراين مديريت دانش، در دنياي تجاري رقابتي مي­تواند موفقيت و پيشرفت سازمان را تضمين كند. مديريت دانش اقدامي است كه به واسطه آن دانش به شكلي قابل استفاده در دسترس قرار گرفته و مورد بهره­برداري واقع مي­شود. به بيان ديگر، «مديريت دانش» به اين سؤال پاسخ مي­دهد كه «چگونه مي­توانيم آن­چه را كه از قبل مي­دانيم، به پايگاه دانش مفيد تبديل كنيم؟» (قرباني­زاده، 1387، ص 145).

از طرف ديگر، از آن جايي كه مديريت دانش تبديل به ابزاري كليدي در محيط رقابتي كسب و كار شده است، اين شاخه نو­ظهور علمي سعي در يافتن جايگاه خود در زمينه­هاي آموزشي و پژوهشي دارد. نقش مهم دانشگاه به عنوان نهادي براي تفكر انتقادي، جايي كه دانش به عنوان منبع ايجاد ارزش گسترش مي­يابد و به طور وسيعي در سراسر سازمان منتشر مي­شود، قابل انكار نيست در عين حال لازم است فرهنگ خلاقيت ايجاد شده و دانش از طريق روش­هاي آموزش و يادگيري انتقال داده شود چرا كه هدف هر دانشگاه تدارك محيطي است كه در آن كاركنان و دانشجويان، مهارت­ها، درك و ارزش­هاي مشترك براي تحصيلات دانشگاهي را گسترش مي­دهند. هدف عمده دانشگاه پرورش فارغ­التحصيلاني شايسته است كه بايد داراي قدرت تحليل، مهارت حل مشكلات و درك ميان فردي به عنوان بخشي از پيشرفت­هاي يادگيري خود باشند و بدين وسيله به آرمان ملت در ساخت جامعه­اي دانش­محور كمك نمايند (محي­الدين[2] و همكاران، 2007).

پژوهش­هاي انجام شده در مورد جايگاه مديريت دانش در دانشگاه­ها و مؤسسات تحقيقاتي نشان مي­دهند كه هر چند و در كمال تعجب، موضوعات مربوط به مديريت دانش در دانشگاه­ها تنها در سال­هاي اخير مورد توجه قرارگرفته است ولي در حال حاضر اين موضوعات از چشم­انداز غالبي در پژوهش­هايي كه پيوسته در اين زمينه گزارش مي­شوند، برخوردار است
***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

تعداد صفحه : 120

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۶:۱۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

جوانان بخشي چشمگير از نيروي كار جوامع روستايي و شهري را تشكيل مي دهند. آن ها نقش هاي مهمي را به عهده گرفته اند كه منجر به توسعه ي جامعه مي شود(انگبا و همكاران،2009). نيروي جوان از مهم ترين ظرفيت ها براي پيشرفت اهداف توسعه ي كشورهاست (اولجيد،2008). در اين ميان نقش جوانان روستايي پررنگ تر است، زيرا بر اساس برآورد سازمان جهاني خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستايي سكونت دارند و حتي اين رقم دركشورهاي جنوب صحراي آفريقا و جنوب آسيا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمايه جمعيت ملل (2006) جوانان با پويايي و انعطاف پذيري، به طور بالقوه به عنوان يك عامل تغيير مثبت در جوامع روستايي مي باشند و اين را بايد توسط برنامه هاي توسعه تضمين نمود (نامويتوم و باگسون، 2013). با توجه به اينكه امروزه حدود 70 درصد جمعيت جهان، (1.4 ميليارد نفر) در نهايت فقر در مناطق روستايي زندگي مي كنند و منبع اصلي معيشت آن ها كشاورزي مي باشد(نوانز و كوكا،2010)، توسعه كشاورزي بهترين راه براي كمك به اين فقراي روستايي است. كه اين امر مهم نياز به افزايش سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف، از جمله بهره گيري از جوانان روستايي يا به عبارتي ديگر همان سرمايه انساني روستاها دارد. زيرا بر اساس آمار، سرمايه انساني، نقش اول ثروت آفريني در كشورهاي توسعه يافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالي كه سهم منابع طبيعي و فيزيكي صرفا 33 درصد است. اين سرمايه نيروي انساني است كه مي تواند به عنوان پشتوانه حركت هاي بزرگ اجتماعي قرن بيست و يكم قرار گيرد(كاوسي و احمدي، 1389) و جوانان سرمايه انساني مهم براي توسعه، عوامل كليدي براي تغيير اجتماعي و نيروي محركه براي توسعه اقتصادي و نوآوري تكنولوژيكي هستند(ماهندراديوي و ونكاتاناريانا، 2012). جوانان روستايي، سرمايه هاي بالقوه تحول روستاها از حالت سنتي به بخش فعال و اقتصادي محسوب مي شوند(اولجيد،2008). بيفورد (1989) موفقيت سياست توسعه ي روستايي كشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستايي در روستا و اشتغال به بخش كشاورزي مي داند(تاجري مقدم و همكاران،1392). همچين آينده ي توسعه ي كشاورزي در هر كشور متكي بر جوانان روستايي مي باشد(انونيموس، 2002). اما در وضعيت كنوني به نظر مي رسد كشاورزي براي اغلب جوانان غير جذاب است و جوانان در حال دور شدن از كشاورزي و آينده ي روستايي هستند(ويت،2012). به گزارش بانك جهاني (2011) در ايران سهم شاغلان بخش كشاورزي طي سال هاي 76 تا 90 كاهش چشمگيري داشت به طوري كه از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 كاهش يافته است (سروري و همكاران،1392). جوانان روستايي به دلايلي مانند پايين بودن بازده كشاورزي، فصلي بودن كشاورزي، غير قابل پيش بيني بودن آب و هوا، نظام هاي غير قابل اعتماد بازار و بازاريابي و سياست هاي ضعيف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش كشاورزي نيستند(اودهيمبو،2006). از طرفي چهار عامل به عنوان عوامل تعيين كننده تمايل مهاجرت جوانان روستايي تلقي مي شود كه يكي از مهمترين آن ها نگرش جوانان نسبت به كشاورزي مي باشد(علي بيگي و كرمي دهكردي،2009). همچنين عدم فرصت هاي شغلي در مناطق روستايي و برداشت از فرصت هاي بهتر در مناطق شهري تاثيرات عمده اي بر تمايل مهاجرت جوانان روستايي دارد(سيفريت و همكاران،2010). بنابراين جوانان روستايي به دليل اين كه گزينه هاي بهتري در مناطق شهري براي آن ها وجود دارد و همچنين به دليل ضعف توسعه زيربنايي در مناطق روستايي روند مهاجرت را در پيش مي گيرند و بدين وسيله كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن را ترك مي كنند(اولجيد و يدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمريكا، با فرض ارائه مساوي از جوانان در مناطق شهري و روستايي پيش بيني شده است جوانان روستايي تنها يك درصد از كل جمعيت را تا سال 2050 تشكيل مي دهند(واندرگست،2010). بنابراين نرخ بالاي مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالايي از بيكاري جوانان، پيري جمعيت كشاورزان و وابستگي به افزايش واردات مواد غذايي نگراني هايي براي توسعه كشاورزي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد(نامويتوم و باگسون،2013). اسكارپتا و همكاران بيان مي دارند اگر جوانان روستايي امروز نمي توانند و يا نمي خواهند به كشاورزان فردا تبديل شوند پس چگونه بايد انتظار داشت، معضل افزايش جمعيت جهان و به تبع آن نياز به تغذيه برطرف شود (اسكارپتا و همكاران،2010). اهميت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ي كشاورزي تا آن جايي است كه به زودي يكي از بزرگترين چالش ها براي كشاورزي هند اين خواهد بود كه چگونه جوانان خود را در كشاورزي حفظ كند (شارما و بهادري،2009). لذا اين تحقيق به دنبال بررسي چرايي اين مساله مي باشد. از اين رو، سوال اصلي كه اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن مي باشد به شرح ذيل مي باشد: تمايل جوانان روستايي نسبت به ادامه شغل كشاورزي چه ميزان است و چه عواملي تعيين كننده اين تمايل مي باشد؟

1-2- بيان مسئله

كشاورزي در تحكيم پايه هاي اقتصاد كشورهاي درحال توسعه نقشي اساسي ايفا مي كند. از آن جا كه اين بخش اقتصادي از نظر تامين نيازهاي غذايي مردم، تامين مواد اوليه صنايع، اشتغال افراد و ايجاد درآمد اهميت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را مي توان از عوامل عمده ي كمك كننده به ثبات اجتماعي و رشد اقتصادي اين كشورها به شمار آورد(گونگن و لين،2000). رشد درآمد با منشاٌ كشاورزي در بالا بردن درآمد مردم فقير چندين بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش كشاورزي است(آلن و كولي باي،2009). در اين رابطه تريتل و همكاران در تحقيق خود به بررسي تاثير رشد بهره وري كشاورزي در شيوع فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته پرداخته، يادآور مي شوند بيست درصد از جمعيت جهان( يا 2/1 ميليارد نفر) با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند كه از آن ميان، هفتاد درصد روستايي مي باشند. بر اساس نتايج اين مطالعه، رشد بهره وري در صنعت و خدمات تاٌثير چنداني بر زندگي اين فقرا ندارد(تريتل و همكاران، 2003). بانك جهاني نيز در يكي از آخرين گزارش هاي توسعه جهاني خود، بهترين راه براي كاهش فقر روستايي و افزايش رفاه 600 ميليون فقير روستايي در كشورهاي در حال توسعه را سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي داند( خالدي و حقيقت نژاد،1391). از اين رو بخش كشاورزي از اهميت ويژه اي براي كشورهاي در حال توسعه برخوردار است و يكي از بخش هاي كليدي در اقتصاد كشور‌هاي درحال توسعه محسوب مي شود.

در ايران نيز اين بخش به مثابه بخش محوري در رشد و توسعه اقتصادي و بخش راهبردي در تأمين نيازهاي غذايي جمعيت رو به رشد است. به گونه‌اي كه از اين بخش در برنامه هاي دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنين در برنامه چهارم توسعه براي اين بخش رشد سالانه 6 درصد و طي سال هاي برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدي برابر 7 درصد در سال براي آن در نظر گرفته شده است(لايقي و همكاران، 1391). آمارها نشان مي‌دهند اشتغال در بخش كشاورزي در طول سال هاي 1981- 1991 تقريبا راكد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش كشاورزي سقوط شديد كرده است. كشاورزي هسته اي براي توسعه هر كشوري به ويژه در اين قرن 21 لازم است. از اين رو، سرمايه گذاري بر روي آن هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در حال توسعه امري ضروري است. با اين‌حال امروزه اغلب برنامه هاي توسعه روستايي توجه بسيار كمي به كشاورزي دارند، به اين دليل كه كشاورزي، به عنوان يك موتور قابل دوام براي رشد قابل درك نيست(نامويتوم و باگسون،2013). از طرفي نيز هاربينسون (2002) معتقد است منابع انساني، پايه اصلي ثروت كشورها را تشكيل مي دهند و سرمايه و منابع طبيعي، عوامل تبعي توليد هستند. كشوري كه بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملي خواهد بود، زيرا با دستيابي به توسعه منابع انساني ساير ابعاد توسعه نيز تحقق مي يابند(سلامي و انصاري،1388). جوانان منابع بسيار مهمي براي هر كشوري به ويژه براي حفظ بهره وري كشاورزي هستند. از اين رو جوانان يك ذينفع مهم در فرآيند توسعه به شمار مي آيند چرا كه آنان دارايي هاي بزرگي چون انعطاف پذيري، ابتكار و پشتكار دارند(نامويتوم و باگسون،2013). از اين رو انرژي، مهارت و آرمان هاي جوانان، دارايي هاي ارزشمندي است كه نبايد در هيچ كشوري هدر رود(كونجارت،2009). بنابراين موضوع جوانان و نقش آن ها در آينده ي كشاورزي موضوع بسياري از بحث‌هاي كشاورزي جهاني است. با اين حال، روند آشكار جهاني نشان مي دهد، جوانان در حال دور شدن از كار كشاورزي و مناطق روستايي مي باشند (ليوي و اسميت، 2010). سواميناتان (2001) بيان مي دارد كشاورزي بايد از لحاظ فكري تحريك كننده و از لحاظ اقتصادي رضايت بخش باشد، در غير اين صورت جذب و يا حفظ جوانان روستايي به كشاورزي مشكل خواهد بود(شارما و بهادري،2009) و اين ناشي از ميزان فقر بالا و وضعيت اجتماعي و اقتصادي پايين در جوامع روستايي مي باشد كه تاثير منفي بر تمايلات جوانان دارد. در حالي كه آرمان جوانان فقط در مورد وضعيت فرصت هاي اقتصادي مهم و حائز اهميت است و از آن جا كه بخش كشاورزي براي جوانان جذاب نيست، جوانان به اين دليل نمي توانند اين وضعيت را بدون در نظر گرفتن نتايج اقتصادي بپذيرند(ليوي و اسميت، 2010). از اين رو نرخ اشتغال در بخش كشاورزي به هيچ وجه همپاي رشد كلي اشتغال پيش نرفته است و ظاهراً نوع نگرش روستاييان و به ويژه جوانان روستايي نسبت به شغل كشاورزي از مهم ترين دلايل آن بوده و به عدم تمايل آنها براي انتخاب كشاورزي به عنوان پيشه ي اصلي منجر گرديده است(اسبورن و دير،2000). از طرفي آينده ي توسعه ي كشاورزي در هر كشور متكي بر جوانان روستايي مي باشد و كوته بيني است، اگر تصور شود كه مي توان بدون بالا بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستايي به ايجاد يك بخش كشاورزي قوي و زندگي بهتر در روستا نايل شد(انونيموس، 2002). بنابراين مسئله اصلي اين است كه ما در توسعه روستايي توجهي به جوانان روستايي به عنوان سرمايه ي اصلي توسعه ي روستايي نداريم از اين رو در اين تحقيق، با توجه به اهميت موضوع اشتغال در بخش كشاورزي و معضل بيكاري جوانان روستايي و مهاجرت آنان، تمايل آنها نسبت به شغل كشاورزي بررسي مي شود تا با پيش بيني نوع رفتار آنها در گزينش يا عدم گزينش اين شغل به عنوان حرفه ي اصلي، بتوان در مورد توسعه ي روستايي و كشاورزي و مسئله ي اشتغال جوانان روستايي به برنامه ريزي هاي واقع گرايانه پرداخت.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

بخش مهم و حياتي كشاورزي، عهده دار نقش هاي كاهش فقر، بالا بردن توانايي ها و مهارت هاي روستاييان مخصوصا جوانان روستايي، كاهش مرگ و مير، پايداري منابع و محيط زيست و افزايش مشاركت جهاني براي رسيدن به توسعه ي پايدار است(گودارد،2006). همچنين هنوز كشاورزي حتي در مقياس كوچك يك منبع كليدي براي امرار معاش و اشتغال باقي مانده است و به عنوان ابزاري براي امنيت غذايي در آينده حياتي خواهد بود (اسكارپتا و همكاران،2010). بنابراين ضرورت وجود يك بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود و اين در حالي است كه جوانان روستايي بخش عمده اي از جمعيت و نيروي كار جامعه را تشكيل مي دهند و به عنوان بازوي كار در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده هاي روستايي نقش ارزنده اي دارند (ليوي و اسميت، 2010). همچنين نيروي جوان از مهم ترين ظرفيت ها براي پيشرفت اهداف توسعه ي كشورهاست. بر اين اساس، سرمايه گذاري و تربيت نسل جوان مجهز به آگاهي و دانش روز نيز از اولويت هاي مهم هر كشور به شمار مي رود(اولجيد،2008). اهميت موضوع جوانان و كشاورزي تا جايي است كه دولت نيجريه تلاش كرده است تا باعث تحرك علاقه ي جوانان در توليد محصولات كشاورزي و پردازش آن از اواخر سال1980 شود و به همين دليل برنامه هاي بسياري را براي علاقه جوانان به كشاورزي در پيش گرفت. در سال 1986، دولت فدرال ملي اداره ي اشتغال را تاسيس و به ارائه ي آموزش فني و حرفه اي به جوانان پرداخت. در سال 1987، برنامه ي زندگي بهتر براي توانمندسازي زنان ايجاد شد و جوانان به ويژه دختران در مناطق روستايي به كسب مهارت ها و آموزش هاي بهداشت و درمان پرداختند. علاوه بر اين بانك مردم و جامعه ي بانك ها به ترتيب در سال هاي 1989و 1990 براي ارائه ي تسهيلات اعتباري به افراد كم درآمد و گام گذاشتن در توليد كشاورزي تاسيس شدند و يا ساير شركت هاي خرد، با توجه خاص به جوانان درگير در توليد كشاورزي تاسيس شدند. در سال 1992، برنامه ي فاداما به منظور افزايش خودكفايي غذايي، كاهش فقر و ايجاد فرصت هايي براي اشتغال براي جوانان در مناطق روستايي آغاز شد و در سال 2008 دولت آكوا ايبوم آغاز به طرح هاي كشاورزي يكپارچه براي دانشجويان فارغ التحصيل كشاورزي و راه اندازي يك طرح اعتباري ميكرو براي    جوانان درگير در توليد و فرآوري كشاورزي كرد(آبوجا،2010). همچنين مطالعات مختلف نشان داده اند، چگونه آموزش را به عنوان تمريني در حال حاضر(به خصوص آموزش متوسطه) به كار گيريم براي كمك به روند ساختن جوانان روستايي كه در مهارت هاي كشاورزي ناديده گرفته شده و كشاورزي خود را به عنوان يك شغل كاهش داده است(كرافورد،2010). بنابراين مي توان گفت اهميت اين موضوع تا آن حدي است كه يكي از شرط هاي لازم براي از ميان بردن فقر و رسيدن به توسعه ي پايدار اشتغال جوانان است و همچنين دستيابي به رشد و توسعه ي اقتصادي با تكيه بر كاهش بيكاري، اشتغال زايي در بخش كشاورزي و امنيت غذايي است كه داراي جايگاهي ويژه است.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۰:۵۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

چكيده:

  اين پژوهش به بررسي تاثير بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني)بر توسعه صنعت توريسم با تمركز بر ويژگي هاي مديران در سطح استان لرستان انجام گرفته است.افزون بر آن، تاثير ويژگيهاي جمعيت­شناختي از قبيل جنسيت، سن، تحصيلات،شخصيت و تجربه را به عنوان متغير تعديل­گر تبيين مي­نمايد. روش تحقيق از نوع توصيفي است، كه به لحاظ ماهيت كاربردي و به لحاظ روش اجرا پيمايشي مي­باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران سازمان هاي گردشگري در سطح استان لرستان مي باشد،كه جامعه آماري شامل50 نفر است كه به دليل كم بودن افراد همگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند ابزار جمع آوري اطلاعات جهت سنجش بازارگرايي،گرايش به كارآفريني و ويژگي هاي مديران پرسشنامه مي­باشد كه روايي آن از طريق روايي محتوا و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ تاييد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده­هاي جمع­آوري شده از نرم­افزار SPSS و ضريب همبستگي و  ضريب پيرسون بهره گرفته شد ، و يافته­هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه ميان بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازارگرايي) بر توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران رابطه اي معناداري وجود دارد. در آخر مي توان با توجه به ضرايب تاثير سه فرضه اصلي مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بازارگرايي ،ويژگي هاي مديران و گرايش كارآفريني به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته انند.

در اين فصل مي­خوانيد:

مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه­هاي تحقيق
اهداف تحقيق
سوُالات تحقيق
الگوي مفهومي تحقيق
مراحل انجام تحقيق
روش تحقيق
روش تجزيه و تحليل داده­ها
تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق
قلمرو تحقيق
 مقدمه

          گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد. با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد. در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند. ..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند، بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است. نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم.

بيان مساله
        گردشگري فعاليتي گسترده با ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ، سياسي مي باشد. گستردگي اين فعاليت به اندازه اي است كه توسعه آن بدون مشاركت يكپارچه و جمعي امكان پذير نمي باشد.در دنياي امروز نبايد اهميت گردشگري را ناديده گرفت، بسياري اهميت گردشگري را صرفاً در ايجاد درآمد و فرصت هاي شغلي مي دانند و در حالي كه اهميت و گسترش گردشگري به اينها محدود نمي شود كه در صورت برنامه ريزي و توسعه برنامه ريزي شده، گردشگري قادر است به بهبود شاخص هاي عدالت اجتماعي، ارتقاي سطح زندگي، رفاه عمومي، تعادل و توازن منطقه اي منجر گردد(معصومي،1387، 56).

در مواردي كارشناسان اقتصاد منطقه اي ، گردشگري را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته معرفي نموده اند(كاظمي، 1385، 48).

   با اين حال كشور ايران  توانايي هاي نهفته قابل توجهي براي توسعه گردشگري دارا است و با عنايت به اهميت گردشگري با برنامه ريزي علمي در اقتصاد جهاني و عرصه هاي فرهنگي - اجتماعي و محيطي به ناچار توجه به اين بخش اساسي مي باشد كه از پنج سال پيش تلاشهايي براي برنامه ريزي و توسعه در اين بخش صورت گرفته است .در اين ميان بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) نقش مهمي در توسعه صنعت گردشگري دارند..بازارگرايي قلب تپنده مديريت و مديريت استراتژي مدرن است و همچنين يكي از جنبه هاي فرهنگ سازماني است كه در آن كاركنان از طريق ارزش اي برتر،به دنبال سودآوري بنگاه و در نهايت حفظ مشتريان هستند.بازرگرايي يك نوع نوع هنجار رفتاري است كه در سرتاسر سازمان گسترش يافته و از طريق نوآوري،پاسخ گويي نيازهاي حال و آتي بازار و مشتريان است.كسب وكاري كه بازارگرايي اش را افزايش دهدعملكرد بازارش را بهبود مي بخشد(نارور و اسلاتر1،1990).

دردنياي پررقابت،امروزسازمانها با تحولات و چالشهاي پيچيده و فزاينده اي روبرو هستند،اين تحولات و دگرگونيها ناشي از پيشرفت هاي شگرف علمي و فناورانه است كه به نوبه اي خود منجر به ارائه ديدگاهها، ضرورت ها ونيازهاي جديدي شده است و براي پاسخ به اين نيازها و همراهي با دگرگوني هاي مزبور،بايد از ابتكارات و روشهاي جديدي استفاده نمود.بنابراين ايجاد سازمان هاي جديد با قابليت نوآور،ابداع،وخلق محصولات و خدمات هاي نو بيش از پش ضرورت مي يابد و در اين راستا نقش كارآفريني، غيرقابل انكار است در كشورهاي مختلف، توجه خاصي در دانش مديريت و اقتصاد،به كارآفريني و كارآفرينان شده است، در واقع كارآفريني عامل اصلي ايجاد خلاقيت و نوآوري در سازمانهاي امروزي است؛ بطوري كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، سازمانها در حال انتقال از حالت بوروكراتيك و اداري به وضعيت كارآفريني هستند(احمدپور دارياني،1380، 2).

در كشور، صنعت گردشگري بصورت دولتي و نهادي اداره مي شود. تصميم گيري ها و اجراي تصميمات همه توسط دولت صورت مي گيرد. با توجه به اينكه مديران و مسئولين دولتي با وجود وضع قوانين حمايتي براي اين صنعت، نتوانسته اند به اهداف اصلي خود برسند، نياز به بازنگري و تغييراتي در ساختار ساختمان اين صنعت در كشورمان ضروري احساس مي شود. زيرا نقش اساسي مديريت در صنعت گردشگري (با توجه به پتانسيل گردشگري) در كشور ما كم رنگ است و نداشتن برنامه ريز و برنامه ريزي اساسي براي انجام طرح هاي گردشگري باعث عقب ماندگي ايران از عرصه رقابت مي شود و براي رسيدگي به اين اصل بايد برنامه ريز اساسي (يعني مديران با سواد ، باتجربه و كارآفرين) رادر اختيار داشته باشيم. لازم به ذكر مي باشد كه با برنامه ريزي دقيق و اجراي برنامه ها به شيوه كارامدي و موثر مديران مي تواند اثر بخش باشد.

در نتيجه اين پژوهش درصدد جوابگويي به اين سوال و درصدد يافتن پاسخ اين مساله است كه بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.

1-2  اهميت و ضرورت انجام تحقيق

            گردشگري شامل كليه فعاليت هايي است گردشگران در هنگام سفر انجام ميدهند و به ايشان مرتبط مي شود و اين مي تواند شامل ، برنامه ريزي براي سفر، جابه جايي بين مبدأ و مقصد ،اقامت و نظاير آن باشد(رنجبريان و زاهدي،1386).بازاريابي كارآفرينانه گردشگري به عنوان شناسايي و پيش بيني نيازهاي گردشگران وفراهم كردن امكانات براي تأ مين نيازهاو مطلع ساختن آنان و ايجاد انگيزه بازديد در آنهاست كه اين امر موجب تامين رضايت گردشگران و تحقق اهداف سازماني خواهد شد .

استان لرستان از كهن ترين استان هاي كشور از نظر جاذبه هاي گوناگون ارزشمند تاريخي – تفريحي شناخته شده از لحاظ توريستي است كه با بهره مندي از شرايط آب وهوايي،كاملاً مناسب بوده وقابليت بهره مندي از تحرك در مقياس جهاني بهنگام تشكيل فستيوال ها و كنگره هاي مختلف،جلب هنرمندان و هنردوستان؛مي تواند در توسعه صنعت گردشگري استان لرستان پتانسيل هاي بالاي خود را بنماياند. با توجه به مطالب بيان شده فوق، و مطالب مطرح شده در بخش بيان مسئله و با توجه به اين كه تاكنون تحقيقي در اين زمينه در دانشگاه در سطح ملي و كشور و همچنين در سطح خرد و استان لرستان صورت نگرفته است ، انجام اين تحقيق ضروري به نظر مي رسد.

1-3 فرضيه ها:

                 1-3-1فرضيه اهم:مقوله بازاريابي كارآفرينانه(بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) با تمركز بر ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشكري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-2 فرضيه اصلي:بازارگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-2-1 فرضيه فرعي:

1-3-2-1-1 مشترگرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-2-1-2 رقيب گرايي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-2-1-3 هماهنگي بين بخشي بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-3  فرضيه اصلي:گرايش به كارآفريني بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-3-1 فرضيه فرعي:

1-3-3-1-1 نوآوري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-3-1-2 ريسك پذيري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-3-1-3 پيش نگري بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-4 فرضيه اصلي:ويژگي هاي مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

فرضيه فرعي
1-3-4-1-2 تحصيلات مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-4-1-2 جنسيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-4-1-3 تجربه مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

 1-3-4-1-4 سن مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-3-4-1-5 شخصيت مديران بر توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان تاثير مثبتي دارد.

1-4 اهداف تحقيق:

            1-4-1هدف اصلي:شناسايي رابطه بين تاثير بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) و توسعه صنعت گردشگري با تمركز بر ويژگي هاي مديران(مطاله موردي استان لرستان).

اهداف كاربردي:
1-4-2-1 پيدا كردن مشكلات و محدوديت هاي گردشگري در استان لرستان.

1-4-2-2 كمك به فراهم آوردن اطلاعات مديران براي جلب گردشگران داخلي و خارجي.

1-4-2-3 مشخص كردن عوامل تاثيرگذار بر جلب گردشگر در استان لرستان.

1-4-2-4 ايجاد زمينه هاي علمي و تحقيقاتي براي كمك به  توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در سطح استان لرستان.

1-4-2-5 جامعه علمي و پژوهشي كشور از جمله دانشگاهها و انجمن هاي بازاريابي و كارآافريني از ديگر استفاده كنندگان نتايج اين تحقيق نيز هستند.

1-5  سوالات تحقيق:

            1-5-1 بازاريابي كارآفرينانه (بازگرايي و گرايش به كارآفريني)با تاكيد بر ويژگي هاي مديران چه نقشي مي تواند در توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان داشته باشد.

            1-6الگوي مفهومي تحقيق

      در الگوي مفهومي تحقيق،ابعاد بازاريابي كارآفرينانه (بازارگرايي و گرايش به كارآفريني) هستند.ابعاد بازارگرايي از مدل نارور و اسلاتر استفاده  شده است كه شامل مشتري گرايي،رقيب گرايي و هماهنگي بين بخشي استفاده شده است.همچنين براي گرايش به كارآفريني از مدل ميلر1(1990) استفاده شده است، كه شامل ريسك پذيري،نوآوري و پيش نگري هستند كه در بسياري از تحقيقات مورد استفاده قرار گرفته است.براي سنجش توسعه صنعت  گردشگري عوامل بسيار زيادي وجود دارد كه در اين پژوهش ابعاد مختلفي مانند گردشگري ورزشي،گردشگري فرهنگي،گردشگري تاريخي و گردشگري طبيعي انتخاب شده اند كه در تحقيقات بسياري از جمله بهروز پناه،نوري و ... مورد استفاده قرار گرفته اند.

مدل مفهومي پژوهشي داراي يك متغيير ميانجي (ويژگي هاي مديران) مي باشد كه شامل جنسيت مديران،سن مديران، شخصيت مديران و تجربه كاري مديران است كه بر اساس مدل بونچو و همكاران1(2013) انتخاب شده اند.

روش تحقيق
1-8-1 جامعه و نمونه­ي آماري تحقيق:

          جامعه آماري شامل همه مديران و معاونان آن ها در هر بخش از سازمان گردشگري در شهرستان هاي مختلف استان لرستان مي باشد كه در اين پژوهش همه آنها مورد سنجش قرار گرفته اند.

1-8-2 نوع روش تحقيق:

 اين تحقيق به دنبال اين است كه آيا بازاريابي كارآفرينانه(گرايش به كارآفريني و بازاريابي)بر توسعه صنعت گردشگري با توجه به ويژگي هاي مديران تاثير دارد؟  لذا اين تحقيق از نظر تحليل توصيفي، از نظر اجرا پيمايشي، از نظر هدف كاربردي، و از نظر ماهيت داده ها، كيفي است.

1-8-3روش گردآوري اطلاعات

 اين تحقيق در دو مرحله به شرح ذيل انجام خواهد شد .

مرحله اول مطالعات كتابخانه اي كه شامل مطالعه كتب، مجلات و مقالات داخلي و خارجي موجود در پايگاههاي اينترنتي و كتابخانه اي مي باشد.
مرحله دوم مطالعات ميداني مي باشد كه اطلاعات از طريق مصاحبه با كارشناسان و توزيع پرسشنامه جمع آوري خواهد شد.
1-8-4 روش تجزيه و تحليل داده­ها

هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنباطي جهت تحليل داده استفاده مي شود.

از آمار توصيفي به بيان نمودارها و تشريح جداول داده ها پرداخته مي شود . همچنين از آمار استنباطي كه شامل آزمون فرضيه ها ، تعيين نرمال بودن يا نبودن متغييرها و تعيين ميزان همبستگي (ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون كلمو گراف و اسميرنوف و ضريب مسير) به كمك نرم افزار spss  انجام گرفته شده است.

لازم به ذكر است جهت محاسبه ضريب پايايي پرسشنامه در اين پژوهش سعي مي شود از يكي از فنون آلفاي كرونباخ، روش دو نيمه كردن، آزمون مجدد و هم چنين جهت تعيين روايي سوالات تحقيق از تكنيك ها و راهكارهاي نظير نظرات خبرگان استفاده شود.

1-9 قلمرو تحقيق

1-9-1قلمرو موضوعي:اين تحقيق در حوزه بازاريابي و كارآفريني مي باشد كه قصد دارد اين نكته را روشن سازد كه بين اجزا گرايش به كارآفريني و بازارگرايي در توسعه صنعت گردشگري چه روابطي وجود دارد و تاثير اين اجزا را بر توسعه صنعت گردشگري ارزيابي نمايد.

1-9-2قلمرو زماني: اين تحقيق از نظر زماني در نيمه دوم سال 1392 انجام مي پذيرد.

1-9-3قلمرو مكاني: اين تحقيق در بخش خدماتي گردشگري در سطح استان لرستان انجام ميگيرد.

 تعاريف مفهومي اصطلاحات

1-10-1 تعاريف نظري

        بازارگرايي: بازارگرايي (دي1،1994؛هالت و كچن2،2001) از تواناييها و قابليتهايي است كه به شركتها اجازه مي دهد تا مزيت موقعيتي قوي اي را به دست آورند. به عبارت ديگر، بازارگرايي به عنوان فلسفه و رفتاري به سوي تعيين و درك نيازهاي مشتريان هدف و سازگاري پاسخ سازمان ادراك مي شود به اين منظور كه آن نيازها را بهتر از رقبا برآروده نمايد و در نتيجه يك مزيت رقابتي ايجاد مي نمايد (جيمنز، سگارا- ناوارو3،2007).

مشتري گرايي: ايجاد ارزش و افزايش منافع براي خريداران و مشتريان از طريق كاهش بهاي تمام شده.(نارور و اسلاتر،1990).

رقيب گرايي: شناخت سازمان از قوتها و ضعفهاي جاري و آتي رقبا، بخصوص درمورد استراتژيها و ظرفيتهاي بلند مدت آنان(نارور و اسلاتر،1990).

هماهنگي بين بخشي: استفاده هماهنگ از منابع سازماني جهت ايجاد ارزش برتر براي مشتريان (نارور و اسلاتر،1990).

كارآفريني: ايجاد كسب وكار جديد از طريق توسعه بازار و يا نوآوري در محصول، فرآيند، فناوري و مديريت (زهرا،1993).

نوآوري: تمايل شركت براي ايجاد و حمايت از ايدههاي جديد و فرآيندهاي خلاق كه به توليد محصول، خدمات يا فرآيند فناوري جديد منتهي ميشود (لامپكين و دس1،1997).

مخاطره پذيري: تمايل به مخاطره پذيري در زمينه تصميمات سرمايه گذاري و اعمال استراتژي در شرايط عدم اطمينان (كوين و اسلوين2 ،1991).

پيشگامي: پيشرو بودن و شروع كننده بودن در استفاده از فرصتها يا ورود به بازارهاي جديد (كوين و اسلوين ،1991).

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۰۵:۲۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات موضوع 2
1-1- مقدمه 3
2-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع 4
3-1- ادبيات يا پيشينه تحقيق 4
4-1- اهداف تحقيق 5
5-1- سوالات تحقيق 5
6-1- فرضيه‏هاي تحقيق 6
7-1- روش تحقيق 6
8-1- ساختار يا سازماندهي پژوهش Error! Bookmark not defined.
فصل دوم: موضوع شناسي 8
2-1- مفاهيم 8
2-1-1- تعريف لغوي و اصطلاحي تعهد 9
2-1-1- 1-مفهوم عام تعهد 10
2-1-1-2-  مفهوم خاص تعهد 11
2-1-2- تفكيك تعهد از عقد 12
2 -1-3- ضمان 13
2-1-3-1-  ضمان درك 15
2-1-3-2-ضمان معاوضي 16
2-1-3-3-ضمان عهده 17
2-2- مباني تعهد 17
2-2-1- قانون 18
2-2-2- حاكميت اراده 19
2-2-2-1- حاكميت قوانين آمرانه بر قرارداد خصوصي 21
2-2-2-2- حاكميت قرارداد خصوصي بر قوانين تكميلي 22
2-3- اركان تعهد 22
2-3-1- طرفين تعهد 23
2-3-2- موضوع تعهد 25
2-4- اوصاف تعهد 26
2-4-1- قانوني يا قراردادي بودن تعهد 28
2-4-2- الزام آور بودن تعهد 29
2-5- اقسام تعهد 30
2-5-1-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع 31
2-5-1-1- تعهد مالي 31
2-5-1-2- تعهد غير مالي 31
2-5-1-3- تعهد فعل 31
2-5-1-4- تعهد ترك فعل 32
2-5-1-5- تعهد به مال 32
2-5-1-6- تعهد به نفس 32
2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 33
2-5-2-1- تعهد عقدي 33
2-5-2-2- تعهد شرطي 33
2-5-2-3- تعهد ايقاعي 34
2-5-2-4- تعهد خارج از عقد 34
2-5-2-5- تعهد قانوني 34
فصل سوم: احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد 36
1-3- ضمان درك 37
1-3-1- مبناي حقوقي ضمان درك 43
1-3-2-قلمرو ضمان درك 44
1-3-2-1- ضمان درك و حق انتفاع 48
1-3-2-2- ضمان در ك و حق ناشي از رهن 49
1-3-2-3- ضمان درك و حقوق ناشي از اجاره 51
2-3-ضمان معاوضي 52
2-3-1- مبناي حقوقي ضمان معاوضي 53
2-3-2-  قلمروضمان معاوضي 56
3-3- ضمان عهده 64
3-3-1- مبناي حقوقي ضمان عهده 65
3-3-2- قلمروضمان عهده 67
4-3- ضمانت نامه بانكي 71
4-3-1- ماهيت ضمانت نامه بانكي 74
4-3-2- مبناي ضمانت نامه بانكي 80
4-3-3- مصاديق ضمانت نامه بانكي 81
5-3- ضمانت در اسناد تجاري 82
5-3-1-  مبناي ضمان در اسناد تجاري 83
5-3-2- ماهيت ضمان در اسناد تجاري 86
فصل چهارم: نتيجه‌گيري 92
منابع و مآخذ: 97
چكيده انگليسي: 103


چكيده
بررسي موضوع عنوان شده مستلزم آنست كه بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعريف شود. تعهد را مي‌توان به اختصار چنين تعريف كرد. تعهد رابطه حقوقي است كه به موجب آن يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر انجام يا عدم انجام عملي را به عهده مي‌گيرند. تعريف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدني چنين است. «عقد ضمان عبارتست از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد.» اگر تعريف ضمان منحصرا همين باشد كه در ماده ياد شده بيان گرديده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنواني بي‌حاصل است چون روشن است كه تنها آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال بغير است قابل ضمانت است و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست و تنها مي‌تواند عنوان تبديل تعهد به اعتبار متعهد پيدا كند ولي مي‌دانيم علاوه بر تعريف فوق قانون مدني به پيروي از فقهاي اماميه نوع ديگري از ضمان را نيز پذيرفته است. و آن ضمان عهده مشتري و بايع نسبت به درك ثمن و مبيع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است.» آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته، ابتدا به تعريف واژگان تخصصي پرداخته ، در ادامه احكام ناظر بر مصاديق ضمانت در تعهد تشريح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درك، ضمان معاوضي و تحليل فقهي و حقوقي ماده 387 قانون مدني صورت گرفته و در نهايت به موضوع بررسي ماهيت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌هاي بانكي در حقوق ايران پرداخته، نويسنده به اين نتيجه رسيده كه فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند كه از مبناي خود در ساير موارد يعني نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌اي ضم ذمه به ذمه را بپذيرند، پذيرفتن ضم ذمه در اين گونه موارد و مسئول دانستن بيش از يك نفر، هيچ اشكال عقلي و يا نقلي به وجود نمي‌آورد بنابراين لزومي ندارد كه ما خود را در چارچوب عهده ضمان درك مبيع و ثمن محدود سازيم بلكه مي‌توانيم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعميم و جاري سازيم.
واژگان كليدي: ضمان، ضمان دَرَك، ضمان عهده، ضمانت‌هاي بانكي، تعهد.
 
 

  فصل اول: كليات موضوع
در فصل اول هدف آشنايي خواننده با موضوع مورد تحقيق مي باشد لذا بر آنيم اهميت مسأله مورد تحقيق و چهارچوب نظري را مشخص نموده و با روش منطقي و هدف دار موضوع مورد تحقيق را تحليل نماييم.
 
 

1-1- مقدمه
در ماده 684 قانون مدني در تعريف عقد ضمان آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه‌ي ديگري است به عهده بگيرد».آنچه كه از مفاد اين ماده استنباط مي شود گوياي آن هست كه ضمانت در خصوص ديون مورد پذيرش قرار گرفته يعني آن قسمت از تعهدات كه مبتني بر پرداخت مال به غير است قابل ضمانت مي باشد و ساير تعهدات ضمانت پذير نيست. لكن قانونگذار در ماده 697 در بحث ضمان عهده ماده اي را وضع نموده است كه به موجب آن «ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در خصوص مستحق للغير در آمدن آن جايز است». مطابق ماده 362 قانون مدني يكي از تعهداتي كه بر بايع و مشتري قرار داده شده ضمان درك مبيع است. بايع متعهد است در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، ثمن را به مشتري مسترد نمايد. فقه اماميه و قانون مدني ايران اين تعهد را قابل ضمانت دانسته . اكنون مسأله‌ي قابل طرح اين است، آيا خصوصيتي در ضمان عهده درك مبيع يا ثمن وجود دارد كه قانونگذار يا فقهاي اماميه به اعتبار همان خصوصيت ضمانت عهده را در اين مورد پذيرفته اند و در ساير تعهدات به دليل فقدان اين خصوصيت ضمانت منتفي است، يا آنكه اين حكم قابل تعميم و تسري نسبت به همه ي تعهدات است و قانونگذار به عنوان مثال از ضمان عهده، ضمان درك مبيع و ثمن ياد نموده است. به همين علت و به دليل عدم تحقيق و بررسي از سوي جامعه‌ي حقوقي و مجهول بودن اين موضوع، ضمانت در تعهدات به عنوان موضوع رساله انتخاب گرديده است تا با بررسي مباني ضمان عهده ي درك مبيع و ثمن به اين سؤال اساسي و راه گشا پاسخ داده شود كه آيا ضمانت در تعهدات با عنوان يك قاعده‌ي عمومي قراردادي قابل پذيرش هست يا خير؟


2-1- اهميت و ضرورت انتخاب موضوع


متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۹:۳۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات تحقيق

1-1-مقدمه..............................................................................................................2

1-2-بيان مساله........................................................................................................3

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.........................................................................................6

1-4- اهداف تحقيق ..................................................................................................7

1-5-فرضيه هاي تحقيق ..........................................................................................8

1-6-تعريف واژه هاي كليدي تحقيق..............................................................................8

1-7-تعاريف عملياتي.................................................................................................13

1-8-قلمرو تحقيق .................................................................................................14

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1-مقدمه ........................................................................................................16

2-2-هوش معنوي.................................................................................................18

2-2-1-تاريخچه هوش معنوي..................................................................................21

2-2-2-تعريف هوش............................................................................................22

2-2-3-تعاريف هوش معنوي از ديدگاه هاي مختلف......................................................23

2-3- معنويت.........................................................................................................30

2-3-1-معنويت و مذهب..........................................................................................32

2-3-2-همپوشي بين معنويت ومذهب.........................................................................34

2-3-3-انواع معنويت..............................................................................................35

2-3-4-اسلام و معنويت..........................................................................................38

2-3-5ويژگي اصلي انسانهاي معنوي............................................................................41

2-3-6-ابعاد ارادي انسانهاي معنوي.........................................................................42

2-3-7-مدل هوش معنوي كينگ............................................................................47

2-4-خودكنترلي..................................................................................................48

2-4-1-مراحل خودكنترلي براي رسيدن به منبع كنترل دروني.......................................52

2-4-2-پنج مهارت افزايش خود كنترلي...................................................................54

2-4-3-خود كنترلي و مراقبه..................................................................................57

2-4-4-واگير دار بودن توانايي خود كنترلي...............................................................57

2-4-5-نقش و ضرورت خود كنترلي.......................................................................59

2-4-6-خود كنترلي در سازمان..............................................................................59

2-4-7-ماهيت و هدف خود كنترلي........................................................................60

2-4-8-مرز بين كنترل و خود كنترلي......................................................................62

2-4-9-عواقب نداشتن كنترل بر خود..........................................................................63

2-4-10-ريشه كنترل بر خود..................................................................................64

2-4-11-مدل خود كنترلي تانجي..............................................................................66

2-5ادبيات و پيشينه  تحقيق...................................................................................67

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1-مقدمه .......................................................................................................77

3-2-روش تحقيق ...........................................................................................78

3-3-جامعه آماري..................................................................................................78

3-4-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري...................................................................79

3-5-روش جمع‌آوري اطلاعات......................................................................................80

3-6-ابزار جمع آوري اطلاعات...................................................................................81

3-6-1-پرسشنامه بررسي رابطه هوش معنوي و خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر....81

3-6-1-1-پرسشنامه هوش معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر...............81

3-6-1-2-پرسشنامه خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر...................82

3-6-3-مولفه هاي جمعيت شناختي.................................................................83

3-6-4-ابعاد پرسشنامه هوش معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر.................84

3-6-5-ابعاد پرسشنامه خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر..................84

3-6-6-روايي پرسشنامه..............................................................................85

3-6-6-1-اعتبار و روايي  پرسشنامه هوش معنوي................................................85

3-6-6-2-اعتبار و روايي  پرسشنامه خودكنترلي....................................................85

3-6-7-پايايي آزمون..........................................................................................85

3-6-7-1-ضريب آلفاي كرونباخ............................................................................86

3-6-8-روش­هاي تجزيه و تحليلي......................................................................88

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه ..................................................................................................91

4-2-بررسي شاخص هاي جمعيت شناسي........................................................91

4-3-شاخص جنسيت:.....................................................................................92

4-4-شاخص  تاهل..........................................................................................93

4-5-شاخص سن...............................................................................................94

4-6-آمار استنباطي  ......................................................................................95

4-7-يافته هاي مربوط به فرضيه اصلي تحقيق.......................................................95

4-8-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه اصلي تحقيق .........................................96

4-9-يافته هاي مربوط به فرضيه اول فرعي تحقيق.................................................98

4-10-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه اول فرعي ................................................99

4-11-يافته هاي مربوط به فرضيه دوم  فرعي تحقيق...............................................101

4-12- يافته هاي مربوط به فرضيه سوم فرعي  تحقيق............................................103

4-13-آزمون رگرسيون  براي تحليل فرضيه سوم فرعي تحقيق..................................104

4-14-يافته هاي مربوط به فرضيه چهارم فرعي تحقيق.........................................106

4-15-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه جهارم فرعي..........................................107

فصل پنجم

5-1-مقدمه ..............................................................................................111

5-2-نتايج آمار توصيفي...............................................................................111

5-3-تايج فرضيه اصلي تحقيق........................................................................112

5-4-نتايج فرضيه اول فرعي تحقيق..................................................................114

5-5-نتايج فرضيه دوم فرعي تحقيق................................................................116

5-6-نتايج فرضيه سوم فرعي تحقيق...............................................................117

5-7-نتايج فرضيه چهارم فرعي تحقيق..........................................................118

5-8-مقايسه نتايج اين پژوهش با ساير تحقيقات................................................120

5-9-محدوديت هاي تحقيق.........................................................................121

5-10-پيشنهادها درراستاي نتايج تحقيق.........................................................121

5-10-1-پيشنهادهاي پژوهشي....................................................................122

5-11-1-منابع فارسي.................................................................................123

5-11-2-منابع لاتين.......................................................................................126

چكيده:

خودكنترلي، مراقبتي دروني است كه بر اساس آن،بي آنكه نظارت يا كنترل خارجي در بين باشد، وظايف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي شود.

هنگامي كه كسي بي توجه به كنترل خارجي،تلاش خود را مصروف انجام دادن كاري كه بر عهده او واگذار شده است،كند و مرتكب خلافي از قبيل كم كاري و سهل انگاري نشود،از كنترل دروني بهره مند است.

از طرف ديگر، هوش معنوي بيانگر مجموعه اي از توانايي ها، ظرفيت ها و منابع معنوي مي باشد كه بكار بستن آنها در زندگي روزانه مي تواند موجب افزايش انطباق پذيري فرد شود.

 هدف از پژوهش تحليل و بررسي رابطه  ميان هوش معنوي و خودكنترلي در بين دانشجويان پيام نور واحد بهشهر مي باشد. به اين منظور تعداد 357 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر به عنوان نمونه ، به روش تصادفي انتخاب و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است.

 با استفاده از تحليل آزمون پيرسون ورگرسيون تلاش شده است تا صحت فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گيرد.

 يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه برخي از ابعاد هوش معنوي، داراي رابطه معناداري با خود كنترلي دانشجويان و برخي نيز  فاقد رابطه مي باشند.

نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين خود كنترلي و هوش معنوي ارتباط معنادارو متوسطي وجود دارد .

بين تفكر وجودي نقادانه، آگاهي متعالي و گسترش خودآگاهي با خود كنترلي دانشجويان، رابطه ي معناداري وجود دارد.

 همچنين موئلفه معنا سازي شخصي با خود كنترلي، فاقد رابطه مي باشد.

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه

دانشجويان مهم ترين سرمايه هاي انساني و آينده سازان جامعه اند. آگاهي و اطلاع از ميزان هوش معنوي و خودكنترلي آنان و دانستن نوع ارتباط آن با نحوه تعريف و برداشت آنان از جنبه هاي اجتماعي هويتي خويش، براي هر نوع برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي آنان لازم و ضروري است.

 فضاي ساختاري دانشگاه مي تواند منتقل كننده ايده ها، ارزش ها و هنجارها با ضمانت هاي اجرايي مؤثر به دانشگاهيان باشد. از اين رو، دانشگاه و نظام آموزش عالي به عنوان يكي از كانون هاي اصلي ايجاد، توليد و ظرفيت سازي هوش معنوي در جهت خودكنترلي در سطح جامعه، مسئول است.

اما رابطۀ هوش معنوي افراد بر خودكنترلي، مقوله اي است كه مورد بررسي قرار نگرفته است(تابان و همكاران،1391).

فرد باهوش معنوي بالا داراي انعطاف، خودآگاهي و ظرفيت براي روبرو شدن با دشواريها، سختي ها مي باشد و ظرفيتي براي الهام، شهود، نگرش كل نگر به جهان هستي، جستجوي پاسخ براي پرسش هاي مبناي زندگي، نقد سنت ها و آداب و رسوم پيدا مي كند.

 از زمانهاي قديم، معنويت جزء لازمي از زندگي انسانها بوده و هركس استعداد توسعه ي هوش معنوي را داشته است. زيرا هركس توانايي حس، تفكر، شهود و احساس را دارد.(واگان ، 1979).

درواقع هوش معنوي يكي از جنبه هاي كاربردي براي مفهوم معنويت است و استفاده از توانايي ها و منابع معنوي است بطوريكه افراد بتوانند تصميمات معناداري اتخاذ كنند(سالاري فر و همكاران، 1384).

تفاوت هاي مهم فردي و قابل سنجش ويژگي هاي رفتاري را خودكنترلي مي نامند. خودكنترلي بيانگر ميزان مطابقت ويژگي هاي رفتاري خود با شرايط و موقعيت موجود است(كريتنر وكينيكي[1] ۱۳۸۴،ص ۱۷۴ ).

همچنين انعكاس تفاوت هاي فردي در تمايلات است كه شكل مشخصي در مديريت احساسات و عواطف به خود مي گيرد(اشنايدر[2]،1974).

در اين فصل به تعريف مساله تحقيق پرداخته و در ادامه  اهميت و ضرورت اين پژوهش را بيان مي شود. سپس فرضيهات، جامعه و نمونه آماري تحقيق را بيان كرده و در آخر نيز مدل مفهومي مورد نظر را پياده مي شود.

2-1- بيان مسئله تحقيق

عدم شناخت معناي زندگي يكي از مهمترين عواملي است كه باعث بيهودگي در زندگي شخصي و اجتماعي افراد شده است. دليل اصلي اهميت هدفمندي آن است كه افراد داراي معناداري در زندگي قادر به حل مسائل پيچيده، ارزشي و چالشي در زندگي فردي، گروهي و سازماني هستند.

براي شناخت معناي زندگي و حل مسائل ارزشي نمي توان فقط از هوش منطقي و عاطفي استفاده كرد بلكه بايد از هوشي وراي هو شهاي متعارف استفاده نمود كه اين موضوع در قالب مفهوم هوش معنوي  بيان مي شود.

يكي از صاحب نظران در مورد تعريف هوش معنوي مي گويد: هوش معنوي، ظرفيت انسان است براي جستجو و پرسيدن سئوالات غايي درباره معناي زندگي و  به طور همزمان تجربه پيوند يكپارچه بين هر يك از ما و جهاني كه در آن زندگي ميكنيم.

از طريق اين هوش، با توجه به جايگاه، معنا و ارزش مشكلات به حل آنها ميپردازيم. با توجه به جايگاه و اهميت هوش معنوي و عدم توجه جدي به اين مقوله، پرداختن ومفهوم سازي آن ضروري به نظر مي آيد.

چنين به نظر مي رسد كه يكي از ويژگي هاي افراد باهوش معنوي بالا، برخورداري از روحيۀ خودكنترلي است.

 اسلام براي نظارت و خودكنترلي اهميت زيادي قائل است. در قرآن كريم در آيات زيادي، موضوع نظارت وخودكنترلي مطرح شده است. علاوه بر آن، آياتي هست كه در آنها خداوند، خود- حسابرسي را مطرح مي فرمايد(تابان و همكاران،1391).

خودكنترلي يعني فرد كنترل رفتارها، احساسات و غرايز خود را با وجود برانگيختن براي عمل داشته باشد.

 يك كودك يا نوجوان با خودكنترلي زماني را صرف فكركردن به ، انتخاب ها و نتايج احتمالي مي كند و سپس بهترين انتخاب را مي كند(فرايز و هوفمن[1]،2009).

ماير و سالووي[2] ، خودكنترلي را تحت عنوان كاربرد صحيح هيجان ها معرفي مي نمايند و اعتقاد دارند كه قدرت تنظيم احساسات موجب افزايش ظرفيت شخصي براي تسكين دادن خود، درك كردن اضطراب ها، افسردگي ها يا بي حوصلگي هاي متداول مي شود.

افرادي كه به لحاظ خودكنترلي ضعيف اند، دائماً با احساس نااميدي، افسردگي، بي علاقگي به فعاليت دست به گريبان اند، در حالي كه افراد با مهارت زياد در اين زمينه با سرعت بيشتر مي توانند ناملايمات را پشت سر گذاشته و ميزان مشخصي از احساسات را با تفكر همراه نموده و مسير درست انديشه را بپيمايند(صفري،1387).

در دهه هاي اخير مفهوم معنويت و كاربردهاي آن در دنيا، به ويژه در دنياي غرب اهميت زيادي يافته است، به طوري كه مفاهيمي همچون خدا، مذهب، معنويت و غيره كه موضوعاتي خصوصي قلمداد مي شدند وارد تحقيقات علمي و مباحث آكادميك در حوزۀ علوم انساني شدهاند.

 البته ورود مفهوم و واژۀ هوش معنوي را به ادبيات علمي روانشناسي و مديريت بايد به زوهر و مارشال[3](2000) و ايمونز[4](2000) نسبت داد.

با توجه به مطالب فوق در اين تحقيق پژوهشگر در پي آن است كه اين موضوع را (با توجه به اينكه دانشجويان مهم ترين سرمايه هاي انساني و آينده سازان جامعه اند) بررسي نمايد كه چه رابطه اي بين هوش معنوي و خودكنترلي دانشجويان وجود دارد.

3-1- اهميت و ضرورت تحقيق

هوش معنوي، زيربناي باورهاي فرد و نقشي است كه اين باورها و ارزش ها در كُنش هايي كه فرد انجام مي دهد و به زندگي خود شكل مي دهد، ايفا مي كند. به ديگر سخن؛ هوش معنوي به دليل پيوندش با معنا، ارزش و پرورش تخيل، مي تواند به انسان توان تغيير و تحول بدهد.

يكي از ويژگي اساسي هوش معنوي، خودآگاهي عميق است كه شامل آگاهي تدريجي از لايه ها و ابعاد خويشتن است. در آيين اسلام به اين موضوع توجه ويژه اي شده است كه فرد خود را بشناسد و موقعيت خويشتن را در جهان آفرينش تشخيص دهد.

 اين همه تأكيد در قرآن در مورد"خود" انسان براي اين است كه انسان خويشتن را آنچنان كه هست بشناسد و مقام و موقعيت خود را در عالم وجود درك كند و هدف از اين شناختن و درك كردن اين است كه خود را به مقام والايي كه شايستۀ آن است برساند(مطهري،1386).

با توجه به مطالب پيش گفته، چنين به نظر مي رسد كه يكي از ويژگي هاي افراد با هوش معنوي بالا، برخورداري از روحيۀ خودكنترلي است.

 يكي از فنون اساسي بهبود در زندگي فردي و اجتماعي، استفاده از فن خودكنترلي است؛ يعني انسان هر لحظه با كنترل فكر و عملكردش، بهترين راه ها را در زندگي انتخاب مي كند. فردي داراي خود كنترلي است كه بتواند انگيزه ها و هيجانات آني خود را مديريت كند.

خودكنترلي، ايجاد حالتي است درون فرد كه او را به انجام وظايفش متمايل مي سازد، بدون آنكه عامل خارجي او را در كنترل داشته باشد(الواني،1382).

هدفي كه در خودكنترلي، دنبال مي شود، ارائۀ يك شخصيت سالم است كه به بلوغ فكري رسيده است، در برابر انواع مشكلات از خود مقاومت نشان مي دهد و علاوه بر محيط كار، در زندگي شخصي خويش نيز خودكنترل مي شود و اين امر از طريق بسترهاي مناسب، نهادينه خواهد شد(خيري،1382).

با اين وصف پژوهشگر درانجام اين پايان نامه به دنبال اين مسأله است كه با توجه به اينكه عوامل بسيار زيادي بر خود كنترلي افراد  تأثير گذ

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۸:۱۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

تخريب مال به معني از بين بردن يا ناقص كردن عمدي اموال مادّي متعلّق به ديگران است، كه برابر مقرّرات قانوني قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامي براساس قاعده اتلاف، حكم به جبران خسارت (مسئوليت مدني) متلف مي شود و نظر به اينكه خسارت زدن به مال ديگري فعل حرامي است، عمل مرتكب تخريب مستوجب مجازات تعزيري است. در حقوق كيفري ايران، جرم مذكور علاوه بر اركان عمومي و مشترك تمام جرايم، داراي عناصر اختصاصي است ركن قانوني آن نه تنها در قانون مجازات اسلامي، بلكه در قوانين و مقرّرات متفرّقه اي كه قانون گذار به منظور جلوگيري از اتلاف عمدي برخي اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نيز قانون تخريب جزايي مصوّب 1971، شامل يك جرم اصلي، يك جرم مشدّده و دو جرم فرعي مي شود جرم اصلي به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام يا تخريب عمدي يا ناشي از بي مبالاتي هر گونه مال متعلّق به ديگري، بدون عذر قانوني.

رفتار مرتكب تخريب در صورتي مشمول مقرّرات فوق قرار مي گيرد كه به شكل فعل مثبت مادّي بروز كند و لازم است كه موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنيه و آثار باستاني، از جمله موضوعاتي باشد كه قانون گذار منع تخريب آنها را در قوانين به صراحت پيش بيني كرده است در جرم مذكور نه فقط لازم است كه مال به مرتكب تعلّق نداشته باشد بلكه نتيجه عمليات وي به صورت اتلاف يا ناقص كردن، بايد موجب ضرر مادي صاحب مال شود و در غير اين صورت به دليل مقيّد به نتيجه بودن جرم، عمليات ارتكابي متهم فاقد وصف كيفري است بنابراين به محض تحقّق رابطه سببيّت بين فعل مرتكب و نتيجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتي ندارد كه مرتكب از چه وسيله اي استفاده كرده است ولي استفاده از برخي وسايل ، موجب تشديد مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امكان وقوع جرم تخريب به وسيله ترك فعل پذيرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ايران بايد مال متعلّق به ديگري باشد ولي در يك مورد به طور استثنا تخريب مال خود فرد هم جرم تخريب تلقّي مي شود، در انگلستان نيز استفاده از برخي ابزارها براي تخريب موجب افزايش مجازات خواهد شد .

ركن رواني جرم تخريب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدي است و لازم است كه سؤنيّت خاص، و عام مرتكب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به ديگري، احراز گردد. نهايتاً اينكه شروع به ارتكاب جرم مذكور در صورتي كه مشمول عناوين مجرمانه ديگري نباشد، جرم نبوده و قابل تعقيب نيست مجازات مرتكب برحسب مورد متفاوت است مانند جزاي نقدي، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر رواني خسارت كيفري در قانون انگلستان سوء نيت مستقيم يا غير مستقيم يا بي احتياطي عيني است كه توسط مجلس لردها تعريف شده است. مجازات مرتكب نيز براي هر مورد خاص متفاوت است .

كليد واژگان : تخريب، اموال، اشيا، اضرار، اتلاف، تسبيب.

       مقدمه :

الف - بيان موضوع :

جرم تخريب از جمله قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهميّتي مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.

اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي است و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين طور شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.

ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين است كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب شود و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.

ب- سابقه تحقيق

درباره جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبي كه به طور كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. درمورد پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟
ت- فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل وجود دارد .

فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .

فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و كاربردهاي تحقيق :

علمي :شناخت دقيق و تخصّصي اركان و عناصر جرم تخريب و مقايسه اين عناصر و اركان با حقوق انگلستان .

كاربردي : شناخت قوانين و رويه قضايي مرتبط با جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان براي رفع نواقص.

ضرورت هاي خاص : شناخت نقاط ضعف قانوني اين جرم در حقوق ايران به منظور ارائه پيشنهاد براي برطرف كردن آن .

خ – روش تحقيق :

تحقيق ما در موضوع مورد پژوهش بيشتر جنبه تئوري و نظري دارد، به اين صورت كه با ارائه نظرات و تجزيه و تحليل آنها و استفاده از روش‌هاي توصيفي تلاش مي شود تا اطلاعات و داده‌هايي را در موضوع مورد پژوهش جمع آوري نموده و سپس با بررسي و تجزيه و تحليل آنها به حل سؤال اصلي مبحث پرداخت. بنابراين روش تحقيق ما جنبه مطالعه كتابخانه‌اي به خود گرفته است، به اين صورت كه با مراجعه به نظرات فقهي و حقوقي و رويه هاي قضايي و با تجزيه آنها به بررسي و تحقيق مي پردازيم .

چ – معرفي ساختار و پلان تحقيق :

اين پايان نامه شامل دو بخش مي‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسي، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واكنش كيفري در قبال جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل مي‌باشد، كه فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب است و در فصل دوم از بخش اول شامل اركان و عناصر جرم تخريب مي‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واكنش كيفري سركوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث مي‌باشد كه در مبحث اول كه از دو گفتار تشكيل شده به واژه شناسي پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاريخي جرم تخريب پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به ركن قانوني پرداخته و خود شال دو گفتار مي‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نيز به ركن مادي پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نيز به بررسي ركن معنوي پرداخته كه شامل دو گفتار مي‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات اصلي پرداخته وشامل دو گفتار مي‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات هاي تكميلي و تبعي پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشاركت پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسي واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار مي‌شود. و در نهايت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واكنش‌هاي كيفري ارفاقي مي‌شود كه شامل دو گفتار مي باشد.

 بخش نخست :

واژه شناسي ، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان

 فصل نخست: واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب

مبحث اوّل: واژه شناسي

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۳۳:۰۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

4- سوابق پژوهش...

5- اهداف تحقيق..

6- روش شناسي پژوهش...

7- ضرورت انجام تحقيق.

8- ساماندهي تحقيق.

فصل اول- كليات و مفاهيم.

1-1-تعاريف.

1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهاي نفت و گاز.

1-1-3-تعريف روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات...

1-1-4-انواع روشهاي حل اختلاف...

1-1-4-1-روش‌هاي سنتي حل اختلافات...

1-1-4-2-روشهاي مدرن حل و فصل اختلافات...

1-1-5-روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات و مزاياي آن.

1-2-انواع روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات...

1-2-1-مذاكره

1-2-2-مساعي جميله.

1-2-3-ميانجيگري..

1-2-4-كارشناسي..

1-2-5- مذاكره

1-2-6-سازش...

1-2-7-داوري..

1-2-1-تعريف داوري.

1-2-2-داوري بين المللي.

1-2-3- داوري تجاري بين المللي.

1-3- انواع اختلاف هاي نفت وگاز.

فصل دوم- سازوكارهاي داوري در حوزه نفت و گاز.

2-1-طرفين اختلاف...

2-2-شروع جريان دادرسي..

2-3-قانون حاكم.

2-3-1-انتخاب صريح قانون حاكم بر قرارداد.

2-3-2-لزوم يا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.

2-3-3-قانون حاكم بر مذاكرات پيش از انعقاد قرارداد.

2-4-1-كنوانسيون ايكسيدبراي حل مجادلات سرمايه گذاري..

2-4-2-قوانين بين المللي حاكم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوري..

2-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسيترال.

2-4-4- اصلاحات ايكسيد در كشورهاي آمريكاي لاتين..

2-4-5- ارتباط ايكسيد با مقوله انرژي..

2-5-راه حل‌هاي جايگزين براي حل اختلاف (اي دي آر)

2-5-1-تعيين كارشناس...

2-5-2-مذاكره

2-6-روش هاي مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.

2-6-1-ميانجي‌گري..

2-6-2- گوناگوني روشهاي حل اختلاف...

2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفين..

2-6-2-1-1-اهداف موجر.

2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.

2-6-2-2-داوري اختلافات اجاره نامه.

2-6-2-2-1-الزامات ساختاري..

2-6-2-2-2-شناخت اختلاف...

2-7-مديريت فرايند حل اختلاف...

2-8-آشكار كردن جريان فكري داور.

2-9-نگراني‌هاي هزينه‌اي..

2-10- صدور راي در اختلافات حوزه نفت و گاز.

3-11-اجراي آراي داوري..

نتيجه گيري و پيشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

 

    چكيده:

آنچه در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته بررسي قوانين و مقررات و اصول مربوط به داوري در حوزه قراردادهاي نفت و گاز مي باشد. مذاكره، مساعي جمليه، ميانجيگري، كارشناسي، مذاكره و سازش و در نهايت داوري، مي توانند به بهترين شكل حق هاي قانوني طرفين را تضمين نموده و در بر اين اساس آنان را به اهداف اقتصادي خود نيز نزديك نمايد. بسياري از اين روشهاي حل و فصل اختلافات امروزه با روش هاي سنتي كه پيش بيني آن در قوانين و رويه ها موجود بود متفاوت شده و از اين رو بحث از روش هاي مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رويه قضايي راجع به نفت و گاز مطرح شده است. كشور ايران نيز با توجه به اينكه از لحاظ سياسي و اقتصادي نفت و گاز يكي از شريان هاي اصلي حياتش محسوب مي شود مي تواند با رويكرد هزينه منفعت به اين موضوع از مزاياي آن در حل و فصل اختلاف هاي مربوط به نفت و گاز استفاده نمايد.

واژگان كليدي:

داوري،  مذاكره، نفت و گاز، دادرسي،  روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات

 

مقدمه

يكي از چالشهاي مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف هاي وسيعي كه در آن به وجود مي آيد مقوله داوري در اين حوزه است. از آنجا كه نفت و گاز هر ساله حجم كلاني از سرمايه كشورهاي نفت خيز را به خود اختصاص مي دهد و كشورهاي مرتبط با اين منبع، همواره با چالش هاي تجارت جهاني در اين مورد درگير مي باشند؛ درصدند كه بهترين راه حل را براي اختلاف جستجو نمايند.

شايد اولين راه حل و قديمي ترين راه حل ها، حل اختلاف از طريق دادگاه ها باشد. در اين شيوه اما به دليل زمان بر بودن و طولاني شدن فرآيند رسيدگي و همچنين به علت آنكه بعضاً هزينه زيادي را براي طرفين درگير در اختلاف به همراه دارد نقدهايي وجود دارد كه بحث در مورد آن از حيطه اين پايان نامه خارج است. امروزه مساعي دولتها و حتي سازمانهاي بين المللي در اين جهت بوده است كه بهترين، سريعترين و شايد ارزانترين روش يعني داوري را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمايند.

استفاده از شيوه داوري با توجه به قدمت آن و مزايايي از جمله، سريع بودن، ارزان بودن، مبتني بر آراء دموكراتيك طرفين بودن و همچنين اصالت به نظرهاي مختلف مد نظر قرار گيرد. اما بايد در نظر داشت كه با توجه به تخصصي شدن جوامع، استفاده از شيوه داوري خود تابع معيارهاي تخصصي شده است. تخصصي شدن اين موضوع نياز به تبيين حوزه هاي علمي مربوط به موضوع و شناخت دقيق تر جنبه هاي مبهم آن دارد. در اين راستا استفاده از آموزه هاي حقوق تطبيقي و به خصوص كشورهايي كه نه از حيث نظام حقوقي، بلكه به دليل درگير بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با اين حوزه درگير بوده اند را مي توان وارد كارزار پژوهش نمود. در اين پايان نامه نيز نگارنده درصدد است تا با يك نگاه حداقلي در پرتو حقوق كشورهايي كه در اين خصوص كار كرده اند موضوع را تحليل و ارزيابي نمايد.

1- بيان مساله

نفت و گاز از عمده ترين منابع ارضي ايران هستند كه مهمترين بخش وابسته به سرمايه گذاري خارجي است. قراردادهاي دولت با اشخاص حقوقي مهمترين ابزار روابط اقتصادي بين المللي مي باشد كه به ويژه پس از پيروزي جنگ جهاني دوم جهت توسعه و تحكيم اين روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. اين امر به خصوص در كشور تك محصولي ايران نيز واجد اهميت است كه در صورت اختلاف بر سر اين منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ايران از اين ابزار جهت توسعه اقتصادي خود بهره مي گيرند. راه هاي توسعه از طريق محصولات كشور، دولتها را با مسائل حاشيه اي آن نيز درگير ساخته است؛ چرا كه ايده ها و نظرها در اين حوزه ممكن است تا حدي پيش رود كه كار را به اختلاف بكشاند. اختلاف نظر در حوزه هاي مختلفي مجال ظهور و بروز مي يابد. يكي از مهمترين و بحث برانگيز ترين اين قراردادها، قراردادهاي نفتي است كه به ويژه در كشورهاي جهان سوم و صاحب نفت از اهميت حياتي برخوردار مي باشد و عامل تعيين كننده اي در حيات سياسي و اقتصادي مردم اين كشورها بوده و خواهد بود. كشورهاي صاحب نفت كه جهت استخراج و بهره برداري از اين منابع حياتي نيازمند سرمايه گذاري و فن آوري كشورهاي پيشرفته و شركت هاي معظم نفتي بودند با انعقاد قراردادهايي در اسلوب هاي مختلف در جهت استفاده و بهره برداري از اين منابع بر آمدند.

يكي از مقوله هاي مهم در عصر حاضر براي حل و فصل هر گونه اختلافي بحث داوري مي باشد. استفاده از اين روش در اسناد و در قوانين مختلف كشورها توصيه شده و قوانيني در اين حوزه به تصويب رسيده‌اند. از يك سو اصل آزادي اراده در حقوق طرفين را به انتخاب قانون حاكم و شيوه رسيدگي بر دعوا كه به شكل رسيدگي رسمي و از طريق دادگاه باشد سوق مي دهد و از سوي ديگر الزامات مطرح شده در قالب قوانين بر طرفين رابطه بار مي شود. اما به هر حال آنچه در اين ميان مهم است حل و فصل اختلافات ما بين اين شركت ها و دولت هاي طرف قرارداد از طريق داوري مي باشد. «داوري روشي است كه با استفاده از آن دو يا چند شخص ذي نفع حل و فصل مسئله اي را به يك يا چند شخص ديگر محول مي كنند كه اختيارشان را از قرارداد خصوصي و نه مقامات يك دولت اخذ كرده اند و بر اساس اين قرارداد بايد مسئله مزبور را پيگيري نمايند و نسبت به آن تصميم بگيرند. در بيشتر قراردادهاي تجاري بين المللي مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوري بين طرفين به امضاء مي رسد. رد حقوق خصوصي طرفين اختلاف حق دارند اختلافات ناشي از تفسير و يا اجراي معاهده را به داوري ارجاع دهند. اختلاف هاي ناشي از اجراء يا تفسير قرارداد في مابين را در حدي كه مخالف قانون نباشد با داروي ارجاع داده و ممنوعيت ها و محدوديت هاي آن نيز در قوانين يا در قراردادهاي بين طرفين وضع مي شود. در قراردادهاي بين المللي نفت گاز نيز امروزه دولتها به دلايل گوناگون به داوري متوسل شده اند. در واقع مزاياي استفاده از داوري است كه امكان استفاده از آن را در قراردادهاي نفت و گاز ممكن و ضروري مي سازد. از اين ميان مي توان به سرعت در رسيدگي، تخصصي شدن حل و فصل اختلاف هاي نفت و گاز و ... اشاره كرد.

2- سوالات تحقيق

1-در دعاوي حوزه نفت و گاز چرا گرايش به داوري تجاري بين المللي زياد شده است؟

2-مزاياي اين روش حل اختلاف  نسبت به ساير روشها چيست؟

3-اسناد بين المللي در مورد حل و فصل دعاوي نفت و گاز چه روشي را توصيه مي كنند؟

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۵:۳۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

هدف ازپژوهش حاضر نحوه ي گذراندن اوقات فراغت معلمان شهريزد با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در سال تحصيلي 93-92 مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي بياني بوده و شيوه ي جمع آوري داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادي و كتابخانه اي و مطالعات ميداني و همچنين ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه اي، شامل دو بخش كه بخش اول شامل پرسشنامه ي چندگزينه اي محقق ساخته داراي 17 گويه است .جهت به دست آوردن نظر معلمان شهريزد كه روايي پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتيد تربيت بدني سنجيده و پايايي آن 81% به دست آمده است،و بخش دوم آن، پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ كه داراي 22 گويه كه ضريب آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت و پايايي آن  به ميزان 81% محاسبه شد.جامعه آماري تحقيق حاضر كليه معلمان شهر يزداست كه تعداد آنها 3934 نفر مي باشد، از طريق جدول مورگان و بر حسب نسبت تعداد معلمان هر منطقه و به صورت خوشه اي تعداد 600 نفر(300 زن و مرد300) به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي(جداول فراواني و نمودار ميله­اي) و آمار استنباطي خي2  و فريدمن استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه زمان فراغت معلمان بين 2 تا 3ساعت در روز بوده است. به ترتيب اولويت تماشاي تلويزيون،مطالعه ورسيدگي به فرزندان جزوه فعاليت هاي فراغتي معلمان قرار داشت. معلمان علت عدم پرداختن به ورزش را كمبود وقت ،بي انگيزگي و بي حوصلگي بيان كردند. اكثر معلمان در اوقات فراغت خود به فعاليت هاي ورزشي مي پردازند.انگيزه اصلي معلمان از پرداختن به ورزش،سلامتي جسماني، تناسب اندام  وسلامت روان بود.محل انجام ورزش باشگاه و منزل است . نتايج در مورد فرسودگي شغلي نشان داد معلمان شهر يزد تنهادر زير مقياس كفايت شخصي در پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ ارتباط معني داري وجود دارد.ولي زير مقياس هاي خستگي هيجاني و مسخ شخصيت در پرسشنامه فرسودگي ارتباط معني داري وجود ندارد. همچنين تفاوتي بين فرسودگي شغلي زن و مرد وجود نداشت .

 

واژگان كليدي: اوقات فراغت، تربيت بدني، معلمان، فرسودگي شغلي، شهر يزد.

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

1-1- مقدمه

دسترسي فزاينده انسان به فن آوري جديد و يافتن راهكارهاي ساده تر باعث شده است ،از حدود 140سال پيش تاكنون،اوقات بي كاري تا حدود دو برابر افزايش يابد.از سوي ديگر،آلودگي هاي محيط،پيچيدگي هاي ارتباطات اجتماعي،افزايش عامل هاي فشارهاي شغلي و تنگناهاي اقتصادي زندگي مدرن،سلامتي جسمي و روحي انسان را آسيب پذير ساخته است.(كريميان ،1387)

زندگي ماشيني به عنوان يكي از مشكلات اصلي بشريت قلمداد مي شود، چرا كه نتيجه آن كاهش تحرك و فعاليت افراد است. از جمله مفاهيم نويني كه معناي واقعي خود را با پيدايش انواع تكنولوژي و صنعتي شدن جوامع در زندگي مردم پيدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه ي گذراندن آن است. ورزش هاي تفريحي با ورزش هاي مربوط به اوقات فراغت از مناسب ترين و شايد ضروري ترين گونه هاي گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است.(كريميان،1387)

فراغت مي تواند نقش نيرومند و در عين حال دوگانه در تحول سطح فرهنگي جامعه داشته باشد، به اين معنا كه مي تواند در ارتباط با نيازهاي فكري و عملي انسان، سازگاري يا ناسازگاري اجتماعي و پيشرفت يا واپسماندگي فرهنگي باشد . فعاليت هاي فراغتي مي تواند با رفع خستگي، صدمات جسمي و رواني ناشي از هيجانات مداوم كار و انجام وظايف اجتماعي را جبران نمايد و با تفريح از كسالت ناشي از يكنواختي كار روزمره رهايي يابد و فرصتي براي پرورش استعدادهاي ذهني و رواني، جسمي و عاطفي خود فراهم  سازد لذا فعاليت فراغتي مي تواند باعث ارتقاء فرهنگ جامعه يا سقوط آن گردد. همان گونه كه كار جوانان را از گناه و افسردگي مي رهاند، فراغت نيز بر نشاط، شادي و طراوت آنان مي افزايد و اراده آنان را براي تداوم زندگي تقويت مي بخشد.پس به جاي پر كردن اوقات فراغت بايد به پر بار كردن آن انديشيد.)آبكار،1388)

بهره گيري شايسته از اوقات فراغت منوط به برنامه ريزي دقيق و متناسب با نيازها است . در غير اينصورت خواه ناخواه بخش هايي از عمر پر ارزش انسان در وادي پوچي از بين خواهد رفت . امروزه در نتيجه بخش هايي از عمر پر ارزش انسان، همچنين در نتيجه افزايش ميزان اوقات فراغت در زندگي افراد به ويژه جوانان، نوعي اخلاق تفريح بروز نموده وبحران هويت را تشديد كرده است. لذا مديران بايد آگاه باشند كه بايد اوقات فراغت را درجامعه هدفمندكنند. ورزش هاي تفريحي با ورزش هاي مربوط به اوقات فراغت از مناسبترين و شايد ضروري ترين گونه هاي گذراندن اوقات فراغت در عصر حاضر است.(كريميان و همكاران،1387).در حقيقت ،گذراندن اوقات فراغت با انجام فعاليت هاي ورزشي از متداولترين روشهاي موجود در جهان است.تحقيقات متعددي ،ارتباط همبستگي بين سطح آمادگي هاي عمومي بدني با سلامت رواني ،سلامتي جسماني،تنيدگي،تحليل رفتگي شغلي و عامل هاي تشديد كننده آنها را به دست آورده اند.(اميرتاش،1387)

در دهه هاي اخير پيشرفت قابل ملاحظه  فناوري و صنعت، موجي از استرس را به ارمغان آورده كه سبب كاهش سلامت جامعه شده است .استرس بر فعاليت هاي انسان در زمينه هاي گوناگون همچون روانشناختي، جسماني و خانوادگي تاثير سوء مي گذارد.كاهش توليد نارضايتيهاي حرفه اي، افزايش تصادف ها و خطاها و كاهش سلامت عمومي افراد از جمله نشانه هاي استرس اند.هر چند بسياري از مشاغل همراه با فشار رواني هستند اما افراد شاغل در اين حرفه ها مي دانند كه چگونه با فشار هاي تنش زا مقابله كنند با وجود محرك هاي تنش زا كه روزانه با آن مواجه اند روش هاي اجتناب از آثار زيان بار اين محرك ها را مي دانند.اما بعضي از اين افراد تا اين حد توانايي و امكان لازم را براي مقابله و فرار از محرك هاي تنش زا را ندارند و همواره در معرض محرك هاي تنش زا هستند.ساعتچي(1376).همچنين توجه به استرس شغلي و مطالعه روي اين مقوله گسترش روزافزون يافته است زيرا شيوع استرس شغلي بروز بيماري هاي روان تني، مانند فشارخون و مشكلات گوارشي شده است .

سازمان بهداشت جهاني(1987) اعلام كرد كه 90 درصد از كارمندان از شغل خود ناراضي اند و معتقدند كه شغل شان در جهت اهداف زندگي آنان نيست و 75 درصدكساني كه به مشاوره هاي روان پزشكي نيازمندند به دليل عدم رضايت شغلي و عدم توانايي در انجام دادن كارشان است.هر شغل با استرس همراه است،اما برخي مشاغل به سبب حساس بودن نوع وظايف و مسئوليت هاي آن بسيار پراسترس هستند.كه حرفه معلمي و تدريس نيز ازجمله مشاغل پراسترس ويژه ذكر شده است.فرسودگي شغلي يكي از نتايج استرس هاي گوناگوني است ،كه به صورت علائم جسماني (سردرد، زخم معده)،علائم رواني(افسردگي، خشم) و علائم رفتاري(افت كاري و غيبت)ظاهر مي شود.(روشن،1390)

مفهوم فرسودگي شغلي براي اولين بار از سوي فرودنبرگر در سال 1974 معرفي شد. وي فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي و ناكامي مي داندكه ناشي از ارتباطات و روابط شغلي است كه به وصول نتيجه دلخواه منجر نمي شود.(محمدي و همكاران،1391)

فرسودگي شغلي يكي از نشانگان روان شناختي است و بيشتر باشغل هايي كه ساعات زيادي با انسانها در ارتباط هستند  ديده مي شود. فرسودگي شغلي سندرمي روان شناختي مشتمل بر سه محور خستگي هيجاني، مسخ شخصيت،احساس عدم كفايت شخصي و داراي عوارضي مانند : خستگي مزمن، اختلالات خواب، علا ئم جسمي مختلف، تمايلات منفي و بدبينانه نسبت به همكاران و مراجعين،احساس گناه، كاهش عملكرد شغلي مي باشد.(خمرنيا وهمكاران،1389)

همه ما ساعت هاي خسته كننده و طولاني كار را به اميد روزهاي تعطيل و اوقات فراغت سپري مي‌كنيم. اوقات فراغت، به معناي فراغت از كار و زمان راحتي از دل مشغولي هاست. روز تعطيل آخر هفته، روزهايي به ياد ماندني است كه دست كم شاغلان سراسر جهان انتظار رسيدن آن را دارند. فراغت تجربه اي است كه فرد هنگام رهايي از الزامات كار روزانه براساس نيازها و علاقه هاي شخصي، داوطلبانه و متناسب با نياز و ذوق خود آن را انتخاب مي كند تا جسم، فكر و شخصيت او فرصت رشد و پرورش پيدا كند. فراغت اين امكان را به فرد مي دهد تا با بازسازي انرژي وتوان از دست رفته، با قدرت و توان حركتي مضاعف شروع به فعاليت كند. به همين علت است كه چگونه گذراندن اوقات فراغت، يك نياز ضروري تلقي مي شود و نهادهاي مختلف جامعه براي اين كه آن را به فرآيندي هدفمند، اصولي و برنامه ريزي شده تبديل كنند، در تلاشند. برنامه ريزي هاي عملي سازنده براي گذران اوقات فراغت مي تواند همه افراد جامعه، بخصوص معلمان رادرجهت انرژي بيشتر،روحيه ي شاداب ترونيروي خلاقانه پيش برد.درعين حال، بي توجهي به اين امرنيز ممكن است سبب ، كاهش انرژي انگيزه ودرنتيجه به فرسودگي شغلي بينجامد.

اوقات فراغت بايد نيازهاي دروني انسان رابرآورده كند واورا از قيد وبندها رهاسازد. انسان در اوقات فراغت، ازتعيين نوع فعاليتش توسط ديگران آزاد است كه اين موجب تمايزآن از كارمي شود.به نحوي كه انسان به معناي واقعي كلمه، آن گونه كه مايل است رفتارمي كند.

باعنايت به مطالبي كه گفته شد اوقات فراغت يكي ازمسائل حياتي درپويايي فرآيند آموزش  وپرورش است وپرداختن به اين موضوع مي تواند گره گشاي تنگناها وكليدي براي حل مسائل آن ودرنهايت راهبردي براي برنامه ريزي در جهت پركردن اوقات فراغت آنهابه نحو مطلوب وشايسته مي باشد.

1-2- بيان مساله

با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امروزي ،رسالت سازمان ها براي برآوردن انتظارات جوامع،حساس تر و مهمتر مي شود.به طوري كه مي توان اذعان كرد كه دنياي ما دنياي سازمان هاست و آنچه امروز بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده ،نقش اساسي نيروي انساني به عنوان عامل گرداننده اصلي سازمان هاست.به عبارت ديگر،انسان ها به كالبد سازمان جان مي دهند.بي ترديد نيروي انساني كارآمد و خودانگيخته براي رشد خود و توسعه و دستيابي به هدف برنامه ريزي شده سازمان ،بيشترين كارايي را داشته باشد.با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش ،براي دستيابي و اجراي موفقيت آميز هر فعاليت آموزشي ،افزون بر منابع مالي ،وسايل و فناوري،وجود نيروي انساني سالم و متعهد،نقش اساسي را ايفا مي‌كند. به عبارت ديگر تعهد كاري و واكنش عاطفي فرد نسبت به كار وهمچنين بالا بودن سلامت رواني،ميزان توليد و قابليت كار رابالا مي برد.(زارع،1391)

پژوهش هايي كه در دهه هاي 1980تا1990صورت گرفته است ، تاييد نموده اند كه مشكلات رواني و اجتماعي همگي در ايفاي نقش اجتماعي به عنوان يك عامل بازدارنده تلقي مي شود.در غالب اين پژوهش ها ضمن التفات به آثار مخرب مشكلات مذكور، بر ضرورت كشف و شناخت علل و عوامل موثر از جمله فرسودگي شغلي كه در سطح معناداري مي توانند شاخصي براي ارزيابي ميزان سلامت عمومي باشند،به وضوح ديده مي شوند.(تويتز،1995)

سازمان بهداشت جهاني(1998)،درتعريف فرسودگي شغلي اظهار داشته است كه فرسودگي شغلي عبارت است از يك فرآيند روانشناختي كه شرايط استرس شغلي شديد حادث مي شودو خود را به صورت فرسودگي عاطفي،مسخ شخصيت،كاهش انگيزه و پسرفت(تضعيف عملكرد)نشان مي دهد.همچنين،همين سازمان،سلامت عمومي را برخورداري از آسايش كامل جسمي ،رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري ونقص عضو تعريف كرده است.(لست،1367 )

به جرات مي توان گفت از زماني كه انسان پا به عرصه حيات نموده است تمام فعاليت هايش در جهت تامين رفاه بيشتر در زندگي بوده است.بدون ترديد انجام فعاليت هاي ورزشي و تفريحي در زمان فراغت اگر به روش صحيح و با رعايت مصالح جامعه توام باشند، داراي كاركردهاي فردي و اجتماعي مفيدي هستند.دراين ميان فعاليت هاي ورزشي به سبب اثرات مثبت و مطلوبي كه در ارضاي نيازمندي هاي رواني و جسمي افراد دارد حائز اهميت بسياري بوده و به نحوه مطلوبي مي تواند مفيد وسازنده واقع شود.افراد شاغل با توجه به فشار عصبي شديد ناشي از ماهيت ،نوع يا وضعيت نامناسب كاربه پيدايش حالتي منجر مي شوند كه فرسودگي شغلي ناميده مي شود.در اين حالت كار ماهيت خود را از دست مي دهد.به اين ترتيب بيماري هاي روان پزشكي ناشي از استرس هاي شغلي و محيط شغلي و همچنين تحليل رفتگي افراد مي تواند باعث كاهش كارايي افراد در سازمان گردد. متاسفانه شواهد نشان مي دهد كه با همه نقش و اهميتي كه معلمان در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه از طريق تربيت و هدايت صحيح نوجوانان و جوانان جامعه دارند،بنا به عللي از جمله مشكلات اقتصادي،اجتماعي نه تنها اوقات فراغت بلكه بخش عمده اي از وقت روزانه خويش را صرف تامين نيازهاي مادي و اقتصادي مي نمايند به طوري كه كه عملا فرصت لازم براي رشد علمي و معنوي و مهارتي و تامين سلامت جسمي و رواني.آنها وجود ندارد.با اين حال از اوقات فراغت معلمان  مي توان به عنوان يك پتانسيل در رسيدن به اهداف آموزشي وتربيتي و همچنين كاهش فرسودگي شغلي  آنان استفاده نمود و با مساعدت آموزش و پرورش زمينه لازم را دراين راستا با ارائه راهكارهاي مناسب فراهم نمود. با توجه به اهميت موضوع،ضرورت داشت كه نحوه ي گذراندن اوقات فراغت معلمان با تاكيد برفعاليت هاي ورزشي و ارتباط ان با فرسودگي شغلي مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد.

 

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق

امام رضا (ع) مي فرمايند:

كوشش كنيد اوقات روز شما چهار ساعت باشد.ساعتي براي عبادت و خلوت خدا،.ساعتي براي تامين معاش، ساعتي براي آميزش و مصاحبت برادران مورد اعتماد و كساني كه شما را به عبوديتتان واقف مي كنند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارندو ساعتي را به تفريحات و لذائذ خود اختصاص بدهيدتا از مسرت و نشاط ساعات تفريح نيروي انجام وظايف ساعات ديگر را تامين كنيد.(نجفي،1376)

تحولات ودگرگوني هاي سريع صنعتي با پيامدهاي اجتماعي واقتصادي فراواني همراه بودوتأثيرات مهمي بر چگونگي اوقات فراغت مردم برجاي گذاشت به عنوان مثال، مكانيزه شدن صنايع وايجاد امكانات رفاهي ونظاير آن موجب تغيير سبك زندگي مردم از قبيل كوچك تر شدن ابعاد خانواده وتغييرروابط همبستگي افراد بايكديگرشد، درحالي كه در گذشته، روابط همبستگي وخانوادگي افراد بايكديگر نقش بارزي درگذراندن اوقات فراغت مردم داشت.علاوه بر اين، مكانيزه شدن وسايل رفت وآمد،ظهور سينما واختراع تلويزيون نيز اوقات فراغت انسان ها را متاثر ساخت.گرچه پيشرفت تكنيك تنها عامل نبوده واحتياجات اجتماعي، روابط ميان قدرت هاي اجتماعي زمان ومحيط اجتماعي واقتصادي هم برميزان زمان آزاد وانتخاب نوع امكانات فراغتي به شدت اثر گذاشته است.تحول ديگر اهميت خاصي است كه درحيات فردي واجتماعي احراز كرده است،چنان كه زمان كار از زمان فراغت به كلي جدا شده واوقات فراغت ارزشي ذاتي پيداكرده است.بدين ترتيب از مشخصات اساسي فراغت در جهان كنوني آن است كه ديگر تنها به طبقات ممتاز اختصاص ندارد وبه طبقات ديگر هم تعميم يافته است.(آقازاده،1385)

در سازمان هاي آموزشي نيز مانند ساير سازمان ها هرفرددر نخستين تماس حرفه اي خود با محيط كار اميدوار است كه با جوي مناسب مواجه شود، تا بتواند نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني خود را به نحوي مطلوب برآورده سازد.

يكي از اقشار جامعه كه بايد به سلامت رواني آن انديشيد،معلمعين و دبيران هستند. معلمعين و دبيران در رشد و توسعه هر كشور و تعليم و تربيت و پرورش آينده سازان آن نقش بسيار حساس و بنيادين دارد. به وجود آوردن شرايط آرماني فرهنگي كه زمينه تفكر و پژوهش در آن فراهم شود و فرآيند ياددهي و يادگيري به طور مطلوب صورت پذيرد ، مستلزم آن است ، كه معلمين و دبيران از روحيه شاداب و قوي برخوردار باشند و حداقل مشكلات و سختي ها را در زندگي شغلي و اجتماعي داشته باشند .

معلمين و دبيران با استرس هاي گوناگون مواجه اند. از نتايج اين استرس ها بروز فرسودگي شغلي در ميان آنان است كه تاثير نامطلوب در سازمان خانواده و زندگي اجتماعي و فردي بر جاي مي گذارد.از مهمترين آن ها مي توان غيبت كاركنان از كار ،تاخير متوالي، شكايت هاي مختلف روان تني، كشمكش و تضاد در محيط كار، تغيير شغل و در نهايت ترك خدمت را مي توان نام برد.هنگامي كه فرسودگي شغلي رخ مي دهد ، فقدان روزافزون واقع بيني،كاهش انرژي در ادامه فعاليت هاي سودمند، از دست دادن فلسفه نهايي زندگي و فقدان احساس همدردي و اختلالات روحي و جسمي ظهور پيدا مي كند.براي فائق آمدن بر اين مشكلات بايد با استرس هاي رواني وفرسودگي مقابله كرد. راهبردهاي متفاوتي براي پيشگيري و درمان فرسودگي شغلي در منابع گوناگون پيشنهاد شده است. اهميت اين پژوهش دراين است كه ابعاد گوناگون فرسودگي را در جامعه فرهنگيان روشن مي كند وروشهاي مقابله اي موثر در برابر استرسهاي شغلي و رواني و فرسودگي شغلي را نشان ميدهد.

معلمان به واسطه ماهيت شغلي خود ،با مشكلات عديده اي مواجه هستند،مشكلاتي مانند پرحجمي كار، افت تحصيلي دانش اموزان، حقوق و مزاياي ناكافي، عدم علاقه دانش اموزان به تحصيل ،ناديده گرفتن نيازهاي آنها از طرف سازمان هاي آموزشي و كلاس هاي پرجمعيت، اين مشكلات همگي بر سلامت آنها تاثير گذار بوده و با استمرار اين مشكلات آسيب گريزي آنها را بالا برده ونهايتا ممكن است منجر به فرسودگي شغلي در ميان آنان شود.(هاكانن جي،2004: گريسن،2008)

ازسوي ديگر ،شواهد تحقيقاتي نشان مي دهد كه فرسودگي شغلي با غيبت هاي مكرر بازنشستگي زودرس، عملكرد نامناسب و كاهش كيفيت تدريس، عزت نفس پايين و از لحاظ روان شناختي از قبيل افسردگي، اضطراب و مشكلات جسماني از همبستگي مثبت و بالايي برخورداراست.(رستمي و همكاران،1387).همچنين،نابه ساماني و سرگرداني انسان در اوقات فراغت،به ويژه در محيطهايي كه آكنده از عاملهاي تنش آور است زندگي شخصي و شغلي انسان هارابا بحران هاي متفاوتي روبرو مي سازد،همچنين روشن ساخته اندكه پرداختن به تفريحات سالم در اوقات بي كاري ،به ويژه فعاليت هاي ورزشي،آثارمثبت و فراواني در بهبود اين وضعيت دارد.نتايج اين تحقيقات باعث شدند،سازمان ها و ارگان هاي گوناگون،برنامه ريزي هاي وسيعي براي گذراندن اوقات فراغت كاركنان خود انجام دهند.اين توجه جهاني،موجب پيدايش صنعت عظيمي شدكه هدف مستقيم آن ،فراهم آوردن امكانات براي گذراندن اوقات فراغت است. (اميرتاش،1383)

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۱۷:۴۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب