مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

فهرست عناوين
چكيده 1
فصل اول 2
كليات پژوهش 2
مقدمه 3
1-1 بيان مساله 5
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق 6
1-3 اهداف تحقيق 6
1-3-1 هدف اصلي 6
1-3-2 اهداف فرعي 6
1-4 پيشينه پژوهش 7
1-5 سوالات تحقيق 8
1-6 فرضيات تحقيق 8
1-7 روش تحقيق 9
1-7-1 تحقيق از نظر هدف 9
1-7-2 تحقيق از نظر نوع 9
1-8 روش گردآوري اطلاعات 9
1-9 قلمرو تحقيق 10
1-10 جامعه و نمونه آماري 10
1-10-1 جامعه آماري 10
1-10-2 نمونه آماري 10
فصل دوم 11
مباني نظري پژوهش 11
2-1 اهميت گردشگري 12
2-2 تاريخچه گردشگري 12
2-3 تعريف واژگان 13
2-3-1 تعاريف فني گردشگري 14
2-4 انواع گردشگري 15
2-5 گونه شناسي گردشگران 16
2-6 عناصر صنعت گردشگري 18
2-7 آثار گردشگري 19
2-8 عوامل بروز آثار گردشگري 20
2-9 فرهنگ وگردشگري 21
2-10 منشور بين المللي گردشگري فرهنگي 22
2-11 اهداف گردشگران 23
2-12 مديريت بازاريابي گردشگري 23
2-13 بخش بندي بازارگردشگري 25
2-14 پژوهش در گردشگري 25
2-15 گردشگري در قرن بيست و يكم 28
2-16 برنامه ريزي گردشگري 29
2-17 برنامه ريزي استراتژيك گردشگري 30
2-18 برنامه ريزي گردشگري در ايرانونمونه هايي از ساير كشورها 32
2-19 برنامه ريزي گردشگري در ايران 34
2-20 تجربه كشورهاي خارجي در زمينه مديريت و برنامه ريزي گردشگري 37
2-21 پيشنهادات براي بهبود عمومي برنامه ريزي گردشگري در ايران 41
2-22 تعريف گردشگري ساحلي 42
2-23 انواع گردشگري ساحلي 43
فصل سوم 45
معرفي منطقه مورد مطالعه 45
3-1 معرفي استان بوشهر 48
3-2 معرفي شهرهاي اصلي استان بوشهر 52
3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر 52
3-2-2 شهرستانهاي كنگان و جم- بندر كنگان و شهر جم 54
3-2-3 شهرستانهاي دير، گناوه، ديلم 55
3-2-4 شهرستانهاي دشتستان، دشتي، تنگستان 55
3-3 ويژگيهاي جمعيتي استان بوشهر 60
3-4 جغرافياي سياسي استان بوشهر 61
3-5 آب و هوا 61
3-5-1 چشمه ها 62
3-5-2 جنگل ها و مراتع 63
3-5-3 مراتع 63
3-5-4 چشم اندازهاي كوهپايه اي 64
3-5-5 بادهاي محلي 64
3-6 جغرافياي اقتصادي استان بوشهر 65
3-6-1 وضعيت و جايگاه صنعت استان 65
3-6-2 روند تغييرات سيرتوسعه صنعتي استان بوشهر 66
3-6-3 وضع موجود محورهاي توسعه صنعتي 68
3-7 هنرهاي سنتي 68
3-8 جاذبه هاي گردشگري استان بوشهر 69
3-9 جاذبه‌هاي اجتماعي استان بوشهر 71
3-9-1 بناي گور دختر تنگارم 72
3-9-2 قلعه خورموج 72
3-9-3 بندر سيراف 73
3-9-4 قلعه نصوري 73
3-9-5 قلعه هلندي ها جزيرهخارك 74
3-9-6 عمارت ملك و پارك ساحلي آب شيرين كن ‌بوشهر 74
3-10 گردشگري ساحلي در ايران 74
3-11 گردشگري ساحلي در استان بوشهر 76
3-12 مشكلات گردشگري ساحلي استان بوشهر 76
3-13 راهكارهاي توسعه گردشگري ساحلي استان 77
3-14 ايجاد دهكده هاي گردشگري ساحلي در استان بوشهر 79
فصل چهارم 81
يافته هاي تحقيق 81
مقدمه 82
4-1 سن پاسخگويان 83
4-2 جنس پاسخگويان 84
4-3 ميزان تحصيلات پاسخگويان 84
4-4 وضعيت اشتغال پاسخگويان 85
4-5 تحليلرضايتگردشگران اززير ساخت ها و مجتمع هايگردشگري استان بوشهر 88
4-5-1 ميزانرضايتازامكاناتتبليغيوراهنمايي 88
4-5-2 ميزانرضايتازامكاناترفاهيواقامتي 89
4-5-3 ميزانرضايتازامكاناتدسترسيوحملونقل 89
4-5-4 ميزانرضايتازامكاناتبهداشتي- درماني 89
4-5-5 ميزانرضايتازپاكيزگيمكانهايگردشگري 90
4-5-6 ميزانرضايتازنحوهمديريتمكانهايگردشگري استان بوشهر 90
4-6 تجزيه و تحليل داده ها در مدلSWOT 90
4-6-1 ماتريس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهديدها (SWOT) 92
4-6-1-1 ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE) 93
4-6-1-2 ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 1(EFE) 95
4-6-2 راهبرد‌هاي طبقه‌بندي شده 97
4-7 نمودار راهبردي روش سوات 100
4-8 مهمترين موارد نظرسنجي 100
فصل پنجم 101
بررسي فرضيات ، نتيجه گيري و پيشنهادات 101
5-1 مقدمه 102
5-2 نتايج آزمون فرضيات 102
5-2-1 آزمون فرضيه اول 103
5-2-2 آزمون فرضيه دوم 105
5-2-3 آزمون فرضيه سوم 106
5-3 نتيجه گيري 107
5-4 پيشنهادات 107
5-4-1 پيشنهادات در سطح ملي 108
5-4-2 پيشنهاداتي در سطح استاني 108
5-4-3 پيشنهادات مطالعاتي براي تحقيقات آينده 109
5-5 طراحي سايت پلان گردشگري و ورزشهاي ساحلي 110
منابع 113

فهرست جدول ها
جدول 3-1 : خانوار و جمعيت استان بوشهر به تفكيك جنس در سال 1390 59
جدول 3-3 : فهرست امكانات و زيرساخت هاي گردشگري در استان بوشهر 79
جدول 4-1: توزيع پاسخگويان بر حسب سن 83
جدول 4-2: توزيع پاسخگويان بر حسب جنس 84
جدول 4-3: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 84
جدول 4-4: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال 85
جدول4-5- توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به گردشگري هاي ساحلي، آبي و تابستاني(قايقراني، شنا و شيرجه و غواصي، واليبال و فوتسال ساحلي و موج سواري و ديگر جاذبه هاي مرتبط با آن..) برخوردار است؟ 85
جدول4-7 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به ورزش هاي آبي برخوردار است؟ 86
جدول4-10 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال : استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به بيابان گردي و كوير نوردي برخوردار است؟ 88
جدول 4-11- ميزان رضايت گردشگران از امكانات تبليغي و راهنمايي 88
جدول 4-12- ميزان رضايت گردشگران از امكانات رفاهي و اقامتي استان بوشهر 89
جدول 4-13- ميزان رضايت گردشگران از امكانات دسترسي و حمل و نقل 89
جدول 4-14- ميزان رضايت گردشگران از امكانات بهداشتي 90
جدول 4-15- ميزان رضايت گردشگران از پاكيزگي مكانهاي گردشگري استان بوشهر 90
جدول 4-16- ميزان رضايت گردشگران از نحوه مديريت مكانهاي گردشگري 90
جدول 4-17- آلفاي كرونباخ 91
جدول4-18- ماتريسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهديدها (SWOT) 92
جدول 4-19- ماتريس ارزيابي عوامل داخلي نقاط قوت و ضعف (IFE) مديريت گردشگري استان بوشهر 94
جدول 4-20- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) مديريت گردشگري استان بوشهر 96
جدول 4-21- استراتژيهاي تدوين شده در راستاي توسعه گردشگري دريايي در استان بوشهر با استفاده از ماتريس عوامل داخلي و خارجي 97
جدول 5-1 نتايج ازمون تك متغيره t 104
جدول 5-2 رابطه بين ميزان درآمد با تمايل به مشاركت 104
جدول 5-3 رابطه همبستگي بين توسعه توريسم ساحلي استان بوشهر و ايجاد مجتمع هاي گردشگري 105
جدول 5-4 تحليل واريانس رگرسيون(ANOVA) 106
جدول 5-5 رابطه همبستگي بين مديريت گردشگري و توسعه ورزش هاي آبي استان بوشهر 107

فهرست شكل ها
شكل4-1-توزيع فراواني و درصد فراواني نمونه هاي آماري 83
تصوير 5-1 : نماي ماهواره اي از محل سايت پلان پيشنهادي 111
تصوير 5-2 : سايت پلان پيشنهادي به تفكيك 112

فهرست نقشه ها
نقشه 3-1 : موقعيت جغرافيايي استان بوشهر در كشور 46
نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفكيك شهرستان ها 47

چكيده
مناطق ساحلي از پربارترين وپوياترين منابع اكولوژيكي وبستر فعاليت هاي عظيم اقتصادي واجتماعي در جهان به شمار مي روند. منابع ارزشمند اكولوژيكي، تنوع زيستي وذخاير سرشار نفت وگاز وفعاليت هاي عظيم اقتصادي اين مناطق را به يكي از حساس ترين وارزشمندترين مناطق در جهان تبديل نموده است.به دنبال افزايش جمعيت و فشار بر روي منابع طبيعي، مسئله توريسم و گردشگري نيز اثرات نامطلوبي بر محيط زيست برجاي مي گذارد. مسائلي از قبيل فرسايش خاك، تغييرات خط ساحلي، نابودي زيستگاههاي ساحلي، خشك شدگي يا آلودگي آبهاي زيرزميني و به خطر افتادن بهداشت و سلامتي ناشي از شبكه هاي ناكافي دفع زباله و فاضلاب، جوامع انساني را تهديد مي كند. اما بهترين راه براي حل اين مشكلات، توسعه پايدارگردشگري ساحلي است.در اين ميان استان بوشهر با دارا بودن بيش از 700 كيلومتر مرز دريايي يكي از مناسب ترين مناطق كشور جهت توسعه گردشگري ساحلي و ورزش هاي آبي مي باشد. اما عدم سرمايه گذاري هاي مناسب و وجود كمبودهاي فراوان در اين زمينه سبب شده است تا با انتخاب اين موضوع در اين پژوهش به بررسي زمينه هاي توسعه گردشگري ساحلي و ورزش هاي آبي در استان بوشهر پرداخته و در پايان بتوانيم با طراحي سايت پلاني مناسب به رونق گردشگري ساحلي در اين استان كمك كنيم .نوع تحقيق كاربردي ، بر مبناي روش swot و روش آن اسنادي ، ميداني بوده است. نتايج بررسي هاي صورت گرفته در اين پژوهش نشان داد بين مديريت و برنامه ريزي مطلوب گردشگري با توسعه توريسم ساحلي و ورزشهاي آبي و همچنين ايجاد سايت پلان هاي گردشگري در استان بوشهر ارتباط معناداري وجود دارد.
واژگان كليدي : مديريت و برنامه ريزي ، گردشگري دريايي و ساحلي ، استان بوشهر

فصل اول
كليات پژوهش

مقدمه
گردشگري ساحلي از قديميترين انواع گردشگري بوده و سابقه برخي از گردشگاههاي ساحلي در جهان ، به قرن 19 ميلادي باز ميگردد. اما نكته قابل تامل در اين ميان ، تغيير ذائقه و تنوع طلبي گردشگران ساحلي در دهه هاي اخير است. در حالي كه در گذشته گردشگران تنها بر تماشاي سواحل دريا به اين گردشگاهها مراجعه مينمودند ، امروزه آنها به دنبال اقامت در سواحل دريا و انجام فعاليتهاي ورزشي ، تفريحي ، فرهنگي و تفريحات خاص اين فضاها هستند.(آقاجاني،1390، 15)
گردشگري ساحلي به مجموعه فعاليتهاي تفريحي، ورزشي و سرگرمي كه توسط گردشگران در محدوده سواحل انجام ميگيرد ، گفته مي شود. اين گردشگري شباهتهايي با گردشگري دريايي داشته و گاهي نيز با همين عنوان تعريف ميشود اما بايد در نظر داشت ، گردشگري ساحلي از نظر ماهيت متفاوت است. بدين ترتيب كه نوع فعاليتهاي تفريحي صورت گرفته در گردشگري دريايي ، بيشتر در آبهاي عميق و دور از خشكي انجام مي گيرد و نيازمند تجهيزات ، امكانات و آموزشهاي ويژه است. تفريحاتي چون غواصي ، سفر دريايي ، جت اسكي و ... در آبهاي عميق از عمده ترين جذابيتهاي گردشگري دريايي هستند.
از ميان تمامي فعاليتهايي كه در مناطق ساحلي و درياها در جهان انجام مي گيرند ، هيچ كدام از نظر گستردگي و تنوع، به اندازه مبحث گردشگري و تفريحات ساحلي مطرح نيست. به دليل طبيعت پوياي اين بخش و تقاضاي رو به رشد آن ، اغلب طرحهاي مربوطه را در زمره طرحهاي ملي و منطقه اي قرار داده و سبب شده اند تا سرمايه گذاريهاي قابل توجهي در جهت فراهم نمودن زيرساختها و ايجاد تسهيلات در اين زمينه صورت بگيرد.(منصور،1390، 15)
در اين ميان كشور ما با داشتن شهرها و بنادر ساحلي و جزايري چون قشم ، كيش در جنوب ايران و شهرها و بنادر شمالي ايران هنوز در ميان كشورهاي فعال در زمينه گردشگري ساحلي٬ جايگاهي را كسب نكرده است. و اين در شرايطي است كه كشورهاي حاشيه خليج فارس با اين كه از امكانات طبيعي كافي براي رونق گردشگري ساحلي بهره هاي نبرده اند اما با ساخت جزاير مصنوعي و تسهيلات متنوع اقدام به توسعه اين گردشگري و در آمدزايي در اين بخش كرده اند. كارشناسان گردشگري برگزاري تورهاي غواصي، تورهاي ديدن از تخمگذاري لاكپشت هاي عظيم الجثه، برگزاري مسابقات واليبال ساحلي و ورزشهاي آبي در سواحل كشور، فروش صنايع دستي، پرواز بادبادكها، جشنواره هاي ساخت مجسمه هاي شني و نقاشي غروب دريا، ماهيگيري، جشنهاي ملي و .... را از جمله اقداماتي عنوان مي كنند كه ميتواند در رونق گردشگري ساحلي كشورمان موثر باشد.همچنين حضور در نمايشگاههاي بزرگ گردشگري و تفريحي كه در كشورهاي مختلف برگزار ميشود، تصويري مناسب از جايگاه واقعي ايران در اين صنعت را به جهانيان عرضه خواهد نمود. از سوي ديگر مسوولان و دست اندركاران گردشگري كشور نيز ميتوانند ضمن اتخاذ سياستهاي حمايتي، سرمايه گذاران داخلي و خارجي را جهت فعاليت در اين بخش ترغيب نمايند. شناسايي الگوهاي موفق در دنيا و چگونگي استفاده آنها از جاذبه گردشگري ساحلي نيز ميتواند راهها و ايدههاي مناسبي را براي موفقيت در اين حوزه ارايه نمايد.توسعه گردشگري ساحلي و تفريحات مربوط به آن به طور مستقيم و غيرمستقيم در رشد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي ساكنان اين مناطق اثرگذار خواهد بود. در عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه توسعه اين صنعت به عاملي مخرب و تهديدكننده براي هويت، محيط و ميراث طبيعي، تاريخي و فرهنگي ساكنان محلي سواحل تبديل نشود. مراكز اقامتي ساحلي سالم، محيطي ايمن و لذتبخش و آب پاك و همچنين آبزيان و منابع دريايي (ماهيها، نرمتنان، تپه هاي مرجاني و تالابها) از موارد تاثيرگذاري است كه براي داشتن گردشگري ساحلي موفق مورد توجه ميباشد.(حناچي،1390، 60)

متن كامل :

دانلود پايان نامه ارشد مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۰۳:۱۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

متن كامل :

دانلود پايان نامه : پايان نامه نقش انسجام اجتماعي در پيشگيري از جرم

تبيين كجروي

ماهيت و محتواي كجروي از گذشته تا كنون و از جامعه به جامعه ديگر متفاوت است، بدينگونه علل و عوامل كجروي هم متفاوت و متعدد مي باشد. در مجموع هيچيك از نظريه هاي مطرح شده نمي تواند علت كامل و لازم انحراف را مطرح نمايد اما اين نظريه ها در تركيب با يكديگر بهتر مي توانند در فهم علت يا علل كجروي موثر باشند. تبيين هاي متعددي از نقطه نظر زيست شناسي و روانشناختي و جامعه شناختي انحراف مطرح شده است.

بند دوم- تبيين زيست شناسي انحرافات (تبيين جسماني)

برخي از انسان شناسان عوامل زيست شناختي را عوامل ارتكاب جرم و رفتار انحرافي مي دانند آنها معتقدند رفتار انحرافي متاثر از نقايص جسماني و كروموزمي مي باشد. از اين نقطه نظر ديدگاههاي صاحب نظراني چون سزارلومبرز و ويليام شلدون و غيره مطرح مي باشد.

«لومبرزو مي نويسد كه فرد مجرم از نظر جسماني از افراد طبيعي عقب مانده تر است و ممكن است از نظر جسماني بيش از آنكه معاصرانش شبيه باشد به اجداد قبل تاريخ شباهت داشته باشد»[1]

«ويليام شلدون[2] انسانها را در سه دسته جسماني قرار داد. اندومرف (چاق و خپل) مزومرف (عضلاني و ورزشكار) اكتومرف (لاغر و استخواني) و معتقد بود كه نوع مزومرف يا فرد عضلاني و ورزشكار بيشتر به افراد جاني و منحرف شبيه مي باشند.»[3]

بند سوم- تبيين زيست شناختي انحرافات زنان

لمبرزو معتقد است كه زنان در مقايسه با مردان فاقد حساسيت مردانه مي باشند و زنان بيشتر احساسي، حسود، انتقام جو منقعل هستند و دلايل خودش را در رابطه با اينكه جرم در ميان زنان كمتر است نسبت به مردان به شرح زير بيان مي دارد.

«1ـ در زنان عوامل عاطفي، جنسي و طرز عمل خود مخصوصاً هورمونها در سنين نزديك به بلوغ، اختلال قائدگي، دوره يائسگي و پيري نقش مهمي در رفتارها و كژرفتاريهاي آنان ايفا مي كند.

2ـ زنان اصولاً از لحاظ زيستي محافظه كارترند

3ـ ضعف جسماني زنان مانع از ارتكاب جرايمي است كه نياز به قدرت بدني و چالاكي دارد.

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۰۰:۴۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

ميرجعفري وهمكاران در سال1391  مقاله اي با عنوان بررسي رابطه توانمندسازي و مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي كاركنان شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي شيرازانجام دادند . يافته هاي اين مقاله نشان داد كه بين مؤلفه هاي مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي رابطه معني دار مشاهده نشد و پيش بيني كننده عملكرد شغلي نبودند ( ميرجعفري ، برزگر ، مشكسار ، 1391 ، ص 1) .

مقيمي وهمكاران كه در سال 1391مقاله اي با عنوان  رابطه بين مهارت هاي ارتباطي و عملكرد شغلي كاركنان و مديران آتش نشاني شهرستان رشت مورد بررسي قرار داده اند . يافته ها اين پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني مديران وكاركنان با سطح عملكرد شغلي آنان رابطه معني داري وجود دارد ( مقيمي و همكاران ، 1391 ، ص 60 ) .

در مقاله اي كه ابيرام[1] در سال 2009 با عنوان مهارت ارتباط بين فردي، هوش عاطفي و عملكرد مديران انجام داد به اين نتيجه رسيدكه سه متغير با هم ارتباط مثبتي دارند (ABIRAMEE ‚2009 ‚ p 13 ) .

آقاي اولوبوني در مقاله خود تحت عنوان مهارت هاي ارتباطي به عنوان عوامل موثر بر عملكرد در ميان بازاريابان بيان مي دارد كه تفاوت معني داري بين عملكرد بازاريابان با مهارت هاي ارتباطي بالا و مهارت هاي ارتباطي كم وجود دارد .

[1] - ABIRAMEE


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۵۸:۱۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

عوامل مؤثر بر بهزيستي روان شناختي

عوامل مختلفي بهزيستي رو در معرض تغيير مي كنه. ويلسون (1967) نشون داد كه عوامل غير شخصيتي، بهزيستي رو تحت اثر قرار ميدن. اون گفت افراد خوشحال و راضي، آدمايي جوون، سالم، تحصيل كرده، با درآمد بالا، برون گرا، خوش بين بدون نگراني، مذهبي، متأهل، با عزت نفس بالا، با روحيه خوشحال، برخوردار از هوش پر و فروتن هستن. عواملي چون سن، درآمد و تحصيلات اثر چنداني بر بهزيستي ندارن.

دلايل پژوهشي زيادي هست كه نشون ميدن حوادث نا مطبوع زندگي مي تونن بهزيستي روان شناختي رو تحت اثر بذارن و پريشون كنن و به ايجاد مشكلات رواني مثل افسردگي و اضطراب منجر شن. بر اين پايه داشتن بچه معلول كه ماهيتي تقريباً ثابت و نا آرومي زا داره مي تونه با ايجاد پيچيدگي به كاهش بهزيستي روان شناختي منتهي شه. روي بهزيستي روان شناختي نشون داده مادران داراي بچه عادي داراي مؤلفه هاي اختيار، تسلط بر محيط، رشد شخصي و پذيرش خود، نسبت مادران داراي بچه معلول وضعيت بهتري دارن، اما در مؤلفه داشتن هدف در زندگي، مادران گروه دوم بهتر بودن. از مشكلاتي كه در بين مادران كودكان كم توان ذهني گسترش داره، افسردگيه.

تحقيقات نشون دادن كه حدود 30 تا 35 مادران اين كودكان نمرات بالايي در آزموناي افسردگي گرفتن و داراي علائم باليني مربوط به افسردگي هستن. مادران علاوه بر تحمل مشكلات به وجود اومده توسط مراقبت از كودك معلول، بايد با مشكلات مربوط به هزينه بالاي اقتصادي، كاهش روابط اجتماعي با آشنايان و بستگان، احساس گناه از به دنيا آوردن فرزندي مشكل دار و نگرشاي منفي دور و بري ها هم كنار بيان كه اين موارد مي تونن افسردگي اي بسازن كه ضعيف كننده باشه اما پژوهشا نشون دادن كه وجود افسردگي والدين، خصوصاً مادران، كودكان معلول با متغيراي مختلفي مثل نوع معلوليت،داشتن پول و پله و سرمايه اكتفا يا سطح اقتصادي اجتماعي متوسط و بالاتر و حمايتاي اجتماعي مناسب رابطه داره و متغيراي فوق مي تونه اثر كم تواني ذهني رو كاهش كنن. بررسيا نشون دهنده اين بودن كه افسردگي با بعضي از ويژگيا و صفات شخصيتي، كاهش ميشه (ميكائيلي، 1388).

پول-نام-تصوير

2-3- تفاوتاي جمعيت شناختي و جنبه هاي بهزيستي روان شناختي

يافته هاي بررسيا نشون دادن بهزيستي روان شناختي و مؤلفه هاي اون در هر برهه اي از زندگي و در مورد ويژگياي جمعيت شناختي وضعيت متفاوتي دارن و اين عوامل قادرندسطح بهزيستي روان شناختي رو تحت اثر بذارن (ريف، 1995). بررسياي انجام يافته نشون دهنده رابطه اون با ويژگيايي مثل سن، جنسيت، تحصيلات و شغل بودن.

علاقه به متغير سن در بهزيستي روان شناختي به دليل علاقه روان شناسا به رشد مادام العمره. علاوه بر اين سن و تحصيلات نشون دهنده يه جور جايگاه در ساختار اجتماعي هستن كه مي تونن بر اين متغير اثر گذارن (كيس، اشموتكين و ريف، 2002). پژوهشا نشون ميدن وضعيت فرد در مؤلفه ها در سنين جور واجور فرق داره. مؤلفه هاي احساس تسلط بر محيط و اختيار با افزايش سن زياد مي شن، خصوصا در فاصله جووني تا ميانسالي، در مقابل، مؤلفه هاي احساس هدف در زندگي و رشد شخصي با افزايش سن به طرف بزرگسالي كاهش پيدا ميكنن. بيشترين كاهش در فاصله بين ميانسالي تا پيري اتفاق مي افته. اما در مؤلفه پذيرش خود تفاوتاي سني مشاهده نشد و يافته هاي مؤلفه رابطه مثبت با بقيه مخالف بوده. يافته هاي مربوط به تحقيقات تفاوتاي جنسيتي در متغير بهزيستي روان شناختي متفاوت بودن. تحقيق شلدون و اليوت (1999) نشون دهنده نبود فرق معني دار در متغير فوق بين دو جنس بوده. اما چاو (2007) در مطالعه خود نشون داد زنان دانشجوداراي سطح بالاتري از بهزيستي روان شناختي در مقايسه با مردان دانشجو هستن. اونا داراي خودپنداري مثبت تر، رابطه مثبت با بقيه و رابطه نزديك با دوستان بودن و پيشرفت تحصيلي بيشتري داشتن.

خيلي از محققان انتقاد دارن وجود منابع حمايتي و نا آرومي زاي متفاوت ، سبكاي متفاوت تعاملي و ارتباطي ، انتظارات بقيه ، روش هاي مقابله با نا آرومي متفاوت و نقشاي جنسيتي متفاوت واسه هر جنس ،مي تونن سلامت و رواني به شكل مثبت يا منفي تغيير (لينگو ، 2002) .وانگ و ميائو (2007) فكر مي كنند زنان و مردان در جنبه هاي جور واجور بهزيستي روانشناختي باهم متفاوتند . چون منابع استرس و امكانات متفاوتي در اختيار هر جنس قرار ميگيره كه باعث به وجود اومدن فرق در وضعيت سلامتي اونا مي شه . شغل و تحصيلات هم به عنوان يه متغير جمعي شناختي در بررسياي جورواجور مورد توجه بودن . يافته هاي مطالعه كي يس و همكاران (2002) نشون داده آدمايي با تحصيلات دانشگاهي و سطوح بالا از نظر نيم رخ بهزيستي روان شناختي  سطح مطلوبتري نسبت به آدمايي با تحصيلات پايين تر قرار دارن . علاوه بر اين با افزايش تحصيلات ، بهزيستي روان شناختي هم زياد مي شه .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۵۵:۳۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

تعريف برنامه ريزي رهبردي

برنامه-ريزي

تعاريف زيادي واسه برنامه ريزي راهبردي ارائه شده،تعريفي كه درزير ارائه شده بسيار ساده وكوتاه وشامل معني ومعناي مهميه.

برنامه-ريزي

برنامع ريزي راهبردي فراينديه كه ازطريق چشم انداز درازمدت وهدفاي سازمان وچگونگي تحقق اونا مشخص مي شه.

مراحل برنامه ريزي راهبردي فراينديه دائمي كه به شكل چرخه اي بسته درراستاي باقي موندن دائمي ورشد سالم سازمان به كارمي رود.(رضا مهربون ،1388)

برنامه-ريزي

نقش برنامه ريزي راهبردي دررشدسازمان

برنامه-ريزي

ويليام بين دركتاب خود به نام برنامه ريزي راهبردي به اين نكته اشاره مي كندكه مجموعه مراتب نيازاي سازمان رامي توان به شكلي مشابه باسلسله مراتب نيازاي مازلودرخصوص آدم نشون داد.ويليام بين اضافه كه واسه هرشركت جايگاهي دراي مجموعه مراتب ميشه يافت وبااستفاده از مديريت راهبردي ،اون رادرراستاي  كسب نيازهايش هدايت كرد.

برنامه-ريزي

 

 

ايجاد

اولين مرحله از مجموعه مراتب نيازها واسه شركت ياسازمان ،امكان موجوديت ياايجادآنه.البته ايجادياموجوديت،پايين ترين مرحله ازسلسله مراتب نيازهابراي هر سازمانه .از آنجا كه بيشتر سازمان هادرنخستين سالهاي ايجاد خودشكست مي خورن وازميان مي رن،پس  مرحله ايجاد ازاهميت خاصي برخورداراست.واسه ايجادهرسازمان ياشركت ،مسئولاان وكاركنان اون بايد ازآغاز كار همه جنبه هاي فعاليت سازمان رو به طور دقيق مورد توجه قراردهندوسخت كوشاباشند.

پيشرفت

توسه بخش كلي اي ازبرنامه ريزي راهبردي سازمان راتشكيل ميده.واسه تحقق پيشرفت ،سازمان بايدبتواندتوانايياي داخلي خودرابررسي كندوضمن ساپورت از فروش شركت ،به مشتريان وفعاليتاي تجاري خودتوجه لازم روداشته باشن .منظورازپشتيباني فروش،تاامين نيازمشتريان وحصول اطمينان ازدارادارابودن ظرفيت كافي واسه تامين خواسته مشترياس.

برنامه-ريزي

قرار گرفتن

مسئولان شركت هاوسازمانا پس ازتوسعه،باارائه اجناس وخدمات جديددرراستاي قرار گرفتن خودبايدتلاش كنن.شركتا وسازمانايي كه دربرنامه ريزي راهبردي خودتوجه لازم وكافي به اين موضوع نداشته باشن،دستاوردهايي كه طي سالها بدست آورده ان ازدست خواهندداد.ازاين ارو برنامه ريزي راهبردي نه فقط بايد مبناي رشدساززمان باشه،بلكه بايد پيشرفتي همراه باتفكر ودرايت كامل راراي سازمان دليل شه.

پيشرفت

پيشرفت بالاترين مرحله اي كه يه شركت يا  سازمان  مي تونه به دست بياره وبارسيدن سازمان باين مرحله يامرتبه ازسلسله مراتب نيازها، به  بالاترين  درجه كيفيت  دراداره  اون سازمان نايل آمده.درواقع كسب پيشرفت درسازمان موجب  توجه وتمركز همه نيروها واسه افزايش كارايي فرايندا مي شه.

باقي موندن

پس از كسب بالاترين مرحله ازكارايي وكيفيت ،شركت يا سازمان  بايد همه تلاش خودرادرراستاي باقي موندن اون چيزي كه تا الان كسب كرده ،بكارگيرد.سازمانايي كه به اين مرحله رسيده باشن،بايدبااستفاده از برنامه ريزي درست راهبردي مصونيت لازم رابراي خود به وجود بيارن.اينجور برنامه راهبردي بايداين اطمينان رو به مديران بده كه كه افرادخاص درمدت زمان مشخص مسئول انجام فعاليتاي بسيارمشخص باهدفاي خاص باشن.اين فعاليتا ونتايج آنهاهمواره  بااستفاده ازمعياراي خاصي بايدبررسي شه تاهيچ گونه مشكلي دركسب هدفاي تعيين  شده پيش نيايدوبادستيابي پيوسته به پيشرفت دليل باقي موندن هرچه بيشتر سازمان  بشه.مدل اجرايي مديريت راهبردي درچارچوب مديريت كيفيت گسترده كه داراين مجموعه آمده ،مدليه كه بابررسي دقيق مدلهاي اجرايي موفق موجوددرآمريكا،ژاپن واروپا تهيه شده ومي تونه مبناي برنامه ريزي درسازماناي توليدي وخدماتي اعم ازدولتي وخصوصي قرارگيرد وحتي درمديريت كلي كشورنيز به كاررود.(رضامهربان،1388).

فوايد برنامه ريزي راهبردي

 • برنامه ريزي راهبردي جهت دهندهه وازايجاداختلال جلوگيري  مي كنه
 • تعيين هدفاي قابل اندازه گيري واندازه گيري معيارهاي خاص هدفا
 • برنامه ريزي راهبردي طبق نيازاي واقعي مشتريان پي ريزي مي  شه نه براسااس نياز نيازاي شخصي
 • برنامه ريزي راهبردي پوياست وازسستي درانجام كارهاجلوگيري ميكنه.
 • اين جور برنامه ها طبق حقايق محيط داخلي وبروني شركت وسازمان بنا مي شه
 • برنامه ريزي راهبردي ازاجزاي مختلفي باكليت واحدتشكيل شده (همون منبع).

 

 

[1] - William C.  Bean

[2] - Exhst

 

 • Expand
 • Estabish

 

[5] - Elevate

[6] - Deming  Award


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۵۳:۰۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

بيشترين مطالعات انجام شده در زمينه بررسي دلايل ايجاد كننده اختلال نافرماني، پيرو اين ديدگاه هستند. طبق اين ديدگاه رفتار هر فرد تحت تاثير عوامل محيطي است از جمله تقويت، وقايع ناخوشايند، يادگيري شخصي، محيط بين فردي و محيط اجتماعي فعلي. سه شكل يادگيري كه مي تواند در درك ما از اختلالات كودكي سهيم باشد عبارتند از شرطي سازي كلاسيك، شرطي سازي عاملي و يادگيري مشاهده اي. پترسون(1982) معتقد است نافرماني در حقيقت يك راهبر قهرآلود آموخته شده است كه كودكان از طريق آن رفتارهاي والدين را كنترل مي كنند. كودكان نافرمان وقتي با دستورات مقتدارانه والدين خود روبرو مي شوند، خشمگين مي شوند. هر چه والدين بيشتر اصرار مي كنند آنها خشمگين تر مي شوند و در نتيجه والدين و كودكان در يك دور باطل مي افتند. گاهي اوقات وقتي قشقرق هاي كودك شديد و مستمر مي شود،معلم و والدين براي اينكه از ادامه ان جلوگيري كنند تسليم مي شوند و در نتيجه ناخواسته رفتارهاي نافرماني كودك را تقويت مي كنند، ضمن آنكه كودك با قشقرق هاي خود، تسليم شدن والدين را تقويت مي كنند (راينيكه 1379 ترجمه علاقه بند راد و فرهي). مورلند و همكاران (1990)  يادآور شده اند در خانواده هايي با كودكان داراي علائم اختلال نافرماني و اختلال سلوك، رفتار انحرافي پيامد مثبت و رفتار جامعه پسند تنبيه در پي دارد. پترسون(1979) اين فرضيه را مطرح كرده است كه اختلال در تعاملات اجتماعي اعضاي خانواده، احساس ناكامي، عصبانيت و درماندگي را القا مي كند (هربرت، 1384 ترجمه فيروز بخت). يكي ديگر از دلايلي كه مي توان در اين ديدگاه مطرح كرد اين است كه ممكن است در ساير افراد خانواده نافرماني وجود داشته باشد و كودك با مشاهده، اين رفتار را بياموزد(فرقاني رئيسي، 1376)

2-2-8 طبقه بندي دلايل ايجاد كننده اختلال نافرماني مقابله اي

     علاوه بر طبقه بندي براساس ديدگاه هاي مختلف، مي توان دلايل ايجاد كننده اختلال نافرماني را به گونه اي ديگر نيز مطرح نمود.

     باركلي(1997 به نقل از باري، 2001) لايل ايجاد كننده اختلال نافرماني را به 4 دسته تقسيم كرده است: خلق و خوي كودك، خلق و خوي والدين، عوامل فشارزا در زندگي، نحوه مديريت رفتار.

2-2-8-1 خلق و خوي كودك

بررسي تاثير آموزش كنترل پرخاشگري والدين بر كاهش علائم نافرماني در كودكان مبتلا به نافرماني مقابله اي

     هر كودك صفات و ويژگي هاي خاصي را از والدين خود به ارث مي برد كه به اين صفات و حالات خلق و خو گفته مي شود. برخي از پژوهشگران تعدادي از ويژگي هاي رواني و رفتاري مانند هوش، ويژگي هاي ذاتي و آسيب پذيري را ارثي دانسته اند. واژه خلق و خو به يك تمايل زيستي كه رفتارهاي خاصي را ايجاد مي كند گفته مي شود. در همان اوايل زندگي سه خصلت ذاتي در كودك ظاهر مي شود كه اين سه خصلت با پيشرفت مشكلات رفتاري ارتباط دارد. اين سه خصلت عبارت است از تهييج پذيري، ميزان فعال بودن و مردم آميزي(باري، 2001). سه حالت خلق و خو در نوزادي اشكار است: الف: كودكان آسان: كودكاني كه آرام و شاد هستند، عادات غذايي و خواب منظم دارند و به راحتي آشفته نمي شوند. ب- كودكان منفعل: كه در ابتدا ارتباط برقرار نمي كنند و به تدريج واكنش مثبت نشان مي دهند ج- كودكان مشكل: حدود 10 درصد كودكان را تشكيل مي دهند. اين كودكان زياد گريه مي كنند، اغلب اختلالاتي در خواب و تغذيه دارند، نسبت به افراد غريبه ترسو هستند و به راحتي آشفته و مضطرب مي شوند. همين امر باعث مي شود والدين به سختي بتوانند با آنها كنار بيايند. اين كودكان به دليل ويژگي هاي خلقي بيش از ساير كودكان باعث بروز مشكلات تربيتي شده و در نتيجه مشكلات رفتاري و ناسازگاري بيشتري را ايجاد مي كنند(ميكس، 2004). بعضي از ويژگي هاي كودكان باعث مي شود كه مراقب بدون دريافت آموزش و يا حمايت، به سختي بتواند با كودك تعامل مناسب برقرار كند. بعضي نوزادان و يا كودكان به كرات حالات آشفته، خلق منفي همراه گريه، سرو صدا، اصرار بر جلب توجه، ايجاد صداهاي نامطلوب را نشان مي دهند(گيمپل وهالند، 2003). كريستوفر و مورتوت(2001) دريافته اند كه كودكاني كه به تولد خلق و خو مشكل دارند، به احتمال بسيار به اختلال نافرماني در سنين پايين مبتلا خواهند شد. براي اينكه والد بتواند به خوبي با كودك تعامل برقرار كند بايد او را به صورت يكسان منحصر به فرد با تمام نقاط ضعف و قدرت بپذيرد و به او احترام بگذارد. والديني كه خود را با خلق و خوي كودك تطبيق مي دهند، بهتر مي توانند با كودك تعامل يابند(واتسون[1]، 2003).

2-2-8-2 خلق و خوي والدين

     مي توان خلق و خوي والدين را به دو دسته تقسيم كرد: الف- بينش والدين نسبت به كودك ب- روش فرزندپروري

     الف: در مورد بينش والدين نسبت به كودك يك مطالعه تاريخي توسط اسكالز[2](1999) صورت گرفته است. در اين مطالعه مطرح شده است كه در قرن شانزدهم به كودك به عنوان يك فرد مضر و لجوج كه عامل اصلي تباهي بشر است نگاه مي شد و به همين علت روش هاي فرزندپروري استبدادي بود. در طول قرن هفدهم يك تصور جديد نسبت به كودك به كودك به عمل آمد. جان لاك كودك را به عنوان يك لوح سفيد تصور كرده است به اين معني كه كودك يك فرد خنثي است و مي تواند توسط تجارب متفاوت شكل بگيرد و رشد كند. جان لاك معتقد بود كه والدين مي توانند كودكانشان را با استفاده از اصول رفتاري مانند تكرار، تقليد، پاداش و تنبيه رشد دهند. او بر استفاده از پاداش بيشتر از استفاده از تنبيه تاكيد داشت. در طول قرن هجدهم نظريه روسو مطرح شد. روسو با اين مطلب كه كودك لوح سفيدي است كه محيط آن را شكل مي دهد مخالف بود. روسو كودكان را وحشيان نجيب نامبرده است كه طبيعتاً داراي اخلاق هستند. روسو براي كودكان مانند ساير افراد حقوقي را مطرح كرده است و معتقد است كودكان به طور ذاتي داراي حس اخلاقي هستند كه توسط بزرگترها منع مي شوند.پس از روسو، واتسون رفتارگراي قرن بيستم نظرياتي را مطرح كرده است. واتسون به والدين پيشنهاد مي كند كه با استفاده از تقويت، احتمال وقوع رفتارهاي اجتماعي را  در كودك خود افزايش دهند. نهضت درك كودك به عنوان يك انسان واقعي بعد از سال 1950 برحق بودن اقتدار والدين را مورد بحث قرار داده است. اين نهضت معتقد است كه والدين با منع كردن كودك مانع به فعليت درامدن استعدادهاي ذاتي كودك و در نتيجه ايجاد نوروز در كودك مي شود.

ب: روش فرزند پروري: در بين فاكتورهاي موثر در ايجاد و رشد اختلال نافرماني و رفتارهاي غير اجتماعي در كودك، روش تربيت والدين بيشترين پژوهش را داشته است رفتار والدين مي تواند يك عامل پيش گويي كننده اختلالات رفتاري در كودك باشد. فاكتورهاي خانوادگي مانند نظارت ضعيف و انضباط سخت در بروز اختلال نافرماني موثر است. لوبز[3](1998) گزارش كرده است كه از تولد تا سن 3-4 سالگي يك دوره بحراني در گسترش مشكلات رفتاري اجتماعي است (باري، 2001). سه حالت يا روش فرزند پروري براي والدين مطرح شده است.

الف- حالت مستبد: والديني كه هميشه قوانين سفت و سخت دارند. كودكان در هيچ تصميمي شركت داده نمي شوند و هميشه در حال اجراي دستورات هستند، تصميم گيرنده نهايي والدين هستند. بعضي كودكان كه در خانواده هاي مستبد بزرگ مي شوند ممكن است سطوح بالايي از تجاوز يا نشانه هاي ديگري از خروج از كنترل را نشان دهند (استر نبرگ و همكاران، 1994 به نقل از اسكالز، 1999)

[1]- Watson

[2]- Scales

[3]- Lobez


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۴۷:۲۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
 

در سال‌هاي گذشته ايروان به يكي از قطب‌هاي گردشگري در جهان تبديل شده است و از اين جهت براي رفاه حال گردشگران مراكز خريد  مختلفي ايجاد شده است. برترين برندهاي دنيا در زمينه‌هاي مختلف اعم از لباس و يا رستوران در ايروان شعبه دارند و گردشگران مي‌توانند در كنار خريد سوغاتي ارمنستان لحظات شادي را داشته باشند. در اين مقاله برترين مراكز خريد ايروان را معرفي مي‌كنيم كه در سفر به اين كشور نبايد آن‌ها را از دست بدهيد.

 • دالما مال ايروان

برترين مراكز خريد ايروان
برترين مراكز خريد ايروان

دالما مال يكي از مراكز خريد مجلل در ايروان است كه از دو مجموعه‌ي تفريحي و خريد تشكيل شده است. اين مركز خريد شيك در مركز شهر ايروان قرار گرفته است و براي علاقه‌مندان به خريد، بازديد از اين مجموعه خالي از لطف نيست. اگر در تور ايروان به‌دنبال برندهاي مطرح و نام‌آشنا هستيد، توصيه مي‌شود دالما مال را از دست ندهيد كه علاوه بر فروشگاه‌هاي جذاب، مراكز تفريحي و رستوران‌هاي مختلفي در آن وجود دارد كه امكانات خوبي را در اختيار گردشگران قرار مي‌دهد. در دالما مال چندين فضاي جذاب و تفريحي براي كودكان شما پيدا مي‌شود و در مواقع مختلفي از سال تخفيف‌هاي جذابي بروي اجناس درج مي‌شود و مي‌توانيد در مقايسه با ايران محصولات را با قيمت كم‌تري خريداري كنيد.

 • ايروان مال

برترين مراكز خريد ايروان
برترين مراكز خريد ايروان

مركز خريد ايروان مال در سال ۲۰۱۴ تاسيس شده است و خدمات خوبي را براي مردم محلي و توريست‌هايي كه به اين منطقه سفر كرده‌اند فراهم مي‌كند. طراحي اين مجموعه در نوع خود بي‌نظير است و افراد مشهور جهان در حوزه‌ي مد و فشن از جمله فرانچستو دسي از ان بازديد كرده‌اند. ايروان مال براي افرادي كه علاقه‌مند به البسه هستند يك گزينه‌ي ايده‌آل مي‌باشد و برندهاي مطرحي چون Armani Jeans، Giorgio، Ballin و Valentino Orlandi در آن شعبه دارند كه در فصول مختلف سال كلشني از لباس‌هاي زيبا را به‌فروش مي‌گذارند. جالب است بدانيد در علاوه بر ايروان شما مي‌توانيد در بسياري از نقاط دنيا همانند تور باكو از اين برندها بازديد كنيد.

 • ورسيناج

برترين مراكز خريد ايروان
برترين مراكز خريد ايروان

ورسيناج در خيابان خانجاني يكي از خيابان‌هاي مشهور ايروان واقع شده است و فروشگاه‌هاي مختلفي همانند طلا‌فروشي، صنايع ‌دستي و فرش‌فروشي انواع محصولات مختلف را به‌فروش مي‌رسانند كه براي خريد سوغاتي ارمنستان نبايد خريد از اين مجموعه را از دست بدهيد.

 • مترونوم

برترين مراكز خريد ايروان
برترين مراكز خريد ايروان

بدن شك يكي از مطرح‌ترين مراكز خريد ايروان، مترونوم است كه بهترين مكان براي تفريح و گذراندن اوقات مي‌باشد. اين مركز خريد در خيابان مترونوم واقع شده است و در آن بوتيك‌هاي مجلل و شيك در كنار كافه، رستوران و همچنين مركز نگه‌داري كودكان قرار گرفته است. اين مجموعه داراي پاركينگ اختصاصي است و افرادي كه از مترونوم بازديد مي‌كنند دغدغه‌ي جاي پارك ندارند. همچنين فست‌فود معروف مك‌دونالد نيز در اين مجموعه شعبه دارد.

 • تشير استريت

در تشير استريت ۷۰ مغازه‌ي مختلف قرار گرفته است كه خدمات باكيفيتي را به گردشگران ارائه مي‎‌دهد. تشير استريت داراي ۶ ورودي مي‌باشد كه همگي آن‌ها در خيابان نورث واقع گرديده است و افراد مي‌توانند به‌وسيله‌ي پله‌برقي و آسانسور وارد آن شوند. مغازه‌هاي چون البسه، عطر، كالاهاي الكتريكي و كافي‌شاپ در كنار يكديگري هستند و لحظات شادي را براي توريست‌ها ايجاد مي‌كنند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۴۴:۴۸ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

مؤلفه­هاي هوش الهي در اسلام

در فرهنگ اصيل اسلامي به طور ضمني هوش الهي مورد توجه زيادي قرار گرفته. به طور مثال، جامي (1381) طبق متون مذهبي مؤلفه­هاي زير رو واسه هوش الهي برشمرده:

1ـ مشاهده وحدت در اون طرف زيادي ظاهري؛

2ـ تشخيص و دريافت پيام­هاي الهي از پديده­ها و اتفاقات؛

3ـ سؤال و دريافت جواب الهي در مورد منشأ و مبدأ هستي (مبدأ و معاد)؛

4ـ تشخيص قوام هستي و روابط بين فردي بر فضيلت عدالت انساني؛

5ـ تشخيص فضيلت فراروندگي از رنج و خطا و به كار گيري عفو و گذشت در روابط بين فردي؛

6ـ تشخيص الگوهاي الهي و تنظيم رفتار بر مبناي الگوي الهي؛

7ـ تشخيص كرامت و ارزش فردي و حفظ و رشد و شكوفايي اين كرامت؛

8ـ تشخيص مراحل رشد الهي و تنظيم عوامل داخلي و خارجي در جهت رشد بهينه اين مراحل الهي؛

9ـ تشخيص معني زندگي، مرگ و حوادث مربوط به زندگي، نشور، مرگ و برزخ، بهشت و دوزخ رواني؛

10ـ درك حضور خداوندي در زندگي معمولي؛

11ـ درك زيبايي­هاي هنري و طبيعي و ايجاد حس تشكر؛

12ـ داشتن ذوق عشق و عرفان كه در اون عشق به وصال منشأ دانشه نه استدلال و قياس؛

13ـ داشتن هوش شاعرانه كه معني پنهاندر يه قطعه شعري رو بفهمه؛

14ـ هوش الهي باعث فهم بطون آيات قرآني مي­شه و موجب مي­شه افراد كلام انبيا رو راحت­تر و با عمق بيشتر درك كنه؛

15ـ هوش الهي در فهم داستان­هاي متون مقدس و برداشت معني ظاهري اين داستان­ها كمك زيادي مي­كنه؛

16ـ هوش الهي كه در قرآن در مورد صاحبان اون صفت اولوالالباب به كار رفته، باعث مي­شه آدما به جوهره حقيقت پي ببرن و از پرده­هاي اوهام عبور كنه (كوچيكي،1391).

هر چند عرفاي اسلامي هم اين مؤلفه­ها رو ذكر كرده­ان، ولي از اونجا كه اين مؤلفه­ها به آدم بينش مي­بدن و باعث افزايش موافقت اون با هستي مي­شن، مي­توان اونا رو جزء مؤلفه­هاي الهي محسوب كرد. عوامل مؤثر در هوش الهي كه در متون اسلامي تقوا و پرهيزگاري محسوب شده، به همراه تمرينات روزمره مثل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه­داري، عبادات، خوندن قرآن و تدبر رو راست در آيات اون مي­تونن نقش اساسي در تقويت هوش الهي داشته باشن. غور و جستجو در مورد هوش الهي باعث مطرح شدن عوامل زير شده:

درك حضور عالي در زندگي، درك پيام­هاي حضور عالي كه هدايت­گر هر انساني از داخل و بيرونه، حس تعجب و اعجاب در برابر امر قدسي، حس خشيت و فروتني در مقابل عظمت وجود عالي، توان گوش دادن به نداي ربوبي، حفظ آرامش موقع پريشوني و اختلاف و اختلاف، تعهد، فداكاري، ايمون، درك با فكر معني عمقي كلام خداوندي، موافقت و درك فرمون و دستورات الوهي و درك شناختي و عاطفي اين دستورات، درك وحدت در عين زيادي، درك عشق در عين مشكل در روابط، درك عدالت در عين عمل، درك معنا در رنجها، سختي­ها و سختي­ها و توانايي عمل كردن به­صورت جداگونه. بعضي از توانايي­ها و كيفيت­ها مثل خردمندي، خلاقيت و دلسوزي با آگاهي الهي رشديافته به وجود اومده توسط مذهب همراهه. همينطوري حقايق قديمي (مثلاً قانون طلايي سقراط كه بيان مي­داره خودتو بشناس يا عبارت بقراط كه مي­گويد «آزار مرسان»)، بعضي از ويژگي­هاي اصلي آدمايي رو كه از نظر الهي باهوش هستن، نشون مي­بده. بودا، مسيح، محمد(ص) و مادر ترزا مثل افراد بنامي مي­باشن كه داراي اينجور مهارت­ها و كيفياتي هستن و هوش الهي بالايي دارن (مك هاوك، 2002؛ به نقل از سعيدي،1391).

آرامش

رشد هوش الهي

به نظر مي­رسد اگه تعاريف هوش الهي، روش­هاي جور واجور دونستن رو در برنگيرند، ناقص هستن. در بررسي گذشته رابرت فورمن، آدمايي كه داراي سنين مختلفي بودن، معنويت رو مفهومي تجربه­اي[1] مي­دونستن تا فراعقلي[2]. تمرين­هاي تأملي مثل مراقبه، به خاطر اين كه وابسته به آشنايي با سه روش جدا دانستنه، واسه پالايش هوش الهي مناسب به نظر مي­رسد. سه روش دونستن عبارتند از: حسي[3]، عقلي[4] و تأملي.[5] به نظر مي­رسد اين سه روش دونستن، بخش جدايي­ناپذيري از هوش الهي هستن كه بعضي از افراد نشون مي­بدن (وگان، 2003).

آگاهي هشيارانه و موافقت با وقايع و تجارب زندگي و پرورش خود باخبر شدن مثل عوامل اصلي رشد هوش الهي تلقي مي­شن. علاوه بر اين، بعضي از راه ­ها، راهبردها و تمرين­ها واسه رشد اون به درد بخور تلقي مي­شن؛ مثلاً وگان عقيده داره هوش الهي از راه افزايش وسعت نظر و گشودگي و داشتن نقطه نظرهاي جور واجور، حساسيت زياد نسبت به تجارب و واقعياتي مثل حالت تعالي[6] (ماورايي) و موضوع­هاي الهي، فهم عميق­تر نمادها و بازنمايي افسانه­ها و قديميالگوهاي ناهشيار كشف نشده افزايش مي­يابد (نازل، 2004).

هوش الهي رو مي­توان با تمرين­هاي جور واجور توجه، تغيير هيجانات، و تقويت كردن رفتاراي اخلاقي بالا برد. اين تمرين­ها منحصراً واسه يه دين خاص يا آموزش الهي خاص نيستن. هرچند هوش الهي با رشد شناختي، هيجاني يا اخلاقي ربط داره، ولي نمي­توان اون رو با هيچ كدوم از اونا برابر دونست.از اونجا كه هر كدوم از نوعاي جورواجور هوش به اندازه متفاوتي رشد مي­كنن، ممكنه تو يه فرد يكي از اونا رشد زيادي كنه، ولي شكل هاي جور واجور ديگه رشد چنداني نكرده باشن. وقتي كه موضوعات هيجاني يا اخلاقي حل نشده باقي مي­مثل، از رشد الهي جــلوگيري مي­كنن. بلوغ الهي به عنوان يــكي از جلوه­هاي هوش الهي، شامل درجه­اي از بلوغ هيجاني و بلوغ اخلاقي[7] (روحيه اخلاقي) و رفتار اخلاقي[8] مي­شه و خردمندي و دلسوزي واسه بقيه رو جدا از جنس، قوميت، سن يا نژاد در بر مي­گيرد. مي­توان گفت بلوغ الهي ديد عميق و گسترده­ايه كه با آگاهي همراهه و شامل رابطه زندگي داخلي ذهن با زندگي خارجي مي­شه (وگان، 2002).

زهر و مارشال فكر مي كنند هوش الهي از راه جستجوي معني اصلي موقعيت­ها، مطرح كردن «به چه دليل» واسه مسائل و تلاش واسه ايجاد رابطه بين رويدادها رشد
مي­كنه. هم اينكه يادگيري و بازشناسي و گوش دادن به پيام­هاي شهودي راهنمايي كننده يا صداي داخلي، متفكر بودن، بالا بردن خودآگاهي، آموختن از اشتباهات و راستي داشتن با خود باعث افزايش هوش الهي مي­شه (نوبل، 2001 ،  به نقل از نازل، 2004).

خودآگاهي واسه افزايش بلوغ الهي لازمه. وقتي كه توجه مستقيماً متوجه درونه، فرد ممكنه تلاش كنه تا به احساسهاي ذهني و تفكرات خود توجه كنه. در اول، فرد ممكنه به طور كاملً درگير موضوعات شخصي شه و نتونه ذهنش رو حتي واسه يه لحظه خالي كنه. جذبه مسائل شخصي مي­تونه در صورت تلاش فرد واسه دقيق شدن و فوكوس كردن بر اونا يا پرورش آگاهي بدون انتخاب، منحرف­كننده باشه. باخبر شدن از امكان تغيير جهت ارادي توجه، مي­تونه آغازي بر مراحل كنارگذاشتن عادات فكري قبلي و الگوهاي رفتاري باشه. روان پزشكان هم آموزش مي­بينن تا سرگذشت بقيه رو با توجه كامل و نبود دخالت خود تماشاگر باشن. روشنه وقتي كه با ذهن آروم به ديگري توجه مي­كنيم، در تابش هوش الهي، زخم­هاي قديمي درمون مي­پيدا كنن و قلب­ها گشوده مي­شن. همراهي با بقيه با واسطه­گري خاموش هم مي­تونه اثرات درماني

[1]. experiential

[2]. transrational

[3]. sensory

[4]. rational

[5]. contemplative

[6]. Transcendent

[7]. Moral

[8]. Ethical


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۴۲:۱۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

فوايد فيزيولوژيكي عسل طبيعي

اين تأثيرات را مي توان به دو دستۀ  الف) مدارك صرفاً تجربي،  ب) شواهد و مدارك علمي و تأييد شده، تقسيم كرد :

الف) مدارك تجربي

فوايد تغذيه اي عسل طبيعي

عسل طبيعي به جهت سهولت جذب بهتر و مقاومت در برابر كوفتگي، مخصوصاً در مورد فعاليت هاي فيزيكي، مقاومت قوي را ايجاد مي كند؛ همچنين كارايي بيشتر فكري را سبب مي گردد. بنابر اين هم افراد سالم هم افراد بيمار براي درمان هر نوع ضعف مخصوصاً در موارد هضم يا جذب غذا در بدن به آن نياز دارند. به علاوه باعث افزايش رشد نوزادان، تثبيت مقدار كلسيم استخوان، كمك به درمان كم خوني و بي اشتهايي مي شود.

فوايد عسل طبيعي براي دستگاه گوارش

عسل طبيعي هضم و جذب غذا را بهبود مي بخشد و براي مشكلات روده اي مزمن و عفوني مثل يبوست، زخم اثتي عشر يا دوازدهه و ناراحتي هاي كبد، مفيد است.

فوايد عسل طبيعي براي سيستم تنفسي

در شرايط آب و هوايي معتدل و سخت، عسل طبيعي درمان شناخته شدۀ خوبي براي سرماخوردگي و ناراحتي ها و عفونتهاي دهان و گلو و برونشيت مي باشد. به نظر ميرسد اين اثر به غير از خاصيت ضد باكتري بودن، مربوط به اثر آرام كنندگي و تسكين دهندگي فروكتوز موجود در آن باشد.

فوايد عسل طبيعي در درمان پوست و زخم

عسل به علت خاصيت مرطوب كنندگي و تقويتي در ساخت كرمهاو مواد آرايشي كاربرد دارد. همچنين از آن در ساخت مواد دارويي يا قرار دادن مستقيم آن بر روي زخم، براي درمان درد ها و زخم هاي باليني، زخم معده، زخم واريس و سوختگي ياد كرده اند. عسل طبيعي به مقاومت بدن در برابر عفونت و ترميم بافت كمك مي كند و موجب تسريع سرعت ترميم زخم مي گردد. اگر پس از سوختگي به موضع ماليده شود، سطح تاول را محدود ساخته و به ترميم پوست سرعت مي بخشد. در نوشته ها، شواهد تاريخي بسياري از درمان انسان با عسل و يا كاربرد دامپزشكي (درد و زخم هاي باز و زخمهاي پستان گاو) آن گزارش شده است. استفاده از نوعي كرم كه روزي سه بار از آن استفاده مي شود و از مقادير مساوي عسل، آرد گندم سياه و روغن زيتون تشكيل شده باشد، در درمان دردها و زخم هاي باز مثل زخم قانقاريا در اسبها بسيار موفق بوده است.

فوايد عسل طبيعي براي ناراحتي هاي چشم

براساس نظريات سنتي از اروپا، آسيا و آمريكاي مركزي عسل طبيعي، آب مرواريد چشم را مداوا مي كند يا كاهش مي دهد و در صورتي كه مستقيماً در چشم ريخته شود، آماس ملتحمه و ناراحتي هاي مختلف قرنيه چشم را درمان مي كند. اين گفته بيشتر در مورد عسل هاي مليپونيد و ترگونيد از آمريكاي مركزي و جنوبي و هند صدق مي كند.

عسل شامل مقدار كمي ويتامين هاي تيامين (B1)، ريبوفلامين(B2)، اسيد پانتوتنيك(B5)،نياسين(B3) و پيريدوكسين(B6) و اسيد اسكوربيك (C) است.

با وجود اينكه مقدار ويتامين C اكثر عسل هاي جهان كمتر از ۵ ميلي گرم در ۱۰۰ گرم عسل است، بعضي از عسل ها از جمله عسل نعناع داراي ويتامين C بالايي هستند (۲۸۰-۱۶۰ ميلي گرم در هر ۱۰۰ گرم) مقدار ويتامين C در بعضي از عسل هاي ايران بين ۲۴۰-۱۱۸ ميلي گرم در ۱۰۰ گرم عسل تعيين شده است.
اگرچه ويتامين هاي فوق الذكر در عسل به مقدار خيلي كم وجود دارند، اما از اهميت زيادي برخوردار مي باشند؛ زيرا آنها مخلوط با كربوهيدرات ها، املاح معدني و اسيدهاي آلي مي باشند. مقدار ويتامين هاي موجود در عسل بستگي به مقدار گرده گلي دارد كه توسط زنبوران عسل افزوده مي شوند. عسل تصفيه نشده و عسل باموم (شان) از نظر ويتامين غني است و تصفيه باعث كاهش ويتامين هاي عسل مي شود. دانشمندان ويتامين هاي موجود در عسل را مرهون دانه هاي گرده آن مي دانند.

شايان ذكر است كه منشا ساختماني عسل ارتباطي با دانه گرده ندارد و ممكن است بعضي مواقع گرده هاي ذخيره شده در كندو به مقدار جزئي با عسل مخلوط شوند.

  خريد عسل طبيعي : عسل طبيعي هزارگياه خالص و كاملا طبيعي مي باشد و تماما توسط زنبور جمع آوري شده است!! ما از محصول خود كاملا اطمينان داريم و حتي اعلام ميداريم كليه خريداران ميتوانند عسل هزار گياه را تست كرده چنانچه طعم، كيفيت و خالص بودن عسل مورد تاييد شما نبود، عسل خود را پس ميگيريم. كليه هزينه ها و مبالغ پرداختي شما  مسترد خواهد شد.

 

عسل ها متعلق  به روستاي كاسوا منطقه اي كوهستاني با آب و هواي مطبوع و تنوع گونه هاي مختلف گياهي و گياهان دارويي ميباشد.

عکس روستای کاسوا
گياهاني همچون بابونه ، آويشن ، ختمي ، گون ، سنجد ، شبدر و شكوفه درختان مختلف مي باشد.

آدرس تهران : نارمك ، رضوان شرقي پ ۲۶ ط ۱ تلفن :  ۰۹۱۹۶۰۷۱۱۴۷ مدير سايت : اميربهادر حاتمي

كليه قيمت ها به تومان مي باشد و تا پايان سال اعتبار دارد.

هزينه هاي مربوط به ماليات در مبالغ مطروح در نظر گرفته شده است و از اين بابت هزينه جدا از خريداران گرفته نميشود.

در صورتيكه پس از خريد و پيش از ارسال محصول از سفارش خود انصراف دهيد كليه مبالغ واريزي به حساب شما واريز خواهد شد.

در صورتيكه انصراف بعد از ارسال باشد بعد از عودت محصول به ما مبالغ واريزي پس از كسر هزينه هاي احتمالي ارسال و بسته بندي به مشتري باز گردانده خواهد شد.

اگر دليل مرجوع كردن محصول ايرادي و نقصي از طرف عسل طبيعي هزارگياه باشد بدون كسر مبالغ فوق كليه پرداختي هاي مشتري عودت داده خواهد شد.

براي اين منظور كافيست با مدير سايت تماس بگيريد.

جهت سفارش ميتوانيد با شماره ۰۹۱۹۶۰۷۱۱۴۷ (حاتمي) تماس بگيريد و عسل طبيعي و خالص هزارگياه را سفارش بدهيد

لينك تلگرام ما : https://telegram.me/hezargiah_com

لينك فيس بوك : http://facebook.com/hezargiah


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۳۹:۴۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

اگر معلمان در مدارس با شور و شوق و علاقه كار كنند و نســبت به شغل و ســازمان متبوع خود دلبستگي و تعلق داشته باشند، نه‌ تنها سازمان در نيل به اهداف تعيين ‌شده خود موفق‌تر خواهد بود، بلكه جامعه نيز از نشــاط برخوردار خواهد شد و اين موضوع در مورد معلمان تربيت‌ بدني بيشتر نمود دارد. چون‌ كه كار اين افراد علاوه برسلامتي جسم، بر روح و روان نيز تأثير دارد و هرچه نشاط و انگيزه معلمان دركارشان بيشتر باشد، به تبع اين شور و نشاط به شاگردان منتقل شده و آن ها در كسب مهارت ها و علم آموزي موفق ترند.

اشتياق شغلي در واقع حالتي از ذهن است كه نسبتاً بادوام است و نشانگر سرمايه‌گذاري همزمان انرژي‌هاي افراد بر روي تجارب و يا عملكرد كاريشان است (كريستين وهمكاران[1]،2011).

كان[2] (1990) بيان كرد كه اشتياق هم منجر به بازده هاي فردي مي شود. (يعني كيفيت كارافراد و تجربيات انجام آن كار براي همان افراد) و هم بازده هاي سازماني (يعني رشد و بهره وري سازماني). دلايل چندي وجود دارد كه انتظارداشته باشيم اشتياق به بازده هاي كاري مرتبط باشند. تجربه اشتياق به عنوان تجربه و حالت ذهني و ارضاگركاري توصيف شده است. اين تجارب مثبت احتمالا منجر به بازده هاي كاري مثبت مي شوند. همان طور كه توسط شوفلي و باكر[3] (2011) مطرح شده است كاركنان داراي اشتياق شغلي بالا وابستگي بيشتري به سازمان داشته و تمايل كمتري به ترك آن دارند اشــتياق شغلي كاركنان مشتمل بر سه جنبه شناختي، عاطفي و رفتاري مي‌باشد. جنبه شــناختي اشتياق شغلي مربوط به باورهاي كاركنان درباره ســازمان، رهبران و شــرايط كار مي‌باشد. جنبه عاطفي اشتياق شغلي مربوط به چگونگي احساس كاركنان و نحوه نگرش آن‌ها نســبت به سازمان، رهبران و شرايط كار مي‌باشد. نهايتاً جنبه رفتاري اشتياق شغلي كاركنان، عاملي است كه براي سازمان ايجــاد ارزش افزوده نمــوده و در برگيرنده تلاش هــاي آگاهانه و داوطلبانه ي كاركنان براي افزايش سطح اشتياق شغلي خود مي باشد كه منجر به انجام وظايف با حذف وقت و علاقه مي گردد و شامل جذب، نيرومندي و وقف خود مي باشد (فيليپس[4]، 2009). از جمله عواملي كه مي تواند بر اشتياق تأثير بگذارد بحث رهبري آن سازمان است. زماني كه رهبران فرصت هاي مداوم براي گفتگو و مباحثه را در سازمان گسترش دهند، اين امر منجر به ايجاد اعتماد، بهبود درك كاركنان از كليت سازمان و افزايش اشتياق آن‌ها مي‌شود. تحقيقات نشان مي دهد اعتماد مديران و نيز اعتماد افراد به ميل دروني شان به شغل مي تواند ابزاري براي افزايش اشتياق شغلي كاركنان در كارشان باشد. مديران موظف به شناســايي مؤلفه هاي كليدي اشتياق شــغلي كاركنان و طراحي روش هايي جهت ارزيابي پيشرفت كاركنان در اين زمينه مي باشند. آنان بايد منابع مالي و غيرمالي مورد نياز براي اجراي برنامه هاي اشــتياق شغلي كاركنان را فراهم نمايند و اين چنين حمايت خود را در پياده ســازي اســتراتژي اشتياق شغلي كاركنان تكميل نمايند (كوهل و همكاران[5]،2009). اكثر محرك­هايي كه منجر به اشــتياق شــغلي مي شوند ماهيت غيرمالي دارند؛  بنابراين هر ســازماني كــه از رهبري متعهد برخوردار است مي تواند به سطح مطلوب اشتياق با صرف هزينه هاي كم دست پيدا كند. توجه ويژه اي بايد به اين امر شود كه سازمان ها پاداش ها را غيرمالي انتخاب كنند، مخصوصا به طوري ‏كه احساس قدرداني افراد و حس تقدير از آن ها را تقويت كنند و همچنين آن ها را ترغيب نمايند تا بيشتر خود را به شغل متعهد نمايند (هولكو و همكاران[6]، 2012). اين به آن  معني نيست كه مديران بايد جنبه هاي مالي كاركنان را ناديده بگيرند. در واقع عملكرد بايد با پاداش در ارتباط باشد (نقل از مقيمي مفرد، 1393).

يكي از تئوري‌هاي جديد رهبري كه تمركزش بر خدمت‌رساني است رهبري اصيل است. رهبران اصيل كساني هستند كه با برخورداري از ويژگي‌هاي اصيل انساني منشأ اثرگذاري بر ديگران مي‌شوند. هرچند اگر خودآگاهانه براي تقويت اثر خود بر ديگران تلاش مضاعف كنند، ممكن است تحولاتي در محيط پيراموني خود ايجاد كنند. ديگران به آن‌ها اعتماد مي‌كنند و نگراني‌ها و ابهامات خود را با حضور آن‌ها به آرامش و اطمينان تبديل مي‌كنند و شامل خودآگاهي، اخلاق‌مداري، پردازش متوازن، شفافيت رابطه‌اي است (ميرمحمدي، رحيميان، جلالي خان آبادي، 1391).

رهبراصيل آگاهي عميقي نسبت به طرزتفكر و رفتار خود دارد و از ارزش­ها ديدگاه­هاي اخلاقي، دانش و نقاط قوت خود و ديگران آگاه است؛ از بافتي كه در آن فعاليت مي­كنند آگاه است؛ و اعتماد به نفس دارد، اميدوار، خوش بين و انعطاف پذيراست و خصوصيات اخلاقي بسيار خوبي دارد. (آووليو، لوتانزو و الومبوآ[7]،2010).

مرورتحقيقات انجام شده نشان مي­دهد رهبري اصيل به طورتجربي به عنوان يك الگوي رفتاري مناسب جهت بهبود اشتياق شغلي كاركنان معرفي مي گردد (كاهه، 1391).  و همچنين رهبري اصيل از طريق اعتماد بين فردي ميزان دلبستگي شغلي كاركنان را تحت تأثيرقرار مي دهد (ميرمحمدي، رحيميان، جلالي خان آبادي، 1391). و پژوهشي كه توسط نقي زاده باقي، زاهد بابلان، آخربين (1392) صورت گرفته بيانگراين است كه سبك رهبري اصيل و يادگيري سازماني مي تواند اشتياق شغلي را پيش بيني نمايد.

همان گونه كه بيان شد تحقيقاتي در مورد تبيين روابط رهبري اصيل و  اشتياق شغلي در گذشته صورت گرفته، اما نقش غيرمستقيم رهبري اصيل در پيش بيني اشتياق شغلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين به منظور تبيين دقيق تر رابطه مؤلفه هاي رهبري اصيل و اشتياق شغلي معلمان بررسي نقش برخي متغيرهاي انگيزشي و روانشناختي حائز اهميت است. به صورت نظري قابل توجيه است كه رهبري از طريق ايجاد فضاي رواني مناسب در سازمان منجر به اشتياق شغلي در معلمان مي شود. بنابراين يكي از اين متغيرها سرمايه روانشناختي  است.

در تبيين بررسي نقش واسطه اي سرمايه روانشناختي گوتيرز (2014)، يان ليو (2012) بيان مي دارند كه حفظ نقش واسطه اي سرمايه روانشناختي  بهترين راهكار است و بهتر است اين نقش با استفاده از ابعاد چهار وجهي سرمايه هاي روا نشناختي آزموده شود.. ويفالد[8] (2008) نيز با استفاده از رگرسيون سلسله مراتبي بيان مي دارد كه يك ارتباط قوي بين اشتياق شغلي و رهبري و ساختار روانشناختي وجود دارد.

سرمايه روانشناختي يك وضعيت توسعه‌اي مثبت روانشناختي با مشخصه‌هاي متعهد شدن و انجام تلاش لازم براي موفقيت در كارها وظايف چالش ‌برانگيز، داشتن استناد مثبت درباره موفقيت‌هاي حال و آينده، پايداري در راه هدف و در صورت لزوم تغيير مسير رسيدن به هدف براي دستيابي به موفقيت و پايداري هنگام مواجه با سختي‌ها و مشكلات براي دست‌يابي به موفقيت است (كوگينز[9]،2012).

و همچنين سرمايه روانشناختي مجموعه­اي از صفات و توانمندي­هاي مثبت افراد و سازمان­ها است،  كه مي تواند مانند يك منبع قوي در رشد و ارتقاء فرد و سازمان نقش داشته باشد. اميدواري، خوش­بيني، خودكارآمدي و استقامت (تاب­آوري يا انعطاف­پذيري) مؤلفه­هاي سرمايه روانشناختي هستند.

مرور تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهند كه همبستگي مثبت و معناداري بين دو متغير رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي وجود دارد و رهبري اصيل قابليت هاي سرمايه هاي روانشناختي را تحت تأثيرقرار مي دهد (ميرمحمدي، رحيميان، 1393). و همچنين شلاير[10] (2014)، كوگينز، رندي پون[11] (2012) و رينولدز[12] (2010) با استفاده از رگرسيون چند متغيره نشان دادند كه بين رهبري اصيل و سرمايه هاي روان شناختي رابطه معناداري وجود دارد.

در تبيين ارتباط بين رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي همان طور كه بيان شد، رهبري با ايجاد فضاي سالم رواني مي تواند انگيزه و اشتياق را در معلمان افزايش دهد. پس بين رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد (ميرمحمدي، رحيميان، ونيك پي، 1393)، شلاير(2014)،كوگينز، رندي پون (2012)، كارول عبدالله[13] (2009) از يك سو و از سوي ديگر سرمايه­هاي روانشناختي و اشتياق شغلي با هم رابطه دارند، به طوري كه از اشتياق شغلي به عنوان يكي از مفاهيم روانشناسي مثبت گـرا در حيطه شغل نام برده مي شود و در واقع به عنـوان برجسته ترين مفهوم مثبت سازماني، مطرح است. تحقيقات نشان مي دهند كه بين مؤلفه هاي سرمايه هاي روانشناختي و اشتياق شغلي رابطه معنا داري وجود دارد (مقيمي مفرد، 1393؛ نجاري و همكاران، هاشمي شيخ شباني و همكاران، شهبازي، ديانتي نسب، علي پور و همكاران، 1392؛ هربرت، لوك[14]،2011؛  هاستينگ[15]،2010؛ آوي و همكاران، 2006). با توجه به موارد فوق، مسأله ما بررسي نقش واسطه اي سرمايه هاي روانشناختي در ميان رهبري اصيل و اشتياق شغلي معلمان تربيت بدني مي باشد.

براي اين منظور مدلي را كه از پيشينه نظري و پژوهش‌هاي قبلي مشتق مي‌شود به عنوان مدل درون‌داد (شكل1-1) انتخاب و  با استفاده از روش تحليل مسير[16] مورد بررسي قرار مي گيرد. ضمنا علاوه برآزمون مدل در ميان جامعه آماري اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل هريك از متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرد.

[1]. Keristin

[2]. Kahn

[3]. Schaufeli, &Bakker

[4]. Philips

[5]. Kuhel

[6]. Hulku

[7] . Avolio  & Lutthans & Walumbowa

[8] . Wefald

[9] . Coggins

[10] . Schlaerth

[11] . Ranry poon

[12] . Reynols

[13] . Carrol abdullah

[14] . Luke

[15] . Hasting

[16] . Path analysis

شكل 1-1- نمودار مسير مدل درونداد پژوهش
شكل 1-1- نمودار مسير مدل درونداد پژوهش

متن كامل :

پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۳۷:۰۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب