مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

 

دانشگاه ازاد اسلامي واحد دامغان

پايان نامه رشته حقوق

با موضوع :

رعايت موازين حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده:

موضوع اين پايان نامه رعايت موازين حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (داخلي) مي باشد. با توجه به گسترش روز افزون جنگهاي داخلي با آثار بين المللي از يكسو و افزايش مداخله بشر دوستانه و تحول اين مفاهيم با گذشت زمان از سوي ديگر، ضرورت مطالعه در اين خصوص بيش از پيش احساس مي شود. لذا به انتخاب اين موضوع مبادرت شد.

در اين پايان نامه، ضمن بيان تاريخچه اي مختصراً از حقوق بين الملل بشر دوستانه، محورهاي اصلي بحث يعني حقوق بشر دوستانه و جنگهاي داخلي را تعريف نموده و سپس به تكليف كشورها در رعايت حقوق بشر دوستانه بين المللي در منازعات غير بين المللي پرداخته مي شود. و سپس به بررسي مداخله بشر دوستانه در منظور ملل متحد و مشروعيت آن و چگونگي انجام چنين مداخلاتي خواهيم پرداخت. و در خصوص حق يا تكليف بودن اعطاي اين كمك ها و تداخل ارائه اين كمك ها با اعمال مداخلات بشر دوستانه بحث خواهيم نمود.

نهايتاً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه عرفي در خصوص مداخلات بشر دوستانه در حال شكل گيري است و بايد از آثار سوء چنين شكل گيري اجتناب نمود و در اين زمينه مجمع عمومي سازان ملل قادر به ايفاي نقش موثري خواهد بود.

كليد واژه: حقوق بشر دوستانه، منازعات، غير بين المللي(داخلي)، مداخله، شوراي امنيت.                                                       

 فهرست منابع

عنوان                                                                                                                       صفحه

چكيده..................................................................................................................................................................۱

مقدمه..................................................................................................................................................................۸

بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلي......................................................................................۱۳

فصل اول : تعاريف و پويش هاي تاريخي .................................................................................................. ۱۳

مبحث اول: تعريف و مفهوم حقوق بشر دوستانه........................................................................................۱۳

گفتار اول: تعريف حقوق بشر دوستانه..........................................................................................................۱۳

گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه..........................................................................................................۱۴

گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه...........................................................................................................۱۶

گفتار چهارم: اصول اساسي حقوق بشر دوستانه.........................................................................................۱۸

گفتار پنجم: مباني حقوق بشر دوستانه........................................................................................................۲۰

گفتار ششم: جايگاه حقوق بشر دوستانه.......................................................................................................۲۷

مبحث دوم: اقسام منازعات............................................................................................................................ ۲۸

گفتار اول: منازعات بين المللي.......................................................................................................................۲۸

بند اول: تعريف منازعات بين المللي..............................................................................................................۲۸

گفتار دوم: منازعات غير بين المللي(داخلي)................................................................................................۲۸

بند اول: تعريف منازعات غير بين المللي.........................................................................................................۲۸

بند دوم: اقسام منازعات غير بين المللي ........................................................................................................۲۹

الف: آشوبهاي غير بين المللي ..........................................................................................................................۲۹

۱: تعريف منفي يا مقايسه اي...........................................................................................................................۳۰

۱: تعريف مبتني بر خصوصيات .......................................................................................................................۳۱

ب: جنگهاي آزادي بخش غير بين المللي......................................................................................................۳۲

ج: مخاصمات مسلحانه غير بين المللي و جنگ هاي داخلي......................................................................۳۲

مبحث سوم: ماده مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنومصوب ۱۹۴۹ و پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو مصوب ۱۹۷۷..............................................................................................................................۳۴

گفتار اول: ماده۳ مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹.....................................................۳۴

گفتار دوم: پروتكل دوم مصوب سال ۱۹۷۷ الحاقي......................................................................................۳۶

مبحث چهارم: تعريف و مفهوم مداخله بشر دوستانه....................................................................................۳۸

گفتار اول: تاريخچه مداخله بشر دوستانه و سير تحول آن.........................................................................۳۸

بند اول: مداخله بشر دوستانه پيش از تكوين منشور ملل متحد.............................................................. ۳۸

بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصويب منشور و مشروعيت آن....................................۴۰

بند سوم: تحول نظريه مداخله بشر دوستانه.................................................................................................. ۴۴

مبحث دوم: تعريف مداخله بشر دوستانه.........................................................................................................۴۶

بند اول: تعريف كلاسيك.....................................................................................................................................۴۶

بند دوم: تعريف غير كلاسيك..............................................................................................................................۴۸

بخش دوم: تكليف كشور ها در رعايت حقوق بشردوستانه بين المللي در منازعات غير بين المللي....۵۵

فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ هاي غير بين المللي.................................................................. ۵۵

مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد .................................................................................۵۵

گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه...................۵۶

گفتار دوم: مساله حاكميت كشور و تحول مفهوم آن.......................................................................................۶۱

بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاكميت داخلي كشور ها................................................۶۱

بند دوم: تحول و مفهوم امنيت بين الملل و آثار آن بر حاكميت دولتها.....................................................۶۱

بند سوم: توسعه حقوق بين الملل و حاكميت دولتها......................................................................................۶۳

گفتار سوم: شوراي امنيت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه.....................................................................۶۴

بند اول: شوراي امنيت و مسئولسيت حفظ صلح و المنيت بين المللي و مساله نقص حقوق بشر........۶۴

بند دوم: محدود يتهاي شوراي امنيت و نقش مجمع عمومي در زمينه اقدامات شورا.............................۷۱

الف: محدوديتهاي شوراي طبق منشور ملل متحد ..........................................................................................۷۱

ب: محدوديتهاي خاص شوراي امنيت در مداخله بشر دوستانه....................................................................۷۳

ج: نقش مجمع عمومي در زمينه اقدامات و تصميمات شوراي امنيت.........................................................۷۴

مبحث دوم: كيفيت و چگونگي مداخله بشر دوستانه در جنگ هاي غير بين المللي................................۷۴  

گفتار اول: تعريف جنگ غير بين المللي و منوابط حاكم برآن........................................................................۷۴

بنداول: تعريف جنگ غيربين المللي......................................................................................................................۷۴

بنددوم: مشروعيت جنگ غير بين المللي، در نظام منشور ملل متحد............................................................۷۶

بندسوم: ضوابط حاكم بر جنگ هاي غعير بين المللي.......................................................................................۷۷

گفتار دوم: مداخله كشور ثالث در جنگ غير بين المللي (داخللي).................................................................۷۸

بنداول: مداخله در شورش هاي داخلي..................................................................................................................۷۸

الف: مداخله جهت كمك به حكومت.................................................................................................................... ۷۹

ب: كمك به شورشيان درگير در جنگ داخلي....................................................................................................۸۱

بنددوم: عمليات جمعي سرنگون سازي و دفاع مشروع دسته جمعي عليه آن ............................................۸۲

گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ هاي غير بين المللي (داخلي) .............................................................. ۸۳

گفتار چهارم: مشروعيت مداخله بشر دوستانه در جنگل هاي داخلي ...........................................................۸۸

گفتار پنجم: سازمانهاي منطقه اي و مداخله بشر دوستانه .............................................................................۹۰

فصل دوم: كمك هاي بشر دوستانه در شورش ها و جنگ هاي داخلي .......................................................۹۴

مبحث اول: اصول و اعطا كنندگان كمك هاي بشر دوستانه ..........................................................................۹۴

گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به كمك هاي بشر دوستانه ..........................................................................۹۴

گفتار دوم: اعطا كنندگان كمك هاي بشر دوستانه ............................................................................................۹۸

بند اول: كشور ............................................................................................................................................................۹۹

بنددوم: سازمانهاي بين المللي ................................................................................................................................۱۰۰

بندسوم: سازمانهاي غير دولتي (NGOs)..............................................................................................................102

بندچهارم: كميته بين المللي صليب سرخ (ICRC).............................................................................................104

بند پنجم: رابطه ميان ارگانهاي مختلف اعطا كننده كمك هاي بشر دوستانه .............................................۱۰۶

مبحث دوم: كيفيت و چگونگي كمك هاي بشر دوستانه در جنگ هاي غير بين المللي ...........................۱۰۸

گفتار اول: حق يا تكليف بودن اعطا يا دريافت كمك هاي بشردوستانه .........................................................۱۰۸

گفتار دوم: شرايط و محدوديتهاي حاكم بر اعطاي كمك ها وضرر هاي حاصل از آن................................۱۱۳

بنداول: شرايط...............................................................................................................................................................۱۱۳

بنددوم: محدوديتها .....................................................................................................................................................۱۱۵

بندسوم: مضرات.............................................................................................................................................................۱۱۷

گفتار سوم: عمليات بشر دوستانه در جنگهاي غير بين المللي ..........................................................................۱۱۸

بنداول: قدرت انجام مذاكره .......................................................................................................................................۱۲۰

بنددوم: برآورد نياز ها .................................................................................................................................................۱۲۲

بندسوم: تامين منابع مورد نياز .................................................................................................................................۱۲۲

بندچهارم: تحويل .........................................................................................................................................................۱۲۳

گفتار چهارم: تداخل كمك هاي بشر دوستانه و عمليات نظامي .......................................................................۱۲۵

نتيجه گيري:...................................................................................................................................................................۱۲۹

پيشنهادات:.....................................................................................................................................................................۱۳۵

منابع و مآخذ:.................................................................................................................................................................۱۳۶

چكيده انگليسي.............................................................................................................................................................۱۴۲

 مقدمه:

در دهه آخر قرن بيستم ناگهان اين احساس در صاحب نظران و افراد علاقه مند و مرتبط با حقوق بين الملل ايجاد شد كه مرزهاي ملي خاصيت بازدارندگي خود را به مقدار زيادي از دست داده اند. اين پديده كه در نگاه اول بديع و عجيب مي نمود، نگرش به مضوع از زواياي مختلف و ديدگاه هاي گوناگون را ايجاب كرد. نگارنده با اغتنام فرصت و گزينش موضوع حاضر براي پايان نامه برآن است كه اطلاعات موجود در خصوص مورد را حتي المقدور گردآوري كند و در حد بضاعت امكان خود نگاهي تازه به موضوع داشته باشد. با توجه به محدوديت امكانات، اينجانب ناگزير به بررسي منابع و ماخذ مكتوب و باصطلاح تحقيق كتابخانه اي اكتفا نمودم. بديهي است در بازنگريهاي تكميلي بعدي مي توان از نتيجه تحقيقات جديد - تا حدي كه بدست آيد- سود جست.

در قرن ۱۹ و اوايل قرن بيستم ميلادي، يعني پيش از تكوين منشور ملل متحد، هيچ ضابطه بين المللي كشورها را از توسل به زور نسبت به ساكنين قلمرو خود منع نمي كرد. از سوي ديگر اين فرض نيز وجود داشت كه دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و ساير كشورها حداقل معيارهاي حقوقي را مراعات كنند. چنانچه كشوري از اين اصل تخطي مي ورزيد، ساير دول مي توانستند عليه آن متوسل به زور گردند و چنين مداخله اي نيز قابل توجيه بود. به عبارت ديگر چنانچه كشور مداخله شونده قادر به تأمين حقوق اوليه اتباع ساكن در قلمرو خويش، به ويژه اتباع خارجي نبود كشورها به بهانه حمايت از جان و تأمين حقوق اتباع خويش عليه كشور خاطي توسل به زور مي نمودند. اين هرج و مرج در عرصه بين المللي به اين دليل بود كه دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات يكديگر اعمال مي شدند و اولويت يكي بر ديگري مشخص نبود و تفسيرها و تعبيرهاي متفاوت و بعضاً متضادي از اين دو قاعده مي شد. در آن توسل به جنگ از حقوق كشورها به شمار مي رفت. پس از خاتمه جنگ جهاني اولو تصويب ميثاق جامعه ملل، اين ميثاق نيز صراحتاً كشورها را از توسل به زور منع نكرد و تحت شرايطي توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهايت هرگز نتوانست به خواسته هاي تشكيل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف اين جامعه و فقدان ابزارهاي اجرايي باعث شد كه جهان با گذشت زماني بالنسبه كوتاه دومين جنگ عالمگير را تجربه كند.

آثار اين جنگ، بالاخص تشكيل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و متعاقباً تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، وضع را دگرگون كرد. پيوستن كشورها به اين سازمان جهاني و پذيرش آن اعلاميه از جانب كشورهاي جهان، اختيارات شوراي امنيت را به نفع جامعه بين المللي افزايش داد. در منشور تعمداً از كاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گرديد و كشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلي ساير دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائيد قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نيز دو استثنا وارد گرديد. اين دو استثنا عبارتند از ماده ۵۱ منشور كه حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يكي از اعضا تا زمانيكه شوراي امنيت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي به انجام نرسانده، مجاز مي داند و استثنا ديگر، توسل به اقدامات قهرآميز در صورتي است كه شوراي امنيت به موجب فصل هفتم، تهديد يا به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي را احراز نمايد.

عليرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوك شرق و غرب در جهان با توانائيها و امكانات نظامي و سياسي تقريباً مساوي، مانع از رعايت اين اصول بود. استراتژي غرب – بالاخص آمريكا- اين بود كه در كشورهاي مختلف فاسدترين قشرها و افراد را برگزيند و از طريق كودتا به كومت برساند و متعاقباً آنها را حمايت كند. شوروي هم همين سياست را در كشورهاي تحت سلطه خود در اروپاي شرقي اعمال مي كرد.

لذا پس از تصويب منشور ملل متحد نيز با مداخله كشورها در امور داخلي يكديگر به بهانه هاي مختلف، از جمله حمايت از اتباع خويش، دفاع مشروع و حماي از حقوق بشر مواجه بوده ايم. با بررسي مصاديق مختلف چنين مداخلاتي كه غالباً نيز از جانب ابر قدرتهاي جهاني انجام پذيرفته است مي توان نتيجه گرفت كه توجيهاتي كه اين كشورها بدانها متوسل مي گشتند. در راستاي تحقق اهداف سياسي اين كشورها بوده و به مصاديق زيادي مي توان اشاره نمود كه فجايع بشري رخ داده، دل جامعه جهاني را به درد آورده ولي اين كشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامي امتناع نموده اند.

روند قضايا پس از پايان جنگ سرد دگرگون شد و تغيير و تحولي كه با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشي شوروي وارد مرحله اي تعيين كننده و ملموس شد. اينك دنيا فقط با يك ابر قدرت مواجه است كه خود را متولي نظام جهاني مي پندارد و بدون پرده پوشي سياستهاي خود را به سازمان ملل و شوراي امنيت و ساير كشورهاي غربي و نيز اتحادي اروپا تحميل مي كند.

اعلاميه حقوق بشر و لزوم رعايت مفاد آن بهانه و حربه اي است كه دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهاي ملي مجاز و موجه مي كند اما روشن است كه اين دخالت كه به صور گوناگون و از طريق كشورهاي عضو يا سازمانهاي منطقه اي صورت گرفته است از صفت عموميت و يكساني عاري است.

از دهه ۱۹۹۰ جنگ هاي داخلي و كثرت آنان در عرصه جهاني موجبات نگراني جامعه بين المللي را فراهم آورد و غالباً مداخلاتي در امور داخلي كشورها صورت پذيرفت. به بهانه حمايت از اعطاي كمك هاي بشر دوستانه ب قربانيان چنين جنگهايي بود. فجايع انساني رخ داده در شمال عراق، يوگسلاوي، بوسني هرزگوبين، رواندا و اخيراً كوزوو و اقداماتي كه جهت حمايت از قربانيان اين فجايع صورت پذيرفت نشان مي دهد كه مرزهاي ملي خاصيت و حرمت خودرا به طور نسبي از دست داده اند و دولتها در روابط خويش با اتباعشان آزادي مطلق ندارند. به عبارت ديگر در جهان امروزي نمي توان حقوق بشر را نقض و آزاديهاي فردي را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهي اين موارد ناديده گرفته مي شود و گاهي نيز با اعتراض و محكوم كردن تحمل مي شود، اما گاهي هم مي تواند به دخالتهاي خونين و ويرانگر در وراي مرزهاي ملي منتهي گردد.

در اين پايان نامه برآنيم كه به مداخله بشردوستانه در جنگهاي داخلي كه در دهه اخير ميلادي، شكل غالب اغتشاشات جهاني را به خود اختصاص داده اند و مشروعيت چنين مداخله اي بپردازيم و سپس به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا تكرار چنين مداخلاتي در دهه نود، تحت عناوين مختلف و با بررسي موضع شوراي امنيت ايجاد عرف بين المللي نموده است يا خير و از آنجا كه غالب اين مداخلات به بهانه حمايت از قربانيان اين جنگها و اعطاي كمك هاي بشر دوستانه به آنان انجام پذيرفته است آيا زمان آن نرسيده كه بر اين دو پديده يعني مداخله و كمك هاي بشر دوستانه به شكلي تازه نگريسته شود و اعمال آنها بر مبناي تدوين اصول و قواعد جديد بين المللي منضبط و منظم گردد.

سوال اصلي تحقيق:

آيا رعايت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي در مخاصمات غير بين المللي نيز اجرا مي شود؟       سوال فرعي تحقيق:

۱-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غير بين المللي چه تاثيري بر يكديگر دارد؟

۲-جايگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشكلات مخاصمات غيربين المللي (داخلي) در كجاست؟

فرضيه هاي تحقيق:

برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با ديده حقوقي بنگرد.

بنابراين فرضيه هاي آن عبارتند از:

به نظر مي رسد مخاصمات مسلحانه غير بين المللي به علت اختلاف بين دولتها و برخي از گروههاي داخلي است.

در اين زمينه موانعي وجود دارد كه نمي گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (داخلي) اجرا شود.

اهداف تحقيق:

بررسي، تحليل و اطلاع رساني حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثير آن در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي

سوابق تحقيق:

در مورد مبارزه عليه تروريسم و حقوق بشر مقالاتي و يا كتاب هايي نوشته شده است اما تحقيقي در چارچوب پايان نامه صورت نپذيرفته است.

روش كار و گرد آوري اطلاعات:

روش اتخاذي در اين تحقيق توصيفي و تحليلي است كه با بررسي نظام حقوقي حاكم بر حقوق بشر دوستانه و بين الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصيف و سپس تحليل منطقي قرار خواهد گرفت، روش گرد آوري مطالب كتابخانه اي است كه با رجوع به كتابخانه هاي دانشگاهي منابع اينترنتي به زبان فارسي و انگليسي مي باشد.

تقسيم بندي مطالب:

بررسي موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به اين نحو كه در بخش اول به كليات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهيت موضوع خواهيم پرداخت، و در پايان به بيان نتيجه و پيشنهادات و ذكر منابع مي پردازيم.

فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلي

بخش اول: تعاريف و پويش هاي تاريخي

مبحث اول: تعريف و مفهوم حقوق بشر دوستانه

حقوق بين الملل بشر دوستانه ريشه در تاريخ جوامع بشري دارد. از زماني كه انسان بوده است از وقتي كه حسّ انسان دوستي و مروّت وجود داشته است، از موقعي كه جنگ وارد عرصۀ حيات بشري شده است رفتار انسان دوستانه نيز به نوعي وجود داشته است. ريشۀ حقوق بين الملل بشر دوستانه ضرورتي نشأت گرفته از پديده اي تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي است، در حال حاضر، وقوع چنين مخاصماتي اجتناب ناپذير است و حيات بشري و كرامت او را بشدت تهديد مي نمايد، در اين راستا توجه بيشتر به قواعد مقررات حقوق بين الملل بشر دوستانه و رعايت دقيق آنها در مخاصمات مسلحانه امري ضروري و حياتي است چرا كه حقوق بين الملل بشر دوستانه از لحاظ تاريخي شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو مي باشد اما امروزه، اين حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته مي شود يعني به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصويب پروتكل هاي الحاقي ۱۹۷۷ بيانگر اين مطلب است.

گفتار اول: تعريف حقوق بشر دوستانه

حقوق، دانشي است كه از طريق تنظيم قوانين و مقررات، روابط افراد را با يكديگر تنظيم مي كند و سامان مي بخشد. حقوق بين الملل هم به تنظيم مقررات مي پردازد، اما مقرراتي كه حقوق بين الملل در پي تنظيم آنهاست روابط دولتها را با يكديگر تنظيم مي كنند.                                                                                                          
حقوق بين الملل بشردوستانه (كه با عنوان حقوق جنگ هم شناخته مي شود) يكي از شاخه هاي حقوق بين الملل است. حقوق بين الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلي است:

اول اينكه اعلام مي كند كه هنگام درگرفتن درگيري مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهاي جنگي نامحدود نيست و آنها فقط مي توانند از آن دسته از روشها و سلاحهاي جنگي استفاده كنند كه رنج زايد و غيرانساني ايجاد نكنند؛                                                                  
دوم اينكه، از حيات، سلامت و كرامت انسانهايي كه در درگيري مشاركت نكرده يا به مشاركت خود در درگيري پايان داده اند ( شامل غيرنظاميان، اسيران جنگي، مجروحان و بيماران ) حمايت مي كند.   براساس اين دو هدف در گذشته حقوق بين الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشكيل مي شد:

تعداد صفحه :۱۴۳

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۹:۴۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق

گرايش ثبت اسناد و املاك

عنوان:

مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي - ژرمني

     بهار ۱۳۹۴

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده...................... ۱

مقدمه...................... ۲

فصل اول: كليات   4

۱-۱. بيان مسئله ۵

۱-۲. پيشينه تحقيق  5

۱-۳. سؤالات تحقيق  10

۱-۴. فرضيه هاي تحقيق  11

۱-۵. اهداف تحقيق  11

۱-۶. جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق  12

فصل دوم: مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي و بررسي قواعد حقوقي حاكم بر آن  13

۲-۱. بخش اول : كليات امضاء ۱۴

۲-۱-۱. تعريف امضاء ۱۴

۲-۱-۲-۱. تعريف لغوي  14

۲-۱-۲-۱. تعريف حقوقي  15

۲-۱-۲. كاركرد و جايگاه امضاء در حقوق ايران  16

۲-۱-۳ مطالعه افتراقي بين معناي واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفيذ، اذن، اباحه، رضا ۱۸

۲-۲. بخش دوم :  امضاء الكترونيكي  20

۲-۲-۱. تعريف امضاء الكترونيكي ۲۰

۲-۲-۱-۱. تعريف امضاء الكترونيكي در حقوق ايران  20

۲-۲-۱-۲. تعريف امضاء الكترونيكي در ساير نظامات حقوقي ملي و بين المللي  23

۲-۲-۱-۲-۱. مقررات آنسيترال  23

۲-۲-۱-۲-۲. دستورالعمل اتحاديه اروپا ۲۷

۲-۲-۱-۲-۳. حقوق فرانسه ۲۹

۲-۲-۱-۲-۴. ايالات متحده آمريكا ۳۵

۲-۲-۱-۲-۵. قوانين ملي ساير كشورها ۳۸

۲-۲-۱-۳. بررسي تطبيقي امضاء در حقوق كشورها و دستورالعملهاي مذكور ۳۹

۲-۲-۲. قاعده برابري كاركرد امضاي الكترونيكي و امضاي دستي  40

۲-۲-۳. بررسي افتراقي امضاي الكترونيكي و امضاي ديجيتال  42

۲-۳. بخش سوم : امضاي ديجيتال (رقومي) ۴۵

۲-۳-۱. الگوريتم هاي رمزنگاري  47

۲-۳-۲. نحوه كار امضاي ديجيتال  50

۲-۴. بخش چهارم : امضاي الكترونيكي ساده و امضاي الكترونيكي مطمئن  53

۲-۵. بخش پنجم : مراجع گواهي امضاي الكترونيكي  56

۲-۶. بخش ششم : آثار حقوقي امضاي الكترونيكي و جايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا ۵۸

فصل سوم: مرجع صدور گواهي و تاييد امضاهاي الكترونيكي (مطالعه تطبيقي) ۶۲

۳-۱. بخش اول : تعريف و جايگاه حقوقي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي  64

۳-۱-۱. تاريخچه تقنيني گواهي امضاي الكترونيكي  65

۳-۱-۲. امضاي ديجيتال و مراجع گواهي امضاي الكترونيكي  67

۳-۲. بخش دوم :  سلسله مراتب و وظايف دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (تطبيقي) ۶۸

۳-۲-۱. ايران  68

۳-۲-۲. آنسيترال  78

۳-۲-۲. ايالات متحده آمريكا ۷۹

۳-۳. بخش سوم : نحوه صدور گواهي الكترونيكي  82

۳-۴. بخش چهارم : نقدي بر وضعيت گواهي الكترونيكي در ايران  101

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات   106

۴-۱. نتيجه گيري  107

۴-۲. پيشنهادات   110

ضمائم  112

پيوست ۱. قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۲  113

پيوست ۲. آئين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۳۸۶   130

پيوست ۳. ترجمه قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنسيترال مصوب ۱۹۹۶  139

پيوست ۴. ترجمه قانون نمونه امضاي الكترونيكي آنسيترال مصوب ۲۰۰۱  150

پيوست ۵. متن انگليسي قانون نمونه تجارت الكترونيكي آنسيترال مصوب ۱۹۹۶  158

پيوست ۶. متن انگليسي قانون نمونه امضاي الكترونيكي آنسيترال مصوب ۲۰۰۱  166

پيوست ۷. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الكترونيكي اسناد ۱۷۲

پيوست ۸. قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور ۱۷۵

فهرست منابع. ۱۸۰

فهرست منابع فارسي  181

فهرست كتب   181

فهرست مقالات   182

فهرست پايان نامه ها ۱۸۴

فهرست منابع لاتين  184

Abstract 186

چكيده

امضاي الكترونيكي عبارت از داده اي الكترونيكي است كه به يك داده پيام ضميمه مي گردد و موجب شناسايي امضا كننده و مبين رضايت او نسبت به مندرجات و محتويات داده پيام است. اين امضا به لحاظ ارزش اثباتي، به دو نوع امضاي الكترونيكي ساده و امضاي الكترونيكي مطمئن تقسيم مي شود. امضاي ديجيتال نوعي از امضاي الكترونيكي است كه در آن از فناوري رمزنگاري براي توليد امضا استفاده مي شود و از سطح بالايي از امنيت نسبت به ساير انواع امضاي الكترونيكي برخوردار است. دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهايي هستند كه براي ارائه ي خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تأسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالت (امضاي) الكترونيكي مي باشد. بعبارتي دفاتر مزبور بعنوان مرجع ثالثي، اعتبار پيام را از طريق تعيين هويت امضا كننده ديجيتال تضمين مي كند. قانون تجارت الكترونيكي ايران مصوب ۱۳۸۲،  قانون نمونه امضاي الكترونيكي آنسيترال مصوب ۲۰۰۱، دستورالعمل اتحاديه اروپا در زمينه امضاي الكترونيكي مصوب ۱۹۹۹ و قانون شماره ۲۳۰ - ۲۰۰۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ فرانسه و آئين نامه هاي شماره ۲۷۲ - ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ و شماره ۹۷۳ - ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت  2005 دولت فرانسه از مهمترين قوانين ملي و بين المللي در زمينه حقوق امضاي الكترونيكي مي باشند.

واژه هاي كليدي : امضاي الكترونيكي، امضاي ديجيتال، امضاي الكترونيكي ساده، امضاي الكترونيكي مطمئن

مقدمه

امضاء بخش مهمي از شخصيت و اعتبار حقوقي، تجاري و حتي هنري اشخاص است و براي اعتبار بخشيدن به مهمترين اسناد بين المللي تا يك كارت تبريك وجود آن ضروري است. امضاي يك سند مهمترين دليل انتصاب مفاد سند به ممضي و نشان دهنده پذيرش و قبول محتويات و مندرجات سند توسط متعامليني است كه ذيل آن را با رضايت امضاء كرده اند. بنابراين وجه مشترك اسناد اعم از رسمي يا عادي، تجاري يا غيرتجاري، عقود يا ايقاع و حتي نامه هاي دوستانه، وجود امضاء است.

مهر و امضاء كردن نامه ها و اسناد مالي و تعهدات، سابقه تاريخي دارد و مستندات موثق مبين امضاي نامه هاي حكومتي بين امپراطوريهاي بزرگ تاريخ است و در اعصار و ادوار مختلف دستخوش تغييرات گوناگون قرار گرفته است. به فراخور پيشرفت علم و بهره مندي از تكنولوژي و تحولات ناشي از ظهور پديده هاي نوين الكترونيكي، امضاء نيز دستخوش تحول گرديد و امروزه به اشكال نوين قابل صدور است. امروزه امضاي الكترونيكي اگرچه مانند امضاي دستي در حقوق كنوني وسيله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقي مي گردد، اما پا را از اين فراتر نهاده، به عنوان ابزاري براي برقراي امنيت در معاملات تجاري نمود پيدا كرده است. بنابراين هرچند بهره مندي از دستاوردهاي امضاي الكترونيكي، مرهون زحمات متخصصين علوم كامپيوتري و فناوري اطلاعات و ارتباطات است. ولي مطابق هرپديده نوظهور اجتماعي آثار حقوقي آن دخالت و حضور حقوقدانان را اجتناب ناپذير مي سازد. و به همين دليل است كه توجه روز افزون به مفهوم اين نوع از امضاء به حدي شده است كه تمامي قانونگذاران ملي و بين المللي را وادار ساخته حساسيتي ويژه به آن داشته باشند و در كنار تصويب مقررات تجارت الكترونيكي، به وضع قوانين ويژه اي براي امضاي الكترونيكي مبادرت ورزند. در زمينه تجارت و مبادلات با پيشرفت و فراگيري اينترنت، مبادلات اسناد ديجيتالي آسان و رايج شده است. ولي به فراخور آن دو چالش امنيت و تاييد اصالت اسناد و امضاي الكترونيكي آنها همواره مهمترين دغدغه حقوقدانان و متخصصين فني اين امور بوده است. به همين دليل صحت انتصاب امضاء به ممضي سند الكترونيكي، يا صحت تنظيم، ارسال و پذيرش سند مزبور توسط سردفتر، متعهد يا متعاملين آن، همواره مساله مورد بحث ميان حقوقدانان و متخصصين بوده است.

آنچه در حقوق امضاي الكترونيكي و به طور كلي در هر شاخه اي از علوم مهمتر از فرضيه مي نمايد، طرح پرسش هايي است كه با پاسخگويي به آنها بستر مطالعه و تحقيقات بعدي فراهم گشته و براي ذهن پرسشگر هر محققي دريچه اي رو به افق تحقيقاتي در آن حوزه است. پاره اي از سوالات مطرح در زمينه امضاي الكترونيكي به شرح ذيل مي باشد:

 1. ماهيت امضاي الكترونيكي چيست ؟
 2. انواع امضاي الكترونيكي كدام است؟ وجوه افتراقي بين آنها چيست؟ و بنا به تفكيك ميزان اعتبار بخشي هريك از انواع امضاي الكترونيكي به اسناد تنظيمي چه ميزان است؟
 3. آيا اسنادي كه توسط امضاي الكترونيكي امضاء مي شوند، قابليت استناد دارند؟
 4. قراردادهايي كه امضاي الكترونيكي به آنها رسميت مي بخشد، آيا در محاكم قابل اعتبار مي باشد؟
 5. آيا در تطبيق ميان امضاي دستي و امضاي الكترونيكي تفاوت در ميزان اعتبار بخشي به اسناد وجود دارد؟
 6. وجوه افتراقي در تعاريف امضاي الكترونيكي در حقوق ايران و ساير نظامهاي حقوقي چيست ؟
 7. قوانين ناظر بر موضوع امضاي الكترونيكي در حال حاضر چيست ؟ و در موارد نقصان و سكوت قانون، آيا قانون خارجي قابل اعمال است؟
 8. نحوه اعمال و اجرا و گواهي امضاي الكترونيكي در كشورهاي مورد مقايسه چگونه است؟ آيا قابل اجرا در كشور ايران نيز هست يا خير؟
 9. نقش و جايگاه دفاتر گواهي امضاي الكترونيكي در تثبيت امضاي مطمئن چيست ؟

در راستاي تببين موضوع و بررسي جوانب مختلف حقوق امضاي الكترونيكي، اين پايان نامه به شرح امضاي ديجيتال مي پردازد. در بخش اول فصل دوم (۲-۱) به كليات امضاء و در بخش دوم فصل دوم تعريف امضاي الكترونيكي (۲-۲) را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. لازم به ذكر است، علي رغم اينكه كه امضاي ديجيتال نوعي از امضاي الكترونيكي است و مي تواند بصورت يك زيرمجموعه از مبحث امضاي الكترونيكي مورد مطالعه قرار گيرد، ولي بدليل برجسته بودن و اهميت تبيين آن بطور مجزا در  بخش سوم فصل دوم (۲-۳) به آن پرداخته شده است. در ادامه در بخش چهارم فصل مزبور به بررسي تفاوت امضاي مطمئن با ساده (۲-۴) و در بخش پنجم فصل به دفاتر صدور گواهي امضاي الكترونيكي(۲-۵) و نهايتا در بخش ششم به آثار حقوقي امضاي الكترونيكي و جايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا (۲-۶) خواهيم پرداخت. فصل سوم رساله به صورت تطبيقي مرجع صدور گواهي و تاييد امضاهاي الكترونيكي را مورد ارزيابي قرار مي دهد و در ابتدا به تعريف و جايگاه حقوقي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي  (3-1) پرداخته است، سپس در بخش دوم فصل، سلسله مراتب و وظايف دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي در ايران و ساير كشورها (۳-۲) تبيين مي گردد. بخش سوم فصل نحوه عملي صدور يك گواهي الكترونيكي (۳-۳) را آموزش داده است و در نهايت نقدي بر وضعيت كنوني گواهي الكترونيكي در ايران (۳-۴) خواهيم داشت. همچنين نظر به اهميت بهره بردن از مطالعات و تحقيقات خارجي، در تمامي بخش هاي پايان نامه و به تناسب آن در فصل امضاي ديجيتال تلاش شده است تا در حد توان و امكان مباحث به صورت حقوق تطبيقي ارائه گردد و از اين طريق مطالعه و تحقيق صرفا به پديده هاي داخلي محدود نشود و مطالب داراي جنبه فرامرزي و بين المللي باشد.

فصل اول: كليات

۱-۱. بيان مسئله

در عصر حاضر، توسعه و به كارگيري فناوري اطلاعات، به عنوان ركن اصلي قدرت تمدن ها مطرح شده است. از يك طرف، كشورها و ملل مختلف به يكديگر نزديك شده اند و جهان به صورت دهكده اي جهاني درآمده است. از طرف ديگر، با توسعه ي ارتباطات ماهواره اي، شبكه هاي رايانه اي و كاهش هزينه هاي حمل و نقل، فرآيند جهاني شدن، ساده تر و تجارت الكترونيكي جايگزين تجارت كهن شده است. حقوق تجارت الكترونيكي مفاهيم جديدي را بر پايه اصول كلي حقوق تعريف كرده است. از جمله مفاهيم جديدي كه در اين راستا شكل گرفته مفهوم «امضاي الكترونيكي» است. امضاي الكترونيكي اگرچه مانند امضاي دستي در حقوق كنوني وسيله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقي مي گردد، اما پا را از اين فراتر نهاده، به عنوان ابزاري براي برقراي امنيت در معاملات تجاري نمود پيدا كرده است. توجه روز افزون به مفهوم امضاي الكترونيكي به حدي است كه تمامي قانونگذاران ملي و بين المللي را وادار ساخته توجهي ويژه به آن داشته باشند و در كنار تصويب مقررات تجارت الكترونيكي، به وضع قوانين ويژه اي براي امضاي الكترونيكي مبادرت ورزند.

همانطور كه مي دانيم هر عقدي با ايجاب و قبول طرفين آن منعقد مي گرددو متعاملين بايد بتوانند اراده انشايي خود مبني بر تشكيل عقد يا انجام معامله را به طريقي كه مبين قصد باشد، اعلام كنند. در نظم حقوقي كنوني، يكي از طرق متعارف اعلام رضايت در قراردادها، امضاي ذيل آن است. قراردادهاي منعقده در محيط مجازي و در قالب تجارت الكترونيكي نيز از اين قاعده كلي مستثني نيستند و امضاي الكترونيكي اين وظيفه را برعهده دارد. علاوه بر اين يكي ديگر از آثار امضاي الكترونيكي حفظ امنيت مبادلات است.

معاملات تجاري الكترونيكي در يك محيط مجازي و بدون حضور فيزيكي متعاملين انجام مي گيرد، بنابراين امكان تشخيص هويت طرف مبادله از اهميت بسياري برخوردار است. اين وظيفه خطير از ديگر آثار امضاي الكترونيكي در حقوق تجارت الكترونيكي است، كه باعث حفظ امنيت در اينگونه مبادلات مي گردد.

در حوزه حقوق ثبت اسناد و املاك و اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نيز امضا ركن اساسي هر نوع سندي است.

در اين رساله با مقايسه تطبيقي قوانين ايران و مقررات آنسيترال،فرانسه، انگليس و دستورالعمل اتحاديه اروپا در صدد بيان جنبه هاي حقوقي اين پديده جديد خواهيم بود.

مبهم بودن موضوع و عدم وجود متون حقوقي كافي از عمده ترين مشكلات مطالعه در اين موضوع است.

تعداد صفحه :۱۹۵

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۸:۱۴ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
دانشگاه آزاد اسلامي 
گروه روانشناسي
مقايسه باورهاي غيرمنطقي اساسي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني دانشجويان داراي علائم افسردگي و دانشجويان با علائم اضطرابي
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني
شهريور ماه ۱۳۹۴

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
هدف از اين پژوهش مقايسه باورهاي غيرمنطقي اساسي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني دانشجويان داراي علائم افسردگي و دانشجويان با علائم اضطرابي بود. روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقيق علي- مقايسه اي است. جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان حاضر در خوابگاه هاي دانشگاه تهران در سال تحصيلي ۹۳ -۹۴ بودند. نمونه اين پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از دانشجويان داراي اختلالات افسردگي و اضطرابي بود، كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي جونز، طرحواره يانگ (فرم كوتاه) و پرسشنامه بهزيستي رواني ريف استفاده شد. براي تحليل يافته ها از روش تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) استفاده شد. براساس يافته ها، بين دو گروه دانشجويان داراي علائم افسردگي و دانشجويان با علائم اضطرابي از نظر باورهاي غيرمنطقي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني تفاوت معناداري وجود دارد (۰۰۱/۰P<). دانشجويان داراي علائم افسردگي و دانشجويان با علائم اضطرابي به علت مشكلات روانشناختي و نگرش منفي نسبت به وضعيت بدني خود، طرحواره هاي ناسازگار اوليه بيشتري داشته و به دليل نوع نگرشي كه به وضعيت خود دارند از سطح پائيني از بهزيستي رواني برخوردارند و باورهاي منطقي فرد به توانايي خود در پيشگيري از اين مشكلات يا كنترل آن كمك مي كند.
كلمات كليدي: باورهاي غيرمنطقي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه، بهزيستي رواني دانشجويان، افسردگي و اضطراب.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و گستره ي مسئله مورد پژوهش.... ۱
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲- بيان مسئله. ۴
۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق.. ۹
۱-۴- اهداف پژوهش.... ۱۰
۱-۴-۱- هدف كلي.. ۱۰
۱-۴-۲- اهداف اختصاصي.. ۱۰
۱-۵- سوالات يا فرضيه پژوهش.... ۱۰
۱-۶- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها ۱۱
۱-۶-۱- افسردگي.. ۱۱
۱-۶-۲- اضطراب.. ۱۱
۱-۶-۳- بهزيستي رواني.. ۱۱
۱-۶-۴- باورهاي غيرمنطقي.. ۱۲
۱-۶-۵- طرحواره هاي ناسازگار اوليه. ۱۲
فصل دوم: گستره ي نظري و پيشينه پژوهش... ۱۳
۲-۱- باور منطقي.. ۱۴
۲-۲- باور غيرمنطقي.. ۱۴
۲-۲-۱- ويژگي باورهاي غيرمنطقي.. ۱۵
۲-۲-۲- انواع باورهاي غيرمنطقي اليس.... ۱۵
۲-۳- بايد ها ۲۱
۲-۴- طرحواره هاي ناسازگار اوليه. ۲۱
۲-۴-۱- مفهوم طرحواره. ۲۱
۲-۴-۲- طرحواره هاي شناختي و ناخودآگاه در روان تحليل گري: ۲۳
۲-۴-۳- طرحواره ها در سيستم شناختي.. ۲۴
۲-۴-۴- طرحواره هاي ناسازگار اوليه و حوزه هاي مرتبط با آن ها ۲۶
۲-۴-۵- ارتباط طرحواره ها و افسردگي و اضطراب.. ۳۲
۲-۵- بهزيستي روان شناختي.. ۳۳
۲-۵-۱- نظريه‌هاي بهزيستي رواني.. ۳۵
۲-۵-۱-۱- مدل تعادل پويا ۳۵
۲-۵-۱-۲- الگوي ويسينگ و وان ايدن.. ۳۵
۲-۵-۱-۳- نظريه ي ناهمخواني.. ۳۶
۲-۵-۱-۴- نظريه ي هدف غايي.. ۳۷
۲-۶- افسردگي.. ۳۷
۲-۶-۱- نظريه هاي افسردگي.. ۳۷
۲-۶-۱-۱- مدل پرخاشگري دروني شده. ۳۷
۲-۶-۱-۲- فقدان عزت نفس و افسردگي: ۳۸
۲-۶-۱-۳- افسردگي و تقويت... ۳۸
۲-۶-۱-۴- مدل شناختي.. ۳۹
۲-۷- اضطراب.. ۳۹
۲-۸- پيشينه پژوهش هاي انجام شده در ايران: ۴۱
۲-۹- پيشينه پژوهش هاي انجام شده در كشورهاي ديگر. ۴۴
فصل سوم: روش شناسي پژوهش... ۴۷
۳-۱- روش پژوهش.... ۴۸
۳-۲- جامعه پژوهش.... ۴۸
۳-۳- نمونه پژوهش و روش نمونه گيري.. ۴۸
۳-۴- ابزارهاي پژوهش.... ۴۸
۳-۴-۱- پرسشنامه فرم كوتاه يانگ... ۴۸
۳-۴-۱-۱- اعتبار و پايايي پرسشنامه يانگ... ۴۹
۳-۴-۲- پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي (IBT) 50
۳-۴-۳- مقياس بهزيستي رواني ريف ((SPWB.. 50
۳-۴-۴- افسردگي بك (BDI) 51
۳-۴-۴-۱- روايي و پايايي آزمون افسردگي بك... ۵۱
۳-۴-۵- پرسشنامه اضطراب بك (BAI) 52
۳-۴-۵-۱- روايي و پايايي آزمون اضطراب بك... ۵۲
۳-۵- روش اجرا و جمع آوري داده ها ۵۳
۳-۶- روش تجزيه و تحليل آماري داده ها ۵۳
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش... ۵۴
۴-۱- مقدمه. ۵۵
۴-۲- نتايج توصيفي تحقيق (جداول يك بُعدي) ۵۵
۴-۲-۱- توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب سن.. ۵۵
۴-۲-۲- توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب مقطع تحصيلاتي.. ۵۵
۴-۲-۳- توزيع فراواني پاسخ گويان برحسب وضعيت تاهل.. ۵۶
۴-۳- يافته هاي توصيفي.. ۵۷
۴-۴-   تحليل هاي آمار استنباطي.. ۶۱
۴-۵-   بررسي فرضيه هاي پژوهش.... ۶۲
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري. ۶۷
۵-۱- مقدمه. ۶۸
۵-۲- خلاصه تحقيق.. ۶۸
۵-۳- نتيجه حاصل از يافته هاي توصيفي.. ۶۹
۵-۴- نتيجه گيري حاصل از آزمون فرضيات.. ۷۰
۵-۴-۱- فرضيه هاي تحقيق.. ۷۰
۵-۴-۲- بحث و نتيجه. ۷۵
۵-۵-   محدوديت هاي تحقيق.. ۷۶
۵-۵-۱- محدوديت هاي در اختيار پژوهشگر. ۷۶
۵-۵-۲- محدوديت هاي خارج از اختيار پژوهشگر. ۷۶
۵-۶-   پيشنهادات.. ۷۷
مراجع    78
پيوست ها ۸۷
پيوست ۱..................................................................................................................................................................... ۸۶
پيوست ۲..................................................................................................................................................................... ۹۰
پيوست ۳..................................................................................................................................................................... ۹۷
پيوست ۴................................................................................................................................................................. ۱۰۴

۱-۱-   مقدمه

افسردگي[۱] يكي از شايع ترين اختلال هاي خلقي محسوب شده كه زندگي افراد را به شيوه هاي گوناگون تحت تاثير قرار مي دهد، به گونه اي كه منجر به اختلال در عملكرد، كار و روابط فرد با ديگران مي شود و زندگي وي را به مخاطره مي اندازد. افسردگي با احساس ناراحتي و بيچارگي و با علائمي همچون اختلال در خواب، اختلال در اشتها، كاهش ميل جنسي، عدم تمايل به انجام فعاليت هاي روزمره، كندي جريان فكر، احساس گناه، خجالت، محكوم كردن خود و بيزاري از خويش و كاهش روابط اجتماعي همراه است. علاوه بر اين، افسردگي مي تواند مزمن و عود كننده باشد، چنان كه با وجود اثربخشي رويكرد هاي درماني، بين نصف تا سه چهارم افسرده ها در فاصله زماني دو سال پس از بهبود، دوباره به دوره ديگري از افسردگي مبتلا مي شوند (چاد[۲]، به نقل از بانهوفر[۳]، ۲۰۰۹).
اضطراب[۴] به منزله بخشي از زندگي انسان هاست كه حد متعادلي از آن در همه افراد وجود دارد و پاسخي سازش يافته براي محرك هاي دروني و بيروني تلقي مي شود؛ به طوري كه اگر نباشد، زندگي عادي انسان را مختل مي سازد. اضطراب در پاره اي از مواقع سازندگي و خلاقيت در فرد پديد مي آورد، امكان تجسم موقعيت ها و سلطه بر آن ها را فراهم مي سازد و او را براي مواجه شدن با مسئوليت هاي مهمي مانند آماده شدن براي امتحان يا پذيرفتن وظيفه اجتماعي بر مي انگيزد. مثلاً اضطراب انسان را وادار مي كند تا به موقع از خواب بيدار شود و سر كارش حاضر باشد، هنگام رانندگي خوابش نبرد، از پول و اشياي قيمتي خود مراقبت كند و براي كارهاي مهم زندگي اش برنامه ريزي نمايد (بيابانگرد، ۱۳۸۳).
بنابراين اضطراب به منزله بخشي از زندگي هر انسان، يكي از مؤلفه هاي ساختار شخصيت وي را تشكيل مي دهد و از اين زاويه است كه پاره اي از اضطراب هاي كودكي و نوجواني را مي توان بهنجار دانست و تأثير مثبت آن ها را بر فرايند زندگي پذيرفت، چرا كه اين فرصت را براي افراد فراهم مي آورد تا مكانيزم هاي سازشي خود را در راه مواجهه با منابع تنيدگي زا و اضطراب انگيز گسترش دهد. پس اضطراب لزوماً پديده اي نابهنجار و مرضي نيست؛ چنانكه در تعريف آن گفته شده: «اضطراب، واكنش فطري و بهنجار به يكي از اين دو امر است: تهديدي كه متوجه شخص، نگرش ها يا حرمت خود او مي شود؛ به فقدان افراد يا چيزهايي كه مايه اطمينان و امنيت او مي باشند منجر شود». اما اگر اضطراب از حد متعادل فراتر رود، يعني جنبه مزمن و مداوم بيابد، نه تنها پاسخ سازش يافته نيست؛ بلكه منبع شكست، سازش نايافتگي و استيصال گسترده اي مي شود كه فرد را از بخش عمده امكاناتش محروم مي كند و انواع اختلال هاي اضطرابي را كه از اختلال هاي شناختي و بدني، تا ترس هاي ناموجه و وحشت زدگي ها گسترده اند، به وجود مي آورد. از طرفي پيچيدگي هاي جاري تمدن، سرعت تغييرات و بي توجهي به مذهب و ارزش هاي خانوادگي، براي افراد و اجتماع، تعارض ها و اضطراب هاي تازه اي به وجود آورده و در اين ميان، زنان كه توان كمتري دارند، آسيب بيشتري مي بينند (كاستلو[۵]، به نقل از هاتون[۶]، ۲۰۰۶).
اليس به عنوان يك روانشناس و صاحب نظريه درمان عقلاني- هيجاني، معتقد است فرد ضمن قبول نكردن واقعيت و جذب شدن در فرايند باورهاي غيرمنطقي[۷] در برتري جويي مفرط خود مبتلا به عوارض نسبتاً شديد مي شود كه اغلب آن را اختلال عاطفي مي ناميم. به عقيده وي توسل به اين عقايد، به اضطراب و ناراحتي رواني منجر مي شود. وقتي كه فرد به چنين عقايدي توسل مي جويد در نگرش و برداشت هاي خود شديداً بر اجبار الزام و وظيفه تاكيد دارد و اگر خود را از اين قيدها براند به احتمال قوي در جهت سلامت و رشد شخصيت حركت خواهد كرد. اليس اضطراب و اختلالات عاطفي را نتيجه طرز تفكر غيرمنطقي و غيرعقلاني مي داند و به نظر او افكار عواطف، واكنشهاي متفاوت و جداگانه اي نيستند. از اين رو تا زماني كه تفكر غيرمنطقي جريان دارد اختلالات عاطفي نيز به قوت خود باقي خواهند بود. انسان اختلالات و رفتار غير منطقي اش را از طريق بازگو كردن آنها براي خود تداوم مي بخشد به نظر اليس فردي كه خود را اسير و گرفتار افكار غيرمنطقي مي كند، احتمالاً خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستي و رخوت مفرط، عدم كنترل و ناچاري قرار مي دهد. انسان به وسيله اشياء خارجي مضطرب نمي شود بلكه ديدگاه و تصوري كه او از اشياء دارد موجب نگراني و اضطرابش مي شوند. تمام مشكلات عاطفي افراد از تفكرات جادويي و موهومي آنها سرچشمه مي گيرد كه از نظر تجربي معتبر نيستند (اليس، ۱۹۹۹).
طرحواره هاي ناسازگار اوليه[۸] درون مايه ها يا الگوهاي فراگير و عميقي درباره خود و ديگران هستند كه به شدت ناكارآمد هستند. اين طرحواره ها از خاطرات، هيجان ها، شناخت ها و احساسات بدني تشكيل شده اند كه طي دوران كودكي يا نوجواني پديد آمده و در طول زندگي پيچيده تر مي شوند و نقش عمده اي در چگونگي تفكر، احساس و ارتباط با ديگران ايفا مي كنند. (يانگ[۹]، كلوسكو[۱۰]، ويشار؛ ترجمه حميد پور، ۱۳۹۳)
مفهوم بهزيستي[۱۱] و عوامل مرتبط به آن از ديرباز مورد توجه مطالعات انساني بوده است و ديدگاه ها و نظريات گوناگوني در اين زمينه وجود داشته است. علاقمندي پژوهشي بي شماري درباره توصيف وضعيت بهزيستي رواني دانشجويان در كشورهاي مختلف وجود دارد. در گذشته مطالعات روانشناختي بيشتر بر روي بيماري هاي رواني تمركز داشته است و همچنين بيشتر به درمان توجه كرده است. به عبارتي ديگر تعريف سلامت مترادف با فقدان بيماري رواني و علائم مرتبط با آن تلقي مي شده است. از دهه ۱۹۸۰ به بعد در تعريف سلامت تغييرات زيادي بوجود آمد. روانشناسي سلامت تنها به جنبه هاي منفي و رفع آن ها توجه ندارد؛ بلكه همانطور كه در تعريف سازمان جهاني بهداشت وجود دارد؛ به جنبه هاي مثبت سلامت و تقويت آن ها نيز توجه دارد؛ بنابراين فردي واجد شرايط سلامت است كه از جنبه هاي اجتماعي، رواني و زيستي در شرايط مطلوبي قرار داشته باشد. ويژگي مهم رواني كه فرد واجد سلامت، مي بايست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزيستي است. بهزيستي رواني[۱۲] به طور گسترده اي مورد بررسي و به روشهاي مختلفي مفهوم سازي شده است. آنها همچنين بهزيستي را احساس مثبت و احساس رضايتمندي عمومي از زندگي مي دانند كه شامل خود و ديگران در حوزه هاي مختلف خانواده و شغل است (مايرز و دينر[۱۳]، به نقل از بهزادنيا، ۱۳۸۹). با توجه به نكات ذكر شده و اينكه باورهاي غيرمنطقي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني در افراد افسرده و اضطرابي متفاوت عمل مي كنند، تفاوت اين عوامل بين افراد افسرده و اضطرابي در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين پژوهش حاضر به دنبال مقايسه باورهاي غيرمنطقي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني دانشجويان با علائم افسردگي و علائم اضطرابي است.

۱-۲-   بيان مسئله

دانشجويان، هوشمندان برگزيده و اميده آينده هر جامعه اي محسوب مي شوند. اضطراب و افسردگي كه شايعترين انواع نابساماني هاي رواني را تشكيل مي دهند، گر چه توانمندي هاي هوشي را مختل نمي كنند، اما با كاهش تمركز حواس، اشتغالات ذهني وقت گير و مزاحم، بي حوصلگي، تحريك پذيري، بي قراري، بي خوابي و ... نظير موريانه اي موذي و آزاردهنده توان علمي و قدرت خلاقه و سازنده دانشجو را مي جوند (سلماني، ۱۳۸۸). تشخيص، درمان و به ويژه پيشگيري از بروز اين اختلالات و كوشش در جهت كاهش عوامل محيطي موجد اضطراب و افسردگي، نقش مهم و با ارزشي در سالم تر كردن محيط دانشگاه ها و افزايش كارايي نسل آينده متخصصين جامعه خواهد داشت.
اختلال خلقي، اصطلاحي است كلي و مربوط به اختلال رواني كه در آن آشفتگي اساسي در خلق، مشاهده مي‌شود. اختلالات خلقي در طيف وسيعي مي‌گنجد كه در يك طرف آن، افسردگي يا خوشي خفيف و كوتاه‌مدت و در طرف ديگر آن، افسردگي‌هاي هذياني شديد يا شيدايي قرار دارد. خلق، وضعيت هيجاني دروني فرد است كه مقطع طولاني تري از زمان را دربرگرفته و نقش خود را بر جلوه هاي مختلف زندگي حكاكي كرده و تمامي وضعيت رواني بيمار را تحت‌الشعاع قرار مي دهد. عاطفه، تظاهر خارجي هيجانات است و برهه كوتاهي از زمان را دربرگرفته و معمولا با كلام و فكر بيمار همراه است. طبقه تشخيصي اختلالات خلقي در DSM-V در راهنماي جديد به دو طبقه‌ي مجزاي اختلالات دو قطبي و اختلالات مرتبط با آن و اختلالات افسردگي تقسيم شده است (DSM-V، ترجمه گنجي، ۱۳۹۴).
افسردگي، رايج‌ترين اختلال رواني است كه اخيرا به شدت رو به افزايش نهاده است. تقريبا همه، حداقل به صورت خفيف احساس افسردگي كرده‌اند. احساس دمغي، بي‌حوصلگي، غمگيني، نااميدي، دلسردي و ناخشنودي همگي از تجربيات افسردگي رايج هستند. اين حالت را افسردگي بهنجار مي گويند. زن‌ها خيلي بيشتر از مردها دچار افسردگي مي‌شوند. علت آن روشن نيست، اما به نظر بسياري از متخصصان، عوامل فرهنگي و به‌ ويژه محروميت ها و محدوديت‌ هاي اجتماعي زياد در مورد زنان، يكي از علل اساسي است. ارائه تعريف افسردگي آسان نيست، چرا كه پيشنهاد تعريفي كه مورد پذيرش همه متخصصان و پژوهشگران قرار گيرد، غيرممكن مي‌باشد. حال به برخي از تعاريف عمده افسردگي اشاره مي‌كنيم. افسردگي، به منزله يك بيماري خلق‌وخو يا اختلال كنش خلق ‌و خو است. افسردگي، نشانگاني است كه تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بيان لفظي يا غير لفظي عواطف غمگين، اضطرابي و يا حالت ‌هاي برانگيختگي نشان داده مي‌شود. افت گذرا يا مداوم تنود عصبي- رواني كه به صورت يك مؤلفه بدني مانند سردرد، بي اشتهايي، يبوست و كاهش فشار خون و يك مؤلفه رواني مانند غمگيني، ناتواني و احساس به پايان رسيدن نيرو نمايان مي‌شود. سقوط غيرقابل توجيه تنود حياتي: اين حالت در حيطه بدني با خستگي دائم آشكار مي‌شود. در حيطه شناختي به صورت پراكندگي دقت و مشكل كوشش فكري و در حيطه عاطفي به شكل حالتي ماليخوليايي كه با هشياري فرد نسبت به ناتوانمندي واكنش همراه است، آشكار مي‌شود (بارت[۱۴]، اكسمن و گربر[۱۵]، به نقل از بك [۱۶] و الفورد[۱۷]،۲۰۰۳).
اضطراب حالت هيجاني نامطلوبي است كه معمولاً با احساس دردناك و طولاني بيم و نگراني همراه مي باشد. سطح معيني از اضطراب نه فقط براي رويارويي با خطر، برنامه ريزي كردن، مطالعه كردن، هشيار بودن در هنگام امتحان، احتياط در هنگام رانندگي و ... ضروري است، بلكه چنانچه ترس و اضطراب به صورت محدود باقي بماند، مي تواند بسيار مفيد و حتي لذتبخش هم باشد (بيابانگرد، ۱۳۸۳). با اين حال در وراي اين سطح معين، اضطراب نقش انطباقي خود را از دست مي دهد و همراه با رنجي مي گردد كه به زحمت ميتوان آن را تحمل كرد. اين حالت يك اضطراب بيمارگونه است. اين نوع اضطراب است كه استعدادها را تخريب مي كند، مشكلاتي در تمركز و حافظه به بار مي آورد. در پنجمين ويراست راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني DSM-V)) بين تمامي اختلالات رواني، اختلالات اضطرابي احتمالا شايعترين آنها است. طبق تخمين انستيتو ملي بهداشت رواني ايالات متحده امريكا قريب به پانزده ميليون نفر در امريكا از نوعي اختلالات اضطرابي در رنج هستند (كاستلو، به نقل از هاتون، ۱۳۸۴).
در طول دهه هاي اخير تمركز مطالعات و تحقيقات در زمينه درك و مفهوم سازي جنبه هاي روانشناسي مثبت نگر از جمله بهزيستي رواني و همچنين يافتن شيوهاي دستيابي به آنها، دلايل ايجاد و نيز تداوم اين ويژگيها، به طور فزاينده اي رو به رشد است. در همين راستا روانشناسان برجسته اي از جمله ريف بر مفهوم سازي و عوامل مرتبط با بهزيستي رواني مطالعات و تحقيقات متعددي انجام داده اند. وي خاطرنشان كرد كه ابعاد نظري سلامت روانشناختي مثبت شامل: استقلال، تسلط محيطي، رشد فردي، ارتباط مثبت با ديگران، هدفمندي در زندگي و پذيرش خود مي باشد. در حال حاضر الگوي مزبور به طور وسيعي در سراسر دنيا مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است (ريف[۱۸] و كييز[۱۹]، ۲۰۰۲). يكي ديگر از متغيرهايي كه احتمالا تحت تاثير افسردگي و اضطراب دانشجويان قرار مي گيرد، بهزيستي رواني مي باشد. بهزيستي رواني يعني تلاش براي كمال در جهت تحقق توانايي ‌هاي بالقوه واقعي فرد است. در اين ديدگاه بهزيستي به معناي تلاش براي استعلاء و ارتقاء است كه در تحقق استعدادها و توانايي ‌هاي فرد متجلي مي‌شود (ريف، ۱۹۹۵). در تحقيقات مختلف نشان داده شده ‌است كه دانشجويان داراي علائم افسردگي و دانشجويان با علائم اضطرابي رضايت از زندگي پايين و بهزيستي رواني پاييني برخوردارند (فرهنگ، ۱۳۹۰). لاووي[۲۰]، بيان مي كند كه احتمالا ناتواني در مهارت هاي اجتماعي و بهزيستي اجتماعي، مهم ترين مشكل اين گروه از افراد است چون اين ناتواني بر عملكرد حوزه هاي مختلف زندگي آن ها اثر مي گذارد (لاوي، ۲۰۰۵).
يكي از عوامل روانشناختي كه افسردگي و اضطراب بر آن تاثير مي گذارد ارزيابي افراد در موقعيت هاي مختلف زندگي از جمله موقعيت هاي استرس زا است كه به سيستم شناختي فرد و تناسب آن به رفتارهاي منطقي بستگي دارد. بنابراين بسياري از مشكلات افراد را مي توان تحت تاثير باورهاي غيرمنطقي انسان ها دانست. باورهاي غيرمنطقي تاثير بسياري در سبب شناسي اختلالات از جمله افسردگي دارند. ساپ[۲۱] (۲۰۰۰) در يك بررسي رابطه بين باورهاي غيرمنطقي و شكست تحصيلي را ثابت كرد و نيز به اين نتيجه رسيد كه بين طبقه تحصيلي و ميزان استفاده از باورهاي غيرمنطقي تفاوت وجود دارد. افرادي كه تحصيلات بالاتر دارند باورهاي منطقي تر در نتيجه مقاومت بيشتري در برابر مسائل اضطراب زا دارند. باورهاي غيرمنطقي به شكل ضروريات زندگي تظاهر مي كنند بنابراين در روند طبيعي زندگي اختلال ايجاد مي كنند و فرد را مقيد مي كنند تا به اجبار بر اساس آن عمل كرده كه در نتيجه بر كاركردهاي اجتماعي و تحصيلات تاثير مي گذارند. برخي روانشناسان بر اين اعتقادند كه باورهاي غيرمنطقي موجب افزايش وقوع اختلالات نوروتيك و پسيكوتيك شده و اين موضوع به تدريج سبب ناتواني در رويارويي با مسائل زندگي مي شود. سبك اجتنابي، موجب تشديد احساس ناتواني و ناكارآمدي شده و به آرامي فرد را مستعد استفاده از اين سبك جهت حل كليه مسائل زندگي مي كند (ساپ، ۲۰۰۰).
اليس اضطراب و اختلالات عاطفي را نتيجه افكار غيرمنطقي مي داند. به عقيده او افكار و عواطف كنش هاي متفاوتي نيستند (روزنهان و سليگمن ۱۳۸۲). وي معتقد است اگر فردي در زندگي تفكر منطقي را جايگزين باورهاي غلط خود بكند از بهزيستي رواني برخوردار است (پروچسكا، ۲۰۰۶). اليس معتقد است كه باورهاي غيرمنطقي كه انتظارها، ارزيابي ها و انتسابات تحريف شده را شكل مي دهند و موجب اختلال رواني مي شوند دو ويژگي دارند: اولا اين عقايد توقعات خشك و تعصب آميزي هستند كه معمولا با كلمات "بايد وحتما" بيان مي شوند، ثانيا فلسفه هاي خود آشفته ساز كه معمولا حاصل اين توقعات هستند انتساب هاي بسيار نامعقول و بيش از حد تعميم يافته ايجاد مي كنند. اليس به يازده عقيده غيرمنطقي اشاره مي كند كه برخي از آنها عبارتند از:
موفقيت ها و شكست ها و ويژگي هايي مانند هوش، ارزش ما را به عنوان انسان مشخص مي كنند. "ما بايد رضايت ديگران را جلب كنيم، دنيا بايد با ما عادلانه رفتار كند". از اين رو تا زماني كه تفكر غيرعقلاني ادامه دارد، اختلالات عاطفي نيز به قوت خود باقي خواهند بود (پاتريس[۲۲]، پاپن[۲۳]، به نقل از شفيع آبادي ۱۳۸۹).
يكي ديگر از عوامل روانشناختي كه افسردگي و اضطراب بر آن تاثير مي گذارد، عامل طرحواره هاي ناسازگار اوليه است. ساختارهاي شناختي، بنيان تفكر و رفتار افراد را سازمان مي‌ دهند و ساير عوامل مربوط به آنها احتمالا نقش واسطه اي بر عهده دارند (سويتزر[۲۴]، ۲۰۰۶). ژرف ترين ساختارهاي شناختي طرحواره ها هستند. يانگ آن دسته از طرحواره هايي را كه به رشد و شكل گيري مشكلات روانشناختي مي انجامند، طرحواره هاي ناسازگار اوليه مي نامد. اين طرحواره ها الگوهاي شناختي و هيجاني خود آسيب رساني هستند كه از جريان اوليه رشد آغاز شده و در طول زندگي تداوم مي يابند (يانگ، كلوسكو و ويشار، ترجمه حميد پور، ۱۳۹۳).
اين طرحواره ها مي تواند تحت تاثير عواملي چون رشد جسماني، تعاملات فرد با محيط اجتماعي، سوانح، آسيب و جراحات بدني و جراحي ها قرار گيرد و نگراني از تصوير ذهني بدن را در فرد ايجاد كند (رحيميان، ۱۳۸۷). به نظر مي رسد كه طرحواره هاي ناسازگار اوليه مي توانند زمينه ساز بروز علائم افسردگي و اضطراب در افراد شوند و تعديل و تغيير اين طرحواره ها مي تواند به درمان و حذف اين علائم كمك كند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه با تعديل اين طرحواره ها به كاهش علائم افسردگي و اضطراب دانشجويان كمك شايان ذكري مي گردد. به طور كلي با روشن شدن ماهيت طرحواره هاي ناسازگار اوليه اميد است بتوان در آينده گامهايي را براي اصلاح اين طرحواره هاي ناسازگار اوليه و در نهايت كاهش علائم افسردگي و اضطراب به طور سريع تر و كارآمد تر برداشت. نتايج تحقيقات مختلف نشان داده اند كه طرحواره هاي ناسازگار اوليه گوناگون، آسيب پذيري خاصي را براي انواع آشفتگي هاي روانشناختي ايجاد مي كنند. مثلا ‌طرحواره كمال گرايي با نشانه هايي مانند اضطراب و افسردگي ارتباط دارد ( شهامت، ثابتي و رضواني، ۱۳۸۹). بر اساس نظر يانگ (يانگ و همكاران،۲۰۰۶) آسيب هاي رواني از نظر شكل گيري و ثابت ماندن طرحواره هاي غير انطباقي اوليه ناشي مي شوند و در اين ميان طرحواره هايي كه با وابستگي و نقص مرتبط هستند، بيشتر در ميان افراد افسرده وجود دارد. نتايج تحقيقات نشان داده است كه طرحواره ي حوزه بريدگي و طرد مهمترين پيش بيني كننده نشانه هاي افسردگي در بيماران افسرده مي باشد (ديده روشني، ۱۳۸۹).
در مجموع با توجه به اينكه در تحقيقات متعددي نشان داده شده است كه دانشجويان داراي علائم افسردگي و دانشجويان با علائم اضطرابي از بهزيستي رواني پايين، باورهاي غيرمنطقي و طرحواره هاي ناسازگارانه برخوردارند (ديده روشني، ۱۳۸۹) و اين باورهاي غيرمنطقي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه مي توانند زمينه ساز بروز اختلالات رواني شوند (سلماني،۱۳۸۸). از طرفي ديگر چون پژوهش هاي مختلف نشان داده اند كه باورهاي غيرمنطقي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه با نشانه هاي مرضي و اختلالات روانپزشكي همچون افسردگي ارتباط دارند، بنابراين شناخت و تغيير باورهاي غيرمنطقي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه مي تواند گامي در جهت كاهش مشكلات بيماران افسرده و در نهايت كاهش اضطراب بيماران مبتلا باشد. در ايران مطالعات متعددي درباره شيوع افسردگي با استفاده از آزمون بك صورت گرفته است. اين تحقيقات شيوع افسردگي و ارتباط آن با عوامل گوناگون را مورد بررسي قرار داده اند، اما تاكنون هيچ تحقيقي به مقايسه باورهاي غيرمنطقي، طرحواره هاي ناسازگار اوليه و بهزيستي رواني دانشجويان داراي علائم افسردگي و دانشجويان با علائم اضطرابي نپرداخته است (سلماني، ۱۳۸۸).

تعداد صفحه :۱۲۰
قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۶:۴۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد"M.A"

گرايش: مديريت اجرايي

عنوان:

شناسايي جرايم اينترنتي حوزه بانكداري و روشهاي پيشگيري از آن

)مطالعه موردي بانك ملي شهركرمانشاه)

 

تابستان  1394

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فصل اول- كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه: ۳

۱-۲  بيان مساله تحقيق: ۴

۱-۳  اهميت و ضرورت تحقيق. ۶

۱-۴   اهداف تحقيق. ۸

۱-۴-۱ هدف اصلي. ۸

۱-۴-۲  اهداف ويژه ۸

۱-۵  فرضيه هاي تحقيق. ۸

۱-۶  قلمرو تحقيق. ۹

۱-۶- ۱  قلمرو موضوعي. ۹

۱-۶-۲  قلمرو مكاني. ۹

۱-۶-۳  قلمرو زماني تحقيق. ۹

۱ -۷  متغيرهاي تحقيق. ۹

۱-۸  روش تحقيق. ۹

۱-۹ روشها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات.. ۱۰

۱-۱۰ روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۱۰

۱-۱۱  جامعه آماري. ۱۰

۱-۱۲  استفاده كنندگان از نتايج تحقيق. ۱۰

۱-۱۳  جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: ۱۱

۱-۱۴  تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق. ۱۱

تعاريف مفهومي. ۱۱

جرائم اينترنتي: ۱۱

دسترسي بدون اجازه در شبكه بانكي: ۱۱

توليد مانع (كارشكني) در شبكه بانكي: ۱۲

جعل هويت در شبكه بانكي: ۱۲

فصل دوم- مباني نظري و پيشينيه تحقيق

۲-۱......................................................................................................... مقدمه ۱۴

۲-۲ بيان مساله ۱۵

۲-۳ ضرورت و اهميت تحقيق. ۱۶

۲- ۴ پيشينه ي موضوع. ۱۸

۲-۴-۱   داخلي. ۱۸

۲-۴-۲  خارجي. ۲۱

۲-۵ شناخت انواع جرائم اينترنتي شبكه بانكي و نحوهي جلوگيري از آن. ۲۲

۲-۶-۱ دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۵

۲-۶-۲شناسايي توليد مانع (كارشكني) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۷

۲-۶-۳شناسايي سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۸

۲-۶-۴   شناسايي جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۸

۲-۸  جمع بندي. ۳۰

۲-۹   بانكداري الكترونيكي. ۳۲

۲-۹-۱ـ تاريخچه بانكداري الكترونيكي: ۳۳

۲-۹-۲-انواع بانكداري الكترونيكي. ۳۴

۲-۹-۳ -سطوح بانكداري الكترونيكي. ۳۵

۲-۹-۴   بانكداري الكترونيكي بين بانكي: ۳۶

۲-۹-۵   مزاياي بانكداري الكترونيكي. ۳۶

۲-۹-۶   اثرات بانكداري الكترونيكي. ۳۷

۲-۹-۶-۱  تاثير بانكداري الكترونيكي بر مشتري مداري: ۳۷

۲-۹-۶-۲  رابطه بانكداري الكترونيكي بر رضايت مشتريان: ۳۸

۲-۹-۶-۳  اثر بانكداري الكترونيكي بر بهبود خدمات.. ۳۹

۲-۱۰  نظارت بر بانكها ۴۰

۲-۱۱ بانكداري الكترونيكي. ۴۰

۲-۱۲ نظارت بر بانكداري الكترونيك و فرآيندهاي مالي. ۴۴

۲-۱۳   بانكداري الكترونيكي در ايران. ۴۵

۲-۱۴  لزوم امنيت بانكداري اينترنتي. ۴۷

۲-۱۵   ماهيت فضاي سايبر. ۴۹

۲-۱۶  علت شناسي جرايم سايبري. ۵۳

فصل سوم- روش شناسي پژوهش

۳-۱ مقدمه ۶۱

۳-۲ روش تحقيق. ۶۱

۳-۳تعاريف عملياتي: ۶۲

۳-۴  جامعه آماري. ۶۳

۳-۵ قلمروهاي پژوهش... ۶۳

۳-۵-۱  قلمرو مكاني تحقيق: ادارات فناوري اطلاعات بانكهاي ملي در شهر كرمانشاه ۶۳

۳-۶ روش نمونه گيري. ۶۳

۳-۷  ابزار جمع آوري اطلاعات.. ۶۴

۳ -۹  مراحل انجام پژوهش... ۶۶

۳-۱۰ تعريف نظري و عملياتي متغيرها ۶۷

۳-۱۱  مدل مفهومي تحقيق. ۶۷

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده­ها

۴-۱ مقدمه: ۶۹

۵-۲ آمارتوصيفي مربوط به نمونه تحقيق. ۷۰

۴-۳  آزمون فرضيه هاي تحقيق. ۷۶

۴-۴  آزمون برآورد مدل تحقيق. ۸۱

آزمون مدل هاي اندازه گيري. ۸۱

برآورد و آزمون مدل ساختاري پژوهش(مدل كامل پژوهش) ۸۴

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

۵-۱ مقدمه : ۹۰

۵-۲  نتيجه گيري و بحث: ۹۱

۵-۳ پيشنهادت تحقيقي. ۹۶

۵-۴ پيشنهادات كاربردي. ۹۷

۵-۵ محدوديتهاي تحقيق. ۹۸

منابع. ۱۰۰

پيوست.. ۱۰۲

چكيده:

هدف از انجام اين مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن (مطالعه موردي بانك هاي ملي شهر كرمانشاه) بود. روش انجام تحقيق حاضر توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي و اكتشافي و از نگاه هدف، كاربردي بود  جامعه آماري پژوهش كليه كارشناسان حوزه بانكداري و كارشناسان پليس سايبري شهر كرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه كوكران تعداد ۳۶۸ نفر از آنان به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اينترنتي شبكه بانكي لاگازيو و همكاران (۲۰۱۴) بود كه مولفه هاي تحقيق را پوشش مي داد و روايي آن به وسيله تعدادي از اساتيد مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخيص داده شد. پايايي اين پرسشنامه به وسيله يك پيش آزمون(۳۰ عدد پرسشنامه) به وسيله آلفاي كرونباخ برابر با ۸۴/۰ تعيين گرديد. براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزارهاي آماري spss  نسخه ۲۱ و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتايج نشان داد كه متغييرهاي ( دسترسي بدون اجازه، توليد مانع، سرقت پول و جعل هويت) بيشترين عاملي تاييدي براي جرايم اينترنتي در شبكه بانكي محسوب مي شوند.

كليدواژه: جرائم بانكي، جعل هويت، سرقت اينترنتي، پليس سايبري

 

۱-۱ مقدمه:

بانك­ها و مؤسسات اعتباري نقش محوري در رشد و شكوفايي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كنند. صنعت بانكداري دركشورما درسال‌هاي اخيردچارتحولات چشمگيري شده است.از مهمترين تحولات درزمينه بانكداري مي‌توان به تعامل گسترده بانك‌هاي داخلي با بانك‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و مبارزه با پديده پولشويي،تعدد روزافزون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، رقابت شديد بين آن­ها، استفاده از ابزارهاي جديد بانكداري وگسترش فعاليت بانكداري الكترونيك اشاره كرد. طبيعي است كه همگام با تحولات صنعت بانكداري، نظارت بر اين صنعت نيز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهميت آن افزوده شود.با عنايت به تأثير قابل ملاحظه بانك‌ها ومؤسسات اعتباري بررشدو شكوفائي اقتصادي و تأثيرگذاري آن‌ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل رشد نقدينگي،تورم و بيكاري،نياز به تحول در نظارت بانكي به منظور انطباق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با سياست‌هاي پولي و بانكي و جلوگيري از تخلف آن­ها از قوانين­و مقررات احتياطي و نظارتي و حفظ ثبات و سلامت سيستم بانكي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران بيش از پيش احساس مي‌شود.(كاسمير۲۰۱۳)

در سالهاي اخير صنعت بانكداري به دليل تغيير و تحولات عمده‌اي كه در زمينه‌هاي فن‌آوري وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغييرات­ چشمگيري­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الكترونيكي­ و­دسترسي  تعداد زيادي از مردم جهان به شبك جهاني اينترنت بسترمناسبي براي برقراري مراودات تجاري و اقتصاد فرهم نموده است اين امر موجب افزايش رقابت درصنعت بانكداري شده و ارايه خدمات بانكداري الكترونيكي را به دنبال داشته است.(ويليامز۲۰۱۲)

به طور كلي صنعت بانكداري چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسكوكات، سيستم پرداخت كاغذي نظير چك، سيستم پرداخت الكترونيكي نظير كارتها و نهايتاً پايگاه‌هاي اطلاعات تحت شبكه اينترنت، مراحلي است كه سيستمهاي پرداخت رد بانكداري طي كرده‌اند.

امروزه اكثر كشورها در دوره سوم و چهارم به سر مي­برند، به اين معني كه بخض اعظم فعاليتهاي بانكداري از طريق سيستماي الكترونيك و اينترنتي صورت مي­گيرد.دليل اين امر به افزايش روز افزون تجارت الكترونيكي به كارگيري فنآوري ارتباطات و اطلاعات مربوط مي‌شود از اين رو همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني، نهادهاي پولي ومالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيك،به طورگسترده‌اي­به استفاده ازفناوري ارتباطات و اطلاعات روي آوده‌اند. درنتيجه طي چند دهه اخيرسيستمهاي پرداخت الكترونيكي، به تدريج در جال جايگزيني با سيستم سنتي مي‌باشد.(باران۲۰۱۴)

۱-۲  بيان مساله تحقيق:

بانكداري الكترونيكي عبارتست از ارائه خودكار خدمات بانكي جديدوسنتي به مشتريان از طريق كانال‌هاي ارتباطي متعامل الكترونيكي. از انواع بانكداري الكترونيكي مي توان به اينترنت بانك، تلفن بانك، همراه بانك اشاره نمود. بانكداري الكترونيك از مباحث نسبتا جديدي است كه درمدت زمان كمي توانسته جايگاه مهمي­براي خود پيدا كند؛ به گونه‌اي كه­تصورسيستم بانكداري­امروزي، بدون بانكداري الكترونيكي، بسيار مشكل و تقريباً غير ممكن است. امروزه بانكداري الكترونيك نه تنها يك ابزار براي انجام عمليات بانكداري مي‌باشد بلكه با سرعت روزافزون خود جايگزين مناسب و مطمئني براي عمليات سيستم بانكداري بوده و درآينده‌اي نچندان دور موجب حذف تدريجي شعب فيزيكي بانك­ها مي‌شود. اين در حالي است كه اجراي عمليات بانكداري الكترونيك با چالشهاي فرآواني روبرو است، از جمله مهمترين آن­ها عدم وجودبستر مخابراتي امن، عدم وجود يك شبكه اينترنت مناسب براي انجام عمليات فوق، و همچنين دستگاه‌هاي و امكانات سخت افزاري مناسب و متناسب با عمليات مذكور (از لحاظ امنيت سخت افزاري و نرم افزاري)، عدم وجود نيروهاي انساني متخصص در ارايه اين خدمات و .... مي‌باشد. از سوي واضح است هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. يكي از مهم­ترين مباحث در صنعت بانكداري، مبحث امنيت شبكه بانكي مي باشد.(باران ۲۰۱۴)

تمايل روز افزون به استفاده از فناوري­هاي پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت، شرايط و بستر مساعدي براي ظهور جرايم اينترنتي به وجود آورده است. از آنجا كه اين جرايم در فضاي مجازي انجام مي­شوند و مانند ساير جرايم، ملموس نيستند،مراجع قضايي و انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن­ها با چالش­هاي نويني مواجه هستند(باران[۱] ، ۲۰۱۴).

همان نيروهاي فن آوري و جهاني شدن كه خدمات مالي را متحول ساخته اند، باعث ايجاد چالش هايي در زمينه حفاظت بانك ها در مقابل جرم و جنايت نيز شده اند. مقامات امنيتي )هم در بانك ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول كار هستند و مقامات مجري قانون – چه در سطوح ملي و چه در سطوح بين المللي – سعي دارند تا از مجرمان انفرادي و مجرمان سازمان نيافته كه بانك­ها را لقمه­اي هوس انگيز مي­بينند، پيشي بگيرند )كاسمير[۲]، ۲۰۱۳).

پيشرفت فن آوري رايانه­اي اين امكان را بوجود آورده كه جرايم جديدي پيدا شوند كه در مقايسه با روش سنتي جعل، بسيار فني­تر مي­باشند.هر چند كه اغلب دزدان كامپيوتري براي خودنمايي اين كار را انجام مي­دهند، ولي اين دزدها  كه با هدف دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي بانك ها مي باشد، مشكل عمده اي را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگيري از دسترسي اينترنتي به حساب هاي بانكي براي مشتريان بوده كه دسترسي به برخي از پايگاه­هاي­اينترنتي معروف را غيرممكن كرده بود (بالتازروپير[۳]، ،۲۰۰۴)

بانك­ها از فناوري پيچيده­اي استفاده مي كنند تا از دسترسي افراد غير مجاز به بانك هاي اطلاعاتي مالي خود جلوگيري كنند و با شناسايي خطرات جديد، سيستم­هاي خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مي­نمايند. ولي روشن است كه بانك­ها بايد در پي به كارگيري روش­هاي جدي براي پيشگري از اين جرائم اينترنتي باشند، تا بتوانند از زيربناي مالي كشور حفاظت كنند. مبادله­ي دانش فني براي شناخت جرايم كامپيوتري و يافتن راه مبارز با آن­ها امري اساسي است. به كمك متخصصان فن­آوري اطلاعات در حرفه، بانكداري، ارتباطات مستقيمي ميان مؤسسات مالي، دولت و مقامات مجري قانون بوجود آمده است تا با اين جرايم مبارزه شود )آندرو[۴]، ۲۰۱۳).

جرائم اينترنتي شبكه بانكي تنوع زيادي دارد، از جمله زيان­هاي ناشي از جعل و سوء استفاده از كارتهاي اعتباري كه امروزه در شبكه بانكي بسيار شاهد آن هستيم و يا بسياري ديگر از جرائم اينترنتي محسوس در شبكه بانكي. كشور ما به هيچ كدام از كنوانسيون­هاي بين المللي مربوط به جرايم اينترنتي نپيوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانين داخلي، نيروهاي انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتي مواجه هستند و اين در حالي است كه امروزه پليس با استفاده از فناوري­هاي نويني كه در عرصه­ي نرم افزارهاي تخصصي پليس به وجود آمده است، مي­تواند در پيشگيري از وقوع جرايم مزبور نقش مؤثري داشته باشد)ويليامز[۵]، ۲۰۱۲).

بنابراين مساله اساسي در اين پژوهش شناسايي انواع جرائم اينترنتي در شبكه بانكي و راه هاي جلوگيري از آن مي­باشد. بعبارتي ديگر محقق در اين پژوهش درپي يافتن پاسخ براي اين سوال است كه انواع جرائم اينترنتي مربوط به شبكه بانكي كدام موارد هستند و چگونه مي­توان از آن­ها جلوگيري نمود.

۱-۳  اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه تحولات عظيمي درصنعت بانكداري به وقوع پيوسته و ماهيت آن­را بيش از پيش چالشي و پيچيده ساخته است.در دنياي امروز مسائل و مشكلات بانكي نه تنها در درون مرزهاي ملي به ديگر بانك‌ها و سازمانهاي مشابه سرايت مي‌كند، بلكه از مرزهاي ملي فراتر رفته و مؤسسات مالي ساير كشورها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.(بوزان ۱۳۹۲)

بانك­ها و مؤسسات اعتباري نقش محوري دررشد و شكوفايي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كنند.صنعت بانكداري در كشور ما در سال‌هاي اخير دچار تحولات چشمگيري شده است. از مهمترين تحولات در زمينه بانكداري مي‌توان به تعامل گسترده بانك‌هاي داخلي با بانك‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و مبارزه با پديده پولشويي، تعدد روزافزون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، رقابت شديد بين آن­ها، استفاده از ابزارهاي جديد بانكداري و گسترش فعاليت بانكداري الكترونيك اشاره كرد.طبيعي است كه همگام با تحولات صنعت بانكداري، نظارت براين صنعت نيز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهميت آن افزوده شود.با عنايت به تأثير قابل ملاحظه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بر رشد و شكوفائي اقتصادي وتأثيرگذاري آن‌ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل رشدنقدينگي،تورم وبيكاري،نياز به تحول درنظارت بانكي به منظور انطباق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با سياست‌هاي پولي و بانكي وجلوگيري از تخلف آن­ها از قوانين و مقررات احتياطي و نظارتي و حفظ ثبات وسلامت سيستم بانكي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران بيش ازپيش احساس مي‌شود.(بوزان ۱۳۹۲)

در دنياي بانكداري امروز با پيچيدگي ابزارها و تنوع فعاليت‌هاي بانكي و ارتباطات درون سيستمي، حفظ سلامت و ثبات نظام بانكي از مهمترين دلايل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است، چرا كه در صورت بروز مشكل ويا اخلال دريك مؤسسه پولي واعتباري، كل نظام مالي به دليل ارتباطات گسترده تحت تأثير قرار مي­گيرد.(بوزان۱۳۹۲)

از طرفي ديگر مجرمان اينترنتي مي­توانند صدمات شديدي به رايانه هاي شركت­ها و حتي اشخاص بدون بر جاي گذاشتن كوچكترين ردپائي )نه اثر انگشتي، نه آثار شليك گلوله­اي و نه حتي ته سيگاري( وارد نمايند. اينترنت اين توانايي را دارد كه به رهبران گروه­ها، مجريان ارشد مؤسسات مالي، قانونگذاران، مأمورين امنيتي در سطح بالا، مديران ريسك و دلالان يا واسطه­هاي بيمه كمك نمايند يا اينكه ضرر و زيان برسانند اينترنت يا ساير پروتكل­هاي انتقال داده­ها، سبب تسهيل درجريان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جديد اطلاعات سرمايه اوليه و مايع حياتي (همانند خون در شريان­ها) در هر شركتي است و شركت­ها محتاطانه از آن محافظت مي­كنند .حتي شركت­هايي كه به خوبي اداره و كنترل مي­شوند نيز به مباحثه و گفتگو درباره امنيت اطلاعات و مسائلي چون فناوري اطلاعات كه به راه حل هاي اطلاعاتي نياز دارد علاقه نشان مي­دهند(بوزان،۱۳۹۲).

اطمينان از امنيت اطلاعاتي و ساختار اطلاعاتي سازمان موضوعي است كه در سطح كل شركتها مطرح است و مسئوليت آن بر عهده مديران عالي رتبه(اعضاي هيات مديره) و ساير اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشكالي در امنيت شبكه اطلاعاتي سازمان اثرات گسترده و مخربي درسراسر سازمان دارد. در كل، نقص در خدمت رساني يا قطع آن مي­تواند تا حدود زياديبر سطح عملياتي سازمان اثر بگذارد به گونه اي كه يقيناً در چنين حالتي اگر اخبارواطلاعاتي دچار نقص و اختلال گردند نام تجاري و شهرت سازمان آسيب خواهد ديد( جلالي، ۱۳۸۹).

شبكه بانكي نيز مانند بسياري ديگر از سازمانها و شركتها از مشكلات و جرائم مرتبط با اينترنت فارغ نيست. امروزه و يا در آينده نه چندان دور، اكثر نقل و انتقال­هاي پولي و مالي در بازار اقتصاد از طريق رايانه انجام مي­پذيرد. نتيجه اين كه توسعه داده­هاي رايانه­اي در بانك­ها مي­تواند موجب ترس از قريب الوقوع بودن استفاده از روش­هاي اجرايي از سوي بزهكاران متخصص شود.(سلسله ۱۳۸۶)

با تولد رايانه­ها ملاحظه مي شود كه نوع جديدي از جرايم مرتبط به آن در روبه روي جرم شناسان و نيرو هاي امنيتي قرار گرفته است. بزهكاري انفورماتيك روز به روز متنوع شده و اكنون اشكال شناخته شده­اي همچون خرابكاري، جاسوسي، سرقت، استفاده و دستكاري غير قانوني در رايانه­ها و .... را شامل مي شود. در دهه ۱۹۷۰ ميلادي، نخستين پژوهش­هاي علمي و جرم شناختي در اين زمينه انجام شد و بدين ترتيب از يك سو به اشكال متعددي از بزهكاري انفورماتيك و از سوي ديگر به رقم سياه قابل توجه در اين نوع بزهكاري، پي برده شد(سلسله ۱۳۸۶).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتيك و رايانه كه به وسيله شوراي اروپا تهيه و معرفي شده به اين شرح است؛ تقلب نسبت به رايانه، تقلب نسبت به انفورماتيك، وارد كردن خسارت به داده­ها با برنامه هاي انفورماتيك، خرابكاري و دستكاري غير قانوني در رايانه، ورود غير مجاز به سيستم­ها و داده­هاي انفورماتيك، رهگيري غير مجاز ارتباطات رايانه­ها، توليد غيرمجاز برنامه رايانه و انفورماتيك حمايت شده، تكثير غير مجاز يك توپولوژي، جاسوسي با رايانه و استفاده غيرمجاز از يك رايانه به عنوان جرائم اينترنتي هستند كه خسارات بسياري را براي قربانيان اين جرائم به همراه داشته اند)سلسله، ۱۳۸۶).

در عصرارتباطات به رغم اين كه شاهد گسترش وسايل و راه­هاي ارتباطي پيشرفته هستيم و دستاوردهاي ارتباطي اين قرن را مورد بهره برداري شايان قرار مي­دهيم، به نوعي، با برخي مشكلات كه بعضاً هنوز نيز بدون حل باقي مانده­اند، دست به گريبانيم. اصطلاح­هايي مانند جرايم اينترنتي كه به گوش بسياري از ما آشناست و هر از گاهي خبر يا گزارشي كه در مورد ارتكاب چنين جرايمي از سوي مجرمان انتشار مي­يابد. بنابراين با توجه به مطالب بيان شده و نيز با توجه به اينكه بانك­ها صدمات و خسارت­هاي زيادي را از ناحيه جرائم اينترنتي متحمل شده­اند، شناسايي اين جرائم و توجه كردن به روش­هاي جلوگيري از اين جرائم ضروري به نظر مي­رسد، از اين رو اهميت پزوهش حاضر احساس مي شود.(سلسله ۱۳۸۶)

۱-۴   اهداف تحقيق

۱-۴-۱ هدف اصلي

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و تعيين انواع جرائم اينترنتي مربوط به شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن مي باشد.

۱-۴-۲  اهداف ويژه

 • تعيين دسترسي بدون اجازه در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛
 • تعيين توليد مانع(كارشكني) در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛
 • تعيين سرقت پول در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛
 • تعيين جعل هويت در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛

۱-۵  فرضيه هاي تحقيق

-۱  دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

 -2شناسايي توليد مانع (كارشكني) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

۳- شناسايي سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

۴-شناسايي جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

 

۱-۶  قلمرو تحقيق

۱-۶- ۱  قلمرو موضوعي

قلمرو موضوعي اين پژوهش در حوزه نظارت بر بانكداري الكترونيك/ تحول شبكه امن مالي/ نظارت بانك مركزي/ فضاي سايبري و امنيت اطلاعات مي باشد.

۱-۶-۲  قلمرو مكاني

قلمرو مكاني اين تحقيق در كليه شعب بانكهاي ملي شهر كرمانشاه و نيز كارشناسان حوزه سايبري(پليس سايبري در شهر كرمانشاه مي باشد.

۱-۶-۳  قلمرو زماني تحقيق

از لحاظ زماني، قلمرو اين تحقيق مربوط به بهار ۱۳۹۴ مي­باشد.

۱ -۷  متغيرهاي تحقيق

موضوعات تحقيق داراي مفاهيمي مجردو ذهني هستند.براي اينكه عملاً تحقيق را انجام دهيم، مفاهيم بايد به متغير تبديل شوند.مفاهيم وقتي به متغير تبديل مي­شوند كه بتوانيم به آن­ها مقدار و درجات آن­ها را تعيين كنيم.همچنين بايد بين متغيرهاي مستقل، وابسته، كنترل و ميانجي و همچنين بين متغيرهاي گسسته و پيوسته و آشكاروپنهان تفاوت قائل شد(ايران­نژاد، ۱۳۸۲). اين تحقيق با عنايت به فرضيه­ها و نوع پرسشنامه طراحي شده، متغيرهاي خاص خودش را دارا مي باشد كه هر كدام متناظر با فرضيه­ها هستند.

۱-۸  روش تحقيق

از آنجا كه موضوع مورد تحقيق در مورد وضعيت كنوني طرح ريزي شده است و ماهيت تحقيق موقعيت را به صورتي كه در زمان بررسي وجود دارد تعيين مي­كند لذا روش تحقيق حاضر توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي و اكتشافي است كه با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائي داده­هاي تحقيق جمع آوري وفرضيات تحقيقات حاضراز نگاه هدف، كاربردي است؛ زيرا از نتايج يافته­ها براي حل مشكلات خاص درون سازمان استفاده مي­شود.از نگاه چگونگي گردآوري داده­ها، پژوهشي توصيفي- پيمايشي به­شمار مي­رود؛ زيرا تلاش مي­كند با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نياز از وضع موجود نمونه آماري به دست آورد. همچنين از جنبه زماني، مقطعي و از نگاه نوع داده­ها، پژوهشي كمي به­ شمار مي­رود.

تعداد صفحه :۱۱۶

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۵:۱۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]

 

عنوان:

ارث زن در فقه مذاهب اسلامي

 

استاد راهنما: 

سيد منذر حكيم

 

استاد مشاور:  

نذير احمد سلامي

 

شهريور  ۱۳۹۱

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است

فهرست

بخش اول: كليات و مفاهيم

پيشگفتار ۲

توضيح عنوان- ۳

خاستگاه انتخاب موضوع ۳

سوال اساسي- ۳

هدف- ۴

پيشينه: ۴

شيوه پژوهش: ۷

پيچيدگي هاي بحث- ۹

ويژگي اين تحقيق- ۱۰

نكات قابل توجه ۱۱

فصل اول: تبيين اصطلاحات و واژه هاي مهم- ۱۳

فرض و اصحاب فروض-- ۱۴

عول- ۱۶

نكات قابل توجه در بحث عول- ۱۹

عصبه ۲۱

اقسام عصبه ۲۱

عصبه نسبي- ۲۱

عصبه سببي (مولي العتاقه) ۲۴

بيت المال- ۲۵

جايگاه عصبه نزد شيعه: ۲۵

ولاء الموالاه ۲۶

كلاله ۲۷

شرايط ارث بردن كلاله ۳۰

ذوي الارحام ۳۱

ارث بردن ذوي الارحام ۳۲

حجب- ۳۲

شرايط حاجب شدن اخوه نزد اماميه ۳۵

شرايط حاجب شدن نزد اهل سنت و زيديه ۳۶

اقوال نادر ۳۸

محجوب له؟ ۳۹

حاجب شدن مح۰رومين- ۳۹

ساير واژه هاي مرتبط- ۴۲

تكمله الثلثين- ۴۲

بنو الاعيان، بنو العلات، بنو الاحياف- ۴۳

متفرقين و متفرقات- ۴۴

جد و جده صحيح و فاسد- ۴۴

جدات متحاذيات (متساويات) ۴۶

اهل القرابه، اهل التنزيل، اهل الرحم- ۴۶

مقاسمه ۴۸

انواع ولاء ۴۸

فصل دوم: طبقات ارث يا مراتب ورثه و تبيين جايگاه زن ۵۰

نظر حنابله و احناف- ۵۰

ديدگاه مالكيه، شافعيه و ظاهريه ۵۲

ديدگاه زيديه ۵۴

ديدگاه اماميه و اسماعيليه ۵۴

فصل سوم: جايگاه جد در ميراث و تأثير آن بر ارث زن ۵۸

اماميه ۶۰

اهل سنت- ۶۱

زيديه ۶۷

فصل چهارم: موانع ارث و بيان محروميت هاي زنان ۶۸

بردگي (رقيت) ۶۸

قتل- ۷۱

كفر ۷۳

لعان- ۸۰

ولادت از زنا ۸۳

جهالت تاريخ موت- ۸۵

اختلاف دار (اختلاف وطن) ۸۷

بخش دوم: ارث زن

پيش درآمد- ۹۱

فصل اول: مادر۹۳

فقط مادر به تنهايي وارث باشد- ۹۵

مادر و پدر ۹۹

مادر و جد- ۹۹

مادر و فرزند- ۱۰۰

۱ـ مادر و پسر يا پسران- ۱۰۱

۲ـ مادر، پدر و پسر يا پسران- ۱۰۱

۳ـ مادر و فرزندان دختر و پسر ۱۰۱

۴ـ مادر، پدر و فرزندان دختر و پسر ۱۰۱

۵ ـ مادر و دختر ۱۰۲

مادر و يك دختر ۱۰۲

مادر و دو دختر ۱۰۳

مادر و دختران- ۱۰۴

مادر، پدر، فرزند- ۱۰۵

مادر، پدر، يك دختر ۱۰۵

صورت اول: براي مادر اخوه حاجب وجود نداشته باشد. ۱۰۵

صورت دوم: براي مادر، اخوه حاجب وجود داشته باشد. ۱۰۵

مادر، پدر، دختران- ۱۰۶

مادر، پدر، پسر يا پسران- ۱۰۷

مادر، پدر، فرزندان دختر و پسر ۱۰۷

جد و فرزندان- ۱۰۷

مادر، پدر، زوج يا زوجه ۱۰۸

۱ـ مادر، پدر، زوج (بدون  وجود حاجب) ۱۱۰

۲ـ مادر، پدر، زوجه (بدون وجود حاجب) ۱۱۲

۳ـ مادر، پدر، زوج (با وجود حاجب) ۱۱۳

۴ـ مادر، پدر، زوجه (با وجود حاجب) ۱۱۳

والدين، فرزندان، زوج يا زوجه ۱۱۴

مادر، پدر، پسر، زوج- ۱۱۵

مادر، پدر، پسر، زوجه ۱۱۵

مادر، پدر، پسران و دختران، زوج- ۱۱۵

مادر، پدر، پسران و دختران، زوجه ۱۱۶

مادر، پدر، دختر، زوج- ۱۱۶

مادر، پدر، دختر، زوجه ۱۱۷

مادر، پدر، دختران، زوج-۱۱۸

مادر، پدر، دختر، دختر پسر، زوج- ۱۲۰

مادر، پدر، دختران، زوجه (بخيليه، منبريه) ۱۲۱

مادر، جد، دختر، زوج، خواهر ۱۲۳

مادر، زوج يا زوجه، دختر ۱۲۵

مادر، زوج، دختر ۱۲۵

مادر، زوجه، دختر ۱۲۵

مادر، زوجه، دختران- ۱۲۵

پدر، زوج يك دختر ۱۲۵

پدر، زوجه، يك دختر ۱۲۶

پدر، زوجه، دختران- ۱۲۶

مادر، دختران، زوج- ۱۲۶

پدر، دختران، زوج- ۱۲۶

مادر، خواهر، جد (خرقاء) ۱۲۷

مادر، زوجه، خواهر، جد- ۱۲۹

مادر، جد، زوج يا زوجه، اخوه ۱۳۰

مادر، جد، شوهر، يك خواهر(اكدريه، غراء) ۱۳۱

مادر، جد، شوهر، دو يا چند خواهر ۱۳۵

مادر، جد، شوهر، خواهر و برادر ۱۳۶

مادر، جد، شوهر، برادر ۱۳۷

مادر، زوجه، برادر، جد- ۱۳۸

مادر، زوج يا زوجه، اخوه ۱۴۰

مادر، زوج، خواهران ابويني [يا ابي] ۱۴۰

مادر، زوج و يك خواهر ابويني (ابي) ۱۴۱

مادر، زوج، دو يا چند خواهر ابويني (ابي): ۱۴۲

مادر، زوج، يك خواهر ابويني، يك خواهر پدري- ۱۴۲

مادر، زوجه، خواهران ابويني [يا ابي] ۱۴۴

مادر، زوج يا زوجه، خواهران مادري- ۱۴۷

مادر، زوجه، اخوه مادري- ۱۴۷

مادر، زوج، اخوه مادري- ۱۴۸

مادر، زوج، يك نفر اخوه مادري- ۱۴۸

مادر، زوج، دو نفر اخوه مادري- ۱۴۸

مادر، زوج يا زوجه، اخوه ابويني، اخوه مادري- ۱۵۰

مادر، زوج، خواهران (مختلف)۱۵۱

مادر، زوج، يك خواهر ابويني، يك اخوه مادري- ۱۵۱

مادر، زوج، خواهران ابويني، يك نفر اخوه مادري- ۱۵۲

مادر، زوج، خواهران ابويني (يا ابي)، دو نفر اخوه مادري(ام الفروخ) ۱۵۳

مادر (يا جده)، زوج، برادران ابويني، خواهران مادري (مشتركه) ۱۵۵

مادر، زوج، برادران پدري، اخوه مادري- ۱۵۸

مادر، زوجه، خواهران (متفرقه) ۱۶۰

مادر (يا جده)، زوجه، يك خواهر ابويني (ابي)، يك خواهر مادري- ۱۶۰

مادر (يا جده)، زوجه، دو خواهر ابويني (ابي)، يك خواهر مادري- ۱۶۰

مادر (ياجده)، زوجه، دو خواهر ابويني (ابي)، دو خواهر مادري- ۱۶۰

مادر، زوجه، دختر، خواهر ۱۶۱

مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابويني يا ابي) ۱۶۱

مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابويني يا ابي) ۱۶۲

*** مادر (يا جده) زوجه، دختر، خواهر مادري، خواهر ابويني- ۱۶۳

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر مادري، خواهر ابويني- ۱۶۳

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهران مادري، خواهر ابويني- ۱۶۴

مادر، اخوه ۱۶۶

مادر و نوه ها ۱۶۷

مادر و فرزند لعان- ۱۶۷

مادر و فرزند نامشروع ۱۶۷

مادر و فرزندان نكاح موقت- ۱۶۸

مادر و فرزندان شبهه ۱۶۸

فصل دوم: دختر و نوه ها ۱۷۰

ارث نوه ها  (اولاد الاولاد) ۱۷۰

اصل وارث شدن نوه ها ۱۷۱

مقدار و كيفيت ارث بردن نوه ها ۱۷۲

همراه شدن چند طبقه از فرزندان- ۱۷۴

همراه شدن با ساير ورثه ۱۷۴

شرايط وارث شدن نوه ها ۱۷۵

فقط پسر (يا پسران) ميت، وارث او باشند- ۱۷۶

فرزندان، دختر و پسر باشند- ۱۷۷

فرزندان فقط دختر باشند- ۱۷۸

فرزند فقط يك دختر باشد- ۱۷۸

فرزندان فقط دو دختر باشند-۱۷۸

دختران (بيش از دو دختر) ۱۷۹

دختر و پدر ۱۸۱

يك دختر و پدر ۱۸۱

پدر و دختران- ۱۸۳

دختر و  والدين- ۱۸۳

دختر و نوه ها ۱۸۴

دختر و نوه هاي دختري (اولاد البنت) ۱۸۴

دختر و نوه هاي پسري (اولاد پسر) ۱۸۵

دختر و جد- ۱۹۳

دختر و زوج يا زوجه ۱۹۴

دختر و زوج- ۱۹۴

دختر و زوجه ۱۹۵

پدر، دختر و زوج يا زوجه ۱۹۶

اولاد پسر(اولاد الابن) و زوج يا زوجه ۱۹۷

اولاد دختر (اولاد البنت) و زوج يا زوجه ۱۹۷

نوه هاي مختلف و زوج يا زوجه ۱۹۹

دختر و اخوه ۱۹۹

دختر، برادر ۲۰۰

دختر و خواهر ۲۰۱

دختر، دختر پسر، خواهر ۲۰۱

دختر و اخوه مختلف (خواهر و برادر ابويني يا ابي) ۲۰۲

دختر، خواهر، جد- ۲۰۳

دختر و پسر، جد، خواهر ۲۰۵

دختر و ساير عصبه ۲۰۶

دختر، عمو، عمه ۲۰۶

فصل سوم: خواهران ۲۰۷

فرائض اخوه ۲۰۸

حاجبين اخوه ۲۰۹

فرائض عادله عائله و قاصره ۲۱۰

تكمله الثلثين- ۲۱۱

عصبه شدن خواهران و اخوه ۲۱۱

مسأله تشريك (تشريك اخوه ابويني با اخوه مادري در سهم اخوه مادري) ۲۱۲

فقط خواهر وارث باشد-۲۱۳

الف : خواهر هاي يك گروه ۲۱۳

ب: خواهران متفرقه ۲۱۳

خواهر و زوج يا زوجه ۲۱۵

خواهران و عصبه ۲۱۷

اخوه مختلط- ۲۱۸

اخوه وجد- ۲۱۹

اخوه مادري، جد پدري- ۲۲۰

جد و جده مادري، اخوه ۲۲۰

اخوه ابويني (يا پدري) و جد پدري- ۲۲۰

اخوه ابويني، اخوه پدري، جد- ۲۲۱

خواهران، جد- ۲۲۱

دختر، خواهر، جد- ۲۲۱

خواهر، مادر، جد (مسأله خرقاء) ۲۲۲

خواهر، مادر، جد، زوج- ۲۲۲

خواهر، مادر، جد، زوجه ۲۲۲

خواهر ابويني، برادر پدري، جد(عشريه زيد) ۲۲۲

اخوه مادري و جد- ۲۲۲

يك نكته در باب رد ۲۲۳

رد بر خواهران متفرقه ۲۲۳

اجداد و فرزندان اخوه ۲۲۵

اولاد الاخوه ۲۲۵

«دخترِ دختر» ، «دخترِ خواهر» ۲۲۶

فصل چهارم: جده ها ۲۲۷

صاحب فرض بودن- ۲۲۹

طبقه جده ها در ارث- ۲۲۹

جده هاي واجد شرايط ارث- ۲۳۰

سهم ارث جده ها ۲۳۰

تفاوت درجه قرب و بعد و تاثير آن در ارث جده ها ۲۳۲

حاجب شدن فرزندان ميت براي جده ها ۲۳۵

حاجب شدن پدر و مادر ميت نسبت به جده ها (و اجداد) ۲۳۵

مقدار سهام و كيفيت تقسيم آن بين جده ها ۲۳۸

تعداد جده هاي وارث- ۲۳۹

مثال هايي از ارث جده ها ۲۴۴

مادر پدر ۲۴۴

مادر مادر، ۲۴۴

مادر پدر، مادر ۲۴۴

مادر مادر، مادر ۲۴۴

مادر پدر، مادر مادر، مادر ۲۴۴

مادر پدر، پدر ۲۴۴

مادر مادر، پدر ۲۴۵

مادر مادر، مادر پدر، پدر ۲۴۵

مادر پدر، پدر، مادر ۲۴۶

جده مادري، جد مادري (مادر مادر، پدر مادر) ۲۴۷

جده پدري، جده مادري- ۲۴۷

جده پدري، جد پدري، جده مادري، جد مادري- ۲۴۸

جده مادري، جده پدري، جد پدري(مادر مادر، مادر پدر، پدر پدر) ۲۴۹

جد مادري، جده پدري، جد پدري- ۲۵۰

جده مادري، جد مادري، جده پدري- ۲۵۰

جده مادري، جد مادري، جد پدري- ۲۵۰

فصل پنجم: عمه و خاله ۲۵۱

مثال هايي از ارث عمومه و خؤوله ۲۵۴

عمو، عمه ۲۵۴

عمو، دائي- ۲۵۴

عمو، خاله ۲۵۴

عمه ابويني، عموي پدري- ۲۵۴

عمه پدري، عموي پدري- ۲۵۴

عمه مادري، عموي پدري- ۲۵۵

عمه، خاله ۲۵۵

عمو، عمه، دائي، خاله ۲۵۵

عمه هاي متفرقه يا خاله هاي متفرقه ۲۵۵

فرزندان عمومه و خووله ۲۵۷

پسر عمه، دختر عمو ۲۵۸

دختران عموهاي متفرقه، اولاد عمه ها، خاله ها و دايي هاي متفرقه ۲۵۸

عمومه و خووله والدين- ۲۵۸

فصل ششم: ارث زوجه ۲۶۰

شرايط لازم براي ارث بردن زوجه ۲۶۱

ارث زن به صورت فرض-- ۲۶۳

حاجبين ارث زوجه ۲۶۴

ارث زوجه هاي متعدد ۲۶۶

ارث زوجه در فرائض عائله (در صورت زيادتر شدن سهام از اصل مال) ۲۶۸

ارث زوجه در صورت انحصار ۲۶۹

اموال متعلق ارث- ۲۷۲

ارث زن از ديه ۲۷۴

ارث از حقوق- ۲۷۶

حقوق حاصله به «شرط لازم ضمن عقد» ۲۷۸

حق خيار ۲۷۸

حق شفعه ۲۸۰

حق قصاص-- ۲۸۰

حق ولا ء عتق: ۲۸۱

طلاق مريض-- ۲۸۳

نكاح مريض-- ۲۸۷

نكاح مريضه ۲۸۸

نكاح صغيره ۲۸۸

نكاح فاسده و نكاح موقت- ۲۹۱

زوجه لعان شده ۲۹۳

متاع البيت- ۲۹۴

خاتمه ۲۹۷

رابطه سبب و نسب- ۲۹۷

وارث مملوك- ۲۹۸

خويشاوندان رضاعي- ۲۹۹

قرابت از چند جهت و چگونگي وراثت آنها ۳۰۰

خلاصه و نتيجه ۳۰۲

پيوست- ۳۰۷

آيات ارث- ۳۰۷

(نمودارها) ۳۱۲

فهرست منابع-۳۱۸

چكيده

زن با عناوين متعدد ـ مانند زوجه، دختر، خواهر و ... ـ وارث قرار مي گيرد. مذاهب اسلامي دو نظام عمده براي تقسيم ارث بيان داشته اند كه تفاوت هاي چشمگيري در عناوين وارثان ـ و از جمله زنان ـ ايجاد مي كند. بيشترين عنواني كه در مذاهب اسلامي مورد بحث قرار گرفته، ارث زوجه مي باشد.

اين نوشتار بر آن است با مقايسه اي توصيفي و استنادي، همه عناوين مربوط به ارث زن را گزارش كند. سعي شده است منابع اساسي و مشهور مذاهب هشتگانه ـ اماميه، اسماعيليه، زيديه، حنفيه، مالكيه، شافعيه، حنبليه و ظاهريه ـ مورد توجه و استناد قرار بگيرد.

حاصل اين تلاش در دو بخش تنظيم گرديده است. بخش اول در چهار فصل به تعريف مفاهيم، طبقات ارث، و كليات مورد نياز در بخش دوم مي پردازد. بخش دوم در شش فصل و يك خاتمه عناوين اصلي و مطرح در ارث زن ـ يعني مادر، دختران و نوه ها، جده ها، خواهران، عمومه و خووله، زوجه ـ را بررسي مي كند. در انتها، نتيجه ي مباحث به صورت فشرده و خلاصه نيز بيان مي گردد.

از مجموع مقايسه ها اين نتايج را نيز مي توان به دست آورد كه: ۱. دفاع واقعي از حقوق زن، با بررسي همه جانبه تمام عناوين ميسر خواهد بود. ۲. ريشه برخي اختلاف هاي دو نظام به مباحث فلسفي و كلامي برمي گردد. ۳. دفاعيه هاي نظام تعصيب از حقوق زن، با مباني آنها در ارث، تناسب و هماهنگي ندارد.

واژه هاي كليدي: ارث، فقه مقارن، مذاهب اسلامي، ارث زوجه، ارث دختر، ارث خواهران، ارث ذوي الارحام، ارث مادر، ارث زن

بخش اول

كليات و مفاهيم

پيشگفتار

بدون ترديد اقتصاد يك ركن مهم در زندگي انسان محسوب مي شود و راههاي كسب در آمد و تملك مشروع از مسائل مهم آن است. ارث يكي از راههاي تملك به شمارمي رود كه از جهات گوناگون مورد بحث قرار مي گيرد.

نگاه جوامع به زن و مسائل اقتصادي مربوط به او نيز هميشه مورد بحث بوده كه هر از چند گاهي به بهانه هاي مختلف مانند دفاع از حقوق زنان و... نگاههايي افراطي يا تفريطي به آن شده و مي شود. انديشمندان مسلمان نيز بررسي هاي مختلفي درباره آن انجام داده اند، اما آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته؛ مسائل مالي مربوط به زوجه مي باشد كه در قالب بحث هاي مهريه، نفقه درآمدهاي شغلي و نيز ارث مورد بررسي واقع شده است. اخيرا نيز (در تاريخ ۶/۱۱/۱۳۸۷) مجلس شوراي اسلامي سه ماده  از مواد قانون مدني در باره ارث زوجين (مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸) را به گونه اي اصلاح نموده است كه بواسطه آن سهم ارث زوجه از اموال زوج بيشتر مي شود و با تصويب اين قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غيرمنقول همچون اراضي و ملك مرد نيز ارث مي برد. اين شيوه اصلاح قانون مدني توسط مجلس باعث عكس العمل برخي از مراجع گرديد كه با ارسال نامه اي اين اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس دانست.[۱]

ارث زن تاريخچه اي طولاني دارد و به خاطر نگاههاي غير جامع نگر به آن، ناهمواري هاي گوناگون به خود ديده است گاهي فقط از ارث محروم مي گرديده؛ گاهي خودش نيز كالايي موروثي واقع مي شده؛ و زماني نيز به برابري ارث زن و مرد شعار داده شده است. اسلام با جامع نگري ويژه اي كه به انسان دارد و جهات متعدد و دقيق طبيعي، رواني، اجتماعي و... زن و مرد را در نظر گرفته و ناهمواري هاي گذشته را از ارث زن برداشته است. بحث هاي فراواني نيز توسط محققين صورت گرفته؛ اما باز همچنان اختلافات فراوان و چشمگيري باقي مانده است.[۲]

تعداد صفحه : ۳۴۳

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۲:۴۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب