مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

 

عنوان:

ارث زن در فقه مذاهب اسلامي

 

استاد راهنما: 

سيد منذر حكيم

 

استاد مشاور:  

نذير احمد سلامي

 

شهريور  ۱۳۹۱

 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است

فهرست

بخش اول: كليات و مفاهيم

پيشگفتار ۲

توضيح عنوان- ۳

خاستگاه انتخاب موضوع ۳

سوال اساسي- ۳

هدف- ۴

پيشينه: ۴

شيوه پژوهش: ۷

پيچيدگي هاي بحث- ۹

ويژگي اين تحقيق- ۱۰

نكات قابل توجه ۱۱

فصل اول: تبيين اصطلاحات و واژه هاي مهم- ۱۳

فرض و اصحاب فروض-- ۱۴

عول- ۱۶

نكات قابل توجه در بحث عول- ۱۹

عصبه ۲۱

اقسام عصبه ۲۱

عصبه نسبي- ۲۱

عصبه سببي (مولي العتاقه) ۲۴

بيت المال- ۲۵

جايگاه عصبه نزد شيعه: ۲۵

ولاء الموالاه ۲۶

كلاله ۲۷

شرايط ارث بردن كلاله ۳۰

ذوي الارحام ۳۱

ارث بردن ذوي الارحام ۳۲

حجب- ۳۲

شرايط حاجب شدن اخوه نزد اماميه ۳۵

شرايط حاجب شدن نزد اهل سنت و زيديه ۳۶

اقوال نادر ۳۸

محجوب له؟ ۳۹

حاجب شدن مح۰رومين- ۳۹

ساير واژه هاي مرتبط- ۴۲

تكمله الثلثين- ۴۲

بنو الاعيان، بنو العلات، بنو الاحياف- ۴۳

متفرقين و متفرقات- ۴۴

جد و جده صحيح و فاسد- ۴۴

جدات متحاذيات (متساويات) ۴۶

اهل القرابه، اهل التنزيل، اهل الرحم- ۴۶

مقاسمه ۴۸

انواع ولاء ۴۸

فصل دوم: طبقات ارث يا مراتب ورثه و تبيين جايگاه زن ۵۰

نظر حنابله و احناف- ۵۰

ديدگاه مالكيه، شافعيه و ظاهريه ۵۲

ديدگاه زيديه ۵۴

ديدگاه اماميه و اسماعيليه ۵۴

فصل سوم: جايگاه جد در ميراث و تأثير آن بر ارث زن ۵۸

اماميه ۶۰

اهل سنت- ۶۱

زيديه ۶۷

فصل چهارم: موانع ارث و بيان محروميت هاي زنان ۶۸

بردگي (رقيت) ۶۸

قتل- ۷۱

كفر ۷۳

لعان- ۸۰

ولادت از زنا ۸۳

جهالت تاريخ موت- ۸۵

اختلاف دار (اختلاف وطن) ۸۷

بخش دوم: ارث زن

پيش درآمد- ۹۱

فصل اول: مادر۹۳

فقط مادر به تنهايي وارث باشد- ۹۵

مادر و پدر ۹۹

مادر و جد- ۹۹

مادر و فرزند- ۱۰۰

۱ـ مادر و پسر يا پسران- ۱۰۱

۲ـ مادر، پدر و پسر يا پسران- ۱۰۱

۳ـ مادر و فرزندان دختر و پسر ۱۰۱

۴ـ مادر، پدر و فرزندان دختر و پسر ۱۰۱

۵ ـ مادر و دختر ۱۰۲

مادر و يك دختر ۱۰۲

مادر و دو دختر ۱۰۳

مادر و دختران- ۱۰۴

مادر، پدر، فرزند- ۱۰۵

مادر، پدر، يك دختر ۱۰۵

صورت اول: براي مادر اخوه حاجب وجود نداشته باشد. ۱۰۵

صورت دوم: براي مادر، اخوه حاجب وجود داشته باشد. ۱۰۵

مادر، پدر، دختران- ۱۰۶

مادر، پدر، پسر يا پسران- ۱۰۷

مادر، پدر، فرزندان دختر و پسر ۱۰۷

جد و فرزندان- ۱۰۷

مادر، پدر، زوج يا زوجه ۱۰۸

۱ـ مادر، پدر، زوج (بدون  وجود حاجب) ۱۱۰

۲ـ مادر، پدر، زوجه (بدون وجود حاجب) ۱۱۲

۳ـ مادر، پدر، زوج (با وجود حاجب) ۱۱۳

۴ـ مادر، پدر، زوجه (با وجود حاجب) ۱۱۳

والدين، فرزندان، زوج يا زوجه ۱۱۴

مادر، پدر، پسر، زوج- ۱۱۵

مادر، پدر، پسر، زوجه ۱۱۵

مادر، پدر، پسران و دختران، زوج- ۱۱۵

مادر، پدر، پسران و دختران، زوجه ۱۱۶

مادر، پدر، دختر، زوج- ۱۱۶

مادر، پدر، دختر، زوجه ۱۱۷

مادر، پدر، دختران، زوج-۱۱۸

مادر، پدر، دختر، دختر پسر، زوج- ۱۲۰

مادر، پدر، دختران، زوجه (بخيليه، منبريه) ۱۲۱

مادر، جد، دختر، زوج، خواهر ۱۲۳

مادر، زوج يا زوجه، دختر ۱۲۵

مادر، زوج، دختر ۱۲۵

مادر، زوجه، دختر ۱۲۵

مادر، زوجه، دختران- ۱۲۵

پدر، زوج يك دختر ۱۲۵

پدر، زوجه، يك دختر ۱۲۶

پدر، زوجه، دختران- ۱۲۶

مادر، دختران، زوج- ۱۲۶

پدر، دختران، زوج- ۱۲۶

مادر، خواهر، جد (خرقاء) ۱۲۷

مادر، زوجه، خواهر، جد- ۱۲۹

مادر، جد، زوج يا زوجه، اخوه ۱۳۰

مادر، جد، شوهر، يك خواهر(اكدريه، غراء) ۱۳۱

مادر، جد، شوهر، دو يا چند خواهر ۱۳۵

مادر، جد، شوهر، خواهر و برادر ۱۳۶

مادر، جد، شوهر، برادر ۱۳۷

مادر، زوجه، برادر، جد- ۱۳۸

مادر، زوج يا زوجه، اخوه ۱۴۰

مادر، زوج، خواهران ابويني [يا ابي] ۱۴۰

مادر، زوج و يك خواهر ابويني (ابي) ۱۴۱

مادر، زوج، دو يا چند خواهر ابويني (ابي): ۱۴۲

مادر، زوج، يك خواهر ابويني، يك خواهر پدري- ۱۴۲

مادر، زوجه، خواهران ابويني [يا ابي] ۱۴۴

مادر، زوج يا زوجه، خواهران مادري- ۱۴۷

مادر، زوجه، اخوه مادري- ۱۴۷

مادر، زوج، اخوه مادري- ۱۴۸

مادر، زوج، يك نفر اخوه مادري- ۱۴۸

مادر، زوج، دو نفر اخوه مادري- ۱۴۸

مادر، زوج يا زوجه، اخوه ابويني، اخوه مادري- ۱۵۰

مادر، زوج، خواهران (مختلف)۱۵۱

مادر، زوج، يك خواهر ابويني، يك اخوه مادري- ۱۵۱

مادر، زوج، خواهران ابويني، يك نفر اخوه مادري- ۱۵۲

مادر، زوج، خواهران ابويني (يا ابي)، دو نفر اخوه مادري(ام الفروخ) ۱۵۳

مادر (يا جده)، زوج، برادران ابويني، خواهران مادري (مشتركه) ۱۵۵

مادر، زوج، برادران پدري، اخوه مادري- ۱۵۸

مادر، زوجه، خواهران (متفرقه) ۱۶۰

مادر (يا جده)، زوجه، يك خواهر ابويني (ابي)، يك خواهر مادري- ۱۶۰

مادر (يا جده)، زوجه، دو خواهر ابويني (ابي)، يك خواهر مادري- ۱۶۰

مادر (ياجده)، زوجه، دو خواهر ابويني (ابي)، دو خواهر مادري- ۱۶۰

مادر، زوجه، دختر، خواهر ۱۶۱

مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابويني يا ابي) ۱۶۱

مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابويني يا ابي) ۱۶۲

*** مادر (يا جده) زوجه، دختر، خواهر مادري، خواهر ابويني- ۱۶۳

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر مادري، خواهر ابويني- ۱۶۳

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهران مادري، خواهر ابويني- ۱۶۴

مادر، اخوه ۱۶۶

مادر و نوه ها ۱۶۷

مادر و فرزند لعان- ۱۶۷

مادر و فرزند نامشروع ۱۶۷

مادر و فرزندان نكاح موقت- ۱۶۸

مادر و فرزندان شبهه ۱۶۸

فصل دوم: دختر و نوه ها ۱۷۰

ارث نوه ها  (اولاد الاولاد) ۱۷۰

اصل وارث شدن نوه ها ۱۷۱

مقدار و كيفيت ارث بردن نوه ها ۱۷۲

همراه شدن چند طبقه از فرزندان- ۱۷۴

همراه شدن با ساير ورثه ۱۷۴

شرايط وارث شدن نوه ها ۱۷۵

فقط پسر (يا پسران) ميت، وارث او باشند- ۱۷۶

فرزندان، دختر و پسر باشند- ۱۷۷

فرزندان فقط دختر باشند- ۱۷۸

فرزند فقط يك دختر باشد- ۱۷۸

فرزندان فقط دو دختر باشند-۱۷۸

دختران (بيش از دو دختر) ۱۷۹

دختر و پدر ۱۸۱

يك دختر و پدر ۱۸۱

پدر و دختران- ۱۸۳

دختر و  والدين- ۱۸۳

دختر و نوه ها ۱۸۴

دختر و نوه هاي دختري (اولاد البنت) ۱۸۴

دختر و نوه هاي پسري (اولاد پسر) ۱۸۵

دختر و جد- ۱۹۳

دختر و زوج يا زوجه ۱۹۴

دختر و زوج- ۱۹۴

دختر و زوجه ۱۹۵

پدر، دختر و زوج يا زوجه ۱۹۶

اولاد پسر(اولاد الابن) و زوج يا زوجه ۱۹۷

اولاد دختر (اولاد البنت) و زوج يا زوجه ۱۹۷

نوه هاي مختلف و زوج يا زوجه ۱۹۹

دختر و اخوه ۱۹۹

دختر، برادر ۲۰۰

دختر و خواهر ۲۰۱

دختر، دختر پسر، خواهر ۲۰۱

دختر و اخوه مختلف (خواهر و برادر ابويني يا ابي) ۲۰۲

دختر، خواهر، جد- ۲۰۳

دختر و پسر، جد، خواهر ۲۰۵

دختر و ساير عصبه ۲۰۶

دختر، عمو، عمه ۲۰۶

فصل سوم: خواهران ۲۰۷

فرائض اخوه ۲۰۸

حاجبين اخوه ۲۰۹

فرائض عادله عائله و قاصره ۲۱۰

تكمله الثلثين- ۲۱۱

عصبه شدن خواهران و اخوه ۲۱۱

مسأله تشريك (تشريك اخوه ابويني با اخوه مادري در سهم اخوه مادري) ۲۱۲

فقط خواهر وارث باشد-۲۱۳

الف : خواهر هاي يك گروه ۲۱۳

ب: خواهران متفرقه ۲۱۳

خواهر و زوج يا زوجه ۲۱۵

خواهران و عصبه ۲۱۷

اخوه مختلط- ۲۱۸

اخوه وجد- ۲۱۹

اخوه مادري، جد پدري- ۲۲۰

جد و جده مادري، اخوه ۲۲۰

اخوه ابويني (يا پدري) و جد پدري- ۲۲۰

اخوه ابويني، اخوه پدري، جد- ۲۲۱

خواهران، جد- ۲۲۱

دختر، خواهر، جد- ۲۲۱

خواهر، مادر، جد (مسأله خرقاء) ۲۲۲

خواهر، مادر، جد، زوج- ۲۲۲

خواهر، مادر، جد، زوجه ۲۲۲

خواهر ابويني، برادر پدري، جد(عشريه زيد) ۲۲۲

اخوه مادري و جد- ۲۲۲

يك نكته در باب رد ۲۲۳

رد بر خواهران متفرقه ۲۲۳

اجداد و فرزندان اخوه ۲۲۵

اولاد الاخوه ۲۲۵

«دخترِ دختر» ، «دخترِ خواهر» ۲۲۶

فصل چهارم: جده ها ۲۲۷

صاحب فرض بودن- ۲۲۹

طبقه جده ها در ارث- ۲۲۹

جده هاي واجد شرايط ارث- ۲۳۰

سهم ارث جده ها ۲۳۰

تفاوت درجه قرب و بعد و تاثير آن در ارث جده ها ۲۳۲

حاجب شدن فرزندان ميت براي جده ها ۲۳۵

حاجب شدن پدر و مادر ميت نسبت به جده ها (و اجداد) ۲۳۵

مقدار سهام و كيفيت تقسيم آن بين جده ها ۲۳۸

تعداد جده هاي وارث- ۲۳۹

مثال هايي از ارث جده ها ۲۴۴

مادر پدر ۲۴۴

مادر مادر، ۲۴۴

مادر پدر، مادر ۲۴۴

مادر مادر، مادر ۲۴۴

مادر پدر، مادر مادر، مادر ۲۴۴

مادر پدر، پدر ۲۴۴

مادر مادر، پدر ۲۴۵

مادر مادر، مادر پدر، پدر ۲۴۵

مادر پدر، پدر، مادر ۲۴۶

جده مادري، جد مادري (مادر مادر، پدر مادر) ۲۴۷

جده پدري، جده مادري- ۲۴۷

جده پدري، جد پدري، جده مادري، جد مادري- ۲۴۸

جده مادري، جده پدري، جد پدري(مادر مادر، مادر پدر، پدر پدر) ۲۴۹

جد مادري، جده پدري، جد پدري- ۲۵۰

جده مادري، جد مادري، جده پدري- ۲۵۰

جده مادري، جد مادري، جد پدري- ۲۵۰

فصل پنجم: عمه و خاله ۲۵۱

مثال هايي از ارث عمومه و خؤوله ۲۵۴

عمو، عمه ۲۵۴

عمو، دائي- ۲۵۴

عمو، خاله ۲۵۴

عمه ابويني، عموي پدري- ۲۵۴

عمه پدري، عموي پدري- ۲۵۴

عمه مادري، عموي پدري- ۲۵۵

عمه، خاله ۲۵۵

عمو، عمه، دائي، خاله ۲۵۵

عمه هاي متفرقه يا خاله هاي متفرقه ۲۵۵

فرزندان عمومه و خووله ۲۵۷

پسر عمه، دختر عمو ۲۵۸

دختران عموهاي متفرقه، اولاد عمه ها، خاله ها و دايي هاي متفرقه ۲۵۸

عمومه و خووله والدين- ۲۵۸

فصل ششم: ارث زوجه ۲۶۰

شرايط لازم براي ارث بردن زوجه ۲۶۱

ارث زن به صورت فرض-- ۲۶۳

حاجبين ارث زوجه ۲۶۴

ارث زوجه هاي متعدد ۲۶۶

ارث زوجه در فرائض عائله (در صورت زيادتر شدن سهام از اصل مال) ۲۶۸

ارث زوجه در صورت انحصار ۲۶۹

اموال متعلق ارث- ۲۷۲

ارث زن از ديه ۲۷۴

ارث از حقوق- ۲۷۶

حقوق حاصله به «شرط لازم ضمن عقد» ۲۷۸

حق خيار ۲۷۸

حق شفعه ۲۸۰

حق قصاص-- ۲۸۰

حق ولا ء عتق: ۲۸۱

طلاق مريض-- ۲۸۳

نكاح مريض-- ۲۸۷

نكاح مريضه ۲۸۸

نكاح صغيره ۲۸۸

نكاح فاسده و نكاح موقت- ۲۹۱

زوجه لعان شده ۲۹۳

متاع البيت- ۲۹۴

خاتمه ۲۹۷

رابطه سبب و نسب- ۲۹۷

وارث مملوك- ۲۹۸

خويشاوندان رضاعي- ۲۹۹

قرابت از چند جهت و چگونگي وراثت آنها ۳۰۰

خلاصه و نتيجه ۳۰۲

پيوست- ۳۰۷

آيات ارث- ۳۰۷

(نمودارها) ۳۱۲

فهرست منابع-۳۱۸

چكيده

زن با عناوين متعدد ـ مانند زوجه، دختر، خواهر و ... ـ وارث قرار مي گيرد. مذاهب اسلامي دو نظام عمده براي تقسيم ارث بيان داشته اند كه تفاوت هاي چشمگيري در عناوين وارثان ـ و از جمله زنان ـ ايجاد مي كند. بيشترين عنواني كه در مذاهب اسلامي مورد بحث قرار گرفته، ارث زوجه مي باشد.

اين نوشتار بر آن است با مقايسه اي توصيفي و استنادي، همه عناوين مربوط به ارث زن را گزارش كند. سعي شده است منابع اساسي و مشهور مذاهب هشتگانه ـ اماميه، اسماعيليه، زيديه، حنفيه، مالكيه، شافعيه، حنبليه و ظاهريه ـ مورد توجه و استناد قرار بگيرد.

حاصل اين تلاش در دو بخش تنظيم گرديده است. بخش اول در چهار فصل به تعريف مفاهيم، طبقات ارث، و كليات مورد نياز در بخش دوم مي پردازد. بخش دوم در شش فصل و يك خاتمه عناوين اصلي و مطرح در ارث زن ـ يعني مادر، دختران و نوه ها، جده ها، خواهران، عمومه و خووله، زوجه ـ را بررسي مي كند. در انتها، نتيجه ي مباحث به صورت فشرده و خلاصه نيز بيان مي گردد.

از مجموع مقايسه ها اين نتايج را نيز مي توان به دست آورد كه: ۱. دفاع واقعي از حقوق زن، با بررسي همه جانبه تمام عناوين ميسر خواهد بود. ۲. ريشه برخي اختلاف هاي دو نظام به مباحث فلسفي و كلامي برمي گردد. ۳. دفاعيه هاي نظام تعصيب از حقوق زن، با مباني آنها در ارث، تناسب و هماهنگي ندارد.

واژه هاي كليدي: ارث، فقه مقارن، مذاهب اسلامي، ارث زوجه، ارث دختر، ارث خواهران، ارث ذوي الارحام، ارث مادر، ارث زن

بخش اول

كليات و مفاهيم

پيشگفتار

بدون ترديد اقتصاد يك ركن مهم در زندگي انسان محسوب مي شود و راههاي كسب در آمد و تملك مشروع از مسائل مهم آن است. ارث يكي از راههاي تملك به شمارمي رود كه از جهات گوناگون مورد بحث قرار مي گيرد.

نگاه جوامع به زن و مسائل اقتصادي مربوط به او نيز هميشه مورد بحث بوده كه هر از چند گاهي به بهانه هاي مختلف مانند دفاع از حقوق زنان و... نگاههايي افراطي يا تفريطي به آن شده و مي شود. انديشمندان مسلمان نيز بررسي هاي مختلفي درباره آن انجام داده اند، اما آنچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته؛ مسائل مالي مربوط به زوجه مي باشد كه در قالب بحث هاي مهريه، نفقه درآمدهاي شغلي و نيز ارث مورد بررسي واقع شده است. اخيرا نيز (در تاريخ ۶/۱۱/۱۳۸۷) مجلس شوراي اسلامي سه ماده  از مواد قانون مدني در باره ارث زوجين (مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸) را به گونه اي اصلاح نموده است كه بواسطه آن سهم ارث زوجه از اموال زوج بيشتر مي شود و با تصويب اين قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غيرمنقول همچون اراضي و ملك مرد نيز ارث مي برد. اين شيوه اصلاح قانون مدني توسط مجلس باعث عكس العمل برخي از مراجع گرديد كه با ارسال نامه اي اين اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس دانست.[۱]

ارث زن تاريخچه اي طولاني دارد و به خاطر نگاههاي غير جامع نگر به آن، ناهمواري هاي گوناگون به خود ديده است گاهي فقط از ارث محروم مي گرديده؛ گاهي خودش نيز كالايي موروثي واقع مي شده؛ و زماني نيز به برابري ارث زن و مرد شعار داده شده است. اسلام با جامع نگري ويژه اي كه به انسان دارد و جهات متعدد و دقيق طبيعي، رواني، اجتماعي و... زن و مرد را در نظر گرفته و ناهمواري هاي گذشته را از ارث زن برداشته است. بحث هاي فراواني نيز توسط محققين صورت گرفته؛ اما باز همچنان اختلافات فراوان و چشمگيري باقي مانده است.[۲]

تعداد صفحه : ۳۴۳

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  *** ***

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۲:۴۲ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب