مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد"M.A"

گرايش: مديريت اجرايي

عنوان:

شناسايي جرايم اينترنتي حوزه بانكداري و روشهاي پيشگيري از آن

)مطالعه موردي بانك ملي شهركرمانشاه)

 

تابستان  1394

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فصل اول- كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه: ۳

۱-۲  بيان مساله تحقيق: ۴

۱-۳  اهميت و ضرورت تحقيق. ۶

۱-۴   اهداف تحقيق. ۸

۱-۴-۱ هدف اصلي. ۸

۱-۴-۲  اهداف ويژه ۸

۱-۵  فرضيه هاي تحقيق. ۸

۱-۶  قلمرو تحقيق. ۹

۱-۶- ۱  قلمرو موضوعي. ۹

۱-۶-۲  قلمرو مكاني. ۹

۱-۶-۳  قلمرو زماني تحقيق. ۹

۱ -۷  متغيرهاي تحقيق. ۹

۱-۸  روش تحقيق. ۹

۱-۹ روشها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات.. ۱۰

۱-۱۰ روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. ۱۰

۱-۱۱  جامعه آماري. ۱۰

۱-۱۲  استفاده كنندگان از نتايج تحقيق. ۱۰

۱-۱۳  جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: ۱۱

۱-۱۴  تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق. ۱۱

تعاريف مفهومي. ۱۱

جرائم اينترنتي: ۱۱

دسترسي بدون اجازه در شبكه بانكي: ۱۱

توليد مانع (كارشكني) در شبكه بانكي: ۱۲

جعل هويت در شبكه بانكي: ۱۲

فصل دوم- مباني نظري و پيشينيه تحقيق

۲-۱......................................................................................................... مقدمه ۱۴

۲-۲ بيان مساله ۱۵

۲-۳ ضرورت و اهميت تحقيق. ۱۶

۲- ۴ پيشينه ي موضوع. ۱۸

۲-۴-۱   داخلي. ۱۸

۲-۴-۲  خارجي. ۲۱

۲-۵ شناخت انواع جرائم اينترنتي شبكه بانكي و نحوهي جلوگيري از آن. ۲۲

۲-۶-۱ دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۵

۲-۶-۲شناسايي توليد مانع (كارشكني) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۷

۲-۶-۳شناسايي سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۸

۲-۶-۴   شناسايي جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.. ۲۸

۲-۸  جمع بندي. ۳۰

۲-۹   بانكداري الكترونيكي. ۳۲

۲-۹-۱ـ تاريخچه بانكداري الكترونيكي: ۳۳

۲-۹-۲-انواع بانكداري الكترونيكي. ۳۴

۲-۹-۳ -سطوح بانكداري الكترونيكي. ۳۵

۲-۹-۴   بانكداري الكترونيكي بين بانكي: ۳۶

۲-۹-۵   مزاياي بانكداري الكترونيكي. ۳۶

۲-۹-۶   اثرات بانكداري الكترونيكي. ۳۷

۲-۹-۶-۱  تاثير بانكداري الكترونيكي بر مشتري مداري: ۳۷

۲-۹-۶-۲  رابطه بانكداري الكترونيكي بر رضايت مشتريان: ۳۸

۲-۹-۶-۳  اثر بانكداري الكترونيكي بر بهبود خدمات.. ۳۹

۲-۱۰  نظارت بر بانكها ۴۰

۲-۱۱ بانكداري الكترونيكي. ۴۰

۲-۱۲ نظارت بر بانكداري الكترونيك و فرآيندهاي مالي. ۴۴

۲-۱۳   بانكداري الكترونيكي در ايران. ۴۵

۲-۱۴  لزوم امنيت بانكداري اينترنتي. ۴۷

۲-۱۵   ماهيت فضاي سايبر. ۴۹

۲-۱۶  علت شناسي جرايم سايبري. ۵۳

فصل سوم- روش شناسي پژوهش

۳-۱ مقدمه ۶۱

۳-۲ روش تحقيق. ۶۱

۳-۳تعاريف عملياتي: ۶۲

۳-۴  جامعه آماري. ۶۳

۳-۵ قلمروهاي پژوهش... ۶۳

۳-۵-۱  قلمرو مكاني تحقيق: ادارات فناوري اطلاعات بانكهاي ملي در شهر كرمانشاه ۶۳

۳-۶ روش نمونه گيري. ۶۳

۳-۷  ابزار جمع آوري اطلاعات.. ۶۴

۳ -۹  مراحل انجام پژوهش... ۶۶

۳-۱۰ تعريف نظري و عملياتي متغيرها ۶۷

۳-۱۱  مدل مفهومي تحقيق. ۶۷

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده­ها

۴-۱ مقدمه: ۶۹

۵-۲ آمارتوصيفي مربوط به نمونه تحقيق. ۷۰

۴-۳  آزمون فرضيه هاي تحقيق. ۷۶

۴-۴  آزمون برآورد مدل تحقيق. ۸۱

آزمون مدل هاي اندازه گيري. ۸۱

برآورد و آزمون مدل ساختاري پژوهش(مدل كامل پژوهش) ۸۴

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

۵-۱ مقدمه : ۹۰

۵-۲  نتيجه گيري و بحث: ۹۱

۵-۳ پيشنهادت تحقيقي. ۹۶

۵-۴ پيشنهادات كاربردي. ۹۷

۵-۵ محدوديتهاي تحقيق. ۹۸

منابع. ۱۰۰

پيوست.. ۱۰۲

چكيده:

هدف از انجام اين مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن (مطالعه موردي بانك هاي ملي شهر كرمانشاه) بود. روش انجام تحقيق حاضر توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي و اكتشافي و از نگاه هدف، كاربردي بود  جامعه آماري پژوهش كليه كارشناسان حوزه بانكداري و كارشناسان پليس سايبري شهر كرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه كوكران تعداد ۳۶۸ نفر از آنان به روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اينترنتي شبكه بانكي لاگازيو و همكاران (۲۰۱۴) بود كه مولفه هاي تحقيق را پوشش مي داد و روايي آن به وسيله تعدادي از اساتيد مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخيص داده شد. پايايي اين پرسشنامه به وسيله يك پيش آزمون(۳۰ عدد پرسشنامه) به وسيله آلفاي كرونباخ برابر با ۸۴/۰ تعيين گرديد. براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزارهاي آماري spss  نسخه ۲۱ و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتايج نشان داد كه متغييرهاي ( دسترسي بدون اجازه، توليد مانع، سرقت پول و جعل هويت) بيشترين عاملي تاييدي براي جرايم اينترنتي در شبكه بانكي محسوب مي شوند.

كليدواژه: جرائم بانكي، جعل هويت، سرقت اينترنتي، پليس سايبري

 

۱-۱ مقدمه:

بانك­ها و مؤسسات اعتباري نقش محوري در رشد و شكوفايي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كنند. صنعت بانكداري دركشورما درسال‌هاي اخيردچارتحولات چشمگيري شده است.از مهمترين تحولات درزمينه بانكداري مي‌توان به تعامل گسترده بانك‌هاي داخلي با بانك‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و مبارزه با پديده پولشويي،تعدد روزافزون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، رقابت شديد بين آن­ها، استفاده از ابزارهاي جديد بانكداري وگسترش فعاليت بانكداري الكترونيك اشاره كرد. طبيعي است كه همگام با تحولات صنعت بانكداري، نظارت بر اين صنعت نيز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهميت آن افزوده شود.با عنايت به تأثير قابل ملاحظه بانك‌ها ومؤسسات اعتباري بررشدو شكوفائي اقتصادي و تأثيرگذاري آن‌ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل رشد نقدينگي،تورم و بيكاري،نياز به تحول در نظارت بانكي به منظور انطباق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با سياست‌هاي پولي و بانكي و جلوگيري از تخلف آن­ها از قوانين­و مقررات احتياطي و نظارتي و حفظ ثبات و سلامت سيستم بانكي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران بيش از پيش احساس مي‌شود.(كاسمير۲۰۱۳)

در سالهاي اخير صنعت بانكداري به دليل تغيير و تحولات عمده‌اي كه در زمينه‌هاي فن‌آوري وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغييرات­ چشمگيري­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الكترونيكي­ و­دسترسي  تعداد زيادي از مردم جهان به شبك جهاني اينترنت بسترمناسبي براي برقراري مراودات تجاري و اقتصاد فرهم نموده است اين امر موجب افزايش رقابت درصنعت بانكداري شده و ارايه خدمات بانكداري الكترونيكي را به دنبال داشته است.(ويليامز۲۰۱۲)

به طور كلي صنعت بانكداري چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسكوكات، سيستم پرداخت كاغذي نظير چك، سيستم پرداخت الكترونيكي نظير كارتها و نهايتاً پايگاه‌هاي اطلاعات تحت شبكه اينترنت، مراحلي است كه سيستمهاي پرداخت رد بانكداري طي كرده‌اند.

امروزه اكثر كشورها در دوره سوم و چهارم به سر مي­برند، به اين معني كه بخض اعظم فعاليتهاي بانكداري از طريق سيستماي الكترونيك و اينترنتي صورت مي­گيرد.دليل اين امر به افزايش روز افزون تجارت الكترونيكي به كارگيري فنآوري ارتباطات و اطلاعات مربوط مي‌شود از اين رو همگام با گسترش حجم تجارت الكترونيكي جهاني، نهادهاي پولي ومالي نيز به منظور پشتيباني و تسهيل تجارت الكترونيك،به طورگسترده‌اي­به استفاده ازفناوري ارتباطات و اطلاعات روي آوده‌اند. درنتيجه طي چند دهه اخيرسيستمهاي پرداخت الكترونيكي، به تدريج در جال جايگزيني با سيستم سنتي مي‌باشد.(باران۲۰۱۴)

۱-۲  بيان مساله تحقيق:

بانكداري الكترونيكي عبارتست از ارائه خودكار خدمات بانكي جديدوسنتي به مشتريان از طريق كانال‌هاي ارتباطي متعامل الكترونيكي. از انواع بانكداري الكترونيكي مي توان به اينترنت بانك، تلفن بانك، همراه بانك اشاره نمود. بانكداري الكترونيك از مباحث نسبتا جديدي است كه درمدت زمان كمي توانسته جايگاه مهمي­براي خود پيدا كند؛ به گونه‌اي كه­تصورسيستم بانكداري­امروزي، بدون بانكداري الكترونيكي، بسيار مشكل و تقريباً غير ممكن است. امروزه بانكداري الكترونيك نه تنها يك ابزار براي انجام عمليات بانكداري مي‌باشد بلكه با سرعت روزافزون خود جايگزين مناسب و مطمئني براي عمليات سيستم بانكداري بوده و درآينده‌اي نچندان دور موجب حذف تدريجي شعب فيزيكي بانك­ها مي‌شود. اين در حالي است كه اجراي عمليات بانكداري الكترونيك با چالشهاي فرآواني روبرو است، از جمله مهمترين آن­ها عدم وجودبستر مخابراتي امن، عدم وجود يك شبكه اينترنت مناسب براي انجام عمليات فوق، و همچنين دستگاه‌هاي و امكانات سخت افزاري مناسب و متناسب با عمليات مذكور (از لحاظ امنيت سخت افزاري و نرم افزاري)، عدم وجود نيروهاي انساني متخصص در ارايه اين خدمات و .... مي‌باشد. از سوي واضح است هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقا كارايي سيستم بانكداري، موجب خواهد شد كه جريان پس انداز، سرمايه گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور براي پيشرفت و رفاه عمومي به كار گرفته شود. يكي از مهم­ترين مباحث در صنعت بانكداري، مبحث امنيت شبكه بانكي مي باشد.(باران ۲۰۱۴)

تمايل روز افزون به استفاده از فناوري­هاي پيشرفته از جمله رايانه و اينترنت، شرايط و بستر مساعدي براي ظهور جرايم اينترنتي به وجود آورده است. از آنجا كه اين جرايم در فضاي مجازي انجام مي­شوند و مانند ساير جرايم، ملموس نيستند،مراجع قضايي و انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن­ها با چالش­هاي نويني مواجه هستند(باران[۱] ، ۲۰۱۴).

همان نيروهاي فن آوري و جهاني شدن كه خدمات مالي را متحول ساخته اند، باعث ايجاد چالش هايي در زمينه حفاظت بانك ها در مقابل جرم و جنايت نيز شده اند. مقامات امنيتي )هم در بانك ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول كار هستند و مقامات مجري قانون – چه در سطوح ملي و چه در سطوح بين المللي – سعي دارند تا از مجرمان انفرادي و مجرمان سازمان نيافته كه بانك­ها را لقمه­اي هوس انگيز مي­بينند، پيشي بگيرند )كاسمير[۲]، ۲۰۱۳).

پيشرفت فن آوري رايانه­اي اين امكان را بوجود آورده كه جرايم جديدي پيدا شوند كه در مقايسه با روش سنتي جعل، بسيار فني­تر مي­باشند.هر چند كه اغلب دزدان كامپيوتري براي خودنمايي اين كار را انجام مي­دهند، ولي اين دزدها  كه با هدف دسترسي به بانك هاي اطلاعاتي بانك ها مي باشد، مشكل عمده اي را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگيري از دسترسي اينترنتي به حساب هاي بانكي براي مشتريان بوده كه دسترسي به برخي از پايگاه­هاي­اينترنتي معروف را غيرممكن كرده بود (بالتازروپير[۳]، ،۲۰۰۴)

بانك­ها از فناوري پيچيده­اي استفاده مي كنند تا از دسترسي افراد غير مجاز به بانك هاي اطلاعاتي مالي خود جلوگيري كنند و با شناسايي خطرات جديد، سيستم­هاي خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مي­نمايند. ولي روشن است كه بانك­ها بايد در پي به كارگيري روش­هاي جدي براي پيشگري از اين جرائم اينترنتي باشند، تا بتوانند از زيربناي مالي كشور حفاظت كنند. مبادله­ي دانش فني براي شناخت جرايم كامپيوتري و يافتن راه مبارز با آن­ها امري اساسي است. به كمك متخصصان فن­آوري اطلاعات در حرفه، بانكداري، ارتباطات مستقيمي ميان مؤسسات مالي، دولت و مقامات مجري قانون بوجود آمده است تا با اين جرايم مبارزه شود )آندرو[۴]، ۲۰۱۳).

جرائم اينترنتي شبكه بانكي تنوع زيادي دارد، از جمله زيان­هاي ناشي از جعل و سوء استفاده از كارتهاي اعتباري كه امروزه در شبكه بانكي بسيار شاهد آن هستيم و يا بسياري ديگر از جرائم اينترنتي محسوس در شبكه بانكي. كشور ما به هيچ كدام از كنوانسيون­هاي بين المللي مربوط به جرايم اينترنتي نپيوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانين داخلي، نيروهاي انتظامي براي پيشگيري از اين جرايم و كشف آن ها، در عمل با مشكلاتي مواجه هستند و اين در حالي است كه امروزه پليس با استفاده از فناوري­هاي نويني كه در عرصه­ي نرم افزارهاي تخصصي پليس به وجود آمده است، مي­تواند در پيشگيري از وقوع جرايم مزبور نقش مؤثري داشته باشد)ويليامز[۵]، ۲۰۱۲).

بنابراين مساله اساسي در اين پژوهش شناسايي انواع جرائم اينترنتي در شبكه بانكي و راه هاي جلوگيري از آن مي­باشد. بعبارتي ديگر محقق در اين پژوهش درپي يافتن پاسخ براي اين سوال است كه انواع جرائم اينترنتي مربوط به شبكه بانكي كدام موارد هستند و چگونه مي­توان از آن­ها جلوگيري نمود.

۱-۳  اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه تحولات عظيمي درصنعت بانكداري به وقوع پيوسته و ماهيت آن­را بيش از پيش چالشي و پيچيده ساخته است.در دنياي امروز مسائل و مشكلات بانكي نه تنها در درون مرزهاي ملي به ديگر بانك‌ها و سازمانهاي مشابه سرايت مي‌كند، بلكه از مرزهاي ملي فراتر رفته و مؤسسات مالي ساير كشورها را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.(بوزان ۱۳۹۲)

بانك­ها و مؤسسات اعتباري نقش محوري دررشد و شكوفايي اقتصاد كشورها ايفا مي‌كنند.صنعت بانكداري در كشور ما در سال‌هاي اخير دچار تحولات چشمگيري شده است. از مهمترين تحولات در زمينه بانكداري مي‌توان به تعامل گسترده بانك‌هاي داخلي با بانك‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و مبارزه با پديده پولشويي، تعدد روزافزون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، رقابت شديد بين آن­ها، استفاده از ابزارهاي جديد بانكداري و گسترش فعاليت بانكداري الكترونيك اشاره كرد.طبيعي است كه همگام با تحولات صنعت بانكداري، نظارت براين صنعت نيز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهميت آن افزوده شود.با عنايت به تأثير قابل ملاحظه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بر رشد و شكوفائي اقتصادي وتأثيرگذاري آن‌ها بر متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل رشدنقدينگي،تورم وبيكاري،نياز به تحول درنظارت بانكي به منظور انطباق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با سياست‌هاي پولي و بانكي وجلوگيري از تخلف آن­ها از قوانين و مقررات احتياطي و نظارتي و حفظ ثبات وسلامت سيستم بانكي و صيانت از منافع سپرده‌گذاران بيش ازپيش احساس مي‌شود.(بوزان ۱۳۹۲)

در دنياي بانكداري امروز با پيچيدگي ابزارها و تنوع فعاليت‌هاي بانكي و ارتباطات درون سيستمي، حفظ سلامت و ثبات نظام بانكي از مهمترين دلايل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است، چرا كه در صورت بروز مشكل ويا اخلال دريك مؤسسه پولي واعتباري، كل نظام مالي به دليل ارتباطات گسترده تحت تأثير قرار مي­گيرد.(بوزان۱۳۹۲)

از طرفي ديگر مجرمان اينترنتي مي­توانند صدمات شديدي به رايانه هاي شركت­ها و حتي اشخاص بدون بر جاي گذاشتن كوچكترين ردپائي )نه اثر انگشتي، نه آثار شليك گلوله­اي و نه حتي ته سيگاري( وارد نمايند. اينترنت اين توانايي را دارد كه به رهبران گروه­ها، مجريان ارشد مؤسسات مالي، قانونگذاران، مأمورين امنيتي در سطح بالا، مديران ريسك و دلالان يا واسطه­هاي بيمه كمك نمايند يا اينكه ضرر و زيان برسانند اينترنت يا ساير پروتكل­هاي انتقال داده­ها، سبب تسهيل درجريان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جديد اطلاعات سرمايه اوليه و مايع حياتي (همانند خون در شريان­ها) در هر شركتي است و شركت­ها محتاطانه از آن محافظت مي­كنند .حتي شركت­هايي كه به خوبي اداره و كنترل مي­شوند نيز به مباحثه و گفتگو درباره امنيت اطلاعات و مسائلي چون فناوري اطلاعات كه به راه حل هاي اطلاعاتي نياز دارد علاقه نشان مي­دهند(بوزان،۱۳۹۲).

اطمينان از امنيت اطلاعاتي و ساختار اطلاعاتي سازمان موضوعي است كه در سطح كل شركتها مطرح است و مسئوليت آن بر عهده مديران عالي رتبه(اعضاي هيات مديره) و ساير اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشكالي در امنيت شبكه اطلاعاتي سازمان اثرات گسترده و مخربي درسراسر سازمان دارد. در كل، نقص در خدمت رساني يا قطع آن مي­تواند تا حدود زياديبر سطح عملياتي سازمان اثر بگذارد به گونه اي كه يقيناً در چنين حالتي اگر اخبارواطلاعاتي دچار نقص و اختلال گردند نام تجاري و شهرت سازمان آسيب خواهد ديد( جلالي، ۱۳۸۹).

شبكه بانكي نيز مانند بسياري ديگر از سازمانها و شركتها از مشكلات و جرائم مرتبط با اينترنت فارغ نيست. امروزه و يا در آينده نه چندان دور، اكثر نقل و انتقال­هاي پولي و مالي در بازار اقتصاد از طريق رايانه انجام مي­پذيرد. نتيجه اين كه توسعه داده­هاي رايانه­اي در بانك­ها مي­تواند موجب ترس از قريب الوقوع بودن استفاده از روش­هاي اجرايي از سوي بزهكاران متخصص شود.(سلسله ۱۳۸۶)

با تولد رايانه­ها ملاحظه مي شود كه نوع جديدي از جرايم مرتبط به آن در روبه روي جرم شناسان و نيرو هاي امنيتي قرار گرفته است. بزهكاري انفورماتيك روز به روز متنوع شده و اكنون اشكال شناخته شده­اي همچون خرابكاري، جاسوسي، سرقت، استفاده و دستكاري غير قانوني در رايانه­ها و .... را شامل مي شود. در دهه ۱۹۷۰ ميلادي، نخستين پژوهش­هاي علمي و جرم شناختي در اين زمينه انجام شد و بدين ترتيب از يك سو به اشكال متعددي از بزهكاري انفورماتيك و از سوي ديگر به رقم سياه قابل توجه در اين نوع بزهكاري، پي برده شد(سلسله ۱۳۸۶).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتيك و رايانه كه به وسيله شوراي اروپا تهيه و معرفي شده به اين شرح است؛ تقلب نسبت به رايانه، تقلب نسبت به انفورماتيك، وارد كردن خسارت به داده­ها با برنامه هاي انفورماتيك، خرابكاري و دستكاري غير قانوني در رايانه، ورود غير مجاز به سيستم­ها و داده­هاي انفورماتيك، رهگيري غير مجاز ارتباطات رايانه­ها، توليد غيرمجاز برنامه رايانه و انفورماتيك حمايت شده، تكثير غير مجاز يك توپولوژي، جاسوسي با رايانه و استفاده غيرمجاز از يك رايانه به عنوان جرائم اينترنتي هستند كه خسارات بسياري را براي قربانيان اين جرائم به همراه داشته اند)سلسله، ۱۳۸۶).

در عصرارتباطات به رغم اين كه شاهد گسترش وسايل و راه­هاي ارتباطي پيشرفته هستيم و دستاوردهاي ارتباطي اين قرن را مورد بهره برداري شايان قرار مي­دهيم، به نوعي، با برخي مشكلات كه بعضاً هنوز نيز بدون حل باقي مانده­اند، دست به گريبانيم. اصطلاح­هايي مانند جرايم اينترنتي كه به گوش بسياري از ما آشناست و هر از گاهي خبر يا گزارشي كه در مورد ارتكاب چنين جرايمي از سوي مجرمان انتشار مي­يابد. بنابراين با توجه به مطالب بيان شده و نيز با توجه به اينكه بانك­ها صدمات و خسارت­هاي زيادي را از ناحيه جرائم اينترنتي متحمل شده­اند، شناسايي اين جرائم و توجه كردن به روش­هاي جلوگيري از اين جرائم ضروري به نظر مي­رسد، از اين رو اهميت پزوهش حاضر احساس مي شود.(سلسله ۱۳۸۶)

۱-۴   اهداف تحقيق

۱-۴-۱ هدف اصلي

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و تعيين انواع جرائم اينترنتي مربوط به شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن مي باشد.

۱-۴-۲  اهداف ويژه

  • تعيين دسترسي بدون اجازه در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛
  • تعيين توليد مانع(كارشكني) در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛
  • تعيين سرقت پول در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛
  • تعيين جعل هويت در شبكه بانكي و نحوه جلوگيري از آن؛

۱-۵  فرضيه هاي تحقيق

-۱  دسترسي بدون اجازه يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

 -2شناسايي توليد مانع (كارشكني) يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

۳- شناسايي سرقت پول يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

۴-شناسايي جعل هويت يكي از جرائم اينترنتي در شبكه بانكي است.

 

۱-۶  قلمرو تحقيق

۱-۶- ۱  قلمرو موضوعي

قلمرو موضوعي اين پژوهش در حوزه نظارت بر بانكداري الكترونيك/ تحول شبكه امن مالي/ نظارت بانك مركزي/ فضاي سايبري و امنيت اطلاعات مي باشد.

۱-۶-۲  قلمرو مكاني

قلمرو مكاني اين تحقيق در كليه شعب بانكهاي ملي شهر كرمانشاه و نيز كارشناسان حوزه سايبري(پليس سايبري در شهر كرمانشاه مي باشد.

۱-۶-۳  قلمرو زماني تحقيق

از لحاظ زماني، قلمرو اين تحقيق مربوط به بهار ۱۳۹۴ مي­باشد.

۱ -۷  متغيرهاي تحقيق

موضوعات تحقيق داراي مفاهيمي مجردو ذهني هستند.براي اينكه عملاً تحقيق را انجام دهيم، مفاهيم بايد به متغير تبديل شوند.مفاهيم وقتي به متغير تبديل مي­شوند كه بتوانيم به آن­ها مقدار و درجات آن­ها را تعيين كنيم.همچنين بايد بين متغيرهاي مستقل، وابسته، كنترل و ميانجي و همچنين بين متغيرهاي گسسته و پيوسته و آشكاروپنهان تفاوت قائل شد(ايران­نژاد، ۱۳۸۲). اين تحقيق با عنايت به فرضيه­ها و نوع پرسشنامه طراحي شده، متغيرهاي خاص خودش را دارا مي باشد كه هر كدام متناظر با فرضيه­ها هستند.

۱-۸  روش تحقيق

از آنجا كه موضوع مورد تحقيق در مورد وضعيت كنوني طرح ريزي شده است و ماهيت تحقيق موقعيت را به صورتي كه در زمان بررسي وجود دارد تعيين مي­كند لذا روش تحقيق حاضر توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي و اكتشافي است كه با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائي داده­هاي تحقيق جمع آوري وفرضيات تحقيقات حاضراز نگاه هدف، كاربردي است؛ زيرا از نتايج يافته­ها براي حل مشكلات خاص درون سازمان استفاده مي­شود.از نگاه چگونگي گردآوري داده­ها، پژوهشي توصيفي- پيمايشي به­شمار مي­رود؛ زيرا تلاش مي­كند با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نياز از وضع موجود نمونه آماري به دست آورد. همچنين از جنبه زماني، مقطعي و از نگاه نوع داده­ها، پژوهشي كمي به­ شمار مي­رود.

تعداد صفحه :۱۱۶

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۵:۱۶ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب