مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

 

دانشگاه ازاد اسلامي واحد دامغان

پايان نامه رشته حقوق

با موضوع :

رعايت موازين حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده:

موضوع اين پايان نامه رعايت موازين حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (داخلي) مي باشد. با توجه به گسترش روز افزون جنگهاي داخلي با آثار بين المللي از يكسو و افزايش مداخله بشر دوستانه و تحول اين مفاهيم با گذشت زمان از سوي ديگر، ضرورت مطالعه در اين خصوص بيش از پيش احساس مي شود. لذا به انتخاب اين موضوع مبادرت شد.

در اين پايان نامه، ضمن بيان تاريخچه اي مختصراً از حقوق بين الملل بشر دوستانه، محورهاي اصلي بحث يعني حقوق بشر دوستانه و جنگهاي داخلي را تعريف نموده و سپس به تكليف كشورها در رعايت حقوق بشر دوستانه بين المللي در منازعات غير بين المللي پرداخته مي شود. و سپس به بررسي مداخله بشر دوستانه در منظور ملل متحد و مشروعيت آن و چگونگي انجام چنين مداخلاتي خواهيم پرداخت. و در خصوص حق يا تكليف بودن اعطاي اين كمك ها و تداخل ارائه اين كمك ها با اعمال مداخلات بشر دوستانه بحث خواهيم نمود.

نهايتاً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه عرفي در خصوص مداخلات بشر دوستانه در حال شكل گيري است و بايد از آثار سوء چنين شكل گيري اجتناب نمود و در اين زمينه مجمع عمومي سازان ملل قادر به ايفاي نقش موثري خواهد بود.

كليد واژه: حقوق بشر دوستانه، منازعات، غير بين المللي(داخلي)، مداخله، شوراي امنيت.                                                       

 فهرست منابع

عنوان                                                                                                                       صفحه

چكيده..................................................................................................................................................................۱

مقدمه..................................................................................................................................................................۸

بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلي......................................................................................۱۳

فصل اول : تعاريف و پويش هاي تاريخي .................................................................................................. ۱۳

مبحث اول: تعريف و مفهوم حقوق بشر دوستانه........................................................................................۱۳

گفتار اول: تعريف حقوق بشر دوستانه..........................................................................................................۱۳

گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه..........................................................................................................۱۴

گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه...........................................................................................................۱۶

گفتار چهارم: اصول اساسي حقوق بشر دوستانه.........................................................................................۱۸

گفتار پنجم: مباني حقوق بشر دوستانه........................................................................................................۲۰

گفتار ششم: جايگاه حقوق بشر دوستانه.......................................................................................................۲۷

مبحث دوم: اقسام منازعات............................................................................................................................ ۲۸

گفتار اول: منازعات بين المللي.......................................................................................................................۲۸

بند اول: تعريف منازعات بين المللي..............................................................................................................۲۸

گفتار دوم: منازعات غير بين المللي(داخلي)................................................................................................۲۸

بند اول: تعريف منازعات غير بين المللي.........................................................................................................۲۸

بند دوم: اقسام منازعات غير بين المللي ........................................................................................................۲۹

الف: آشوبهاي غير بين المللي ..........................................................................................................................۲۹

۱: تعريف منفي يا مقايسه اي...........................................................................................................................۳۰

۱: تعريف مبتني بر خصوصيات .......................................................................................................................۳۱

ب: جنگهاي آزادي بخش غير بين المللي......................................................................................................۳۲

ج: مخاصمات مسلحانه غير بين المللي و جنگ هاي داخلي......................................................................۳۲

مبحث سوم: ماده مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنومصوب ۱۹۴۹ و پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهار گانه ژنو مصوب ۱۹۷۷..............................................................................................................................۳۴

گفتار اول: ماده۳ مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹.....................................................۳۴

گفتار دوم: پروتكل دوم مصوب سال ۱۹۷۷ الحاقي......................................................................................۳۶

مبحث چهارم: تعريف و مفهوم مداخله بشر دوستانه....................................................................................۳۸

گفتار اول: تاريخچه مداخله بشر دوستانه و سير تحول آن.........................................................................۳۸

بند اول: مداخله بشر دوستانه پيش از تكوين منشور ملل متحد.............................................................. ۳۸

بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصويب منشور و مشروعيت آن....................................۴۰

بند سوم: تحول نظريه مداخله بشر دوستانه.................................................................................................. ۴۴

مبحث دوم: تعريف مداخله بشر دوستانه.........................................................................................................۴۶

بند اول: تعريف كلاسيك.....................................................................................................................................۴۶

بند دوم: تعريف غير كلاسيك..............................................................................................................................۴۸

بخش دوم: تكليف كشور ها در رعايت حقوق بشردوستانه بين المللي در منازعات غير بين المللي....۵۵

فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ هاي غير بين المللي.................................................................. ۵۵

مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد .................................................................................۵۵

گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه...................۵۶

گفتار دوم: مساله حاكميت كشور و تحول مفهوم آن.......................................................................................۶۱

بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاكميت داخلي كشور ها................................................۶۱

بند دوم: تحول و مفهوم امنيت بين الملل و آثار آن بر حاكميت دولتها.....................................................۶۱

بند سوم: توسعه حقوق بين الملل و حاكميت دولتها......................................................................................۶۳

گفتار سوم: شوراي امنيت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه.....................................................................۶۴

بند اول: شوراي امنيت و مسئولسيت حفظ صلح و المنيت بين المللي و مساله نقص حقوق بشر........۶۴

بند دوم: محدود يتهاي شوراي امنيت و نقش مجمع عمومي در زمينه اقدامات شورا.............................۷۱

الف: محدوديتهاي شوراي طبق منشور ملل متحد ..........................................................................................۷۱

ب: محدوديتهاي خاص شوراي امنيت در مداخله بشر دوستانه....................................................................۷۳

ج: نقش مجمع عمومي در زمينه اقدامات و تصميمات شوراي امنيت.........................................................۷۴

مبحث دوم: كيفيت و چگونگي مداخله بشر دوستانه در جنگ هاي غير بين المللي................................۷۴  

گفتار اول: تعريف جنگ غير بين المللي و منوابط حاكم برآن........................................................................۷۴

بنداول: تعريف جنگ غيربين المللي......................................................................................................................۷۴

بنددوم: مشروعيت جنگ غير بين المللي، در نظام منشور ملل متحد............................................................۷۶

بندسوم: ضوابط حاكم بر جنگ هاي غعير بين المللي.......................................................................................۷۷

گفتار دوم: مداخله كشور ثالث در جنگ غير بين المللي (داخللي).................................................................۷۸

بنداول: مداخله در شورش هاي داخلي..................................................................................................................۷۸

الف: مداخله جهت كمك به حكومت.................................................................................................................... ۷۹

ب: كمك به شورشيان درگير در جنگ داخلي....................................................................................................۸۱

بنددوم: عمليات جمعي سرنگون سازي و دفاع مشروع دسته جمعي عليه آن ............................................۸۲

گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ هاي غير بين المللي (داخلي) .............................................................. ۸۳

گفتار چهارم: مشروعيت مداخله بشر دوستانه در جنگل هاي داخلي ...........................................................۸۸

گفتار پنجم: سازمانهاي منطقه اي و مداخله بشر دوستانه .............................................................................۹۰

فصل دوم: كمك هاي بشر دوستانه در شورش ها و جنگ هاي داخلي .......................................................۹۴

مبحث اول: اصول و اعطا كنندگان كمك هاي بشر دوستانه ..........................................................................۹۴

گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به كمك هاي بشر دوستانه ..........................................................................۹۴

گفتار دوم: اعطا كنندگان كمك هاي بشر دوستانه ............................................................................................۹۸

بند اول: كشور ............................................................................................................................................................۹۹

بنددوم: سازمانهاي بين المللي ................................................................................................................................۱۰۰

بندسوم: سازمانهاي غير دولتي (NGOs)..............................................................................................................102

بندچهارم: كميته بين المللي صليب سرخ (ICRC).............................................................................................104

بند پنجم: رابطه ميان ارگانهاي مختلف اعطا كننده كمك هاي بشر دوستانه .............................................۱۰۶

مبحث دوم: كيفيت و چگونگي كمك هاي بشر دوستانه در جنگ هاي غير بين المللي ...........................۱۰۸

گفتار اول: حق يا تكليف بودن اعطا يا دريافت كمك هاي بشردوستانه .........................................................۱۰۸

گفتار دوم: شرايط و محدوديتهاي حاكم بر اعطاي كمك ها وضرر هاي حاصل از آن................................۱۱۳

بنداول: شرايط...............................................................................................................................................................۱۱۳

بنددوم: محدوديتها .....................................................................................................................................................۱۱۵

بندسوم: مضرات.............................................................................................................................................................۱۱۷

گفتار سوم: عمليات بشر دوستانه در جنگهاي غير بين المللي ..........................................................................۱۱۸

بنداول: قدرت انجام مذاكره .......................................................................................................................................۱۲۰

بنددوم: برآورد نياز ها .................................................................................................................................................۱۲۲

بندسوم: تامين منابع مورد نياز .................................................................................................................................۱۲۲

بندچهارم: تحويل .........................................................................................................................................................۱۲۳

گفتار چهارم: تداخل كمك هاي بشر دوستانه و عمليات نظامي .......................................................................۱۲۵

نتيجه گيري:...................................................................................................................................................................۱۲۹

پيشنهادات:.....................................................................................................................................................................۱۳۵

منابع و مآخذ:.................................................................................................................................................................۱۳۶

چكيده انگليسي.............................................................................................................................................................۱۴۲

 مقدمه:

در دهه آخر قرن بيستم ناگهان اين احساس در صاحب نظران و افراد علاقه مند و مرتبط با حقوق بين الملل ايجاد شد كه مرزهاي ملي خاصيت بازدارندگي خود را به مقدار زيادي از دست داده اند. اين پديده كه در نگاه اول بديع و عجيب مي نمود، نگرش به مضوع از زواياي مختلف و ديدگاه هاي گوناگون را ايجاب كرد. نگارنده با اغتنام فرصت و گزينش موضوع حاضر براي پايان نامه برآن است كه اطلاعات موجود در خصوص مورد را حتي المقدور گردآوري كند و در حد بضاعت امكان خود نگاهي تازه به موضوع داشته باشد. با توجه به محدوديت امكانات، اينجانب ناگزير به بررسي منابع و ماخذ مكتوب و باصطلاح تحقيق كتابخانه اي اكتفا نمودم. بديهي است در بازنگريهاي تكميلي بعدي مي توان از نتيجه تحقيقات جديد - تا حدي كه بدست آيد- سود جست.

در قرن ۱۹ و اوايل قرن بيستم ميلادي، يعني پيش از تكوين منشور ملل متحد، هيچ ضابطه بين المللي كشورها را از توسل به زور نسبت به ساكنين قلمرو خود منع نمي كرد. از سوي ديگر اين فرض نيز وجود داشت كه دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و ساير كشورها حداقل معيارهاي حقوقي را مراعات كنند. چنانچه كشوري از اين اصل تخطي مي ورزيد، ساير دول مي توانستند عليه آن متوسل به زور گردند و چنين مداخله اي نيز قابل توجيه بود. به عبارت ديگر چنانچه كشور مداخله شونده قادر به تأمين حقوق اوليه اتباع ساكن در قلمرو خويش، به ويژه اتباع خارجي نبود كشورها به بهانه حمايت از جان و تأمين حقوق اتباع خويش عليه كشور خاطي توسل به زور مي نمودند. اين هرج و مرج در عرصه بين المللي به اين دليل بود كه دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات يكديگر اعمال مي شدند و اولويت يكي بر ديگري مشخص نبود و تفسيرها و تعبيرهاي متفاوت و بعضاً متضادي از اين دو قاعده مي شد. در آن توسل به جنگ از حقوق كشورها به شمار مي رفت. پس از خاتمه جنگ جهاني اولو تصويب ميثاق جامعه ملل، اين ميثاق نيز صراحتاً كشورها را از توسل به زور منع نكرد و تحت شرايطي توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهايت هرگز نتوانست به خواسته هاي تشكيل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف اين جامعه و فقدان ابزارهاي اجرايي باعث شد كه جهان با گذشت زماني بالنسبه كوتاه دومين جنگ عالمگير را تجربه كند.

آثار اين جنگ، بالاخص تشكيل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و متعاقباً تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، وضع را دگرگون كرد. پيوستن كشورها به اين سازمان جهاني و پذيرش آن اعلاميه از جانب كشورهاي جهان، اختيارات شوراي امنيت را به نفع جامعه بين المللي افزايش داد. در منشور تعمداً از كاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گرديد و كشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلي ساير دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائيد قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نيز دو استثنا وارد گرديد. اين دو استثنا عبارتند از ماده ۵۱ منشور كه حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يكي از اعضا تا زمانيكه شوراي امنيت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي به انجام نرسانده، مجاز مي داند و استثنا ديگر، توسل به اقدامات قهرآميز در صورتي است كه شوراي امنيت به موجب فصل هفتم، تهديد يا به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي را احراز نمايد.

عليرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوك شرق و غرب در جهان با توانائيها و امكانات نظامي و سياسي تقريباً مساوي، مانع از رعايت اين اصول بود. استراتژي غرب – بالاخص آمريكا- اين بود كه در كشورهاي مختلف فاسدترين قشرها و افراد را برگزيند و از طريق كودتا به كومت برساند و متعاقباً آنها را حمايت كند. شوروي هم همين سياست را در كشورهاي تحت سلطه خود در اروپاي شرقي اعمال مي كرد.

لذا پس از تصويب منشور ملل متحد نيز با مداخله كشورها در امور داخلي يكديگر به بهانه هاي مختلف، از جمله حمايت از اتباع خويش، دفاع مشروع و حماي از حقوق بشر مواجه بوده ايم. با بررسي مصاديق مختلف چنين مداخلاتي كه غالباً نيز از جانب ابر قدرتهاي جهاني انجام پذيرفته است مي توان نتيجه گرفت كه توجيهاتي كه اين كشورها بدانها متوسل مي گشتند. در راستاي تحقق اهداف سياسي اين كشورها بوده و به مصاديق زيادي مي توان اشاره نمود كه فجايع بشري رخ داده، دل جامعه جهاني را به درد آورده ولي اين كشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامي امتناع نموده اند.

روند قضايا پس از پايان جنگ سرد دگرگون شد و تغيير و تحولي كه با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشي شوروي وارد مرحله اي تعيين كننده و ملموس شد. اينك دنيا فقط با يك ابر قدرت مواجه است كه خود را متولي نظام جهاني مي پندارد و بدون پرده پوشي سياستهاي خود را به سازمان ملل و شوراي امنيت و ساير كشورهاي غربي و نيز اتحادي اروپا تحميل مي كند.

اعلاميه حقوق بشر و لزوم رعايت مفاد آن بهانه و حربه اي است كه دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهاي ملي مجاز و موجه مي كند اما روشن است كه اين دخالت كه به صور گوناگون و از طريق كشورهاي عضو يا سازمانهاي منطقه اي صورت گرفته است از صفت عموميت و يكساني عاري است.

از دهه ۱۹۹۰ جنگ هاي داخلي و كثرت آنان در عرصه جهاني موجبات نگراني جامعه بين المللي را فراهم آورد و غالباً مداخلاتي در امور داخلي كشورها صورت پذيرفت. به بهانه حمايت از اعطاي كمك هاي بشر دوستانه ب قربانيان چنين جنگهايي بود. فجايع انساني رخ داده در شمال عراق، يوگسلاوي، بوسني هرزگوبين، رواندا و اخيراً كوزوو و اقداماتي كه جهت حمايت از قربانيان اين فجايع صورت پذيرفت نشان مي دهد كه مرزهاي ملي خاصيت و حرمت خودرا به طور نسبي از دست داده اند و دولتها در روابط خويش با اتباعشان آزادي مطلق ندارند. به عبارت ديگر در جهان امروزي نمي توان حقوق بشر را نقض و آزاديهاي فردي را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهي اين موارد ناديده گرفته مي شود و گاهي نيز با اعتراض و محكوم كردن تحمل مي شود، اما گاهي هم مي تواند به دخالتهاي خونين و ويرانگر در وراي مرزهاي ملي منتهي گردد.

در اين پايان نامه برآنيم كه به مداخله بشردوستانه در جنگهاي داخلي كه در دهه اخير ميلادي، شكل غالب اغتشاشات جهاني را به خود اختصاص داده اند و مشروعيت چنين مداخله اي بپردازيم و سپس به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا تكرار چنين مداخلاتي در دهه نود، تحت عناوين مختلف و با بررسي موضع شوراي امنيت ايجاد عرف بين المللي نموده است يا خير و از آنجا كه غالب اين مداخلات به بهانه حمايت از قربانيان اين جنگها و اعطاي كمك هاي بشر دوستانه به آنان انجام پذيرفته است آيا زمان آن نرسيده كه بر اين دو پديده يعني مداخله و كمك هاي بشر دوستانه به شكلي تازه نگريسته شود و اعمال آنها بر مبناي تدوين اصول و قواعد جديد بين المللي منضبط و منظم گردد.

سوال اصلي تحقيق:

آيا رعايت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي در مخاصمات غير بين المللي نيز اجرا مي شود؟       سوال فرعي تحقيق:

۱-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غير بين المللي چه تاثيري بر يكديگر دارد؟

۲-جايگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشكلات مخاصمات غيربين المللي (داخلي) در كجاست؟

فرضيه هاي تحقيق:

برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با ديده حقوقي بنگرد.

بنابراين فرضيه هاي آن عبارتند از:

به نظر مي رسد مخاصمات مسلحانه غير بين المللي به علت اختلاف بين دولتها و برخي از گروههاي داخلي است.

در اين زمينه موانعي وجود دارد كه نمي گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (داخلي) اجرا شود.

اهداف تحقيق:

بررسي، تحليل و اطلاع رساني حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثير آن در مخاصمات مسلحانه غير بين المللي

سوابق تحقيق:

در مورد مبارزه عليه تروريسم و حقوق بشر مقالاتي و يا كتاب هايي نوشته شده است اما تحقيقي در چارچوب پايان نامه صورت نپذيرفته است.

روش كار و گرد آوري اطلاعات:

روش اتخاذي در اين تحقيق توصيفي و تحليلي است كه با بررسي نظام حقوقي حاكم بر حقوق بشر دوستانه و بين الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصيف و سپس تحليل منطقي قرار خواهد گرفت، روش گرد آوري مطالب كتابخانه اي است كه با رجوع به كتابخانه هاي دانشگاهي منابع اينترنتي به زبان فارسي و انگليسي مي باشد.

تقسيم بندي مطالب:

بررسي موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به اين نحو كه در بخش اول به كليات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهيت موضوع خواهيم پرداخت، و در پايان به بيان نتيجه و پيشنهادات و ذكر منابع مي پردازيم.

فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلي

بخش اول: تعاريف و پويش هاي تاريخي

مبحث اول: تعريف و مفهوم حقوق بشر دوستانه

حقوق بين الملل بشر دوستانه ريشه در تاريخ جوامع بشري دارد. از زماني كه انسان بوده است از وقتي كه حسّ انسان دوستي و مروّت وجود داشته است، از موقعي كه جنگ وارد عرصۀ حيات بشري شده است رفتار انسان دوستانه نيز به نوعي وجود داشته است. ريشۀ حقوق بين الملل بشر دوستانه ضرورتي نشأت گرفته از پديده اي تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي است، در حال حاضر، وقوع چنين مخاصماتي اجتناب ناپذير است و حيات بشري و كرامت او را بشدت تهديد مي نمايد، در اين راستا توجه بيشتر به قواعد مقررات حقوق بين الملل بشر دوستانه و رعايت دقيق آنها در مخاصمات مسلحانه امري ضروري و حياتي است چرا كه حقوق بين الملل بشر دوستانه از لحاظ تاريخي شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو مي باشد اما امروزه، اين حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته مي شود يعني به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصويب پروتكل هاي الحاقي ۱۹۷۷ بيانگر اين مطلب است.

گفتار اول: تعريف حقوق بشر دوستانه

حقوق، دانشي است كه از طريق تنظيم قوانين و مقررات، روابط افراد را با يكديگر تنظيم مي كند و سامان مي بخشد. حقوق بين الملل هم به تنظيم مقررات مي پردازد، اما مقرراتي كه حقوق بين الملل در پي تنظيم آنهاست روابط دولتها را با يكديگر تنظيم مي كنند.                                                                                                          
حقوق بين الملل بشردوستانه (كه با عنوان حقوق جنگ هم شناخته مي شود) يكي از شاخه هاي حقوق بين الملل است. حقوق بين الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلي است:

اول اينكه اعلام مي كند كه هنگام درگرفتن درگيري مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهاي جنگي نامحدود نيست و آنها فقط مي توانند از آن دسته از روشها و سلاحهاي جنگي استفاده كنند كه رنج زايد و غيرانساني ايجاد نكنند؛                                                                  
دوم اينكه، از حيات، سلامت و كرامت انسانهايي كه در درگيري مشاركت نكرده يا به مشاركت خود در درگيري پايان داده اند ( شامل غيرنظاميان، اسيران جنگي، مجروحان و بيماران ) حمايت مي كند.   براساس اين دو هدف در گذشته حقوق بين الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشكيل مي شد:

تعداد صفحه :۱۴۳

قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۹:۴۱ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب