مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراك

دانشكده مديريت، گروه حسابداري

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش: حسابداري

 عنوان:

بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
اين پژوهش را با اين سوال اساسي شروع كرده ايم كه، تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان «بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ايم. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شركتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي بوده است. جامعه آماري اين تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بر اساس سطح معناداري مورد نظر انتخاب شده است دوره زماني اين تحقيق يك دوره سه ساله بين سالهاي ۱۳۸۶ تا پايان دوره مالي ۱۳۸۸ نيز بوده است. براي پاسخ به سوال اصلي تحقيق فرضيه هاي بترتيب اصلي و فرعي زير را تدوين كرده ايم :
همواري سازي سود بر معيار ارزش افزوده اقتصادي شركتها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي غير هموار ساز به طور معناداري كمتر است. پس از تحليل هاي آماري صورت گرفته و استفاده از آزمون آماري مقايسه ميانگن دو جامه در سطح معناداري ۹۵٪ فرضيه اين پژوهش مورد تاييد قرار گرفت.
مقدمه:
گروه هاي مختلف به دلايل متفاوت به مسئله ارزيابي عملكرد شركتها توجه خاصي داشته و آنها را مهم تلقي مي كنند اعم از مالكان، مديريت، سرمايه گذاران دولت، بانك ها و اعتباردهندگان و... و همچنين معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه هر كدام در جايگاه خود مي توانند معيارهاي مناسبي براي ارزيابي عملكرد باشند. اطلاعات مورد نياز براي اين معيارها از طريق صورت هاي مالي (حسابداري)، اقتصاد، بازار آزاد و يا تركيبي از آنها به دست مي آيد كه هر كدام به نوعي داراي محاسن و معايب مختلفي هستند.
از آنجا كه معيارهاي ارزيابي سنتي عملكرد نظير ROA ، ROI ، EPS و... همگي بر سود حسابداري متكي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله، امكان هموارسازي سود توسط مديريت شركت به منظور كسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشكوك الوصول و ... و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روش هاي مورد قبول حسابدراي است. لذا مورد انتظار است كه دستكاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد اثر گذار باشد.
از طرفي در معيار هاي نوين ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي[۱] تا حدودي عيوب مربوط به سود حسابداري برطرف و نقص ها جبران شده است. براي نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي ديگر سود خالص انتهاي صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه از سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات[۲] استفاده مي شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. حال اين موضوع مطرح است كه آيا بطور تجربي نيز اين موضوع قابل بررسي است كه تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان « بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهيم پرداخت. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شركتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي خواهد بود.
۱-۱) مقدمه
در فصل حاضر به مفاهيم و كليات پ‍ژوهش اعم از؛ بيان مسئله، اهداف، اهميت، مدل تحليلي، چارچوب نظري، فرضيات، دوره زماني، قلمروها و در نهايت تعريف واژگان كليدي تحقيق خواهد بود.
۲-۱) تاريخچه مطالعاتي
توجكي در مقاله اي تحت عنوان «تاثير هموارسازي سود بر بازده شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به اين نتيجه مي رسد كه هموار سازي سود اثري بر بازده غير عادي شركتها نداشته ولي وجود هموارسازي سود را در بورس اوراق بهادارتهران تاييد مي كند. همچنين در تحقيقاتي كه مرادي، پورحيدري، مشايخي و... انجام داده اند، وجود هموارسازي سود را در بورس اوراق بهادارتهران تاييد كرده اند.
در سال ۱۳۸۰ تحقيقي با عنوان كاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي عملكرد مالي انجام شده است، با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات جمع آوري شده ما دريافتيم كه فقط سود عملياتي (OI) داراي بار اطلاعاتي در زمينه توضيح تغييرات بازده سهام مي باشد و ارزش افزوده اقتصادي در اين زمينه داراي بار اطلاعاتي نمي باشد . (جليلي ، محمد، پايان نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه امام صادق) .
در سال ۱۳۸۲ تحقيقي با عنوان بررسي كاركرد ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي در پيش بيني سود آتي شركتها انجام گرديد. نتيجه نهايي تحقيق نشان مي دهد كه در صورت استفاده صحيح از ارزش افزوده اقتصادي و تعيين مدل پيش بيني مناسب، تغييرات سود قابل پيش بيني است و ازاين لحاظ دانش حسابداري در دستيابي به هدف تهيه اطلاعات سودمند گام مهمي برداشته است (معيني ،۱۳۷۸،۵۶)۱.
در سال ۱۳۸۳ تحقيقي با عنوان بررسي تحليلي محتواي افزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي درمقابل سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات صورت گرفته است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات نشان مي دهد كه هنوز سودحسابداري بعنوان مهمترين متغير حسابداري در تصميمات مالي و سرمايه گذاري، مورد توجه تصميم گيرندگان در بازار اوراق بهار دار مي باشد و در اغلب موارد داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين مي باشد . ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي نيز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهاي تصميم گيري در اين بازار شوند و بعضاً از خود محتواي افزاينده اطلاعاتي نسبت به سايرين نشان دهند. ولي وجوه نقد حاصل از عمليات مطابق نتايج اين تحقيق نتوانسته اند ارتباط معني داري با بازده سهام نشان دهند (مشايخي ،۱۳۸۳،۲۴)۱.
در سال۱۳۸۳ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي ، وجوه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي و سود قبل از بهره و ماليات با ارزش بازار سهام شركتها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتايج تحقيق بيانگر اينست كه در سطح اطمينان ۹۵% مي توان ادعا نمود كه سود قبل از بهره و ماليات نسبت به ارزش افزوده اقتصادي همبستگي بيشتري را با ارزش بازار نشان مي دهد. اين در حالي است كه ارزش افزوده اقتصادي نسبت به جريانات نقدي عملياتي همبستگي كمتري با ارزش بازار دارد (سراجي ،۱۳۸۳،۲۴)۲.
در سال ۱۳۸۴ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي و شاخص هاي سود آوري در شركتها گروه وسائط نقليه موتوري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ صورت گرفته است كه پس از آزمون فرضيات تحقيق به اين نتيجه دست يافت كه بين سه متغير PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادي ارتباط معني داري وجود دارد و بين متغيرهاي MV,ROE,P/E رابطه معني داري وجود ندارد . (شاكري ،احمد ،پايان نامه كارشناسي ارشد- موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي) .
در سال ۱۳۸۴ تحقيقي با عنوان بررسي رابطه همبستگي بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي در بخش صنايع غذايي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتايج تحقيق پس از آزمون فرضيات بيانگر اين مطلب است كه بين نسبتهاي كارايي و ارزش افزوده اقتصادي هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد (حراف عموقين ،۱۳۸۴، ۳۱)۳.
۳-۱) بيان مسئله
گروه هاي مختلف به دلايل متفاوت به مسئله ارزيابي عملكرد شركتها توجه خاصي داشته و آنها را مهم تلقي مي كنند اعم از مالكان، مديريت، سرمايه گذاران دولت، بانك ها و اعتباردهندگان و ... و همچنين معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه هر كدام در جايگاه خود مي توانند معيارهاي مناسبي براي ارزيابي عملكرد باشند. اطلاعات مورد نياز براي اين معيارها از طريق صورت هاي مالي (حسابداري)، اقتصاد، بازار آزاد و يا تركيبي از آنها به دست مي آيد كه هر كدام به نوعي داراي محاسن و معايب مختلفي هستند.
از آنجا كه معيارهاي ارزيابي سنتي عملكرد نظير ROA ، ROI ، EPS و... همگي بر سود حسابداري متكي اند و در عين حال سود خالص خود داراي ابهامات زيادي از جمله، امكان هموارسازي سود توسط مديريت شركت به منظور كسب پاداش بيشتر، استفاده از برآوردها و تخمين ها در محاسبه سود حسابداري مانند برآورد هزينه مطالبات مشكوك الوصول و ... و عيب ديگر اجازه استفاده اختياري به مديريت براي استفاده از روش هاي مورد قبول حسابدراي است. لذا مورد انتظار است كه دستكاري در سود حسابداري يا همان هموار سازي سود بر معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد اثر گذار باشد.
از طرفي در معيار هاي نوين ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي[۳] تا حدودي عيوب مربوط به سود حسابداري برطرف و نقص ها جبران شده است. براي نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي ديگر سود خالص انتهاي صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه از سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات[۴] استفاده مي شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. حال اين موضوع مطرح است كه آيا بطور تجربي نيز اين موضوع قابل بررسي است كه تعديلات در سود حسابداري نظير هموارسازي سود بر شاخصهاي جديد ارزيابي عملكرد نظير ارزش افزوده اقتصادي نيز اثرگذار خواهد بود يا خير؟ به همين منظور به بررسي اين موضوع تحت عنوان « بررسي اثرات هموار سازي سود بر ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهيم پرداخت. از اين رو متغير هاي اين پژوهش شركتهاي هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادي خواهد بود.
جامعه آماري اين تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گيري نيز به صورت تصادفي بر اساس سطح معناداري مورد نظر انتخاب خواهد شد.

[caption id="attachment_8671" align="aligncenter" width="204"]اين پايان نامه با فرمت ورد ارائه مي شود اين پايان نامه با فرمت ورد ارائه مي شود[/caption]

تعداد صفحه :۹۷
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۲:۳۵ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب