مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراك

دانشكده مديريت گروه حسابداري

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش: حسابداري

عنوان:

بررسي رابطۀ بين تأمين مالي از محل افزايش سرمايه و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۱

براي رعايت حريم خصوصي اسامي استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده:
با بررسي اجمالي بر روي قيمت سهام شركتهايي كه اقدام به افزايش سرمايه نموده اند نشان مي دهد كه معمولاً سهامداران بعد از تاريخ اعلان افزايش سرمايه بازده اي بيش از حد انتظار كسب مي نمايند. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزايش سرمايه موفق به تحصيل بازده متناسب با قيمت سهام شده اند يا خير؟
تحقيق حاضر با هدف پاسخگويي به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن اين موضوع است كه آيا افزايش ثروت سهامداران در اثر افزايش سرمايه ناشي از تغييري مثبت در سود شركت مي باشد؟ هدف ديگر تحقيق آگاه نمودن سرمايه گذاران از محتواي اطلاعاتي افزايش سرمايه مي باشد تا با كسب اطلاع از چگونگي و ميزان سودآوري شركتها با توجه به ساختار سرمايه (كه با انجام افزايش سرمايه تغيير مي كند) قادر به ارزيابي شركتها براي سرمايه گذاري و افزايش ثروت خود باشند.
در راستاي انجام تحقيق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنين آزمون فرضيه هاي تحقيق كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني تحقيق به عنوان جامعه آماري درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه ها براساس محدوديت هاي تحقيق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شركتها، كه گروه اول شامل شركت هاي انتخابي منتهي به پايان اسفندماه كه در سال هاي ۸۷-۸۱ افزايش سرمايه داده اند ۲۶، ۴۶، ۶۶، ۶۸، ۶۶، ۴۳، ۴۰ و ۴۸ شركت مي باشند، بديهي است كه شركت هاي مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشكيل داده اند وگروه دوم كه شامل شركت هايي كه در سال هاي مزبور افزايش سرمايه نداده اند به ميزان گروه اول از همان صنعت يا صنعت مشابه و بصورت نمونه گيري سيستماتيك ( طبقه بندي براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه كنترل (شاهد) را تشكيل داده اند. همچنين به دليل محدوديت در تعداد شركت هاي تشكيل دهنده جامعه آماري، مواردي از قبيل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر يك از گروه ها رعايت نگرديده است.
در تحقيق حاضر با توجه به تعداد زياد نمونه هاي مورد آزمون جهت انجام آزمون هاي پارامتري از آناليز واريانس دو راهه[۱] و براي آزمون فرضيات اصلي تحقيق از آناليز واريانس چند متغيري استفاده گرديده است. ابزارگردآوري اطلاعات، اسناد كاوي و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين مشاهده مي باشد. داده هاي مورد نياز شامل جمع دارايي هاي ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت هاي نمونه آماري از اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها و گزارش هاي مالي و نشريه هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار كه بصورت هفتگي، ماهانه و سالانه صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده را به چاپ مي رساند و نيز از بانك هاي اطلاعاتي بورس بوده، كه اين اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوين و ساير نرم افزارها و در مواردي از آرشيوهاي الكترونيكي و اينترنتي استخراج شده است.

 

مهمترين يافته هاي تحقيق عبارتند از:

  • موثر بودن عامل « افزايش سرمايه» بر «بازده» شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني تحقيق.
  • ارتباط موثر بين درصـد افزايش سرمايه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار
  • مقدمه:

بازسازي و توسعه اقتصاد كشور عملاً بعد از پايان جنگ تحميلي در قالب تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور آغاز گرديد. رهايي از اقتصاد دولتي و حركت بسوي اقتصاد بازار نيازمند ايجاد تحولاتي در سياست ها و خط مشي هاي پولي و مالي بود. از جمله اين تحولات، تعديل نرخ ارز و تعديل نرخ سود بانكي را مي توان برشمرد. از طرف ديگر رشد سريع شاخص عمومي قيمت ها موجب شد كه نياز شركت ها به سرمايه بمنظور اجراي طرحهاي توسعه تشديد شود. نياز به افزايش سرمايه در شرايطي روي داد كه بانك ها نيز منابع كافي براي تأمين مالي شركت ها در اختيار نداشتند. بنابراين افزايش نياز مالي شركت ها در اثر افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمت ها، عدم كفايت منابع مالي بانكها و افزايش هزينه وام ها و اعتبارات مي توانند دلايلي بر انتخاب روش انتشار سهام عادي براي تأمين نيازهاي مالي توسط شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. بي ترديد آورندگان منابع مالي جديد در شركت ها متوقع بازدهي بيش از سرمايه گذاري خود در سهام شركت هستند كه تقريباً در تمام موارد اين بازدهي بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها براي شركت خواهد بود. به عبارت ديگر در يك بازار كارا، رشد و سودآوري شركت و در نهايت افزايش ثروت سهامداران زماني محقق خواهد شد كه بازدهي ناشي از بكارگيري منابع مالي ناشي از انتشار سهام بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي هاي شركت و هزينه فرصت ناشي از پروژه هاي سرمايه اي مورد اجرا باشد. جذب سرمايه لازم و تأمين مالي جهت انجام پروژه هاي بزرگ و بلند مدت، نياز به جلب اعتماد مردم دارد. تصميمات مالي را مي توان از جمله تصميمات استراتژيك و حساسي دانست كه در هر شركتي اتخاذ مي گردد. توانايي شركت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه (اعم از داخلي يا خارجي) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيد.
هر يك از منابع تأمين مالي داخلي و خارجي داراي اقسام متنوعي مي باشند كه حسب مورد بر ساير موارد ارجحيت دارند. لذا هر تصميمي كه به عمل مي آيد داراي اثرات خاص خود خواهد بود و تصميمات مالي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. از آنجا كه گاهي اوقات اثرات تبعي يك تصميم خاص، تغييرات بسزايي در وضعيت شركت بوجود مي آورد، همواره بايستي با احتياط و آگاهي كامل از پيامدهاي يك تصميم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزايش سرمايه بعنوان يك روش تأمين مالي مطرح مي باشد كه مزايا و معايبي نيز دارد و بر قيمت و حجم مبادلات سهام شركت ها و بازده سهام تأثير خواهد گذاشت. بنابراين تحقيق حاضر به دنبال بررسي ميزان موفقيت شركتها در استفاده از سرمايه جذب شده جهت كسب بازدهي بيشتر و وجود منطق اقتصادي در بكارگيري سرمايه و ميزان توجيه پذيري افزايش سرمايه شركت ها است.
۱-۱-مقدمه :
بازسازي و توسعه اقتصاد كشور عملاً بعد از پايان جنگ تحميلي در قالب تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور آغاز گرديد. رهايي از اقتصاد دولتي و حركت بسوي اقتصاد بازار نيازمند ايجاد تحولاتي در سياست ها و خط مشي هاي پولي و مالي بود. از جمله اين تحولات، تعديل نرخ ارز و تعديل نرخ سود بانكي را مي توان برشمرد. از طرف ديگر رشد سريع شاخص عمومي قيمت ها موجب شد كه نياز شركت ها به سرمايه بمنظور اجراي طرحهاي توسعه تشديد شود. نياز به افزايش سرمايه در شرايطي روي داد كه بانك ها نيز منابع كافي براي تأمين مالي شركت ها در اختيار نداشتند. بنابراين افزايش نياز مالي شركت ها در اثر افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمت ها، عدم كفايت منابع مالي بانكها و افزايش هزينه وام ها و اعتبارات مي توانند دلايلي بر انتخاب روش انتشار سهام عادي براي تأمين نيازهاي مالي توسط شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. شرايط رقابتي شديد، بحران هاي مالي، اقتصادي، سياسي و الزامات مالكيتي و قانوني، برخي شركت ها را بر آن داشته تا منابع بيشتري را مطالبه نمايند و گاه منافع حاصل از نتايج عمليات واحد اقتصادي را نيز كه متعلق به مالكان است، درون واحد اقتصادي، مجدداً سرمايه گذاري نمايند.
به طور كلي واحدهاي فعال اقتصادي استفاده از منابع خارجي سرمايه نظير وجوه ناشي از افزايش سرمايه را به دو دليل مورد استفاده قرار مي دهند:

  • اصلاح ساختار مالي در جهت كاستن از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها و كمك به افزايش بازده سهامداران
  • اجراي پروژه هاي سرمايه اي شركت نظير طرح هاي توسعه و افزايش كارايي عمليات

هر چند به كارگيري وجوه ناشي از افزايش سرمايه مي تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نمايد، اما مسئله مهم در اين راه بررسي اثر ناشي از افزايش سرمايه بر بازده كل شركت خواهد بود.
تعداد صفحه :۱۸۵
قيمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

----

پشتيباني سايت :               serderehi@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

***  **** ***

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۴:۰۳ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب