مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري

 

 

 

عنوان:

ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد ازخصوصي شدن با              شاخص هاي مالي و شاخص كارايي (تحليل پوششي داده ها)

 

 

سال تحصيلي: ۹۳-۱۳۹۲

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: كليات طرح تحقيق

۱-۱- مقدمه.........................................................................................................................................۳

۱-۲- تشريح موضوع و بيان مسأله.......................................................................................... ۴

۱-۳- اهداف تحقيق............................................................................................................................۶

۱-۴- نام بهره‏وران...............................................................................................................................۶

۱-۵- سؤالات تحقيق..........................................................................................................................۶

۱-۶- فرضيه‏هاي تحقيق......................................................................................................................۷

۱-۷- مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:.................................................۹

۱-۸- روش تحقيق............................................................................................................................۱۰

۱-۹- روش و ابزار گردآوري داده‏ها :...............................................................................................۱۰

۱-۱۰- واژه‏ها و اصطلاحات تخصصي.............................................................................................۱۱

۱-۱۱- ساختار تحقيق.......................................................................................................................۱۳

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

۲-۱) مقدمه.......................................................................................................................................۱۵

۲-۲) تاريخچه بانكداري...................................................................................................................۱۶

۲-۲-۱) بانك هاي نوين در ايران.......................................................................................................۱۷

۲-۳) اهداف بانك.............................................................................................................................۲۱

۲-۴) تفاوت عمليات بانكها با ساير موسسات تجاري......................................................................۲۲

۲-۵ ) تركيب ترازنامه بانكها.............................................................................................................۲۳

۲-۶) عوامل موثر بر سودآوري بانك ها...........................................................................................۲۴

۲-۷) معيارهاي عملكرد...................................................................................................................۲۵

۲-۸) ريسكهاي مهم صنعت بانكداري.............................................................................................۲۷

۲-۸-۱) ريسك نقدينگي.................................................................................................................۲۸

۲-۸-۲) ريسك اعتباري.................................................................................................................۳۱

۲-۸-۳) ريسك نرخ سود مالي.......................................................................................................۳۲

۲-۸-۴) شكاف مثبت نرخ سپرده ها................................................................................................۳۲

۲-۸-۵) ريسك هاي ارزي.............................................................................................................۳۳

۲-۸-۵-۱)ريسك كامل در تسويه..................................................................................................۳۳

۲-۸-۵-۲) ريسك نوسانات نرخ ارز.............................................................................................۳۳

۲-۸-۵-۳)ريسك مطلق.................................................................................................................۳۳

۲-۹) مطالبات معوق مهمترين چالش فراروي نظام بانكي.............................................................۳۴

۲-۱۰) تاريخچه بانك تجارت و خصوصي سازي........................................................................۳۸

۲-۱۱) پيشينه تحقيقات.................................................................................................................۶۹

۲-۱۱-۱) تحقيقات انجام شده در داخل كشور.............................................................................۶۹

۲-۱۱-۲) تحقيقات خارجي..........................................................................................................۷۴

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

۳-۱) مقدمه..................................................................................................................................۸۰

۳-۲) روش پژوهش.....................................................................................................................۸۰

۳-۳) فرضيه هاي تحقيق..............................................................................................................۸۱

۳-۴) جامعه و نمونه آماري..........................................................................................................۸۲

۳-۵) گردآوري اطلاعات.............................................................................................................۸۲

۳-۶ ) مدل تحقيق و متغيرها.......................................................................................................۸۳

۳-۷) روش ها و ابزار تحليل داده‏ها.............................................................................................۸۶

۳-۷-۱)  تكنيك تحليل پوششي داد ها.......................................................................................۸۷

۳-۷-۲) دو مشخصه اساسي براي تكنيك تحليل پوششي داده ها...............................................۸۸

۳-۷-۳) انواع الگوهاي تحليل پوششي داده ها............................................................................۸۹

۳-۷-۴) مزاياي تحليل پوششي داده ها :.....................................................................................۹۱

۳-۷-۵) محدوديت هاي الگوي تحليل پوششي داده ها:............................................................۹۲

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱) مقدمه................................................................................................................................۹۴

۴-۲) توصيف نمونه آماري........................................................................................................۹۴

۴-۳) توصيف داده ها.................................................................................................................۹۴

۴-۴) يافته ها.............................................................................................................................۹۵

۴-۴-۱) محاسبه تكنيك تحليل پوششي داده ها........................................................................۹۵

۴-۴-۱-۱-) شناسايي ورودي ها و خروجيها ي مدل..............................................................۹۵

۴-۴- ۱-۲-تعيين الگوي تكنيك تحليل پوششي داده ها مناسب.............................................۹۶

۴-۴- ۱-۳- تعيين واحدهاي كارا و ناكار و  ميزان كارايي آنها................................................۹۷

۴-۵- فروض كلاسيك رگرسيون.............................................................................................۹۹

۴-۵-۱- آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها...............................................................................۹۹

۴-۵-۲- آزمون استقلال خطاها................................................................................................۹۹

۴-۵-۳- بررسي نرمال بودن توزيع خطاها..............................................................................۱۰۰

۴-۵-۴- آزمون هم خطي بين متغيرهاي مستقل.......................................................................۱۰۰

۴-۶- آزمون فرضيه هاي تحقيق..............................................................................................۱۰۱

۴-۶-۱- فرضيه اصلي اول......................................................................................................۱۰۱

۴-۶-۲) فرضيه اصلي دوم......................................................................................................۱۰۲

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- مقدمه............................................................................................................................۱۰۹

۵-۲- خلاصه تحقيق..............................................................................................................۱۰۹

۵-۳- ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها........................................................................۱۱۱

۵-۳-۱- فرضيه اصلي اول.....................................................................................................۱۱۱

۵-۳-۲) فرضيه اصلي دوم......................................................................................................۱۱۳

۵-۴- پيشنهاداتي مبتني بر يافته هاي پژوهش..........................................................................۱۱۴

۵-۵- پيشنهاداتي مربوط به تحقيقات آتي..............................................................................۱۱۵

۵-۶- محدوديت ها و موانع تحقيق........................................................................................۱۱۶

منابع:

منابع داخلي:...............................................................................................................................................۱۱۷

منابع خارج:  .........................................................................................................................120

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲- ۱: شاخص ها و نسبتهاي كمي ريسك هاي اصلي در بانك ها....................................۳۲

جدول ۴- ۱: آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق ...................................................................۹۳

جدول ۴- ۲:  مقادير ورودي و خروجي شعب بانك تجارت، نمونه آماري..............................۹۴

جدول ۴- ۳: نتايج تخمين شعب كارا و ناكارا...........................................................................۹۶

جدول ۴- ۴: آزمون كولموگروف اسميرنوف............................................................................۹۷

جدول ۴- ۵: آزمون استقلال خطاها..........................................................................................۹۸

جدول ۴- ۶: آزمون هم خطي بين متغير هاي مستقل..................................................................۹۹

جدول ۴- ۷: آزمون ميانگين دو جامعه....................................................................................۱۰۰

جدول ۴- ۸: آزمون ميانگين دو جامعه...................................................................................۱۰۱

جدول ۴-۹ آزمون ميانگين دو جامعه ....................................................................................۱۰۲

جدول ۴- ۱۰: نتايج حاصل از برازش معادله رگرسيون ........................................................۱۰۴

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار ۴- ۱: منحني اجزاء خطاها – مدل(۱)..................................................................................۹۸

 

 

 

چكيده

هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد از خصوصي شدن با استفاده از شاخص هاي مالي و كارآئي (تحليل پوششي داده ها) مي باشد. در اين تحقيق ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي بانك تجارت (شامل ميانگين نرخ بازده دارايي ها، ميانگين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و  ميانگين درآمد هر سهم بانك) بانك قبل و بعد از خصوصي شدن مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است. همچنين در اين تحقيق ارتباط بين شاخص هاي عملكرد مالي و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده ها بر مبناي روش BCC  ورودي محور گرا) مورد بررسي قرار گرفته است. در مدل تحليل فراگير داده ها، شاخص هاي عملكرد مالي شامل نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم  به عنوان متغير هاي وروردي و متغير كارايي بانك تجارت به عنوان متغير هاي خروجي تعريف شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‏ها نشان مي دهد ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي (نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانك تجارت بعد از خصوصي افزايش معناداري يافته است. همچنين اين نتايج نشان مي دهد بين شاخص هاي عملكرد مالي (نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و كارايي بانك تجارت رابطه مستقيم معني داري وجود دارد.

واژگان كليدي:

تحليل پوششي داده ها، شاخص هاي عملكرد مالي، نرخ بازده دارايي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه

از ويژگيهاي بارز در دنياي رقابتي امروز آن تغييرات ژرف و سريع در عرصه هاي علمي فني و چالشهاي پي در پي نظام هاي اقتصادي اجتماعي در صحنه رقابت بين المللي مي باشد. شركتهايي در عرصه رقابت از موقعيت مناسبي برخوردار خواهند بود كه با استفاده بهينه از امكانات موجود و بهره برداري مناسب از منابع جديد جهت توليد كالا و ارائه خدمات مطلوب و با كيفيت مناسب، يك شركت مشتري محور، ناب و انعطاف پذير باشند. مزيت رقابتي ازجمله مؤلفه هايي است كه ماندگاري سازمان را تضمين ميكند. كسب مزيت رقابتي تصادفي و يك شبه بدست نمي آيد، بلكه لازمه آن تدبير و برنامه ريزي بلندمدت روي ابعاد مختلف فعاليتهاي سازمان است (ممتاز، ۱۳۸۶). از سوي ديگر پس انداز و تشكيل سرمايه واژه‏هاي كليدي در فرآيند توسعه اقتصادي هر كشور است فرآيند تشكيل سرمايه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمايه گذاري را مي طلبد و تجهيز پس انداز را در جريان زندگي اجتماعي بايد در مشاركت اقتصادي عامه سرمايه گذاران جستجو كرد (خادم، ۱۳۸۹). مشاركت مردم در اقتصاد براي مشاركت سرمايه بايد از طريق پس انداز كردن به شيوه هاي معاصر و بروز در دارايي هاي مالي يعني به شكل انواع سپرده هاي بانكي، سهام، اوراق قرضه، بيمه نامه، طرح هاي بازنشستگي، مشاركت در طرح‏هاي سرمايه گذاري و مشابه اينها صورت گيرد.منابع سپرده هاي جاري در بانكها از ارزشمندترين و در عين حال ارزانترين نوع منابع مي باشند(خادم، ۱۳۸۹). با توجه به اهميت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد كشور و نيز نقش مهمي كه بانك ها در جذب سرمايه ها و سياست هاي پولي در هر اقتصادي دارند. سودآوري فعاليت­هاي بانكداري اصلي ترين و يكي از مهمترين عوامل و علل وجودي بانك به شمار مي آيد و خط مشي هايي كه مديريت عالي بانك را در مورد تصميم گيري­هاي مهم ياري مي دهد، تصميم گيري هايي است كه سلامتي، رفاه و پيشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آينده، براي آن رقم مي زند(خنداني،۱۳۹۰).

در پژوهش حاضر، ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد ازخصوصي شدن با استفاده از شاخص هاي مالي و كارآيي(تحليل فراگير داده ها[۱])  بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه اين فصل طرح كلي تحقيق شامل فرضيه ها، اهداف تحقيق، متغيرها و تعريف عملياتي آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها تشريح مى شوند.

۱-۲- تشريح موضوع و بيان مسأله

جمع آوري و جلب انواع سرمايه ها و تخصيص آنها جهت تأمين نيازهاي مالي انواع فعاليت هاي اقتصادي همراه با سودآوري از مهمترين عمليات بانكي به شمار مي رود و  بانكها با در اختيار داشتن بخش عمده اي از وجوه در گردش جامعه نقش بسيار حساس و مهمي در هر نظام اقتصادي ايفا نموده و در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي جامعه تأثير به سزايي دارند. در اين زمينه بانكها كشور سهم به سزايي درجلب و جذب سپرده هاي مردم و هدايت آنها به سمت سرمايه گذاري و توليد سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالي و سوق دادن آن در جهت توليد و  سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي باعث توسعه و گسترش بخش هاي فوق، رونق اقتصادي، افزايش توليدات بخش اقتصادي و از همه مهمتر ايجاد اشتغال مي گردند. پس سوددهي منابع مالي و سرمايه به عنوان خون در رگهاي بخش هاي اقتصادي باعث حيات و رشد و نمو آنها مي گردد كه با توجه به اين امر مهم از اهميت به سزايي برخوردار است(گنجي باباخاني، ۱۳۸۸).

موسسات مالي و بانكها زماني در اجراي برنامه هاي خود موفق خواهند بود كه برنامه ريزي دقيقي در جهت جذب هرچه بيشترسپرده ها و تجهيز و تخصيص بهينه آن بعمل آورند و برنامه ريزي صحيح و دقيق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعيت سيستم بانكداري و و عوامل موثر بر افزايش عملكرد مالي آنها و وجود مدلهاي مناسب براي تحليل رفتار سيستم. در واقع هر بانكي براي انجام سياستگذاري مناسب، نيازمند استفاده از روشها و مدلهائي براي پيش بيني و شناسايي عوامل  موثر بر عملكرد مالي بانكهاي تجاري مي باشد(گلريز، ۱۳۸۶).

موضوع آزادسازي و خصوصي سازي از مقوله هاي مهم در ادبيات اقتصادي است و يكي از رويكردهاي كلان مؤثر بر حوزه هاي مختلف اجتماعي اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراين بايد مبتني بر تئوري و نظريه معيني باشد تا چارچوب تحليلي آن براي ارزيابي ها و پيش بيني هاي در آن مشخص شود. از اين رو نبود اين چارچوب موجب افت تصميم هاي كلان به سطح مسايل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه هاي عملي متنوع و تصميم هاي مقطعي، ناهمساز و فاقد سمت و سوي واحد مي شود. در ارتباط با مزيت ها و چگونگي و روش هاي تأثير برون رفت از اقتصاد دولتي و افزايش رشد ناشي از خصوصي سازي، نظريه هاي مختلفي وجود دارد كه به عنوان تكيه گاه اجراي خصوصي سازي و آزادسازي است. هر چند كه بررسي تمام جوانب مرتبط با خصوصي سازي مطابق با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها مناسب و حايز اهميت است. اما نكته جالب توجه اين كه در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي، واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي به عنوان ابزار و وسيله اي براي افزايش كارآيي بيشتر و رقابت پذيري فعاليت هاي اقتصادي مطرح است.تجربه اقتصاد دولتي در كشور ايران طي دهه نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نتايجي را در پي داشت كه بعد از جنگ تحميلي و هم زمان با اجراي برنامه هاي توسعه  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برنامه خصوصي سازي را در اولويت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته اي با عنوان «تعديل اقتصادي» كه بر دو محور خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادي به دليل لحاظ كردن فصل جداگانه اي با عنوان «ساماندهي شركت هاي دولتي، خصوصي سازي و تنظيم انحصارات»، مي توان اين برنامه را آغاز فرآيند خصوصي سازي در اقتصاد كشور قلمداد كرد. اما جهش اصلي اجراي فرآيند خصوصي سازي در اقتصاد ايران، به زماني برمي گردد كه در خلال اجراي برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، روند خصوصي سازي، واگذاري شركت هاي دولتي، واگذاري تصدي گري هاي دولتي به غيردولتي و استفاده از خدمات بخش خصوصي در اموري كه دولت مي تواند واگذار كند، ابعاد جديدي پيدا كرد. ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ از سه جنبه حايز اهميت است. اول؛ تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري دولت و مشخص شدن مسؤوليت دولت در ايفاي وظايف حاكميتي در اجرا و بعد از اجراي اين قانون، دوم؛ برداشتن يكي از بزرگ ترين موانع حقوقي حضور بخش غيردولتي در حوزه هاي زيربنايي، نهادهاي مالي و صنايع بزرگ و سوم؛ براساس سياست هاي كلي اصل ۴۴ و جهت گيري نظام اقتصادي كشور، مشاركت بيشتر مردم در عرصه هاي اقتصادي جلوه اي تازه يافت(رحماني و همكاران، ۱۳۹۰).

با توجه به مطالب فوق مسئله اصلي اين تحقيق ارزيابي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد ازخصوصي شدن با استفاده از شاخص هاي مالي و كارايي(تحليل فراگير داده ها) است؟

۱-۳- اهداف تحقيق

اين پژوهش به منظور بررسي و مقايسه عملكرد بانك تجارت در قبل و بعد از خصوصي شدن با شاخص هاي مالي و شاخص كارايي(تحليل فراگير داده ها) انجام مي شود. لذا اهداف تحقيق حاضر بررسي تأثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي بانك تجارت مي باشد. اهداف كاربردي اين پژوهش عبارتند از:

  1. آگاهي بيشتر مديران بانكي نسبت به عوامل موثر بر عملكرد مالي بانك
  2. ارائه راهكارهايي جهت كارآمد نمودن سياستگذاري و تصميم گيري مديران و تصميم گيرندگان در زمينه تاثير خصوصي سازي بر افزايش عملكرد مالي بانك ها.

۱-۴- نام بهره‏وران

  • مديران بانكها و موسسات مالي واعتباري به ويژه بانك تجارت
  • بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
  • دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي و پژوهشي
  • سازمان خصوصي سازي

۱-۵- سؤالات تحقيق

سوال اصلي اول: آيا ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال فرعي اول: آيا ميانگين نرخ بازده دارايي ها بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال فرعي دوم : آيا ميانگين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانك بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال فرعي سوم: آيا ميانگين درآمد هر سهم بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد؟

سوال اصلي دوم:. آيا بين شاخص هاي عملكرد مالي و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

سوال فرعي اول: آيا بين نرخ بازده دارايي ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

سوال فرعي دوم: آيا بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

سوال فرعي سوم: آيا بين درآمد هر سهم و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد؟

۱-۶- فرضيه‏هاي تحقيق

فرضيه اصلي اول: ميانگين شاخص هاي عملكرد مالي بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه فرعي اول: ميانگين نرخ بازده دارايي ها بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه فرعي دوم : ميانگين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانك بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه فرعي سوم: ميانگين درآمد هر سهم بانك تجارت قبل و بعد از خصوصي شدن تفاوت معناداري دارد.

فرضيه اصلي دوم: بين شاخص هاي عملكرد مالي و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه فرعي اول: بين نرخ بازده دارايي ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه فرعي دوم: بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه فرعي  سوم: بين درآمد هر سهم و كارايي بانك تجارت (بر مبناي مدل تحليل پوششي داده­ها) رابطه معني داري وجود دارد.

[۱] Data Envelopment Analysis

تعداد صفحه :۱۳۵

قيمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.com

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۵:۳۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب