مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

فهرست مطالب

فصل اول كليات تحقيق. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 بيان مسأله. 3

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق. 5

1ـ4 اهداف تحقيق. 6

1-4-1 اهداف اصلي.. 6

1- 5 چارجوب نظري تحقيق. 6

1-6 فرضيه هاي تحقيق. 9

1-7 تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق. 9

1-7-1تعاريف مفهومي متغيرها 9

1-7-2 تعارف عملياتي متغيرها 11

1-8  قلمرو تحقيق. 11

1-8-1 قلمرو موضوعي.. 11

1-8-2 قلمرو مكاني.. 12

1-8-3 قلمرو زماني.. 12

1-9 جمع بندي.. 12

فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيق. 13

2-1 مقدمه. 14

2-2 ماهيت و تعريف ريسك... 14

2-3 تعريف ريسك ادراك شده 15

2-4 انواع ريسك ادراك شده 16

2-4-1  ريسك مالي.. 16

2-4-2 ريسك اطلاعات شخصي.. 16

2-4-3  ريسك عملكردي.. 17

2-5  فلسفه مديريت ريسك... 17

2-6 اهميت و ضرورت مديريت ريسك... 18

2-7 نظريه اقدام مستدل. 19

2-8 مروري بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده آجزن. 19

2-9 مديريت ريسك يكپارچه. 21

2-10 ريسك ادراك شده و اهميت آن. 28

2-11 گردشگر و ريسك ادراك شده 34

2-12 ابعاد ريسك ادراك شده 35

2-13 متغيرهاي جمعيت شناختي و ريسك ادراك شده 41

2-14  تعريف گرشگري.. 45

2-15  تاريخچه گردشگري در جهان. 46

2-16  تاريخچه گردشگري در ايران. 47

2-17  اهميت صنعت گردشگري.. 48

2-18  آثار گردشگري.. 49

2-18-1  اثرات اقتصادي.. 49

2-18-2  شهر و گردشگري.. 50

2-19  ضرورت برنامه ريزي و مديريت گردشگري شهري.. 53

2-20 پيشينه مطالعاتي.. 55

2-20-1 مطالعات داخلي.. 55

2-20-2  مطالعات خارجي.. 57

2-21  جمع بندي و ارائه مدل مطالعاتي.. 63

فصل سوم روش اجراي تحقيق. 65

3 ـ 1 مقدمه. 66

3 ـ 2 روش تحقيق. 67

3 ـ 3  جامعه و نمونه آماري.. 67

3 ـ 4  حجم نمونه. 68

3 ـ 5  روش و ابزار گردآوري داده ها 69

3-5-1 روش جمع آوري داده ها 69

3-5-2 ابزار جمع آوري داده ها 69

3 ـ 6  روايي ابزار تحقيق. 69

3 ـ 7 پايايي ابزار تحقيق. 70

3 ـ 8  روش تجزيه و تحليل داده ها 71

3-9 جمع بندي.. 71

فصل چهارم تجزيه و تحليل دادهها 72

4  -1 مقدمه. 73

4-2آمار توصيفي.. 74

4-3 آمار استنباطي.. 85

4-3-1 آزمون نرمال بودن متغيرها 85

4-3-2 بررسي مدل اندازه گيري.. 85

4-3-2-1 بررسي پايايي.. 86

4-3-2-2 بررسي روايي سازه 92

4-3-3 مدل كلي.. 92

4-3-3-1 ضرايب مسير. 93

4-3-3-2 آماره t 94

4-3-3-3 ضريب تعيين (R2) 95

4-3-4 بررسي فرضيه ها 98

4-4 جمع بندي.. 99

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 100

5-1 مقدمه. 101

5-2 نتايج آمار توصيفي.. 101

5-2-1 توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان. 101

5-2-2 توصيف متغير رفتار مقابله در برابر ريسك... 102

5-2-3 توصيف متغير ريسك خدمات درك شده 102

5-2-4 متغير هنجار خدمات درك شده 102

5-2-5 توصيف متغير باورها در مورد خدمات.. 102

5-2-6 توصيف متغير كنترل رفتار درك شده 102

5-2-7- توصيف متغير رفتار مقابله در برابر ريسك درك شده 103

5-3 نتايج آزمون فرضيه ها 103

5-4 پيشنهادهاي كاربردي تحقيق. 105

5-5 محدوديت هاي تحقيق. 106

5-6 پيشنهاداتي براي محققين آينده 107

منابع و مآخذ. 108

الف)منابع فارسي.. 108

الف)منابع انگليسي.. 112

پيوست و ضمائم. 115

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مطالعات انجام شده در خصوص انواع ريسك هاي ادراك شده 24

جدول4-1 : جنسيت پاسخگويان. 74

جدول 4-2 : سن پاسخگويان. 75

جدول 4-3 : تحصيلات پاسخگويان. 76

جدول 4-4 : سابقه پاسخگويان. 77

جدول 4-5 : تعداد پرسنل پاسخگويان. 78

جدول4-6: توصيف متغير رفتار مقابله با ريسك.. 79

جدول4-7: توصيف متغير ريسك خدمات درك شده 80

جدول4-8: توصيف متغير هنجار خدمات درك شده 81

جدول4-9: توصيف متغير باورها درمورد خدمات.. 82

جدول4-10:توصيف متغير كنترل درك شده 83

جدول4-11: توصيف متغير رفتار مقابله در برابر ريسك درك شده 84

جدول 4-12: آزمون سنجش وضعيت توزيع متغيرهاي تحقيق. 85

جدول 4-13: بارعاملي متغير رفتار مقابله در برابر ريسك.. 86

جدول 4-14: بارعاملي متغير ريسك خدمات درك شده 87

جدول 4-15: بارعاملي متغير رفتار هنجار هاي خدمات درك شده 88

جدول 4-16: بارعاملي متغير باورها در مورد خدمات.. 88

جدول 4-17: بارعاملي متغير كنترل درك شده 89

جدول 4-18: بارعاملي متغير رفتار مقابله در برابر  ريسك درك شده 89

جدول 4-19: مقادير آلفاي كرونباخ  و پايايي تركيبي سازه هاي مدل. 90

جدول 4-20: گزارش معيار روايي همگرا (AVE) 91

جدول 4-21: بررسي روايي سازه‌هاي تحقيق. 92

جدول 4-22: ضرايب مسير سازه هاي تحقيق در حالت تخمين استاندارد 93

جدول 4-23: آزمون معني‌داري مسيرها 94

جدول 4-24: ضريب تعيين. 95

جدول 4-25: بررسي فرضيه ها تحقيق. 98

 

 

شكل 4-3: مقدار آماره t در مدل پژوهش.... 98

دانلود متن كامل:

پايان نامه درك ريسك خدمات و استراتژي هاي مديريت ريسك در آژانسهاي هاي گردشگري استان

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۴۹:۲۷ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب