مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)


فصل اول : كليات تحقيق

 
1 1ـ1 مقدمه.......................................................................................................................................................................
1 2ـ1 بيان مساله...............................................................................................................................................................
2 3ـ1 اهميت و ضرورت تحقيق......................................................................................................................................
2 4ـ1 هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار.............................................................................................................
3 5ـ1 گزاره هاي تحقيق..................................................................................................................................................
3    1ـ5ـ1 پرسش اصلي...................................................................................................................................................
3    2ـ5ـ1 پرسش هاي فرعي..........................................................................................................................................
3 6ـ1 روش كلي تحقيق...................................................................................................................................................
4 7ـ1 روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن................................................................................
4 8ـ1 روش هاي تحليل داده ها.....................................................................................................................................
4 9ـ1 قلمرو مكاني تحقيق...............................................................................................................................................
4 10ـ1 قلمرو زماني تحقيق............................................................................................................................................
4 11ـ1 جامعه آماري و روش نمونه گيري....................................................................................................................
5 12ـ1 موانع و محدوديت هاي تحقيق........................................................................................................................
5 13ـ1 نقشه راه..................................................................................................................................................................
5 14ـ1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق...................................................................................................................
7 15ـ1 جمع بندي ..........................................................................................................................................................

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

 
8 1ـ2 مقدمه........................................................................................................................................................................
8 2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي......................................................................................................................
9    1ـ2ـ2 طبقه بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................
19    2ـ2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در اين مطالعه..................................................................................
20 3ـ2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي سرمايه گذاري............................................................................................
24    1ـ3ـ2 معيارهاي مهم انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد..............................................
29 4ـ2 ادبيات مربوط به انتخاب روش مناسب...............................................................................................................
29    1ـ4ـ2 مطالعه ي اگروال و راماسوامي (2199)....................................................................................................
30    2ـ4ـ2 مطالعه ي ايندانون (2000)........................................................................................................................
32    3ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو و سامهاريا (2004).........................................................................................................
33    4ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو  (2005)............................................................................................................................
34    5ـ4ـ2 مطالعه ي مير و همكاران (0920).............................................................................................................
35    6ـ4ـ2 مطالعه ي گراند و تكزيرا (2011)..............................................................................................................
44    7ـ4ـ2 مطالعه هنگ كنگ و وي هانگ (2013)..................................................................................................
46    8ـ4ـ2 مطالعه ي ام ويتي (2013).........................................................................................................................
47 5ـ2 نيازمندي ها و پروژه هاي صنعت بالگرد............................................................................................................
47    1ـ5ـ2 نيازمندي هاي كشور به خدمات بالگردي.................................................................................................
49    2ـ5ـ2 پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه بالگردهاي تجاري ايران.................................................
50 6ـ2 جمع بندي................................................................................................................................................................

 

فصل سوم:روش شناسي تحقيق

 
52 1ـ3 مقدمه.........................................................................................................................................................................
52 2ـ3 روش تحقيق.............................................................................................................................................................
52 3ـ3 جامعه آماري............................................................................................................................................................
53 4ـ3 روش جمع آوري داده ها و اطلاعات...................................................................................................................
53 5ـ3 ابزار اندازه گيري تحقيق........................................................................................................................................
53    1ـ5ـ3 مراحل تهيه پرسشنامه..................................................................................................................................
54    2ـ5ـ3 روايي پرسشنامه.............................................................................................................................................
54    3ـ5ـ3 پايايي پرسشنامه............................................................................................................................................
55 6ـ3 روش هاي آماري به كار رفته در تحقيق............................................................................................................
56    1ـ6ـ3 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف (KS)......................................................................................................
56    2ـ6ـ3 آزمون تي استيودنت......................................................................................................................................
57    3ـ6ـ3 مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي............................................................................
58       1ـ3ـ6ـ3 ارزيابي وزن شاخص ها........................................................................................................................
59          1ـ1ـ3ـ6ـ3 تكنيك آنتروپي............................................................................................................................
59       2ـ3ـ6ـ3 حل مسائل تصميم گيري چندشاخصه.............................................................................................
60          1ـ2ـ3ـ6ـ3 تكنيك تاپسيس...........................................................................................................................
61       3ـ3ـ6ـ3 منطق فازي.............................................................................................................................................
61          1ـ3ـ3ـ6ـ3 سيستم فازي.................................................................................................................................
62          2ـ3ـ3ـ6ـ3 مجموعه هاي فازي......................................................................................................................
62          3ـ3ـ3ـ6ـ3 نمايش عددي (اعداد فازي و تبديل آن به اعداد قطعي)....................................................
63       4ـ3ـ6ـ3 كاربرد اعداد فازي در تحقيق..............................................................................................................
64 7ـ3 جمع بندي و نتيجه گيري....................................................................................................................................

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

 
65 1ـ4 مقدمه.........................................................................................................................................................................
65 2ـ 4 متغيرهاي جمعيت شناختي................................................................................................................................
66 3ـ4 تجزيه و تحليل داده ها .........................................................................................................................................
66    1ـ3ـ4 تعيين شاخص هاي مؤثر .............................................................................................................................
67       1ـ1ـ3ـ4 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف .......................................................................................................
68       2ـ1ـ3ـ4 آزمون ميانگين تي استيودنت............................................................................................................
69    2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها و اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي........................................
69       1ـ2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها.........................................................................................................................
70       2ـ2ـ3ـ4 اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي............................................................................
73 4ـ4 نتيجه گيري.............................................................................................................................................................

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

 
75 1ـ 5 مقدمه.......................................................................................................................................................................
75 2ـ 5 تحليل نتايج............................................................................................................................................................
78 3ـ 5 پيشنهادات...............................................................................................................................................................

 

منابع و مآخذ

 
I منابع فارسي......................................................................................................................................................................
II منابع لاتين........................................................................................................................................................................

 

پيوست

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ليست اشكال و نمودارها

 
5 شكل 1ـ1 فرآيند انجام پژوهش....................................................................................................................................
9 شكل 1_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي (سلامي و همكاران، 1390).......................................................
18 شكل 2_2 چارچوب پروژه هاي BOT (جمالي و همكاران، 1389).....................................................................
20 شكل 3_2 عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجي (چند، 2013)...................................................
30 شكل 4_2 فاكتورهاي مهم مؤثر بر نحوه ورود (اگروال و راماسوامي، 1992)....................................................
34 شكل 5_2 تأثير ويژگي هاي واحدهاي صنعتي بر انتخاب روش مناسب ورود (الانگو، 2005).....................
34 شكل 6_2 انتخاب استراتژي ورود (مير و همكاران، 2009)..................................................................................
35 شكل 7_2 دسته بندي روش هاي ورود (گراند و تكزيرا، 2011).........................................................................
44 شكل 8_2 انتخاب روش ورود ـ گرايش سرتاسري..................................................................................................
45 شكل 9_2 تأثيرات محيط سرمايه گذاري بر حالات ورود (هنگ كنگ و وي هانگ، 2013)........................
57 شكل 1ـ3 مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه (آذر و رجب زاده، 1381)......................................................
62 شكل 2_3 سيستم فازي (عطائي، 1389).................................................................................................................
63 شكل 3_3 نمايش عدد فازي (رمضاني، 1389).......................................................................................................
64 شكل 4ـ3 مراحل اجراي تحقيق...................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ليست جداول
 
21 جدول 1_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، 2005).................................................................................
22 جدول 2_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (فريبرگ و لاون، 2007)...........................
22 جدول 3_2 شاخص هاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (محبي، 1389).........................................
27 جدول 4_2 انواع مختلف ريسك براي يك بنگاه (محبي، 1389)........................................................................
36 جدول 5_2 فاكتورهاي مهم هزينه اي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)......
36 جدول 6_2 فاكتورهاي مهم مالكيتي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........
38 جدول 7_2 فاكتورهاي دروني سازي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........
38 جدول 8_2 فاكتورهاي مكاني (گراند و تكزيرا، 2011)..........................................................................................
40 جدول 9_2 فاكتورهاي نهادي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).....................
43 جدول 10_2 فاكتورهاي مهم ديگر مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)............
50 جدول 11_2 روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................
50 جدول 12_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد.......................................................................
51 جدول 13_2 معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي................................................................
63 جدول 1ـ3 اعداد فازي متناظر با واژه هاي بياني......................................................................................................
65 جدول 1_4 متغيرهاي جمعيت شناختي جامعه آماري تحقيق............................................................................
67 جدول 2ـ 4 آزمون كولوموگروف ـ اسميرنوف داده هاي تحقيق...........................................................................
68 جدول3ـ 4 آزمون ميانگين تي استيودنت داده هاي تحقيق..................................................................................
69 جدول 4ـ4 ماتريس تركيبي حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از ميانگين حسابي.........................
69 جدول 5ـ4 محاسبه ي وزن معيارها............................................................................................................................
70 جدول 6ـ 4 وزن معيارها به ترتيب..............................................................................................................................
71 جدول 7ـ 4 داده هاي نرمال شده ماتريس تصميم گيري......................................................................................
71 جدول 8ـ 4 ماتريس بي مقياس موزون تصميم گيري............................................................................................
72 جدول 9ـ 4 راه حل ايده آل مثبت و منفي...............................................................................................................
72 جدول 10- 4 فاصله گزينه هاي تصميم از ايده آل مثبت و منفي.......................................................................
72 جدول 11ـ 4 ميزان نزديكي نسبي گزينه هاي تصميم به راه حل ايده آل........................................................
73 جدول 12ـ 4 رتبه بندي گزينه هاي تصميم.............................................................................................................
78 جدول 1ـ 5 درجه اهميت شاخص هاي تحقيق........................................................................................................

 

 

 


1ـ1 مقدمه

اغلب كشورهاي در حال توسعه براي رونق اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند. در اين حال كشورهاي در حال توسعه با جذب سرمايه هاي خارجي و سرازير شدن منابع مالي كافي، قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهند شد و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار كنند، فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از آن را نيز به دست خواهند آورد. جذب سرمايه هاي خارجي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در فعاليت هاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين روش هاي تأمين منابع لازم در پيشرفت كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، قلمداد مي شود. بنابراين با توجه به اهميت مقوله سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي توسعه، آشنايي با انواع روش هاي سرمايه گذاري خارجي مهم و ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه سعي شده است تا روش هاي مختلف مورد استفاده در حوزه ي تعميرات، نگهداري و خدمات پروازي بالگردهاي تجاري[1] ايران، مورد بررسي قرار گيرند و سپس با توجه به انواع شاخص هاي بيان شده از سوي كارشناسان اين صنعت، روش اصلي جذب سرمايه گذاري خارجي تعيين گردد.

2ـ1 بيان مسئله

بالگرد در دنياي امروز يكي از مهم‌ترين و پراستفاده‌ترين وسايل حمل و نقل به شمار مي‌آيد. به علت كاراكترهاي پروازي بي رقيب بالگردها، اين وسيله كاربردهاي گسترده اي پيدا كرده است كه از جمله آنها مي توان به مواردي چون مسافربري هوائي، حمل پست و كالاهاي بازرگاني،كمك به پليس هنگام بروز حوادث و كنترل ترافيك و كمك به آتش نشاني براي خاموش كردن آتش، حمل و نقل و نشر روزنامه و مجله، نقشه برداري و مساحي از اراضي و باغ ها و ساختمان ها و خدمات پزشكي در زمان بروز اتفاقات ناگوار، اشاره كرد. البته در موارد اندكي نيز جابجايي وسايل سنگين وزن مانند سازه هاي ساختماني و راديويي با برخي از اين بالگردها صورت مي پذيرد. با افزايش نياز كشور به اين وسيله، لزوم تأمين آن و اجراي خدمات مربوط به تعميرات و نگهداري از آنها در داخل كشور، روز به روز بيشتر احساس مي شود. از سويي به دليل كمبود منابع مالي داخلي، ضعف بخش خصوصي براي تأمين سرمايه گذاري هاي بلند مدت، محدوديت هاي مختلف بر سر راه وارد كردن تكنولوژي هاي مورد نياز (شامل تحريم هاي خارجي عليه ايران، ...) از كشورهاي صاحب تكنولوژي توسط سرمايه گذاران داخلي، امكان

 

سرمايه گذاري از منابع داخلي كاهش يافته و لزوم تأمين سرمايه از منابع خارجي در اولويت قرار مي گيرد (هادي زنور، 1379). به علاوه اين كه سرمايه گذار خارجي از مزيت رقابتي نيز برخوردار است؛ به اين معني كه او با داشتن اطلاعات بيشتر در مورد بازارها، عوامل توليد، قيمت كالاها و خدمات و بازاريابي، مهارت در مديريت و تخصص هاي فني، توان توليد با هزينه كمتر، تكنولوژي برتر و در نهايت منابع مالي بيشتر، از مزيت بيشتري نسبت به سرمايه گذار داخلي برخوردار است (تدبير اقتصاد، 1384)، كه اين خود دليل ديگري بر لزوم سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد كشور مي باشد. تأمين سرمايه از منابع خارجي به روش هاي مختلفي صورت مي پذيرد و شناسايي اين روش ها و انتخاب روش مناسب سرمايه گذاري يكي از مهمترين تصميماتي است كه كشورها يا شركت هاي سرمايه پذير با آن مواجه اند، به طوري كه بقاء و ماندگاري آن ها را در دنياي واقعي امروزي تحت تأثير قرار مي دهد.

اين تحقيق با هدف شناسايي روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي، اولويت بندي و نهايتاً انتخاب بهترين روش مناسب در حوزه ي تعميرات، نگهداري و خدمات پروازي بالگردهاي تجاري كشور، تعريف و انجام شده است. به منظور انجام اين اولويت بندي و انتخاب روش مناسب، از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره فازي استفاده شده است.

3ـ1 اهميت و ضرورت موضوع

صنعت بالگرد كشور، از جمله صنايعي است كه براي توسعه نيازمند صرف هزينه هاي فراوان مي باشد. به علاوه اينكه توسعه اين صنعت نيازمند تكنولوژي هاي پيشرفته نيز مي باشد. ارتباط با شركت هاي خارجي ممكن است نسبت به ارتباط با شركت هاي داخلي ارزش افزوده محلي كمتري ايجاد كند، با اين حال پر اهميت هستند، به خصوص در كشورهايي كه توانمندي هاي داخلي در مراحل ابتدايي رشد هستند (آنكتاد[2] ،a2007). به منظور دستيابي به تكنولوژي روز در صنعت مربوطه نياز به برقراري ارتباط با منابع تكنولوژي و استفاده از روش هاي مناسب سرمايه گذاري خارجي براي انتقال تكنولوژي از آنها احساس مي شود. روش هاي گوناگوني براي سرمايه گذاري خارجي وجود دارد كه مي تواند شامل سرمايه گذاري مشترك، ادغام، اكتساب، قرارداد ليسانس، قرارداد فرانشيز، قرارداد مديريتي، بيع متقابل و ... باشد. بي شك يافتن بهترين و مناسب ترين روش كه فراخور صنعت موردنظر، حداكثر منافع ملي كشور ميزبان را به ارمغان بياورد، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۳:۵۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب