مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد
مقدمه. 1
 
الف) طرح موضوع. 1
 
ب) دلائل انتخاب موضوع. 3
 
ج) سؤال اصلي.. 3
 
د) سؤالات فرعي.. 3
 
ن) فرضيه. 3
 
و) نقد ادبيات موضوع. 4
 
هـ) روش تحقيق.. 5
 
ي) سازماندهي تحقيق.. 5
 
فصل اول: مالكيت موقت.. 6
 
مبحث اول: شناسايي مالكيت موقت و مشروعيت آن.. 7
 
گفتار اول: شناسايي مالكيت موقت... 7
 
بند اول: تعريف مالكيت... 7
 
بند دوم: آثار مالكيت... 9
 
1ـ حق استعمال.. 9
 
2ـ حق استثمار 10
 
3ـ حق اخراج از ملكيت (حق تصرف) 10
 
4ـ حق تصرف.. 11
 
بند سوم: صفات مالكيت... 12
 
1ـ مطلق بودن.. 12
 
2ـ منحصر بودن.. 12
 
3ـ دائمي بودن.. 13
 
گفتار دوم: مشروعيت مالكيت موقت... 15
 
بند اول: دلايل مخالفين مالكيت موقت... 16
 
1ـ اقتضاي قاعده‌ي تسليط.. 16
 
2ـ عدم سابقه شرعي.. 17
 
3ـ عدم تفكيك پذيري مالكيت از مملوك... 17
 
4ـ مغايرت مالكيت موقت با ماهيت مالكيت... 19
 
بند دوم: دلايل موافقين مالكيت موقت... 21
 
1ـ مالكيت موقت با شرط فاسخ.. 21
 
2ـ موقت بودن مالكيت ادبي، فني و صنعتي.. 21
 
3ـ مالكيت موقت مستأجر نسبت به ابنيهي احداثي بر اساس توافق با موجر. 22
 
4ـ امكان تقييد مالكيت به كسر مشاع. 22
 
5ـ حقيقت عرفيه‌ي مالكيت... 23
 
مبحث دوم: بررسي بيع زماني به عنوان مصداقي از مالكيت موقت... 26
 
گفتار اول: مفهوم، محاسن و معايب بيع زماني.. 26
 
بند اول: مفهوم بيع زماني.. 26
 
بند دوم: محاسن بيع زماني.. 29
 
بند سوم: معايب بيع زماني.. 30
 
گفتار دوم: ماهيت بيع زماني.. 31
 
بند اول: ويژگيهاي قرارداد بيع زماني.. 31
 
1ـ تمليكي يا عهدي بودن قرارداد بيع زماني.. 31
 
2ـ معوض يا غير معوض بودن قرارداد بيع زماني.. 32
 
3ـ رضايي يا تشريفاتي بودن قرارداد بيع زماني.. 33
 
4ـ مورد معامله در قرارداد بيع زماني: عين يا منفعت... 33
 
5ـ لزوم يا جواز قرارداد بيع زماني.. 34
 
6ـ دائمي يا موقت بودن مالكيت... 34
 
7ـ طولي بودن مالكيتها 34
 
بند دوم: بيع زماني در قالب عقود معين.. 34
 
1ـ عقد صلح.. 35
 
2ـ عقد شركت... 38
 
3ـ عقد اجاره 43
 
4ـ حق انتفاع. 44
 
5ـ عقد بيع. 45
 
بند سوم : بيع زماني و عقود نامعين.. 50
 
فصل دوم: اختيارات و مسؤوليتهاي مالكين در روابط با يكديگر و اشخاص ثالث در بيع زماني.. 52
 
مبحث اول: اختيارات و  تعهدات مالكين در بيع زماني.. 53
 
گفتار اول: اختيارات مالكين در بيع زماني.. 53
 
بند اول: حق استعمال در بيع زماني.. 57
 
بند دوم: حق استثمار در بيع زماني.. 57
 
بند سوم: حق اخراج از ملكيت (حق تصرف) در بيع زماني.. 57
 
1ـ تصرفات حقوقي.. 58
 
2ـ تصرفات مادي.. 58
 
گفتار دوم: تعهدات مالكين در برابر يكديگر در بيع زماني.. 60
 
بند اول: تخليه‌ي مملوك زماني.. 63
 
بند دوم: هزينه تعميرات و نگهداري.. 64
 
بند سوم : تخريب و بازسازي.. 66
 
مبحث دوم: حدود اختيارات مالكين با اشخاص ثالث در بيع زماني.. 68
 
گفتار اول: روابط مالكين با فروشنده 68
 
بند اول : تسليم مملوك زماني.. 69
 
بند دوم :آثار تسليم. 77
 
1ـ انتقال مالكيت... 77
 
2ـ ساقط شدن حق حبس.... 78
 
3ـ انتقال ضمان معاوضي.. 80
 
گفتار دوم: روابط مالكين با اشخاص ثالث ديگر. 92
 
بند اول: غصب مملوك زماني.. 92
 
بند دوم: ادعاي ثالث نسبت به مملوك زماني.. 93
 
بند سوم: رهن مملوك زماني.. 96
 
نتيجه. 105
 
 
 
مقدمه
 
الف) طرح موضوع
 
زندگي شهريِ كسل كننده امروزي، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وي به تنوع طلبي سبب شده تا به فكر يافتن راه حلي براي يكنواختي اماكن تفريحي خود برآيد. براي رسيدن به هدف مذكور تعويض مكرر اماكن تفريحي كار دشواري است. به منظور رسيدن به اهداف مذكور و دور ماندن از معايب بيان شده، قرارداد بيع زماني[1] به وجود آمد. مسأله بيع زماني هنگامي در ايران مطرح شد كه شركتي به نام «شركت مجتمع­هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگي آپارتمانها و ويلاهاي توريستي واقع در ساحل جزيره كيش نمود. اين شركت درآگهي­ها و تبليغات خود از عنوان «تايم شر»، «مالكيت زماني» و «بيع زماني» استفاده مي­كرد. ويژگي اصلي اين قرارداد، اين است كه مالكيت يك مال براي زمان محدود و مشخص در سال به خريداران منتقل مي­شود. در نتيجه راجع به يك مال، مالكين متعدد وجود دارد كه حق مالكيت و انتفاع آنان از مبيع، محدود به زمان معيني است. هر مالكي در زمان معين شده در قرارداد، مفروزاً مالك مبيع است و در نتيجه مي­تواند انحاء تصرفات را در آن كند، ولي با توجه به اينكه ساير مالكين نيز در آينده حق مالكيت و بهره­ برداري از مال مذكور را دارند، دامنه­ي تصرفات هر مالك مانند ساير بيعها نيست و محدود است و همين محدوديت موجب مي­شود هر مالكي نتواند برخي تصرفات را در ملك انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر ساير مالكين مسؤول خواهد بود. هر خريداري با فروشنده معامله مي­كند و طرف معامله­ي وي، فروشنده است. در نگاه اول مي­توان گفت هيچ يك از خريداران با يكديگر ارتباطي ندارند و فقط هر يك از آنان مبيع واحدي را در زمان مشخص مالك هستند. اما وجود يك مملوك زماني، قدر مشترك تمامي مالكيتهاست و به همين دليل بايد با همكاري و ارتباطي منظم و اصولي با يكديگر از مملوك زماني محافظت نمايند تا تمامي آنان بتوانند در مقطع زماني خويش بهره­ي كافي را از ملكيت خويش ببرد و مملوك زماني نيز از عمر بيشتري برخوردار باشد. هيچ يك از آنان نبايد از اين رابطه منظم و اصولي پا را فراتر نهد و گرنه در برابر ساير مالكين مسؤول قلمداد مي­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممكن است تصرفات مادي و حقوقي در مملوك زماني انجام دهند و به تبع آن مالكين مي­توانند به آنان رجوع كنند، ولي اختيارات مالكين در رجوع به  اشخاص ثالث نيز در قرارداد بيع زماني گسترده نيست و داراي حدودي مي­باشد. اختيارات مالكين در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسليم مملوك زماني است. بدين نحو كه تسليم مملوك زماني به خريدار اول كافي نيست و فروشنده بايد به تك تك خريداران تسليم نمايد و هريك از مالكين هنگام رسيدن مقطعِ مالكيت خويش اين اختيار را دارد كه به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نمايد تا وي مبيع را به وي تسليم كند. در موردي كه مبيع در دستِ يكي از مالكان تلف مي­شود، ممكن است قائل باشيم كه با تسليم مبيع به خريدار اوّل ضمان معاوضي نيز به خريداران منتقل مي­شود؛ در نتيجه اگر مبيع در دست خريدار اوّل تلف شود وي هيچ مسؤوليّتي نسبت به تلف مبيع در برابر ساير خريداران ندارد و تلف مبيع از كيسة تمام مالكان است. شايد بتوان گفت مالكي كه مبيع در دست وي تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبيع در برابر ساير مالكين است زيرا ضمان معاوضي با تسليم مبيع به خريدار منتقل مي­شود ولي مي­توان گفت مالكان ديگر نمي­توانند به مالكي كه مبيع در دست وي تلف شده است رجوع كنند زيرا يد او مالكانه بوده است و همچنين مرتكبِ تعدي وتفريط در استفاده و نگه داري از مال نشده است. ولي اگر قائل باشيم كه  اين ارادة ضمني در هريك از قراردادها با فروشنده وجود دارد كه فروشنده در موعد مقرّرمبيع را به هر يك از خريداران جداگانه تسليم كند؛ در نتيجه اگر مبيع در دست خريدار اوّل تلف شود سايرخريداران مي­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دريافت كنند زيرا با تلف مبيع قرادادهاي آنان منفسخ مي­شود. همچنين اگر مالكي كه مبيع در دست وي است، خسارتي به مبيع وارد كند و بعد مدّت مالكيّت وي به اتمام برسد، مالك بعدي مي­تواند به عنوان مالك به وارد كنندة خسارت (مالك قبلي) رجوع كند وخسارت وارده را مطالبه كند و نيز
مي­توان گفت وي مي تواند به فروشنده نيز رجوع كند زيرا اراده آنان هنگام بيع اين بوده است كه فروشنده مبيع را سالم وبدون عيب ونقص تحويل دهد. اگر اشخاص ثالث ديگر به غير از فروشنده نيز تصرفات مادي يا حقوقي در مملوك زماني انجام دهند، مالكين نيز داراي اختياراتي خواهند بود كه براي دفاع از حقوق خود دست به اقداماتي زنند، اما اين اختيارات گسترده نيست و داراي حدودي مي­باشد كه به طور تفصيلي در فصل دوم بيان مي­شود
 
ب) دلائل انتخاب موضوع
 
اينجانب به واقع درصدد پاسخ گويي به سؤالاتي هستم كه براي بنده نسبت به اين نوع بيع به وجود آمده است. ناگفته نماند كه علاقه­ي وافر من به موضوع بيع اين سؤالات را در ذهن حقير به وجود آورد و همين كه ديگر نويسندگان به اين مسائل يا نپرداخته­اند و يا كمتر پرداخته­اند انگيزه­اي است تا درصدد پاسخ گويي به سؤالاتم در اين زمينه باشم. علاوه بر اين، با توجّه به اين كه بيع زماني مسأله­ي نو ظهوري است؛ مباحثي كه در اين پايان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقيهان و حقوقدانان به اين مسائل در ساير  بيع­ها پرداخته­اند ولي با توجه اوصاف خاص اين نوع بيع، حداقل در برخي از موارد نياز به بررسي جديد و جامع دارد.
 
ج) سؤال اصلي
 
محدوده­ي اختيارات مالكين و مسؤوليت هر كدام از آنان در برابر يكديگر و اشخاص ثالث در بيع زماني چيست؟
 
د) سؤالات فرعي
 
1ـ آيا تصرفات مالكين صرفاً در محدوده­ي مالكيت زماني آنان است؟
 
2ـ اگر مدتِ مالكيت يكي از خريداران پايان يافت، ولي وي از مبيع رفع يد نكرد ،آيا مالك بعدي يا مالكان ديگر حق تقاضاي رفع يد يا مطالبه­ي خسارت از وي را دارند؟
 
3ـ در صورت اتلاف مبيع از سويِ يكي از خريداران، وضعيت ساير قراردادها چيست؟
 
4ـ آيا تسليم مبيع به مالك اول به منزله­ي تسليم به ساير مالكين است يا اينكه مبيع بايد به تك تك خريداران جداگانه از سوي فروشنده تسليم شود؟
 
ن) فرضيه
 
 
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
 
 
 
متن كامل در سايت :
 
40y.ir
 
 
 
 

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۴:۵۰ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب