مقاله تحقيق ارشد
سايت دانلود متن كامل پايان نامه مقاله تحقيق ارشد

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

 

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

چكيده........................................................................................................................................... 1

 

 

 

فصل اول: كلّيّات پژوهش

 

مقدمه............................................................................................................................................ 3

 

بيان مسئله..................................................................................................................................... 4

 

اهميت و ضرروت پژوهش............................................................................................................. 5

 

اهداف پژوهش.............................................................................................................................. 6

 

الف) اهداف كلي........................................................................................................................... 6

 

ب) اهداف ويژه............................................................................................................................. 7

 

سوالات پژوهش............................................................................................................................ 7

 

تعاريف مفاهيم واصطلاحات........................................................................................................... 7

 

الف- تعاريف نظري....................................................................................................................... 7

 

ب- تعاريف عملياتي..................................................................................................................... 8

 

 

 

فصل دوم: ادبيّات و پيشينه پژوهش

 

مقدمه.......................................................................................................................................... 10

 

1- مباني نظري پژوهش................................................................................................................ 11

 

شغل........................................................................................................................................... 11

 

شرايط احراز شغل........................................................................................................................ 11

 

فرايندهاي شرايط احراز شغل........................................................................................................ 11

 

شغل معلمي در كلام امام خميني (ره)............................................................................................ 12

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

شغل معلمي در سخنان مقام معظم رهبري:...................................................................................... 12

 

ملاك هاي انتخاب شغل............................................................................................................... 12

 

استعداد عاملي موثر در انتخاب شغل.............................................................................................. 13

 

بررسي علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.......................................................................... 14

 

فرصت‌هاي شغلي به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل.................................................................... 14

 

عوامل اقتصادي به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل....................................................................... 14

 

جايگاه اجتماعي به عنوان عامل موثردر انتخاب شغل........................................................................ 15

 

استرس شغلي.............................................................................................................................. 15

 

عامل تنش شغلي.......................................................................................................................... 16

 

راهكارهاي سازمان جهت پيش گيري از فشارها و استرسهاي شغلي.................................................. 17

 

عوامل ايجاد كننده تعارض و فشارهاي رواني معلمان...................................................................... 17

 

تعارض خواست – خواست.......................................................................................................... 17

 

تعارض خواست – ناخواست........................................................................................................ 18

 

تعارض ناخواست- ناخواست........................................................................................................ 18

 

عوامل ايجاد كننده استرس درون سازماني دربين معلمان................................................................... 18

 

خط مشي هاي سازماني................................................................................................................ 19

 

ساختار سازماني........................................................................................................................... 19

 

شرايط فيزيكي سازمان.................................................................................................................. 19

 

فرايندهاي سازماني....................................................................................................................... 20

 

استرس و عملكرد كاري كاركنان و معلمان..................................................................................... 20

 

كاهش استرس شغلي كاركنان و معلمان.......................................................................................... 21

 

پيشگيري از استرس شغلي............................................................................................................ 22

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

مراحل پيشگيري از استرس........................................................................................................... 22

 

مهارت­هايي براي كاهش استرس شغلي كارمندان و معلمان............................................................... 23

 

فشار رواني................................................................................................................................. 24

 

تغييرات اصلي زندگي فشارزا........................................................................................................ 25

 

حوادث محيطي فشارزا................................................................................................................. 25

 

فشار رواني آسيب رسان............................................................................................................... 25

 

نشانه هاي فشار رواني.................................................................................................................. 26

 

چگونگي كاهش سطح فشار رواني در بين معلمان........................................................................... 28

 

عوامل و پيامدهاي تاثيرگذار برفرايندهاي فشار شغلي...................................................................... 28

 

2- پيشينه تحقيق.......................................................................................................................... 31

 

الف) پژوهش هاي انجام شده در  داخل كشور............................................................................... 31

 

ب) پژوهش هاي انجام شده در  خارج از كشور............................................................................. 32

 

نتيجه گيري.................................................................................................................................. 34

 

 

 

فصل سوم: روش شناسي پژ‍وهش

 

مقدمه.......................................................................................................................................... 37

 

نوع پژوهش................................................................................................................................ 37

 

جامعه آماري................................................................................................................................ 37

 

نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................................. 37

 

ابزار پژوهش............................................................................................................................... 38

 

روايي و پايايي............................................................................................................................ 38

 

روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش........................................................................................ 39

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

 

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

 

مقدمه.......................................................................................................................................... 41

 

الف) تجزيه و تحليل توصيفي داده هـا.......................................................................................... 42

 

ب) تجزيه و تحليل استنباطي داده هـا............................................................................................ 46

 

 

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها

 

جمع بندي................................................................................................................................... 51

 

يافته هاي پژوهش........................................................................................................................ 52

 

نتايج توصيفي داده ها................................................................................................................... 52

 

بحث و تفسير داده ها................................................................................................................... 54

 

نتيجه گيري.................................................................................................................................. 55

 

محدوديت ها............................................................................................................................... 56

 

الف) محدوديت در قلمروپژوهش................................................................................................. 56

 

ب) محدوديت هاي اجرايي.......................................................................................................... 56

 

پيشنهادها.................................................................................................................................... 56

 

الف) پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش................................................................................. 56

 

ب) پيشنهادات براي پژوهشگران آتي............................................................................................ 57

 

 

 

منابع

 

الف) منابع فارسي........................................................................................................................ 59

 

ب) منابع انگليسي........................................................................................................................ 61

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

 

 

پيوست­ها

 

پيوست1: پرسشنامه...................................................................................................................... 63

 

پيوست2: جداول مربوط به spss.................................................................................................. 65

 

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصيلي................................................................................... 67

 

چكيده انگليسي............................................................................................................................ 68

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

جدول (3-1)  مقادير ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه ها 39

 

جدول (4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها 42

 

جدول (4-2)توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها 43

 

جدول (4-3) توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك سابقه خدمت... 44

 

ﺟﺪول (4-4): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ... 45

 

جدول (4-6) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهاي شغلي در بين معلمان زن. 46

 

جدول (4-7) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارهاي شغلي معلمان زن. 47

 

جدول (4-8) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلي معلمان. 48

 

جدول (4-9) نتايج حاصل از آزمون t تك نمونه فشارشغلي معلمان. 49

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

نمودار(2-1) منحني استرس و عملكرد. 21

 

نمودار(4-1) توزيع فراواني سن آزمودني ها 42

 

نمودار(4-2) توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها 43

 

نمودار(4-3) توزيع فراواني نمونه ها به تفكيك  سابقه خدمت... 44

 

 

 

چكيده

 

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير فشارهاي شغلي برعملكرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهيه و تدوين گرديده است. گردآوري داده­ها در اين پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشكيل داده اند كه بر اساس جدول تعيين حجم نمونه كرجيسي مورگان تعداد 162 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه­اي انتخاب شدند. ابزار اندازه­گيري اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 3 بعد مسئوليت پذيري، شخصيت اجتماعي و وضعيت روحي و رواني مي باشد، استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل داده­ها با آمار توصيفي و آمار استنباطي (شامل: آزمون تي تك نمونه اي) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد ميانگين نمرات تمام مولفه هاي فشارهاي شغلي معلمان بيشتر از حد متوسط مي باشد.

 

 

 

فصل اول

 

كلّيّات پژوهش

 

مقدمه

 

كار و فعاليت معلمان در مدارس جنبه اي از زندگي است كه صرف نظر از منابع مالي برخي از نيازهاي اساسي آدمي نظير تحرك رواني و بدني، نيازهاي اجتماعي و احساسات خود ارزشمندي را ارضاء

مي­كند با وجود اين كار و فعاليت در مدارس و سازمان­ها مي­تواند منبع فشار رواني نيز باشد. در دهه اخير موضوع فشارهاي رواني و استرس و آثار آن در مدارس مورد توجه بسيار واقع گرديده است.با وجود اين كه استرس وفشارهاي رواني مثبت نيز وجود دارد و نبايد به اين عوامل به عنوان يك پديده منفي نگريست، زماني كه از فشارهاي رواني صحبت مي­شود بيشتر به عوارض و جنبه­هاي منفي آن توجه مي شود. به هر حال فشارهاي رواني اثرات فراواني بر عملكرد و فعاليت­هاي اعضاي سازمان دارد. مديران، كاركنان و ارباب رجوع سازمان تحت تاثير فشارهاي عصبي دچار حالات رواني خاصي مي­شوند و دست به اعمالي مي­زنند كه مستقيما در فعاليت­ها و بازدهي سازمان منعكس مي گردد.فشارهاي عصبي علاوه بر تاثيرات رواني تاثيرات جسماني نيز دارند. فشارهاي رواني شديد معلمان و اولياء مدرسه باعث تزلزل در اهداف و راه هاي نيل به آن مي­شوند و بر كارايي دانش آموزان اثر مي­گذارند.

 

امروزه اهميت نظام آموزش­براي پيشبرد اهداف توسعه كشور نزد سياستمداران به اثبات رسيده است و بسيار مهم جلوه كرده است. در اين ميان يكي از عمده ترين و شايد جنجال برانگيزترين مفاهيمي كه از يك سو تلاش­هاي نظري و بنيادي بسياري را به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامي منابع نيروي انساني سازمان­ها اهميّت زيادي پيدا كرده، استرس و فشارهاي رواني بر معلمان است چرا كه معلمان، بر بسياري از متغيرهاي سازماني، تاثير مي­گذارند و زمينه­ رشد و شكوفايي سازمان را فراهم مي­نمايند. نظام­هاي آموزشي درگذر از مسائل كمي و همگاني كردن آموزش ناگزير از توجه به مسائل كيفي پديده‌هاي آموزشي نيازمند توجه به شرايط استرس و فشارهاي رواني وارده بر معلمان مي­باشد و ارتقاي شخصيتي و ثبات هويتي معلمان را از طريق اصلي‌ترين عامل يعني پايداري انساني و تقويت روحيه معلمي به شكوفايي مي­رساند.

 

 

 

بيان مسئله

 

در عصر حاضر كه جهان در اوايل قرن بيست و يكم قراردارد، بخش مهمي از فعاليت فردي واجتماعي را تعليم و تربيت تشكيل مي­دهد، به طوري كه يونسكو در گزارش جهاني اعلام كرده است: تقريباً از هر پنج انساني كه امروز زندگي مي­كند يك نفر يا شاگرد است يا در نظام آموزش رسمي به عنوان معلم خدمت مي­كند. اساس خودكفايي و استقلال هر جامعه اي، برپايه­هاي وجودي سازمان­هاي آموزشي آن جامعه استوار است و در بين تمام نيروهاي اثر بخش يك سازمان آموزشي، اغلب صاحب نظران و متفكران مسائل تربيتي معتقدند كه معلمان مهمترين عامل مؤثر در جريان تعليم و تربيت هستند، لذا توجه به نيازهاي آن­ها و چگونگي تأمين آن توسط سازمان، مي­تواند منجر به كاهش فشارهاي رواني و درنتيجه تعهد سازماني آنان در سازمان مي­گردد(حسيني نسب و همكاران،1391،ص14).

 

 

 

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

 

 

 

متن كامل در سايت :

 

40y.ir

 

 

 

 

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۴:۵۹ ] [ admin ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب